Історія української літератури (перша половина ХІХ століття)_035.03

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316ГОРБЛЯНСЬКИЙ ЮрійФЛк-21, ФЛчес-21, ФЛслц-21, ФЛсрб-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛк-21ГОРБЛЯНСЬКИЙ Юрій
ФЛчес-21ГОРБЛЯНСЬКИЙ Юрій
ФЛслц-21ГОРБЛЯНСЬКИЙ Юрій
ФЛсрб-21ГОРБЛЯНСЬКИЙ Юрій

Опис курсу

Мета вивчення курсу полягає в якнайбільш повному, достовірному, системному і послідовному висвітленні українського літературного процесу першої половини ХІХ ст. як окремого феномену в контексті української літератури Х – ХХ ст.ст., у з’ясуванні закономірностей розвитку через включення в європейський контекст і внутрішньолітературні порівняння.

Завдання дисципліни – розкрити своєрідність літературного процесу зазначеного історичного періоду; охарактеризувати основні напрями розвитку української літератури у контексті світової; зосередити увагу студентів на тенденціях розвитку художніх жанрів, стилів, напрямів; об’єктивно і толерантно оцінити місце кожного письменника в літературному процесі, подолавши стереотип «неповноти» української літератури; дати системний аналіз знакових для розвиту літературного процесу художніх творів; навчити студентів самостійно давати оцінку літературних текстів, явищ, літературознавчих розвідок, критичних статей; узагальнити та систематизувати вивчений матеріал; підвищити рівень читацької компетенції реципієнтів; засобами художнього слова оптимізувати процес формування літературних і акторських здібностей, гармонізації духовності особистості майбутніх педагогів-словесників.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні тенденції функціонування і розвитку літературного процесу першої половини ХІХ ст. в Україні.
 • зміст творів,  що  входять  до  програми;
 • провідні літературознавчі художньо-естетичні  та  ідейні  концепти  періоду  та  провідні концепти творчості авторів;
 • рівень співвіднесення традицій і новаторства в літературному процесі означеного періоду;

вміти:

 • працювати з першоджерелами;
 • використовувати методологічні принципи при аналізі творів,
 • уміти аналізувати твори,  беручи  до  уваги  жанрово-стильову,  ідейно-тематичну специфіку творів;
 • враховувати внутріжанрові та  міжжанрові  процеси  у  прозі,  поезії, драматургії;
 • враховувати поліваріативність рецепцій художніх явищ;
 • самостійно аналітично мислити;
 • фахово аргументувати власну позицію.

Рекомендована література

 1. Арендаренко І. Преромантизм // Арендаренко І. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтична поезії: порівняльна типологія і поетика). – К. : Фоліант, 2004. – С.13–31.
 2. Балей С. З психології творчости Шевченка. – Черкаси, 2001.

 3. Барабаш Ю. „Коли забуду тебе, Єрусалиме…”: Гоголь і Шевченко. – Х., 2001.

 4. Барабаш Ю.Я. Тарас Шевченко: Імпеатив України: Історіо- й націсофська парадигми. – К., 2004.

 5. Барвiнський О. Примiрник українських баллад Костомарова з присвятою Срезневському // ЗНТШ. – Т. 126-127. – Львiв, 1918. – С.263-264.

 6. Бетко І. Біблійні мотиви в українській літературі. – К., 1990.

 7. Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ ст. (від Квітки до “Основи”) // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.

 8. Блик О. Роль Харківського університету у розвитку української літератури 20-40-х років ХІХ століття: інтелектуальний рух та захоплення національними традиціями// [Електронний ресурс] / О. І. Блик // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. – 2014. – Вип. 29. – С. 191-200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2014_29_22.

 9. Бовсунівська Т. Історія української естетики першої половини ХІХ століття . – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001.

 10. Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія та поетика: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 180 с. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Bovsunivska_Tetiana/Kognityvna_zhanrolohia_ta_poetyka.pdf

 11. Бовсунівська Т. Основи теорії літературних жанрів. Монографія. – К.: КНУ, 2008.

 12. Бовсунівська Т. Українська бурлескно-травестійна література початку ХІХ століття в аспекті функціонування комічного. – К.: КНУ, 2006.

 13. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 1: Етногенез та теогенез. – К.: ІЛ НАНУ, 1997.

 14. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 2: Ейдетика. – К.: КСУ, 1998.

 15. Бовсунівська Тетяна. Григорій Сковорода й український романтизм / Тетяна Бовсунівська // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26 – 29 серпня 1996 р.) / Відп. редактор О.Мишанич. – К. : АТ «Обереги», 1996. – С. 317–324.

 16. Богданова І.Є. Стилістика художнього простору у творчості харківських поетів-романтиків 20 – 40 років ХІХ століття: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Є. Богданова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с.

 17. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури // Бойко Ю. Вибрані праці. – К., 1992.

 18. Бондар Л. Шiсть свiтiв “Причинної” // 3бірник Харкiвського iсторико-фiлологічного товариства. – Харків, 1995. – Т. 5. – С. 91-102.

 19. Бондар Л. Шевченків “Кобзар” 1840 р.: долання стереотипів // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському Університеті. – Львів, 1999. – Ч.І. – С.241-247.

 20. Бондар Л.Універсум «Причинної»//Слово і час. – 2005. – №3.

 21. Бондар М. “Дівча любе, чорнобриве…” // Слово і час. – 1998. – №3.

 22. Бондар М. Афанасьєв-Чужбинський Олександр // Шевченківська енциклопедія: Робочий зошит А. – К., 2004.

 23. Бондар М. Діалог з історичним часом: формування нової української літератури //Київська старовина. – 1999. – №5.

 24. Бондар М. Нова українська література. – К., 2003.

 25. Бондар М. Перший жанровий зразок української художньої прози (“Микола Коваль” М.Венгера) // Київська старовина. – 1999. –№3.

 26. Бородін В.С. Т.Г.Шевченко і царська цензура. Дослідження та документи 1840 –1862 років. – К., 1969.

 27. Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол. н. : спец. 10.01.01 ―Історія української літератури‖/ О.В.Боронь. – К., 2004. – 12с.

 28. Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст.. – К., 1986.

 29. Вавжинська Ю.М. Тарас Шевченко і польський романтизм (топіка і символіка профетизму, лицарства, тиранії): дис. … кандидата філол. наук: 10.01.05 / Вавжинська Юлія Миколаївна. – Київ, 2006. – 217 с.

 30. Вербицька Є.Г. Г.Ф.Квітка-Основ”яненко. – Харків, 1968.

 31. Витрикуш, Іванна.Образ ночі як компонент романтичної символіки Левка Боровиковського / І. Витрикуш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства . – 2011 . – Вип.16 . – С. 50-54.

 32. Вінок Маркіянові Шашкевичу. Поезії, статті, виступи, хроніка. – К., 1987.

 33. Возняк М. До вияснення національних поглядів Якова Головацького в 1848 р. (Перша редакція “Розправи о язиці южно-рускім і єго нарічіях”) // ЗНТШ. – Т.121. – Львів, 1914. – С.133-172.

 34. Возняк М. До письменської дiяльностi Левка Боровиковського // ЗНТШ. – Т.136-137. – Львiв, 1925. – С.225-237.

 35. Возняк М. Історія української літератури у 2-х книгах. – Львів, 1992 – 1993.

 36. Возняк М.С. Історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича // Наукові записки Ін-ту суспільних наук НАН України. – Львів, 1953. Т.І.

 37. Волинський П.К. Іван Котляревський. Життя і творчість. — К., 1969.

 38. Галич О. Теорія літератури. – К., 1999.

 39. Гнідан О. Мотиви лірики Амвросія Метлинського // Гнідан О. Історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст.: Практичні заняття. – К., 1987.

 40. Гончар О. Григорій Квітка-Основ’яненко: Життя і творчість. – К., 1969.

 41. Гончар О. Григорій Квітка-Основ’яненко. Семінарій. – К., 1974.

 42. Гончар О. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри і стилі. – К., 1989.

 43. Гончар О.І. Зачарований небом: Романтичний світ М.Петренка – поета ХІХ ст. // Слово і час. – 1997. – №11 – 12.

 44. Гончар О.Т. Проблеми історії та культури України в епістолярній спадщині М.І.Костомарова. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю: 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2008. – 19 с.

 45. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.

 46. Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. 2-е вид., випр. і авториз. – К., 1998.

 47. Грабович Г. Семантика котляревщини //Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.

 48. Гребінка Є. Твори: В 3 т. – К., 1980 – 1981.

 49. Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко. Бібліографічний покажчик. – Харків, 1978.

 50. Гром’як Р.Т. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) – Тернопіль, 1999.

 51. Грушевський М. Історія української літератури у 6-ти томах. – Т.1-3. – К., 1993.

 52. Гузар І. Шевченко і Гете. – Торонто, 1999.

 53. Гундорова Т. Повернений Рим, або “Енеїда” Котляревського // Сучасність. – 2000. – №4.

 54. Дей О. Балада про невiстку-тополю та її вiдгуки у творчостi Т.Шевченка, С.Руданського та Ю.Федьковича // Народна творчiсть та етнографiя. – 1984. – № 2. – С. 49-58.

 55. Дей О.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (16-20 ст.) – К., 1969.

 56. Демчук Н. Інтер’єр у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.

 57. Демчук Н. Пейзаж у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.

 58. Демчук Н. Портрет у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.

 59. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. – Львів, 1999.

 60. Деркач Б. Вступна стаття до видання: Гулак-Артемовський П.Твори. – К., 1989.

 61. Деркач Б. Євген Гребінка .— К., 1974.

 62. Деркач Б. Косяченко В. Жанр байки в українській літературі // Українська байка. — К., 1983.— С. 3 – 27.

 63. Деркач Б.А. П.П.Гулак-Артемовський // Гулак –Артемовський П. Пезії. – К., 1989.

 64. Деркач Б.А. Павло-Білецький –Носенко. Життя і творчість. – К., 1988.

 65. Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.

 66. Дзюба І. Тарас Шевченко.Життя і творчість – К., 2008.

 67. Дзядевич Т.М. Формування національної ідентичності в літературі слов’янського романтизму: на матеріалі творчості Адама Міцкевича, Олександра Пушкіна та Тараса Шевченка. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – К., 2004. – Рукопис. – 199с.

 68. Дмитренко Т.В. Функції комічного в українській байці початку ХІХ ст. //Рад.літературознавство. – 1987. – №12.

 69. Дорошкевич О.К. Г.Ф.Квітка-Основ’яненко //Дорошкевич О.К. Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. – К., 1986.

 70. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 71. Дядищева-Росовецька Ю.Б. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка. – К., 2001.

 72. Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика. – К., 1998.

 73. Єгоров В. Ідейно–світоглядні основи обґрунтування М. І. Костомаровим національних та культурних особливостей українського народу (1830–1840 рр.) / В. В. Єгоров // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 96. – С. 443-453.

 74. Єременко О. Українська балада ХІХ ст.: Історія жанру. – Суми, 2004.

 75. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 76. Животко А. Історія української преси. – К., 1999.

 77. Жулинський М. Слово і доля: Українські письменники ХІХ –ХХ ст. : Навч. посібник. – К., 2002.

 78. Жур П. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Шевченка. – К., 2003.

 79. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. – К., 1997.

 80. Задорожна Л. Євген Гребінка: Літературна постать. – К., 2000.

 81. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.

 82. Збірник праць наукових шевченківських конференцій (1952 – 2002 ): Покажчик змісту –Черкаси, 2002.

 83. Звиняцковский В.Я. Николай Гоголь: Тайны национальной души. – К., 1994.

 84. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.//Зеров М. Твори: У 2 т. – Т.2. – К., 1990.

 85. І.П.Котляревський у критиці та документах. – К., 1959.

 86. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії 1847 – 1861 рр. – К., 1966.

 87. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії до заслання. – К., 1964.

 88. Івакін Ю. Нотатки шевченкознавця: Літературно-критичні нариси. – К., 1986.

 89. Івакін Ю. Сатира Шевченка. – К., 1959.

 90. Івакін Ю. Стиль політичної поезії Шевченка. – К., 1961.

 91. Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. – К., 1969

 92. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968. – К., 1969.

 93. Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є.Маланюка, Л. Костенко : монографія / П.В.Іванишин. – К. : Академвидав, 2008.

 94. Івашків В. Деякі особливості художнього мислення Пантелеймона Куліша у 1840-х роках // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 1992. – Т. CCXXIV. – С. 71 – 88.

 95. Івашків В.М. Актуальні проблеми українського романтизму і дослідження Т. І. Комаринця // Сучасна філологічна наука в національному відродженні. – Львів: ЛДУ, 1994. – С. 57 – 60.

 96. Івашків В.М. Українська романтична драма 30 – 80-х років ХІХ ст. – К., 1990.

 97. Івашків В.М. Фольклор і література доби романтизму // Народна творчість та етнографія.–1985.– № 2. – С. 76 – 78.

 98. Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ – початку ХХ ст.: Зб.статей /За ред. М.Т.Яценка. – К., 1987.

 99. Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття) / За ред. Хропка П.П. – К., 1992.

 100. Історія української літератури ХІХ ст.. У 3-х кн.. / За ред. М.Яценка. – К.: Либідь, 1995. – Кн.1. https://chtyvo.org.ua/authors/Yatsenko_MT/Istoriia_ukrainskoi_literatury_XIX_stolittia_Kn1.pdf

 101. Історія української літератури ХІХ ст.: У 2-х кн. – К., 2005.-Кн.1

 102. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. / За ред. П.М.Федченка. – К., 1996. – Кн.1.

 103. Камінчук О. Поетика української романтичної лірики (Проблеми просторової організації поетичного тексту) / Ольга Камінчук. – Київ : ТОВ «ЛДЛ», 1998.

 104. Кирило-Мефодіївське товариство: В 3 т. – К., 1990.

 105. Кирилюк Є. Невідома збірка творів Віктора Забіли // Кирилюк Є. Слово, віддане народові. – К., 1972.

 106. Кирилюк Є. Т. Шевченко: Життя і творчість. – К., 1979.

 107. Кирилюк Є.П. Іван Котляревський: Життя і творчість. – К., 1981.

 108. Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці”. -К., 1990.

 109. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація. – К., 1998.

 110. Клочек Г.Д. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка / Г. Клочек // Літературна Україна. — № 8 (5537). — 20 лютого 2014 р. — С. 10–11.

 111. Козак С. Українська змова і месіанізм: Кирило-Мефодіївське братство. – Івано-Франківськ, 2004.

 112. Козак С. Український преромантизм (джерела, зумовлення, контексти, витоки). – Варшава, 2003.

 113. Козаренко Олександр. Феномен української національної музичної мови / Олександр Козаренко — Л., 2000. — 286с.

 114. Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т.Шевченка // Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. – К., 1970.

 115. Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму: проблема національного й інтернаціонального. – Львів, 1983.

 116. Комаринець Т. Тарас Шевченко і народна творчість. – К., 1963.

 117. Комариця М. Фольклорний символ балади: мiф i ритуал // Українське лiтературознавство. – Вип. 59. – Львів, 1994. – С.116-124.

 118. Кониський О.Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. – К., 1991.

 119. Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка: У 4 т. – Нью-Йорк, Едмонтон, Торонто, 2001.

 120. Костенко А.І. Шевченко в мемуарах. – К., 1965.

 121. Костомаров М. Обзор сочинений писанных на русском языке // Костомаров М.Твори: У 2 т.— К., 1967. – Т. 2.

 122. Костомаров М. Слов’янська міфологія. — К., 1994.

 123. Костомаров М. Твори: У 2 т. — К., 1990.

 124. Костомаров Н.И. Исторические произведения.Автобиография. – К., 1989.

 125. Котляревський І.П. Енеїда: Поема /Коментар уклав О.Ставицький. – К., 1989.

 126. Коцаренко Т. А. Метлинський – дослідник українських народних пісень // Слово і Час. – 2006. – № 11. – С. 77-80.

 127. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка: Літературно-критичний нарис. –К., 1990.

 128. Коцюбинська М. Поетика Шевченка й український романтизм // Матеріали до вивчення історії української літератури. – К., 1961 – Т. 2.

 129. Крижанівський С. “Украинские мелодии” Миколи Маркевича в початках українського романтизму ХІХ ст. // Сучасність. – 1993. – № 2.

 130. Крижанівський С. Амвросій Метлинський та Ієремія Галка // Могила (Метлинський) А., Галка Ієремія (Костомаров М.) . Поезії. – К.,1972.

 131. Крижанівський С. Віктор Забіла: Поет і літературний герой // Київська старовина. – 1993. – №6.

 132. Крижанівський С. Михайло Петренко: вчора, сьогодні, завтра // Слово і час. – 1993. – №11.

 133. Крижанівський С.А., Ротач П.П. Визначний представник українського романтизму // Боровиковський Л. Повне зібрання творів. – К., 1967.

 134. Крохмальний Р. Езотеричність метаморфози і лімінальна зона у романтичному тексті.// «З його духа печаттю…» (Збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка).- Т.ІІ.- Львів, 2001.- С.51-58.

 135. Крохмальний Р. Метаморфози в поезії Миколи Костомарова//Українська філологія: досягнення, перспективи (До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті).— Львів, 1994.— С.219-222.

 136. Крохмальний Р. Поетика трансферності у візіях Миколи Костомарова// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007.- Вип.41. – С.44-52.

 137. Крохмальний Р. Поетичний код романтичного світогляду// Крохмальний Р. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): Монографія. – Львів, 2005.

 138. Крохмальний Р. Метаморфоза в українській літературі першої половини ХІХ століття: грані поетики (матеріали спецкурсу).— Львів, 2003.

 139. Куліш П. Віктор Забіла // Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1989. – Т.2.

 140. Куліш П. Григорій Квітка-Основ’яненко і його повісті //Куліш П. Твори: У 2 т. – К., 1989. – Т.2

 141. Куліш П. Історичне оповідання. //Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1994. – Т.1.

 142. Левицький І. Свiтогляд українського народа. – Львiв, 1876. – 80 с.

 143. Лепкий Б. Про життя i творчiсть Тараса Шевченка. – К., 1944. – 218 с.

 144. Лепкий Б. Романтизм // Начерк iсторiї української лiтератури. – Мюнхен, 1991. – С. 199-208.

 145. Лисенко Л. Г. Поширення слов’янських ідей в Україні в 20 – 40-х роках ХІХ століття / Л. Г. Лисенко. // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (м. Дніпропетропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Ч. 4. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. – С. 103 – 109.

 146. Лімборський І. Оссіанізм в українській літературі // Всесвіт. – 1999. – №5 – 6. – С.141 –146.

 147. Лімборський І.В. Парадигматика західноєвропейського та українського просвітництва: проблеми типології та національної ідентичності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філолог. наук: спец. 10.01.05 ― Порівняльне літературознавство‖, 10.01.01 «Українська література»/ І.В.Лімборський. – Київ, 2006.

 148. Лімборський І.В. Становленя художніх принципів сентименталізму в українскій літературіХУІІ-ХУІІІ ст. // Питання літературознавства. – Чернівці, 1997. – Вип. 4 (61).

 149. Лімборський І.Сентименталізм в українській літературі. – К., 1996.

 150. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка. – К.: ВЦ “Академія”, 1994.

 151. Лук М. Микола Костомаров: історіософія та соціальна філософія українського романтизму // Молода нація: Альманах. – К., 2002. – № 1.

 152. Луцький Ю. Драматургія Г.Ф. Квітки-Основ’яненка і театр. — К.,1978.

 153. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К., 1998.

 154. Луцький Ю.Д. Драматургія Г.Ф.Квітки-Основ’яненка і театр. – К., 1978.

 155. Луцький Ю.О. Страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Нiколай Ґоґоль: Пер. з англ. – К.: Знання України, 2002. – 114 с. – (Серія «Гоголезнавчi студії»; Вип. 11).

 156. Майстренко М. Шевченко і античність. – Одеса, 1992.

 157. Матеріали до вивчення української літератури: У 5 т. – К., 1960. – Т.2.

 158. Медведик Ю.Є. Українська духовна пісня ХVIIXVIII ст. – Львів, вид-во УКУ., 2006. – 324 с.

 159. Мейзерська Т. Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість Шевченка. – Одеса, 1997.

 160. Мельник О. В. Творчість Миколи Маркевича та Левка Боровиковського: компаративний аспект / О. В. Мельник // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2012. – Вип. 3(1). – С. 115–121. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2012_3(1)__17

 161. Микитенко Ю. Антична спадщина і становлення нової української літератури. – К., 1991.

 162. Микола Іванович Костомаров (1817 –1885): Матеріали до бібліографії / Упоряд. О.Т.Гончар, Г.В.Пасещенко. – Запоріжжя; Чернігів, 2002.

 163. Мікушев В., Добровольський О. Михайло Петренко: “Дивлюсь я на небо…”: Хронікально-документальна розповідь. – Словянськ, 2002.

 164. Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка. – К., 1993.

 165. Мороз М.О. Іван Котляревський. Семінарій. – К., 1969.

 166. Мочернюк Н.Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторова специфіка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол н. – Тернопіль, 2005. – 20с.

 167. Мудрий М.М. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського Собору 1848 року // Вісник Львівського університету. Серія історична.- Львів, 2009. Вип. 44. – С. 75–106.

 168. Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси, 2000.

 169. Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси, 2000.

 170. Нахлiк Є. Українська романтична проза 20-60-х рокiв XIX ст. – К., 1988.

 171. Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій) / Євген Нахлік. – Львів : ОЛІР, 1994.

 172. Нахлік Є.К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Л., 2003.

 173. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш і “Руська трійця”: До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції ХІХ століття. – Львів, 1994.

 174. Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 – 60-х роківХІХ ст. – К., 1988.

 175. Неборак В.В. Перечитана “Енеїда”: Спроба сенсовного прочитання “Енеїди” Івана Котляревського на тлі зіставлення її з “Енеїдою” Вергілія. – Львів, 2001.

 176. Недiлько Г. Тарас Шевченко: Життя і творчiсть. – К., 1988. – 247 с.

 177. Новик О. Традиційні мотиви й образи в поезії Амвросія Метлинського. – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/16.4.7.pdf

 178. Нудьга Г. Українська балада. – К., 1970.

 179. Нудьга Г.Два поети-романтики // Забіла В., Петренко М. Поезії. – К., 1960.

 180. Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – К.: Дніпро, 2001. – 446 с.

 181. Овчаренко І. Слов”янський сокіл (Михайло Петренко): Історичний нарис. – Донецьк, 2004.

 182. Павличко С. Український романтизм: тяглість напряму як естетичний тупик // Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко ―Основи, 2002. –С. 491–496.

 183. Павлюк М.М. Інтерпретація Псалтиря в поезії Т.Шевченка // Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ ст.). – К., 1997.

 184. Пахаренко В.І. Незбагнений апостол. – Черкаси, 1999.

 185. Письменники Західної україни 30-50-х років ХІХ ст.. – К., 1965.

 186. Пільгук І.І. Літературне відродження на Західній Україні // Письменники Західної України 30 – 50-х років ХІХ ст. – К., 1965.

 187. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо „Москалевої криниці”: Дванадцять статтів. – Едмонтон, 1986; К., 2001.

 188. Поліщук Я.О. Література як геокультурний проект: монографія / Я.О. Поліщук. — К. : Академвидав, 2008. — 304 с.

 189. Попов П. М. Костомаров як фольклорист і етнограф. — К., 1968.

 190. Попович М.В. Історія української культури. – К., 2001.

 191. Приходько П.Г. Шевченко й український романтизм. – К., 1963.

 192. Регуш Ю.С. Часопросторова модель світу поезії Амвросія Метлинського// Збірник. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури. Матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.). – Бердянськ, 2015. -131-132.

 193. Романтизм: між Україною та Польщею. – К., 2003.

 194. Русалка Дністрова (Фотокопія з видання 1837 р.). – К., 1972.

 195. Русалка Дністровая. Документи і матеріали. – К., 1989.

 196. Русанівський В.М. У слові – вічність (Мова творів Т.Г.Шевченка). – К., 2002.

 197. Сарбей В.Національне відродження України. – К., 1999.

 198. Сверстюк Є. Шевченко і час. – К., 1996.

 199. Свириденко О. А. Метлинський як теоретик літератури // Вісник ЗДУ. Філологічні науки. – 2001. – № 2. – С. 107-109.

 200. Свириденко О. М. Романтична парадигма творчої діяльності Амвросія Метлинського/ Оксана Свириденко. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2002. – 18 с.

 201. Свириденко О. Творча трансформація притчі про блудного сина в поетичному часопросторі А. Метлинського // Наукові записки. – Вип. 27. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 306-316.

 202. Свириденко О.М. Історіософська концепція Амвросія Метлинського // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України. Вип. 2. – К., 2001.

 203. Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк, 1991.

 204. Сініцина А. Історико-філософські ідеї українського романтизму (Пантелеймон Куліш, Микола Костомарів). – Львів: ., 2002. – 160 с.

 205. Скринник М.Наративні практики української ідентичності : доба Романтизму.- Львів, 2007. – 367 с.

 206. Скринник Михайло. Ідейне підґрунтя українського романтизму. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том ССХХІI. Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1990. – С. 201-215.

 207. Смаль-Стоцький Ст. Т.Шевченко: Інтерпретації. – Черкаси, 2003.

 208. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К., 2000.

 209. Смілянська В.Л. “Святим огненним словом…”. Тарас Шевченко: Поетика. – К., 1990.

 210. Смілянська В.Л. Літературна творчість Миколи Костомарова // Костомаров М.І. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т.І.

 211. Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.

 212. Сулима М. “Наталка Полтавка” й українська драматургія ХУІІ – ХУІІІ ст. //Київська старовина. – 1998. – №5.

 213. Тарас Шевченко. 1989 – 2004: Матеріали до бібліографії. – К., 2005.

 214. Тарас Шевченко. Більша книжка. Автографи поезій 1847 – 1860 рр. – К., 1963. (Факсимільне видання).

 215. Тарас Шевченко. Мала книжка. Автографи поезій Шевченка 1847-1850. –К., 1984.

 216. Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 – 1861. – К., 1982.

 217. Тарасова М. Предтечі Шевченкового романтизму. // Дивослово. – 2009. – N 3. – С. 34-36.

 218. Ткачук М. Інтертекстуальне поле образу мандрівника в романтичних творах Левка Боровиковського / Микола Ткачук // Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського романтизму: Зб. наук. пр.− Вип. 2 / Упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк : РВВ ―Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006.– С. 64–75.

 219. Ткачук М. Лірика Маркіяна Шашкевича. – Тернопіль, 1999.

 220. Ткачук М. Літературний портрет Миколи Костомарова / Микола Ткачук // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 149–165.

 221. Ткачук М. П. Стиль балад Левка Боровиковського. – Збараж: Пегас, 1991.

 222. Ткачук М. Поетика балад Левка Боровиковського. – Тернопіль, 2000.

 223. Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / М.П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – 464 с.

 224. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. Маловідомі п”єси. – К., 1958.

 225. Українська література в портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. – К., 2000.

 226. Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років: Хрестоматія / Л.Т. Сеник (ред.) – Львів, 2002. – Т.1.

 227. Українські поети-романтики: Поетичні твори (Вступ. стаття М.Яценка). – К., 1987.

 228. Филипович П. Шевченко i романтизм // Записки історично-фiлологічного вiддiлу Всеукраїнської Академії наук. – Кн.4. – К.,1923. – С.3-18.

 229. Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2001.

 230. Франко І. “Тополя” Т.Шевченка // Франко І. Твори: У 50 т.– Т.28. – К., 1980. – С.73-88.

 231. Франко І. Дещо про “Марусю” Л.Боровиковського та її основу // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.33.

 232. Франко І. До біографії та характеристики В.Забіли // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.37.

 233. Франко І. Етнологія та історія літератури //Франко І. Зібр. Творів: У 50 т. – Т.29. – К., 1981.

 234. Франко І. М.Шашкевич і галицько-руська література // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1981. – Т. 29.

 235. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року // Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 41. – К., 1984.

 236. Франко І. Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1983. – Т.39.

 237. Франко І. Осип Бодянський // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 34. — К., 1981.

 238. Франко І. Поезії Віктора Забіли // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 37. —К., 1982.

 239. Харківська школа романтиків: у 3 т. – Харків, 1930.

 240. Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців. / Укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Вступ. стаття В. І. Іващенко; Наук. ред: С. І. Посохов. – Харків: «Видавництво Сага», 2011. – Т.2 – 540 с.

 241. Хропко П. Біля джерел української реалістичної поезії (10-40-ві роки ХІХ ст.). – К., 1972

 242. Хропко П. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. – К., 1972.

 243. Ціпко А. Шевченкове слово і концептосфера українського романтичного “золотого віку” / А. Ціпко // Українознавство. – 2015. – № 1. – С. 14-21.

 244. Чамата Н. Метафора як основа композиції зіставлення у віршах Т.Г.Шевченка // Поетика. – К., 1992.

 245. Чамата Н. Ритміка Т.Г.Шевченка. – К., 1974.

 246. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994.

 247. Шалата М. “Перші будителі народного руху в Галичині” // Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Твори. – К., 1982.

 248. Шамрай А. Боровиковський як поет-романтик // Харківська школа романтикiв. – Харкiв, 1930. – С. 84-126.

 249. Шамрай А. До початкiв романтизму (1828-1836) // Харкiвська школа романтикiв. – Харкiв, 1930. – С.16-20.

 250. Шевельов Ю. 1860 рік у творчості Шевченка // ЗНТШ. – 1992. – Т. ССХХІV.

 251. Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976 – 1977.

 252. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 2001 – 2003. – Т.1 – 6.

 253. Шевчук В. “Personae verbum” (Слово іпостасне). Розмисел. – К., 2001.

 254. Шептій К. Його книжки ходили по руках // Вітчизна. – 1989. – № 9.

 255. Шерех Ю. Інший романтик, інший романтизм // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології. – К., 1993.

 256. Шерех Ю. Третя сторожа (Література. Мистецтво. Ідеології). – Балтімор – Торонто, 1991.

 257. Яблонська О. Авторська передмова в українських виданнях дошевченківського періоду: проблема національної ідентичності / О. Яблонська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 41. – 2014. – С. 91–97.

 258. Яблонська О. В. Семiнарiй “Особливостi українського романтизму”. – Луцьк: ” Вежа “, 2000. – 27 с.

 259. Яблонська О. До питання літературно-критичного осмислення ранньої творчості Т.Шевченка: російська критика про альманах “Ластівка” (1841) / О. Яблонська // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20 – 21 трав. 1999 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т та ін. – Кам’янець-Подільськ, 1999. – С. 23–28.

 260. Яблонська О. Еволюція поглядів на поему “Гайдамаки” (1841) Т. Шевченка: 1840 – 1860-ті рр. / О. Яблонська // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – 1999. – № 13. – С. 147–152.

 261. Яблонська О. Шевченко і Костомаров / О. Яблонська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 9. Українська література в загальноєвропейському контексті. – Ужгород: Госпрозрахунковий ред.-вид. відд. управління у справах преси та інформації, 2005. – С. 333–339.

 262. Янищук О. Григорій Квітка-Основяненко в духовній історії України. – Тернопіль, 2003.

 263. Яценко М. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. — К., 1979.

 264. Яценко М.Т. Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму // Українська література і системи літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ). – К., 1997.

 265. Яценко М.Т. М.І. Костомаров – фольклорист і літературознавець //Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибрані з фольклористики й літературознавства. – К., 1994.

 266. Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20 – 30-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики. Поетичні твори. – К., 1987.

 267. Квітка-і-Основ’яненко / Р. Чопик // Слово і Час. — 2010. — № 4. — С. 46-56.  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/133585

 268. Бовсунівська Т.В. Поетика Тараса Шевченка. Вибрані статті. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 224 с. https://shron1.chtyvo.org.ua/Bovsunivska_Tetiana/Poetyka_Tarasa_Shevchenka_Vybrani_statti.pdf

 269. Гоголь – Ґоґоль – і чорт / Р. Чопик // Слово і Час. — 2008. — № 10. — С. 61-67.  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131062

 270. Чопик Р. МІЖ ФРАНКОМ І СКОВОРОДОЮ: КОРДОЦЕНТРИЧНІ ЗАСАДИ ПІЗНАННЯ ДОШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ПЕРІОДУ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА // Українське літературознавство. 2019. Випуск 84. С. 173–183 http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrliterary/article/download/2904/3049

 271. Бондар Л.П.Феномен «Кобзаря» // Ярослов. – 2018. – №31. – С. 1 – 4.

 272. Бондар Л.П. Шевченкова «Передмова» до нездійсненого видання «Кобзаря» //Тарас Шевченко: апостол правди і науки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2015. – с. 177-198.

 273. Лімборський І. СЕНТИМЕНТАЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ Черкаси: Брама-Україна, 2009. — 148 с.

 274. Шевчук В. “Енеїда” Івана Котляревського в системі літератури українського бароко // Шевчук В. Муза Роксоланська. Київ, 2005.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус