Історія основної слов’янської (польської) літератури: Середньовіччя; Ренесанс

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Левко У.ФЛк-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛк-21Левко У.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

зміст понять та тем: середньовіччя, романський стиль, готичний стиль, старопольська література, релігійна літератури, найдавніші пам’ятки польської літератури, світська література, дидактична спрямованість, літописи, агіографічна література, проповіді, апокрифи, Відродження (Ренесанс), гуманізм, антропоцентризм, гедонізм, епікуреїзм, стоїцизм, реформація (лютеранство, кальвінізм), “золоте століття” польської культури, релігійна толерантність, меценатство, фрашка, трен, творчість М. Рея, творчість Я. Кохановського;

вміти:

  • орієнтуватися в історико-літературному процесі, розуміти спадкоємність, а також специфіку літературних епох;
  • характеризувати кожен період в історії літератури, визначити етимологію його назви, граничні дати, типологічні риси, аргументувати його відмінність та особливість;
  • аналізувати загальні світоглядні концепції епохи та художні концепції окремих авторів;
  • аналізувати художньо-образну систему літературної епохи, стилю, напрямку, автора, окремого твору;
  • творчо та послідовно формулювати та аргументувати власні думки про літературний твір.

Рекомендована література

Основна:

1. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури: Конспект лекцій і завдання. Львів, 2006.

2. Karpiński A. Renesans. Warszawa, 2007.

3. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1979 (rozdziały „Alegoryzm średniowieczny”, „Humanizm renesansowy”).

4. Michałowska T. Średniowiecze. Warszawa, 1995.

5. Mrocewicz K. Starożytność – oświecenie. Warszawa, 2000.

6. Poetyka okresu renesansu: Antologia / Wybór, wstęp i opracowanie E. Sarnowska-Temeriusz. Kraków, 1982.

7. Pollak R. Od renesansu do baroku. Warszawa, 1969.

8. Średniowiecze. Renesans: Materiały do ćwiczeń. Opracowania / Wybór J. Ślaskiego. Warszawa, 2001.

9. Toć jest dziwne a nowe: Antologia literatury polskiego średniowiecza / Oprac. A. Jelicz. Warszawa, 1987.

10. Ziomek J. Renesans. Warszawa, 1976.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус