Магістерський семінар зі спеціалізації (полоністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛк-11мпрофесор Кравчук А. М., доцент Стельмах Х. М.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • основні загальнонаукові парадигми та парадигми мовознавчої науки;
 • головні ознаки світового та польського порівняльно-історичного, структуралістичного, генеративного мовознавства; важливі праці представників цих напрямів у польському мовознавстві, принципи когнітивних досліджень, теорії прототипів і стереотипів, когнітивної метафори, концепцію розширеного значення слова, поняття когнітивної дефініції, мовної картини світу;
 • специфіку лінгвопрагматичних досліджень у Польщі, теорію польського мовленнєвого етикету, культурну обумовленість деяких польських мовленнєвих актів, лінгвопрагматичні засади польської фразематики, проблеми психо- та соціолінгвістики, стан ґендерних досліджень польської мови;
 • роль електронних корпусів текстів у сучасних мовознавчих дослідженнях
 • основні методологічні питання історії літератури від другої половини минулого століття до сьогодення;
 • суть найважливіших теорій та проблем сучасного літературознавства – структуралізму і постструктуралізму, інтертекстуальності, інтердисциплінарності, психоаналізу, культурологічного та антропологічного літературознавства
 • актуальні проблеми літературознавчої компаративістики;
 • вимоги до написання й оформлення магістерських робіт;
 • відмінності магістерської роботи та курсової.

уміти:

 • використовувати у власних дослідженнях здобутки польського та українського мовознавства;
 • застосовувати у власному науковому дослідженні надбання літературознавчої методології та теорії;
 • використовувати з науковою метою історико-літературні, літературознавчі праці, дослідження з теорії та методології літератури, літературно-критичні тексти;
 • критично аналізувати художній текст, беручи до уваги надбання світової та польської теорії літератури;
 • користуватися з навчальною та науково-дослідницькою метою словниками, довідниками, порадниками, електронними корпусами текстів;
 • писати науковий текст;
 • скласти план наукового дослідження;
 • структурувати власну наукову роботу;
 • формулювати мету, завдання, предмет і об’єкт власного дослідження;
 • збирати, опрацьовувати, узагальнювати власний фактичний матеріал;
 • формулювати висновки в роботі, відповідно до поставлених мети й завдань;
 • створювати й оформлювати додатки до магістерської роботи;
 • належно оформлювати покликання на наукові праці та джерела;
 • згідно із запропонованими рекомендаціями укладати бібліографію до власного дослідження;
 • виголошувати реферати на тему теоретичних проблеми обраної теми;
 • рецензувати частини наукових робіт колег.

Рекомендована література

Мовознавство

 1. Akty mowy. [W:] Język polski. Kompendium. Red. M. Derwojedowa, H. Karaś i D. Kopcińska. Warszawa, 2005. S. 552-561.
 2. Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. Tekst wobec aktów mowy. [W:] Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. Tekstologia. Warszawa, 2009. S. 121-128.
 3. Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. Tekst wobec gatunków mowy. [W:] Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. Tekstologia. Warszawa, 2009. S. 128-155.
 4. Bobrowski E. Dwudziestowieczne koncepcje i paradygmaty językoznawcze. [W:] Bobrowski E. Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków, 1998. S. 59-81.
 5. Chlebda W. Frazematyka. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, 2001. S. 335-342.
 6. Dąbrowska A. Współczesne problemy lingwistyki kulturowej. [W:] Postscriptum. 2004-2005. Nr 2, 1 (48-49). S. 140-155.
 7. Bibliografia adnotowana 1988-2008. Oprac. Ł. Tomczak. Red. J. Bartmiński i S. Wasiuta. Lublin, 2010.
 8. Gajda S. Język – językoznawstwo – polonistyka. [W:] Postscriptum. 2004-2005. Nr 2, 1 (48-49). S. 100-113.
 9. Grabias S. Język w uwarunkowaniach społecznych. Socjolekty. [W:] Grabias S. Język w zachowaniach społecznych. Lublin, 2003.
 10. Grzegorczykowa R. Język w działaniu. Struktura aktu komunikacji. Typy aktów mowy. Akty mowy bezpośrednie i pośrednie. [W:] Grzegorczykowa R. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa, 2007. S. 62-70.
 11. Grzegorczykowa R. Problemy językoznawstwa kulturowego. Typologia semantyczna. Uniwersalizm i relatywizm językowy. [W:] Grzegorczykowa R. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa, 2007. S. 190-200.
 12. Grzegorczykowa R. Semantyka kognitywna. [W:] Grzegorczykowa R. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa, 2001. S. 80-86.
 13. Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa, 2007.
 14. Język a Kultura. T. 9: Płeć w języku i kulturze. Red. J. Anusiewicz i K. Handke. Wrocław, 1994. Kucała M. Gwary i regionalne odmiany polszczyzny w XX wieku. [W:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Red. S. Dubisz i S. Gajda. Warszawa, 2001. S. 193-198.
 15. Kurcz I. Psychologia języka i komunikacji. Warszawa, 2005.
 16. Lewicki A.-M. Językoznawstwo polskie w XX wieku. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, 2001. S. 619-656.
 17. Łaziński M. Łaziński M. Korpus PWN. [W:] Inny słownik języka polskiego. M. Bańko. T. 1. S. LVI-LXI.
 18. Łuczyński E., Maćkiewicz J. Jak opisywać język. [W:] Łuczyński E., Maćkiewicz J. Językoznawstwo ogólne: Wybrane zagadnienia. Gdańsk, 2002. S. 20-31.
 19. Łuczyński E., Maćkiewicz J. Pragmatyka językowa, czyli język w użyciu. [W:] Łuczyński E., Maćkiewicz J. Językoznawstwo ogólne: Wybrane zagadnienia. Gdańsk, 2002. S. 125-128.
 20. Polański E., Nowak T. Lingwistyka. [W:] Polański E., Nowak T. Leksykon wiedzy o języku polskim nie tylko dla uczniów. Kraków, 2010. S. 148-152.
 21. Polański E., Nowak T. Leksykon wiedzy o języku polskim nie tylko dla uczniów. Kraków, 2010.
 22. Tannen D. Mówię to, bo cię kocham. Jak to się dzieje, że rozmawiając, możemy wzmocnić lub zniszczyć nasze więzi. Przeł. P. Budkiewicz. Poznań, 2001.
 23. Zdunkiewicz-Jedynak D. Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. [W:] Zdunkiewicz-Jedynak Wykłady ze stylistyki. Warszawa, 2008. S. 22-36.
 24. Албул О., Кравчук А., Петрухіна Л. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму «Філологія» (слов’янські мови та літератури). Львів, 2011.

Літературознавство

 1. Badania nad krytyką literacką. Red. Sławińskiego . Wrocław, 1974.
 2. Bakuła B. Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Poznań, 2000.
 3. Burzyńska A.Teorie literatury XX wieku. Warszawa, 2006.
 4. Ingarden R.O poznawaniu dzieła literackiego.Warszawa,1976.
 5. Kasperski E. Dialogi romantyczne: filozofia, teoria historia i komparatystyka. Warszawa/ 2006.
 6. Komendant T. Poststrukturalizm i dekonstrukcja. [W:] Literatura. Teoria. Metodologia. Warszawa, 2001.
 7. Markiewicz H. Badania porόwnawcze w literaturoznawstwie polskim. [W:]Przekroje i zbliżenia, dawne i nowe. Warszawa, 1976.
 8. Markiewicz H. Polska nauka o literaturze. Warszawa, 1981.
 9. Stoff A., Cyzman M. Z teorii dzieła literackiego. Kraków, 2003.
 10. Ulicka D. Ingardenowska filozofia literatury: konteksty.Warszawa, 1992.
 11. Wyka M. Kartografowie dziwnych podróży. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku. Kraków, 2003.
 12. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. Київ, 2008.
 13. Література. Теорія. Методологія: Пер.з польськ. Київ, 2006.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус