Історія основної слов’янської літератури (чеської)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Немає
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710МОТОРНИЙ Олександр
814МОТОРНИЙ Олександр

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710БРИЛИНСЬКА Надія
814БРИЛИНСЬКА Надія

Опис курсу

Курс «Історія чеської літератури», поряд із нормативними курсами з чеської мови, є одним з опорних при підготовці фахівців-славістів, що спеціалізуються у галузі богемістики. Його завданням є глибоке ознайомлення студентів з історією становлення красного письменства чеського народу, з тенденціями та особливостями його розвитку. Ця навчальна дисципліна покликана розширити літературознавчі та культурологічні обрії студентів, ознайомити їх з історико-культурними процесами у чеській літературі, з творчістю її видатних представників. Студенти одержують не лише історико-літературні відомості, а й знайомляться також з поетикою видатних чеських письменників, вдосконалюють свої навички літературознавчого аналізу. Даний курс дає студентам можливість усвідомити специфіку розвитку чеської літератури, застосувати навички компаративного літературознавчого аналізу, навчитися оперувати сучасною термінологією.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • факти і тенденції історії розвитку чеської літератури (сер. ХХ – поч. ХХІ ст);
 • знати історію чеської літератури, аналізувати й інтерпретувати літературні твори, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію чеської і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;

вміти:

 • аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань;
 • здійснювати літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
 • мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Література для вивчення дисципліни:

  1. Dějiny české literatury. Díl I-III. Praha, 1959 – 1961
  2. Lexikon české literatury. Praha, 1985 – 2008
  3. Panorama české literatury. Olomouc, 1994
  4. Slovník českých spisovatelů. Praha, 1964
  5. Чеська поезія. Київ, 1964
  6. Tisíc let české poezie. Díl I-III. Praha, 1974
  7. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. Київ, 1988
  8. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Львів, 1993, 2006 (глави про чеську літературу)
  9. http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/ – посилання на джерела та додаткову літературу
  10. http://i-fic.blogspot.cz/2012/09/studijni-literatura-obecny-vyber.html – докладніша бібліографія з давньої чеської літератури
  11. http://www.uloz.to/xS2SxL5/dejiny-starsi-ceske-literatury-pdf – Kopecký Milan. Dějiny starší české literatury. Opava, 1991
  12. http://users.ox.ac.uk/~tayl0010/labyrint/labyrint_frame.html – Я. А. Коменський «Лабіринт світу і рай серця»
  13. http://texty.citanka.cz/ – збірник чеських текстів в оригіналі і відомості про авторів
  14. http://ld.johanesville.net (життєвий та творчий шлях письменників)
  15. http://svet-literatury.wz.cz (життєвий та творчий шлях письменників)
  16. http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy (життєвий та творчий шлях письменників)
  17. http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio (бібліографія про письменників та творчість)

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус