Історія світової літератури в середній школі (XIV-XVII століття)

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ФЕДОРАК НазарФЛо-21, ФЛо-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛо-21доцент ФЕДОРАК Назар
ФЛо-21доцент ФЕДОРАК Назар

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів із особливостями европейського літературного процесу IІІ – початку XVІІ ст. на матеріялі західноевропейських літератур. В епоху Середньовіччя світова література вступила в новий період розвитку. Тому Середні віки – важливий етап у загальному розвитку світової культури. Сучасна медієвістика, зважаючи на досягнення та втрати цього у багатьох відношеннях драматичного тисячоліття, визнає, що в Середні віки література накопичила значний творчий досвід і створила невмирущі цінності, тому Середньовіччя – один із найсуттєвіших етапів розвитку світової літератури.

Відродження, або Ренесанс, – одна з найбільш знаменних епох в історії людської цивілізації. Хронологічно европейське Відродження як єдиний культурний рух розгорнулось у межах XIV – початку XVII ст. й охопило Італію, Еспанію, Францію, Німеччину, Анґлію, Далмацію, Угорщину, Польщу, Чехію, північну Хорватію. Попри риси типологічної цілісності европейської літератури доби Відродження, спільність загальних принципів, ідейну єдність історичних періодів, кожна література має свої особливості, позначена виразною національною своєрідністю.

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

1) основні віхи розвитку, події та факти літературного процесу Середніх віків і Відродження;

2) етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку західноевропейського письменства;

3) риси творчости основних учасників літературного процесу;

4) особливсті створення та функціонування літературних гуртків і шкіл;

5) ознаки еволюції окремих літературних родів і жанрів;

6) особливості літературних напрямів і стилів у текстах західноевропейських літератур Середніх віків і Відродження.

вміти:

1) визначати віхи розвитку, події та факти літературного процесу Середніх віків і Відродження;

2) аналізувати етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку західноєвропейського письменства;

3) застосовувати різні методи аналізу літературних творів цього періоду;

4) виявляти розуміння рис творчости основних учасників літературного процесу;

5) аналізувати основні причини еволюції окремих літературних родів і жанрів;

6) визначати особливості літературних напрямів і стилів у текстах західноєвропейських літератур Середніх віків і Відродження

Рекомендована література

 1. Алпатов М. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – Москва, 1976.
 2. Андреев Л., Козлова Н., Косиков Г. История французской литературы. – Москва, 1987.
 3. Андреев М., Хлодовский Р. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. – Москва, 1988.
 4. Аникин Г., Михальская Н. История английской литературы. – 2-е изд. – Москва, 1985.
 5. Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет». Литературный комментарий. – Москва, 1986.
 6. Аникст А. Шекспир. Ремесло драматурга. – Москва, 1973.
 7. Багно В. Дорогами «Дон Кихота». – Москва, 1988.
 8. Балашов Н. Испанская классическая драма в сравнительнолитературном и текстологическом аспектах. – Москва, 1975.
 9. Баллоні Н.Ф. Всесвіт, що розширяється // Петрарка Ф. Канцоньєре / Пер. з іт. А.Перепаді; Авт. передмов М.Сантаґата, Н.Ф.Баллоні; Худож.-ілюстратор І.І.Яхін; Худож.-оформлювачі Б.П.Бублик, В.А.Мурликін. – Харків: Фоліо, 2007. – С. 19-22.
 10. Балух В., Коцур В. Історія Стародавнього Риму: Курс лекцій. – Чернівці: Книги ХХІ, 2005. – 680 с.: ілюстрації, карти.
 11. Барг М. Шекспир и история. – 2-е изд. – Москва, 1979.
 12. Баткин Л. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. – Москва, 1976.
 13. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – Москва, 1990.
 14. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Пер. з англ. під загальною редакцією Р.Семківа. – К.: Факт, 2007. – 720 с.
 15. Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия, Испания, Англия. – Ленинград, 1973.
 16. Брагина Л. Социально-этические взгляды итальянских гуманистов (вторая половина XV века). – Москва, 1983.
 17. Бранка В. Суждение об итальянском Ренессансе от Петрарки до Полициано // Иностранная литература. – 1979. – №7. – С. 217-222.
 18. Виппер Ю. Поэзия Плеяды. – Москва, 1976.
 19. Виппер Ю. Творческие судьбы и история (О западноевропейских литературах XVI – первой половины XIX века). – Москва, 1990.
 20. Всемирная история: Крестоносцы и монголы / А.Н.Бадак, И.Е.Войнич, Н.М.Волчек и др. – Москва: АСТ, Минск: Харвест, 2001. – 528 с.
 21. Всемирная история: Начало возрождения. – Минск: Харвест, Москва: АСТ, 2000. – 592 с.
 22. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. – Москва, 1986.
 23. Гейзінга Й. Homo Ludens / Пер. з англ. О.Мокровольського. – К.: Основи, 1994. – 250 с.
 24. Горфункель А. Философия эпохи Возрождения. – Москва, 1980.
 25. Ґофф Ж. Ле. Середньовічна уява. Переклад з франц. Яреми Кравця. – Львів: Літопис, 2007. – 350 с.
 26. Грановский А. История короля Ричарда І Львиное Сердце. – Москва: „Русская панорама”, 2007. – 320 с., ил.
 27. Гуковский М. Итальянское Возрождение. – Ленинград, 1990.
 28. Давиденко Г. Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 261 с.
 29. Давиденко Г. Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 261 с.
 30. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. П.Таращук, О.Коваленко. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2006. – 1464 с.
 31. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т.Н.Джаксон, И.Г.Коноваловой и А.В.Подосинова. – Т. ІV: Западноевропейские источники. Сост., пер. и коммент. А.В.Назаренко. – Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. – 512 с.
 32. Європейське Відродження та українська література XIV-XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1993. – 373 с.
 33. Зайбт Ф. Блиск і вбогість Середньовіччя. Історія з початком і кінцем / перекл. з німецької Х.Назаркевич, наук. ред. Ростислав Паранько. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2009. – 512 с.
 34. Затонський Д. Вільям Шекспір // Шекспір В. Твори: У 6 т. – К., 1984. – Т. 1.
 35. Зюмтор П. Опыт построения средневековой поэтики / Пер. с фр. И.К.Стаф. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2003. – 544 с.
 36. История всемирной литературы: В 9 т. – Т. 2. – Москва: Наука, 1985.
 37. История всемирной литературы: В 9 т. – Т. 3. – Москва: Наука, 1985.
 38. Карсавин Л. Культура средних веков. – К.: Символ & AirLand, 1995. – 208 с.
 39. Качуровський І. Ґенерика і архітектоніка. – К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2005. – Кн. І: Література европейського Середновіччя. – 382 с.: іл.
 40. Комарова В. Личность и государство в исторических хрониках Шекспира. – Ленинград, 1977.
 41. Комарова В. Метафора и аллегория в произведениях Шекспира. – Ленинград, 1989.
 42. Комарова В. Шекспир и Монтень. – Ленинград, 1983.
 43. Кочур Г. Джованні Боккаччо // Боккаччо Дж. Декамерон / Пер. з італ. М.Лукаша; Передмова Г.Кочура; Примітки О.Кругликової; Іл. Л.Киркач; Худож. оформлення Б.Бублика, С.Правдюка. – Харків: Фоліо, 2003. – С. 3-26.
 44. Крижановська О., Крижановський О. Історія Середніх віків: Вступ до історії європейського Середньовіччя. Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 368 с.
 45. Кудрявцев О. Ренессансный гуманизм и «Утопия». – Москва, 1991.
 46. Кузнецов Б. Идеи и образы Возрождения: (Наука XIV-XVI вв. в свете современной науки). – Москва, 1979.
 47. Культура эпохи Возрождения и Реформация / Отв. ред. В.И.Рутенбург. – Ленинград, 1981.
 48. Курціус Е.Р. Європейська література і латинське середньовіччя / Переклав з нім. Анатолій Онишко. – Львів: Літопис, 2007. – 752 с.
 49. Леон Баттиста Альберти / Отв. ред. В.Н.Лазарев. – Москва, 1977.
 50. Лінч Дж. Середньовічна церква. Коротка історія / Пер. з англ. В.Шовкуна. – К.: Основи, 1994. – 492 с.
 51. Література західноєвропейського середньовіччя / за загальною редакцією Н.О.Висоцької / Навчальний посібник. – 2-ге вид. „Історія зарубіжної літератури”. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 464 с.
 52. Лосев А. Эстетика Возрождения. – Москва, 1978.
 53. Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама. – Москва, 1971.
 54. Мелик-Гайказова Н. Французские хронисты XIV в. как историки своего времени: Общественно-политические взгляды. – Москва, 1970.
 55. Минц Н. Старое и всегда современное. Парадоксы Шекспира. – Москва, 1990.
 56. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. Запорозька Січ в західноєвропейських літературних джерелах. – К., 1992.
 57. Наливайко Д. Очима Заходу. Україна в рецепції Західної Європи ХІ — ХVІІІ ст.. – К., 1998.
 58. Наливайко Д. Спільність і своєрідність. Українська література і європейському контексті. – К., 1988.
 59. Немилов А. Немецкие гуманисты XV века. – Москва, 1979.
 60. Осиновский И. Томас Мор. – Москва, 1974.
 61. Осиновский И. Томас Мор. Утопический коммунизм, гуманизм, реформация. – Москва, 1978.
 62. Остроґорський Ґ. Історія Візантії / Пер. з нім. Анатолія Онишка. – Львів: Літопис, 2002. – 608 с.
 63. Парандовский Я. Петрарка / Пер. В.Борисова // Парандовский Я. Алхимия слова Петрарка. Король жизни // Пер. с пол.: Сост. и вступ. ст. С.Белзы. – Москва: Правда, 1990. – С. 303-448.
 64. Пахльовська О. Українсько-італійські літературні зв’язки XV-XX ст. – К., 1990.
 65. Пелешенко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ-XV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. – К.: ПЦ „Фоліант”, 2004. – 423 с.
 66. Пинский Л. Шекспир. Основные начала драматургии. – Москва, 1971.
 67. Пуришев Б. Очерки немецкой литературы XV-XVII веков. М., 1979.
 68. Радев Р. Средновековна философия. – София, 1994. – 448 с.
 69. Ревякина Н. Проблема человека в итальянском гуманизме второй половины XV в. – Москва, 1977.
 70. Рубанова Г. Історія світової літератури. Західноєвропейське Середньовіччя (ІІІ-XIV ст.). – Львів: ПАІС, 2004. – 144 с.
 71. Рутенбург В. Италия и Европа накануне Нового времени: (Очерки). – Ленинград, 1974.
 72. Сантаґата М. Передмова // Петрарка Ф. Канцоньєре / Пер. з іт. А.Перепаді; Авт. передмов М.Сантаґата, Н.Ф.Баллоні; Худож.-ілюстратор І.І.Яхін; Худож.-оформлювачі Б.П.Бублик, В.А.Мурликін. – Харків: Фоліо, 2007. – С. 5-18.
 73. Свенцицкая И. Раннее христианство: страницы истории. – Москва: Политиздат, 1988. – 336 с.
 74. Сидоров А. Отзвук настоящего: Историческая мысль в эпоху каролингского возрождения. – Санкт-Петербург: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2006. – 352 с.
 75. Скляренко В. Русь і варяги: Історико-етимологічне дослідження. – К.: Довіра, 2006. – 119 с.
 76. Смирин М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии: очерки из истории гуманистической и реформационной мысли. – Москва, 1978.
 77. Снеткова Н. «Дон Кихот» Сервантеса. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1970.
 78. Софронова Л. Старовинний український театр / Старинный украинский театр. Переклад з рос. – Львів, 2004. – 336 с.
 79. Стриннгольм А. Походы викингов. – Москва: АСТ – Хранитель, 2007. – 399 с.
 80. Субботин А. Френсис Бэкон. – Москва, 1974.
 81. Сушинський Б. Всесвітня історія лицарства. – / Оформл. Чередниченка О.П. – Одеса: „Видавничий Дім ЯВФ”, 2004. – 640 с.: іл.
 82. Тойнби А.Дж. Постижение истории: Пер. с англ. / Сост. Огурцов А.П.; Вступ. ст. Уколовой В.И.; Закл. ст. Рашковского Е.Б. – Москва: Прогресс, 1991. – 736 с.
 83. Українські гуманісти епохи Відродження. – К.: Наукова думка, Основи, 1995. – Ч. 1-2. – 432 с.
 84. Федорак Н. Есеї Монтеня і трактати Сковороди: два методи самопізнання // Літературна компаративістика. – Вип. ІІІ. – Ч. ІІ. – Київ: ВД „Стилос”, 2008. – С. 7-19.
 85. Федорак Н. Іван Франко – інтерпретатор середньовічного лицарського роману // Записки НТШ. – Т. ССL. Праці філологічної секції. – Львів, 2005. – С. 153-158.
 86. Федорак Н. Історичний факт та історична подія: літописне оповідання, сага, скела // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу МАУ (Харків, 26-29 серпня 1996 р.). – К., 1996. – С. 189-196.
 87. Федорак Н. Конфесійне протистояння кінця XVI cт. у творах Герасима Смотрицького та Мішеля Монтеня: гуманістичний аспект // Біля джерел українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 3]. – Львів: Свічадо, 2010. – С. 91-108.
 88. Федорак Н. Українська літописна традиція та її північноєвропейський контекст // Записки НТШ. – Т. ССХLVI. Праці філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 17-36.
 89. Федорак Н. Франкові поетичні інтерпретації середньовічних текстів (німецько-„руський” контекст) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 477-488.
 90. Франко І. Бідний Генріх // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – Т. 4. – К.: Наукова думка, 1976. – С. 275-294.
 91. Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. – Москва, 1982.
 92. Шаповалова М. Шекспір в українській літературі. – Львів, 1976.
 93. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – 3-тє вид. перероб і доп. – Львів: Світ, 1993. – 312 с.
 94. Шведов Ю. Эволюция шекспировской трагедии. – Москва, 1975.
 95. Шенбаум С. Шекспир. Краткая документальная биография / Пер. с англ. Вступ. ст. А.А.Аникста. – Москва, 1985.
 96. Шишков А. Средневековая интеллектуальная культура – Учебное пособие. – Москва: Издатель Савин С.А., 2003. – 592 с.
 97. Штейн А. История испанской литературы (средние века и Возрождение). – Москва, 1976.
 98. Энциклопедия литературных героев: Зарубежная литература. Античность. Средние века. – Кн. II. Средние века. – Москва: Олимп; ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. – 480 с.
 99. Эразм Роттердамский и его время. – Москва, 1989.
 100. Юсим М. Этика Макиавелли. – Москва, 1990.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус