ФЕДОРАК Назар

Посада: доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: nazar.fedorak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія та поетика давньої української літератури; історія та поетика західноєвропейської літератури Середніх віків і Відродження; медієвістика.

Курси

Публікації

 1. Федорак Н.Л. “Історія Русів” як пам’ятка художньої літератури // Екологія культури: історія, традиції сучасність. Тези доповідей та повідомлень молодіжної конференції 11-12 травня 1990 р. – Львів, 1990. – С. 74-75.
 2. Федорак Н. Героїчний час Галицько-Волинського літопису // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Міжнародна наукова конференція. Галич, 19-21 серпня 1993 р. Тези доповідей та повідомлень. – Львів, 1993. – С. 118-120.
 3. Федорак Н. Людина епохи бароко. Автопортрет і герой Г.Сковороди // Ідейна спадщина Г.Сковороди в контексті світової і вітчизняної культури. Міжнародна наукова конференція. 9-11 листопада 1994 р. Київ. Тези доповідей. – Київ, 1994. – С. 5-6.
 4. Федорак Н. Мотив чуда і героїчна концепція Галицько-Волинського літопису // Українська філологія: досягнення і перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів, 1994. – С. 209-213.
 5. Федорак Н. Людина межі. Володимир Великий у літописній історії // Україна: людина, суспільство, природа. Міжнародна студентська конференція. 29-31 березня 1995 р. Київ. Тези доповідей. – Київ, 1995. – С. 104-106.
 6. Федорак Н. “Сад поетичний” М.Довгалевського і взаємини класицизму й бароко в естетичних настановах Києво-Могилянської академії І пол. XVIII ст. // Києво-Могилянська академія в історії України. Студентська наукова конференція. 11-12 жовтня 1995 р. Київ. Тези доповідей. – Київ, 1995. – С. 31-33.
 7. Федорак Н. Пошук і розвиток літописної історії // Українське літературознавство. – Вип. 60. – Львів, 1995. – С. 60-68.
 8. Федорак Н. Деякі лейтмотивні образи-символи у структурі збірки “З вершин і низин” // Українське літературознавство. – Вип. 62. – Львів, 1996. – С. 118-125.
 9. Федорак Н. Історичний факт та історична подія: літописне оповідання, сага, скела // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу МАУ (Харків, 26-29 серпня 1996 р.). – Київ, 1996. – С. 189-196.
 10. Федорак Н. Роман Андруховича “Перверзія” і українська літописна традиція // Слобожанщина. – Харків, 1997. – №5. – С. 168-172.
 11. Федорак Н. На переправі українського письменства, до 200-річчя виходу “Енеїди” Івана Котляревського // Дзвін. – 1998. – №4. – С. 115-118.
 12. Федорак Н. Образи галицьких князів у давньоукраїнській літописній традиції // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України. Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції. – Івано-Франківськ – Галич, 1998. – С. 111-114.
 13. [Федорак Н.] Зразок 2 [лінгвістичного аналізу тексту] // Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту: Курс лекцій. – Львів, 1999. – С. 149-151.
 14. Федорак Н. Галицько-Волинський літопис: риторика чи стилістика? // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 1999. – Вип. V. – С. 72-78.
 15. Федорак Н. Людина епохи бароко: “автопортрет” Г.Сковороди // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському університеті ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. 1. – С. 97-109.
 16. Федорак Н. Композиція Галицько-Волинського літопису // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – Ч. 1. – С. 511-516.
 17. Федорак Н. Сирійська “Пісня про перлину” ІІІ ст. і легенда про євшан-зілля // Літературознавство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціації україністів (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). – Кн. 1. – Київ, 2000. – С. 18-23.
 18. Федорак Н.Л. Поетика Галицько-Волинського літопису. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Львів, 2000. – 19 с.
 19. Федорак Н. Хронотоп Галицько-Волинського літопису // Слово і час. – 2000. – №11. – С. 21-25.
 20. Федорак Н. Валерій Шевчук. УСЕ для школи. Навчальний посібник для 11 класу. – Київ: Всеувито, 2001. – 64 с.
 21. Федорак Н. Літопис і рух: поняття про темп розповіді // “З його духа печаттю…”. Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів, 2001. – Т. 2. – С. 46-50.
 22. Федорак Н. Твори пасійної традиції, віднайдені І.Франком, і їхнє місце в системі українського барокового театру // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 2. – Львів, 2002. – С. 3-9.
 23. Федорак Н. На шляху до осягнення поетики українського театру // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 2. – Львів, 2002. – С. 326-328.
 24. Федорак Н. Два твори “О збуренню пекла” в інтерпретації Івана Франка // Тези доповідей шістнадцятої щорічної наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Івана Франка (17-19 жовтня 2001 року). – Львів, 2002. – С. 56-57.
 25. Федорак Н. Турчиновський – Шевчук – Турчиновський: інтерпретація інтерпретації // Верховина. Збірник наукових праць на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя. – Дрогобич, 2003. – С. 351-355.
 26. Федорак Н. Українська літописна традиція та її північноєвропейський контекст // Записки НТШ. – Т. ССХLVI. Праці філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 17-36.
 27. Федорак Н. Від літературного редактора // Митрополит Андрей Шептицький. Молитви. – Львів: Папуга, 2004. – С. 12-14.
 28. Софронова Л.А. Старовинний український театр / Старинный украинский театр. Пер. з рос. Н.Федорак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 336 с.
 29. Федорак Н. Аспекти сюжету Галицько-Волинського літопису (до питання про цілісність сюжету літописного твору) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2004. – Вип. 35. – С. 60-72.
 30. Федорак Н. Людина епохи бароко: метафора Григорія Сковороди // Григорій Сковорода: загадковість присутности (Матеріали конференції, присвяченої 280-річчю від дня народження Григорія Сковороди). – Львів, 2005. – С. 7-16.
 31. Федорак Н. Поетика Галицько-Волинського літопису. Наукове видання. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – 262 с.
 32. Федорак Н. “Дайте дзвіночка мені кришталевого!..” // Педагогічна думка. – 2006. – №4. – С. 73-74.
 33. Федорак Н. “Церквомісто” як емблема середньовічної культури (за Галицько-Волинським літописом) // Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу. Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції. – Івано-Франківськ – Галич, 2006. – С. 319-323.
 34. Федорак Н. Іван Франко – інтерпретатор середньовічного лицарського роману // Записки НТШ. – Т. ССL. Праці філологічної секції. – Львів, 2005. – С. 153-158.
 35. Федорак Н. Борисо-глібський сюжет у „Житіях Святих” Дмитра Туптала // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів: Артос – Апріорі, 2007. – С. 50-63.
 36. Федорак Н. Рецепція давньої української літератури в поезії Гавриїла Костельника // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини: Збірник наукових праць. – Львів – Ужгород: Ґражда, 2007. – С. 38-44.
 37. Федорак Н. Три листки одного аркуша (герої та оповідачі роману Валерія Шевчука „Три листки за вікном”) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 39. Матеріали Міжнародної наукової конференції „Актуальні проблеми теорії та історії української літератури”. – Част. 2. – С. 99-101.
 38. Федорак Н. Л. Особливості стилю Галицько-Волинського літопису // ПАРАДИГМА. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2008. – С. 152-160.
 39. Федорак Н. Михайло Возняк – дослідник української літописної традиції // Слово і час. – 2008. – №10. – С. 31-36.
 40. Федорак Н. „Слово о полку Ігоревім” і „Літопис Руський”: етапи осмислення історії // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів, 2007. – Вип. 2-3. – С. 60-64.
 41. Федорак Н. Подорожні нотатки з глибини віків // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів, 2007. – Вип. 2-3. – С. 300-301.
 42. Федорак Н. Літописний герой і літописний персонаж: типи людських ситуацій у Галицько-Волинському літописі // Доба короля Данила в науці, мистецтві, літературі (Матеріали міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2007 р. Львів). – Львів, 2008. – С. 277-293.
 43. Федорак Н. Есеї Монтеня і трактати Сковороди: два методи самопізнання // Літературна компаративістика. – Вип. ІІІ. – Ч. ІІ. – Київ: ВД „Стилос”, 2008. – С. 7-19.
 44. Федорак Н. Лемківський календар (кілька слів од упорядника) // Антонич Б.-І. Звеличую стокрот весну / упорядник Н.Федорак. – Львів: Видавництво „Растр-7”, 2009. – С. 4-5.
 45. Федорак Н. Книжність, література та хрещення Руси в рецепції західної медієвістики // Записки НТШ. – Т. ССLVII. Праці Філологічної секції. – Львів, 2009. – С. 21-44.
 46. Федорак Н. „Веселий цвинтар” – „Contra spem spero” Василя Стуса // Парадигма. Збірник наукових праць. – Вип. 4. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 165-175.
 47. Федорак Н. Франкові поетичні інтерпретації середньовічних текстів (німецько-„руський” контекст) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 477-488.
 48. Федорак Н. Дві літературні версії охрещення Русі очима сучасної західної медієвістики // GENTE UKRAINUS, NATIONE UKRAINUS = ЛІТЕРАТУРНІ ШЛЯХИ СТАРОЖИТНЬОЇ УКРАЇНИ: зб. наук. праць: [на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя]. – К.: Євшан-зілля, 2010. – С. 527-536.
 49. Федорак Н. Конфесійне протистояння кінця XVI cт. у творах Герасима Смотрицького та Мішеля Монтеня: гуманістичний аспект // Біля джерел українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 3]. – Львів: Свічадо, 2010. – С. 91-108.
 50. Федорак Н. Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка // Українське літературознавство. – 2010. – Вип. 69. – С. 171-188.
 51. Федорак Н. Літописний жанр у дослідженнях Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – 2010. – Вип. 51. – С. 84-90.
 52. Федорак Н. Конференція “Маркіян Шашкевич та епоха Івана Франка”. Слово і час, 2011. С. 123.
 53. Федорак Н. Поетика доби, яка могла стати Золотою // Слово і час. – 2011. – №2. – С. 105-109.
 54. Федорак Н. Маркіян Шашкевич і його літературна творчість сьогодні // Вісник НТШ. – Ч. 45. – Весна-літо 2011. – С. 14-16.
 55. Федорак Н. Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка // Возняк М. Студії над українськими літописами: збірник наукових праць; вступ. ст. упорядкування та комент. Н.Федорака. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 7-32.
 56. [Федорак Н.] Коментарі // Возняк М. Студії над українськими літописами: збірник наукових праць; вступ. ст. упорядкування та комент. Н.Федорака. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 452-595.
 57. Федорак Н. Михайло Возняк – видавець творів Маркіяна Шашкевича // Українське літературознавство. – 2011. – Вип. 73. – С. 255-262.
 58. Федорак Н. «Вічні» образи в інтерпретації Романа Іваничука // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів, 2012. – С. 782-786.
 59. Федорак Н. Вагилевич Іван Миколайович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: В 2 т. – Т. І: А–К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 258-259.
 60. Федорак Н. Криса Богдана Семенівна // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: В 2 т. – Т. І: А–К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 674.
 61. Федорак Н. Байки Маркіяна Шашкевича і традиція української барокової дидактики // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССLХІІІ. Праці Філологічної секції. – Львів, 2012. – С. 614-629.
 62. Федорак Н. Людина епохи бароко: «символологія» Сковороди // Григорій Сковорода у світлі філології, філософії та богослов’я: матеріали ХХ Харківських міжнародних Сковородинівських читань, присвячених 290-річчю з дня народження Г.С.Сковороди (27-29 вересня 2012 року). – Сковородинівка – Харків: Видавець Савчук О.О., 2013. – С. 127-135.
 63. Федорак Н. Невідомий автограф Івана Франка, або Не єдиний хресним батьком раз // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – Вип. 58. – С. 285-289.
 64. Федорак Н. Художня тканина «Просфонеми» та її історично-правовий контекст // ΠΡΟΣΦΟΝΗΜΑ : текст і контекст : зб. наук. праць [у надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 4]. – Львів : Свічадо, 2013. – С. 36-46.
 65. Федорак Н. Человек эпохи барокко: Введение в «символологию» Григория Сковороды // Литературная культура России XVIII века. – Вып. 5 / под ред. П.Е.Бухаркина, Е.М.Матвеева. – Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2014. – С. 7-19.
 66. Федорак Н. Метафізична стратегія «першоначальної» літератури в історії українського письменства // Українське літературознавство. – 2013. – Вип. 77. – С. 297-306.
 67. Федорак Н. Українська чужина ліричного героя «Кобзаря» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССLХVІ. Праці Філологічної секції. – Львів, 2014. – С. 174-185.
 68. Федорак Н. Франкові поетичні інтерпретації середньовічних текстів («Студії над найдавнішим київським літописом» і «Найстарші пам’ятки німецької поезії ІХ-ХІ вв.») // Українська філологія: традиції та сучасність = Ukrainian Philology: Traditions and Modern Age : зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів : ЛНУ імені І.Франка, 2013. – С. 437-444.
 69. Федорак Н. Від перекладача // Всесвіт. – 2015. – №5-6. – С. 8-9.
 70. Федорак Н. Поназар’я // Кур’єр Кривбасу. – 2015. – №308-309-310 (липень-серпень-вересень). – С. 238-254.
 71. Федорак Н. Міжнародна наукова конференція «Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник слова Божого» // Слово і час. – 2015. – №8. – С. 118-119.
 72. Федорак Н. Некоторые особенности перехода от барокко к романтизму в украинской литературе // Petra Philologica: профессору Петру Евгеньевичу Бухаркину ко дню шестидесятилетия / отв. ред. Н.А.Гуськов, Е.М.Матвеев, М.В.Пономарева. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2015 (Литературная культура России XVIII века. – Вып. 6). – С. 141-152.
 73. Федорак Н. Концепція часу «Повсти време(-)нныхъ лтъ» і метафізичні параметри українського середньовічного літописання // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури. Збірник статей. – Харків: Акта, 2014. – С. 14-21.
 74. Федорак Н. Микола Ільницький // Вісник НТШ. – Ч. 51-52. – Весна-зима 2014. – С. 39-40.
 75. Федорак Н. Новий погляд на латиномовне письменство з України // Парадигма : збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2014. – Вип. 8. – С. 499-504.
 76. Федорак Н. Концепція «першоначальної» української літератури та її метафізичні засади // Слово. Символ. Ритуал: Збірник на пошану архієпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя; Праці з історії української літератури. – Харків: Акта, 2016. – С. 7-21.
 77. Федорак Н. «Слово о збуренню пекла» – об’єкт Франкової «соборної компаративістики» // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 770. Слов’янська філологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 81-84.
 78. Федорак Н. Франко хресним батьком: знахідка з Криворівні. – Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/11/20/франко-хресним-батьком-знахідка-з-кри/
 79. Федорак Н. Метафізичні параметри естетики середньовічної літератури // Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка. – Київ – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 46-53.
 80. Федорак Н. Література в системі середньовічної культури // Українське літературознавство. – 2016. – Вип. 81. – С. 163-168.
 81. Федорак Н. Мотиви борисо-глібського сюжету в Галицько-Волинському літописі // Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці: Досвід 1000-річної присутности в українській історії. Збірник наукових статей. – Харків: Акта, 2016. – С. 46-59.
 82. Федорак Н. Машкара співця Пісні вдячної при банькетах панських // Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого. – Львів: Видавництво УКУ, 2017. – (Серія «Київське християнство». – Т. 6; Серія «Львівська медієвістика». – Вип. 5). – С. 224-232.
 83. Федорак Н. Галицько-Волинський літопис // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Том 3, Вес – Глин. – Львів, 2016. – С. 402-409.
 84. Федорак Н. Генсьорський Антін // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Том 3, Вес – Глин. – Львів, 2016. – С. 540-542.
 85. Федорак Н. «Пташиний базар» Григорія Сковороди // Слово і час. – 2017. – №9. – С. 11-20.
 86. Федорак Н. Ярема Кравець. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с. // Вісник НТШ. – Ч. 59. – Весна-літо 2018. – С. 96-99.
 87. Федорак Н. «…повертає зачудованість в буття» // Ковалюк-Ференц Х. Чотири пори року восени. – Львів, 2017. – С. 4-5.
 88. Федорак Н. «Гори» у барокових «Садах» Софронія Почаського та Григорія Сковороди // «Дивлячись на цей гірський світ»: літературознавчий збірник / НАН України. Інститут Івана Франка. Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2018. – С. 52-79.
 89. Федорак Н. Патерикова «новела» крізь призму Денисюкової концепції історичної поетики жанру // Іван Денисюк: «Не попіл слів, а серця жар…»: збірник наукових праць та матеріалів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 83-90.
 90. Федорак Н. Маланюкова «варязька призма» історії та душі // Євген Маланюк: «…Його постать роки одягають у бронзу…»: збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 18). – С. 168-179.
 91. Федорак Н. Нова редакція правопису: що з цим робити і як із цим жити? // Збруч.
 92. Федорак Н. «Поеми», «саги» й історія в «Найдавнішому київському літописі» та у Франкових «Студіях» над ним («Варязькі шляхи» й «Апостол Андрій на Дніпрових горах») // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22-24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 1. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 549-555.
 93. Головач Ю., Кенна Р., Мак Керрон П., Сарканич П., Федорак Н., Хоcе Дж. Математика й міти – кількісний підхід до порівняльної мітології // Україна модерна. – Чис. 27. – Харків-Львів, 2019. – С. 108–138.
 94. Федорак Н. Місце людини в середньовічному літературному творі й у процесі теоцентрично-антропоцентричного переходу // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССLXXII. Праці Філологічної секції. – Львів, 2019. – С. 7–20.
 95. Федорак Н. ГРАБ’ЯНКА Григорій // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Том 4, Глин–Даш. – Львів, 2019. – С. 231–233.
 96. Бухаркін П., Федорак Н. ГУДЗІЙ Микола // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Том 4, Глин–Даш. – Львів, 2019. – С. 412–416.
 97. Федорак Н. ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ТА ІНШИХ ІНСТИТУЦІЙ // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Том 4, Глин–Даш. – Львів, 2019. – С. 459–463.
 98. Федорак Н. Метафізичний вимір літописного жанру // У пошуках єдиної основи: Метафізичний спектр українського письменства ХІ–XVIII століть: зб. наук. праць [у надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 6.]. – Львів : АРТОС, 2020. – С. 28–40.
 99. Федорак Н. Деякі вияви людської особи в середньовічному літературному творі // Українське літературознавство. – Вип. 85. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – С. 133–141.
 100. Федорак Н. Вінець і вирій українського бароко. Сім наближень до Григорія Сковороди. – Харків: Акта, 2020. – 173 с.
 101. Федорак Н. Містерія Великої Суботи в риторичних інтерпретаціях української барокової літератури // Наукові записки УКУ. Серія «Філологія». – Вип. 1. – Львів, 2020. – С. 131–142.
 102. Федорак Н. Нереалізований проєкт альтернативної України // Світогляд. – 2020. – № 6. – С. 64–66.
 103. Федорак Н. «Низова» модифікація житійного канону в «Автобіографії» Іллі Турчиновського // Сміхова культура України. Збірник наукових статей. – Харків: Акта, 2020. – С. 108–115.
 104. Федорак Н. До питання про жанровий контекст львівської «Просфонеми» // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія. – Київ–Люблін–Харків: Майдан, 2020. – С. 67–77.
 105. Федорак Н. Книжність, література та хрещення Руси в контексті західної медієвістики. С. 21-44.
 106. Федорак Н.Л. Спудей Сковорода / Н.Л.Федорак // Посестри. Українська і польська літератури. – 2022. – № 37. – 08.12.2022 – https://posestry.eu/zhurnal/no-37/statya/spudey-skovoroda
 107. Федорак Н.Л. «Переступні» роки Григорія Сковороди: історичний контекст народження філософа-містика / Н.Л.Федорак // Слово і Час. – 2022. – № 5 (725). – С. 107-116. – http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/188927.
 108. Федорак Н.Л. Два сковородинські діалоги 1783 року про боротьбу добра і зла та їх біографічний контекст / Н.Л.Федорак // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. – 2022. – Вип. 91. – УДК 821.161.2-312.6”1783”.09 (38-42) – DOI: 10.26565/2227-1864-2022-91-05.
 109. Федорак Н.Л. Життєпис / Н.Л.Федорак // СковороДАР. Життя, творчість, спадок. – 2022. – С. 17-268.

Біографія

Народився 11 квітня 1974 року в місті Львові. 1991 року закінчив СШ №36. Учень Мирослави Зваричевської. У 1996 році закінчив філологічний факультет Львівського національного (тоді ще – державного) університету імені Івана Франка за спеціальністю «філолог, викладач української мови та літератури». Того самого року вступив до аспірантури при кафедрі української літератури ім. акад. М.Возняка. У 1999 році успішно закінчив аспірантуру, написавши кандидатську дисертацію на тему «Поетика Галицько-Волинського літопису». Захист відбувся 18 квітня 2000 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «українська література» отримав 27 червня 2000 року. З лютого 2000 року працював асистентом, а далі на посаді доцента кафедри української літератури ім. акад. М.Возняка. У 2015-2017 роках – заступник декана філологічного факультету. Вчене звання доцента присвоєно 19 квітня 2007 року. Член редколегії видань наукового проекту «Львівська медієвістика» та «Записок Наукового Товариства імені Т.Шевченка» (філологічна секція). Член журі конкурсу молодих прозаїків ім. Катрі Гриневичевої. У лютому 2015 року обраний головою Літературознавчої комісії НТШ.

Нагороди

Лауреат міжнародного конкурсу найкращих творів молодих українських літераторів «Гранослов» (1996). Лауреат літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» (1996). Нагороджений грамотами Верховного архієпископа Києво-Галицького Любомира (Гузара) (2008) і департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації (2013).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!