Магістерський семінар зі спеціалізації (полоністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Немає
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛк-11мдоцент Лозинська О., Левко У.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • основні загальнонаукові парадигми та парадигми мовознавчої науки;
 • головні ознаки світового та польського порівняльно-історичного, структуралістичного, генеративного мовознавства; важливі праці представників цих напрямів у польському мовознавстві, принципи когнітивних досліджень, теорії прототипів і стереотипів, когнітивної метафори, концепцію розширеного значення слова, поняття когнітивної дефініції, мовної картини світу;
 • специфіку лінгвопрагматичних досліджень у Польщі, теорію польського мовленнєвого етикету, культурну обумовленість деяких польських мовленнєвих актів, лінгвопрагматичні засади польської фразематики, проблеми психо- та соціолінгвістики, стан ґендерних досліджень польської мови;
 • роль електронних корпусів текстів у сучасних мовознавчих дослідженнях
 • основні методологічні питання історії літератури від другої половини минулого століття до сьогодення;
 • суть найважливіших теорій та проблем сучасного літературознавства – структуралізму і постструктуралізму, інтертекстуальності, інтердисциплінарності, психоаналізу, культурологічного та антропологічного літературознавства
 • актуальні проблеми літературознавчої компаративістики;
 • вимоги до написання й оформлення магістерських робіт;
 • відмінності магістерської роботи та курсової.

уміти:

 • використовувати у власних дослідженнях здобутки польського та українського мовознавства;
 • застосовувати у власному науковому дослідженні надбання літературознавчої методології та теорії;
 • використовувати з науковою метою історико-літературні, літературознавчі праці, дослідження з теорії та методології літератури, літературно-критичні тексти;
 • критично аналізувати художній текст, беручи до уваги надбання світової та польської теорії літератури;
 • користуватися з навчальною та науково-дослідницькою метою словниками, довідниками, порадниками, електронними корпусами текстів;
 • писати науковий текст;
 • скласти план наукового дослідження;
 • структурувати власну наукову роботу;
 • формулювати мету, завдання, предмет і об’єкт власного дослідження;
 • збирати, опрацьовувати, узагальнювати власний фактичний матеріал;
 • формулювати висновки в роботі, відповідно до поставлених мети й завдань;
 • створювати й оформлювати додатки до магістерської роботи;
 • належно оформлювати покликання на наукові праці та джерела;
 • згідно із запропонованими рекомендаціями укладати бібліографію до власного дослідження;
 • виголошувати реферати на тему теоретичних проблеми обраної теми;
 • рецензувати частини наукових робіт колег.

Рекомендована література

Загальна

 1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”. За ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ, 2016.
 2. Албул О., Кравчук А., Петрухіна Л. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму «Філологія» (слов’янські мови та літератури). Львів, 2011.
 3. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. – Суми, 2016.
 4. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во Закарпатського ун-ту, 2003.
 5. Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О. Магістерська робота: від задуму до захисту: методичний путівник. Луганськ, 2004.
 6. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. О.І. Гуторов. Харків, 2017.
 7. Еко У. Як написати дипломну роботу : Пер. з італ. О. Глотова. Тернопіль, 2007.
 8. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ, 2010.
 9. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень. Підручник. Київ, 2005.

Мовознавство

 1. Akty mowy. [W:] Język polski. Kompendium. Red. M. Derwojedowa, H. Karaś i D. Kopcińska. Warszawa, 2005. S. 552-561.
 2. Apanowicz J. Metodologia ogólna. Gdynia, 2002.
 3. Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. Tekst wobec aktów mowy. [W:] Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. Tekstologia. Warszawa, 2009. S. 121-128.
 4. Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. Tekst wobec gatunków mowy. [W:] Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. Tekstologia. Warszawa, 2009. S. 128-155.
 5. Bobrowski E. Dwudziestowieczne koncepcje i paradygmaty językoznawcze. [W:] Bobrowski E. Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków, 1998. S. 59-81.
 6. Chlebda W. Frazematyka. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, 2001. S. 335-342.
 7. Dąbrowska A. Współczesne problemy lingwistyki kulturowej. [W:] Postscriptum. 2004-2005. Nr 2, 1 (48-49). S. 140-155.
 8. Bibliografia adnotowana 1988-2008. Oprac. Ł. Tomczak. Red. J. Bartmiński i S. Wasiuta. Lublin, 2010.
 9. Gajda S. Język – językoznawstwo – polonistyka. [W:] Postscriptum. 2004-2005. Nr 2, 1 (48-49). S. 100-113.
 10. Grabias S. Język w uwarunkowaniach społecznych. Socjolekty. [W:] Grabias S. Język w zachowaniach społecznych. Lublin, 2003.
 11. Grzegorczykowa R. Język w działaniu. Struktura aktu komunikacji. Typy aktów mowy. Akty mowy bezpośrednie i pośrednie. [W:] Grzegorczykowa R. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa, 2007. S. 62-70.
 12. Grzegorczykowa R. Problemy językoznawstwa kulturowego. Typologia semantyczna. Uniwersalizm i relatywizm językowy. [W:] Grzegorczykowa R. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa, 2007. S. 190-200.
 13. Grzegorczykowa R. Semantyka kognitywna. [W:] Grzegorczykowa R. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa, 2001. S. 80-86.
 14. Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa, 2007.
 15. Język a Kultura. T. 9: Płeć w języku i kulturze. Red. J. Anusiewicz i K. Handke. Wrocław, 1994. Kucała M. Gwary i regionalne odmiany polszczyzny w XX wieku. [W:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Red. S. Dubisz i S. Gajda. Warszawa, 2001. S. 193-198.
 16. Kurcz I. Psychologia języka i komunikacji. Warszawa, 2005.
 17. Lewicki A.-M. Językoznawstwo polskie w XX wieku. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, 2001. S. 619-656.
 18. Łaziński M. Łaziński M. Korpus PWN. [W:] Inny słownik języka polskiego. Red. M. Bańko. T. 1. S. LVI-LXI.
 19. Łuczyński E., Maćkiewicz J. Jak opisywać język. [W:] Łuczyński E., Maćkiewicz J. Językoznawstwo ogólne: Wybrane zagadnienia. Gdańsk, 2002. S. 20-31.
 20. Łuczyński E., Maćkiewicz J. Pragmatyka językowa, czyli język w użyciu. [W:] Łuczyński E., Maćkiewicz J. Językoznawstwo ogólne: Wybrane zagadnienia. Gdańsk, 2002. S. 125-128.
 21. Polański E., Nowak T. Lingwistyka. [W:] Polański E., Nowak T. Leksykon wiedzy o języku polskim nie tylko dla uczniów. Kraków, 2010. S. 148-152.
 22. Polański E., Nowak T. Leksykon wiedzy o języku polskim nie tylko dla uczniów. Kraków, 2010.
 23. Tannen D. Mówię to, bo cię kocham. Jak to się dzieje, że rozmawiając, możemy wzmocnić lub zniszczyć nasze więzi. Przeł. P. Budkiewicz. Poznań, 2001.
 24. Zdunkiewicz-Jedynak D. Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. [W:] Zdunkiewicz-Jedynak Wykłady ze stylistyki. Warszawa, 2008. S. 22-36.
 25. Zenderowski R. Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej (wyd. XI). – Warszawa: CeDeWu, 2022.
 26. Ясіновська Оксана. Наукова робота студентів-лінгвістів: навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, виправлене і доповнене. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022.

Літературознавство

 1. Badania nad krytyką literacką. Red. Sławińskiego . Wrocław, 1974.
 2. Bakuła B. Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Poznań, 2000.
 3. Burzyńska A.Teorie literatury XX wieku. Warszawa, 2006.
 4. Ingarden R.O poznawaniu dzieła literackiego.Warszawa,1976.
 5. Kasperski E. Dialogi romantyczne: filozofia, teoria historia i komparatystyka. Warszawa/ 2006.
 6. Komendant T. Poststrukturalizm i dekonstrukcja. [W:] Literatura. Teoria. Metodologia. Warszawa, 2001.
 7. Markiewicz H. Badania porόwnawcze w literaturoznawstwie polskim. [W:]Przekroje i zbliżenia, dawne i nowe. Warszawa, 1976.
 8. Markiewicz H. Polska nauka o literaturze. Warszawa, 1981.
 9. Stoff A., Cyzman M. Z teorii dzieła literackiego. Kraków, 2003.
 10. Ulicka D. Ingardenowska filozofia literatury: konteksty.Warszawa, 1992.
 11. Wyka M. Kartografowie dziwnych podróży. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku. Kraków, 2003.
 12. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. Київ, 2008.
 13. Література. Теорія. Методологія: Пер.з польськ. Київ, 2006.
 14. Ференц Н. Сучасні методологічні засади літературознавства: навчально-методичний посібник. Ужгород, 2021.

Додаткова література

Мовознавство

 1. Austin J. Wypowiedzi performatywne. [W:] Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej. Red. L. Rasiński. Warszawa, 2009. S. 188-201.
 2. Anusiewicz J. Kulturowe aspekty pragmatyki lingwistycznej. [W:] Anusiewicz J. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wrocław, 1994. S. 151-174.
 3. Awdiejew A. Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków, 2007.
 4. Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków. Red. J. Bartmiński i U. Majer-Baranowska. Lublin, 2005.
 5. Bartmiński J. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin, 2006.
 6. Bartmiński J. Pytania o przedmiot językoznawstwa: pojęcia jązykowego obrazu świata i tekstu w perspektywie integralnej. [W:] Postscriptum. 2004-2005. Nr 2, 1 (48-49). S. 114-125.
 7. Boguta A. Bibliografia analityczna „Czerwonej Serii”. 1981-2008. Tomy 1-25. Oprac. Pod kier. A. Matczuk. Lublin, 2010.
 8. Dejna K. Ile mamy języków polskich? [W:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. T. 2: Warianty języka. Red. J. Bartmiński i J. Szadura. Lublin, 2003. S. 29-40.
 9. Dijk J. van. Społeczne aspekty nowych mediów. Wаrszawa, 2010.Etnolingwistyka. Bibliografia adnotowana 1988-2008. Oprac. Ł. Tomczak. Red. J. Bartmiński i S. Wasiuta. Lublin, 2010.
 10. Działanie za pomocą słów: pragmatyka. [W:] Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Red. E. Tabakowska. Kraków, 2001. S. 203-241.
 11. Furdal A. Zróżnicowanie języka. [W:] Furdal A. Językoznawstwo otwarte. Wrocław, 2000. S. 141-175.
 12. Humbolt W. von. O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejó i filozofii języka. Przeł. E.M. Kowalska. Warszawa, 2002.
 13. Język a Kultura. T. 1: Podstawowe pojęcia i problemy. Red. J. Anusiewicz i J. Bartmiński. Wrocław, 1988.
 14. Język a Kultura. T. 6: Polska etykieta językowa. Red. J. Anusiewicz i M. Marcjanik. Wrocław, 1992.
 15. Język a Kultura. T. 8: Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej. Red. I. Nowakowska-Kempna. Wrocław, 1992.
 16. Język a Kultura. T. 9: Płeć w języku i kulturze. Red. J. Anusiewicz i K. Handke. Wrocław, 1994.
 17. Język a Kultura. T. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Red. J. Anusiewicz i J. Bartmiński. Wrocław, 1998.
 18. Język a Kultura. T. 17: Życzliwość i agresja w języku i kulturze. Red. A. Dąbrowska i A. Nowakowska.. Wrocław, 2005.
 19. Red. J.B. Gleason, N.B. Ratner. Gdańsk, 2005.
 20. Saussure F. de. Kurs językoznawstwa ogólnego. Przeł. K. Kasprzyk. Warszawa, 2007.
 21. Sapir E. Kultura, język, osobowość. Warszawa, 1978.
 22. Studia z teorii komunikowania masowego. Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocłąw, 1999.
 23. Stewart J. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa, 2009.
 24. Taylor Ch. Teorie znaczenia. Przeł. A. Orzechowski i W. Jach. [W:] Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej. Red. L. Rasiński. Warszawa, 2009. S. 147-187.
 25. Wierzbicka A. Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Przeł. I. Duraj-Nowosielska. Warszawa, 2007.
 26. Witosz B. Dyskurs i stylistyka. Katowice, 2009.
 27. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. T. 3: Akty i gatunki mowy. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska i J. Szadura. Lublin, 2004.

Літературознавство

 1. Epoki literackie. Red. Żurawski S. Warszawa, 2008
 2. Kaniewska B., Legeżyńska A., Śliwiński P. Literatura polska XX wieku. Poznań, 2005.
 3. Kopaliński Slownik mitow i tradycji kultury. –
 4. Literatura polska XX w.2 t. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa, 2000.
 5. Sawicki S. Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. Warszawa, 1969.
 6. Skwarczyńska S. Wstęp do nauki o literaturze. Warszawa, 1965.
 7. Skόrczewski D. Spory o krytykę literacką w dwudziestoleciu międzywojęnnym. Krakόw. 2002.
 8. Sławiński J. Funkcje krytyki literackiej. Teksty i teksty. [W:] Teoria badań literackich w Polsce. Opr. H.Markiewicz. Krakόw, 1960.
 9. Warzenica E. Pozytywistyczny “obόz młodych” wobec tradycji wielkiej poezji romantycznej. Warszawa, 1968.
 10. Weiss T. Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans. Warszawa, 1974.

 Інформаційні ресурси

 1. Epoki literackie http://epoki-literackie.cba.pl/
 2. Korpus Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk // http://korpus.pl
 3. Korpus Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk //http://korpus.pl
 4. Korpus Redakcji Słowników Języka Polskiego PWN // http://korpus.pwn.pl
 5. Korpus Redakcji Słowników Języka Polskiego PWN // http://korpus.pwn.pl
 6. Narodowy Korpus Języka Polskiego // http://nkjp.pl
 7. Narodowy Korpus Języka Polskiego // http://nkjp.pl
 8. Nowa panorama literatury polskiej http://nplp.pl/
 9. SJPDor // http://www.sjpd.pwn.pl/
 10. Słownik gramatyczny języka polskiego // http://sgjp.pl/leksemy/
 11. Słownik języka polskiego // https://sjp.pwn.pl/
 12. Słownik SJP.PL // https://sjp.pl/
 13. Słownik terminów literackich http://fumcia.w.interia.pl/slownik.htm
 14. Słowosieć // http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/
 15. Wielki słownik języka polskiego // http://wsjp.pl
 16. Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка. https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents
 17. Могилянська лабораторія академічного письма: https://www.youtube.com/watch?v=z-wOV9KlXKg, https://www.youtube.com/watch?v=-Oj2JBMNw9Q
 18. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. Київ, 2010.
 19. Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка. https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус