Іван Франко і методика викладання української літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент МИКИТЮК ВолодимирФЛо-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛо-21мдоцент МИКИТЮК Володимир

Опис курсу

Мета спецкурсу полягає у системному і послідовному висвітленні педагогічних концепцій Івана Франка як важливої і надзвичайно цінної складової розвитку методики викладання української літератури, залученні його корисних педагогічних постулатів до сучасної практики навчання літератури.

Основними завданнями дисципліни є:

1) біо-бібліографічна праця щодо виявлення, збору і систематизації художніх, наукових та публіцистичних творів І. Франка з педагогічною спрямованістю;

2) аналіз та систематизація окремих текстів І. Франка з педагогічною тематикою, апробація досягнутих результатів на наукових конференціях та публікаціях у літературознавчій  і педагогічній пресі;

3) з’ясування місця і ролі методичних концептів І. Франка у розвитку педагогічної думки кінця 19-го – початку 20-го ст. в українському і загальноєвропейському контексті;

4) вивчення основ викладацької стратегії І. Франка, його особистої лекторської практики;

5) визначення джерел Франкового критицизму щодо стану викладання української літератури в Галичині та причини сьогоднішнього тенденційного і необ’єктивного трактування цього питання;

6) дослідження Франкових рекомендацій і думок про шкільну програму та підручник з української літератури;

7) актуалізація методології аналізу художнього твору у шкільній практиці, що її дотримувався Іван Франко;

8) класифікація вимог Франка до системи письмових робіт з української літератури у школі.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати основні педагогічні концепції Івана Франка, уміти з’ясовувати місце і роль методичних концептів І. Франка у розвитку педагогічної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Рекомендована література

 1. Баган О. До проблеми переосмислення концепції вивчення творчости І. Франка у школі // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск перший. – Дрогобич, 2003. – С. 15-23.
 2. Бондар Л. Три любовні історії Івана Франка. – Дрогобич: – Коло, 2007. – 88 с.
 3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. – Дрогобич, 2003. – 528 с.
 4. Гнатюк М. Безкомпромісна полеміка. До взаємин Івана Франка з Іваном Верхратським / Михайло Гнатюк // Дзвін. – Львів, 1996. – Число 8. – С. 141–144.
 5. Гольберг М. Франкознавчі етюди. – Дрогобич: – Коло, 2007. – 164 с.
 6. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886). – К., 2006. – 631 с.
 7. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Цілком нормальна школа. Книга друга. – Львів: Місіонер, 2001. – 204с.
 8. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Гімназія. Книга третя. – Львів: Місіонер, 2002. – 360с.
 9. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Університет. Книга четверта. – Львів: Місіонер, 2004. – 472 с.
 10. Горбач Н. Філософські переконання Івана Франка. – Львів, 2006. – 111 с.
 11. Денисюк І. Франкова концепція національної літератури // Денисюк І. Невичерпність атома. – Львів, 2001. – С. 173 -177.
 12. Денисюк І. “Не спитавши броду” як роман виховання // Українське літературознавство. – Випуск 66. – Львів, 2003. – С. 64-78.
 13. Захлюпана Н. Іван Франко про реформування школи і сучасність // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів,  27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 924-930.
 14. Заячківська Н. Погляди Івана Франка на моральне виховання (за збіркою “Мій Ізмарагд”) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів,  27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 967-977.
 1. Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст. / Упорядник і автор вступного слова Микола Ільницький. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І Франка, 2010, – 432 с.
 2. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол. М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Випуск перший. – Дрогобич: Коло, 2003. – 260 с.
 3. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред кол. Л. Гулевич (гол. ред.), Є. Пшеничний, Л. Гузар та ін. – Випуск другий. – Дрогобич: Коло, – 256 с.
 4. Караманов О. Іван Франко як історик школи і освіти // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 930-940.
 5. Капська А.Й. Педагогіка живого слова: Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996. – 204 с.
 1. Клочек Г. Д. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування / Г. Д. Клочек // Дивослово. – К, 2017. – Число 1. – С. 7–11.
 2. Клочек Г. Д. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування / Г. Д. Клочек // Дивослово. – К, 2017. – Число 2. – С. 2–11.
 3. Ключко-Франко А. Іван Франко та його родина // Спогади про Івана Франка. Упорядник М.Гнатюк. – Львів, 1997. – С. 465-490.
 1. Куца О. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття. – Тернопіль, 1995. – 224 с.
 2. Легкий М. Іван Франко // Усе для школи. Українська література. 10 клас. Випуск 9. – „Все увито”, 2001. – 64 c.
 3. Лукіянович Д. “Політично ненадійний” // Спогади про Івана Франка. Упорядник М.Гнатюк. – Львів, 1997. – С. 312-317.
 1. Мазуркевич О. Нариси з історії методики української літератури. – К., 1961 (розділ ІІІ: “Система поглядів І.Я.Франка в галузі методики літератури”). – С. 125-184.
 2. Микитюк В.І. Іван Франко і його вчителі // Дивослово. – К., 2007. – Число 8. – С. 17-22.
 1. Микитюк В. Ще раз про тестування (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) // Дивослово. – К., 2009. – Число 4. – С.2-7.
 2. Микитюк В. Подільська “бурса” у рецепції Івана Франка // Слово і Час. – К., 2010. – № 1. – С. 72-80.
 3. Микитюк В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка // Дивослово. – К., 2010. – Число 9. – С. 56-61
 4. Микитюк В. Франкова концепція учіння літератури // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 940-948.
 5. Микитюк В. “Crux professorum”. Сторінками однієї статті Івана Франка // Урок української. – К., 2008. – Число 3-4. – С. 5-9.
 6. Микитюк В. Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури / Володимир Микитюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. – Випуск 26. – С. 73–84.
 7. Микитюк В. Форми і методи дидактичного впливу Івана Франка / Володимир Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету іменіВ. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 4 (59), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 340–345.
 8. Микитюк В. Іван Франко в історії українського підручникотворення / Володимир Микитюк // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 277. – С. 167–173.
 9. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 268 с.
 10. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 200 с.
 11. Микитюк В. «Конечність реформи учіння української літератури…» / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2017. – Число 4. – С. 2–11.
 12. Микитюк В.І. Методика тестування знань та умінь з української літератури: навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.
 13. Микитюк В. Іван Франко про наратив університетської лекції: аналіз, синтез, дигресії / IVAN FRANKO ABOUT NARRATIVE OF UNIVERSITY LECTURE: ANALYSIS, SYNTHESIS, DIGRESSION /. PL ISSN 2300-1062, Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, Lublin, 2015, Vol. 12. С. 65–75.
 14. Микитюк В. Історія літератури чи література? «Гірчичне зерно» як квінтесенція педагогічних мемуарів Івана Франка // Українське літературознавство. ­– Львів, 2014. – Випуск 78. – С. 141-151.
 15. Микитюк В. РЕЦЕПЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА / RECEPTION OF IVAN FRANKO PEDAGOGICAL PROSE /. PL ISSN 2300-1062 Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, Lublin,2012, Vol. 2. С. 88-95.
 16. Микитюк В. «Конечність реформи учіння української літератури…» / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2017. – Число 4. – С. 2–11.
 17. Мосіяшенко В.А., Курок О.І., Задорожна Л.В. Історія педагогіки України в особах. – Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга. – 2005. – С. 139.
 18. Мочульський М. Іван Франко: Студії та спогади / Відп. ред. В. Корнійчук; післямова Н. Ощипок. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 139 с. (Серія “Франкознавчі студії”, випуск третій).
 19. Падалка О.С., Нісімчук А.С., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології. – К., 1995. – 253 с.
 1. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К., Ленвіт, 2000. – 384 с.
 2. Петраш О. Іван Франко в школі. Коментарі та зауваги до шкільної програми // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів,  27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 977-985.
 3. Равчина Т. Ідеї навчання і виховання у творчій спадщині Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів,  27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 956-967.
 4. Рижак Л. Національно-освітній ідеал Івана Франка і сучасність // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів,  27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 918-924.
 1. Рудницький М. Іван Франко // Спогади про Івана Франка. Упорядник М. Гнатюк. – Львів, 1997. – С. 333-363.
 2. Савинець В. К. Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині. – Львів, 1961. – 98 с.
 3. Слабошпицький М. Заперечення віджилої практики і спрага нових відкриттів (Розмова Анатолія Дімарова та Михайла Слабошпицького) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К, 2006. – Ч. 7-8. – С. 31-32.
 4. Смаль В. Педагогічні ідеї Івана Франка. – К., 1966. – 186 с.
 5. Стельмахович М. Г. Педагогічні погляди І.Я.Франка // Любар О.О, Стельмахович М.Г, Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2003. – С. 249-264.
 6. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів. – Київ/ Тернопіль, 2003. – 190 с.
 1. Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упорядник та науковий редактор Б.Тихолоз. – Львів, 2010. – 288 с.
 2. Тимошенко Л. Імітаційне історіописання // Критика. – К., 2008. – Число 1-2. – С.36-38.
 1. Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти) / Відп. ред. Є. К. Нахлік. – Львів, 2005. – 316 с.
 2. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. – Київ: Міленіум, 2002. – 320 с.
 3. Чопик Р. Про читання по-франківськи (“літературоцентричні” причинки) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів,  27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 948-956.
 4. Франко І.  Борис Граб // Зібр. творів у 50 т. – Т.18. – С.177-191.
 1. Франко І. В інтересі правди // Зібр. творів: У 50 т. – Т.39. – С.227-231.
 2. Франко І. Гірчичне зерно (Із моїх споминів) // Зібр. творів: У 50 т. – Т.21. – С. 316-332.
 3. Франко І. Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах // Зібр. творів у 50 т. – Т.26. – С.320-331.
 4. Франко І. Метод і задача історії літератури // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – Т. 41. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 17-23.
 1. Франко І. М.Г. Помяловський. Бурса і бурсаки. Очерки і картини [Переднє слово перекладчика] // Зібр. творів: У 50 т. – Т.25. – С. 74-75.
 2. Франко І. Не спитавши броду // Зібр. творів у 50 т. – Т. 18. – С.325-463.
 3. Франко І. Середні школи в Галичині в 1875-1883 рр.; Ревізія шкільних бібліотек; Педагогічні невігласи // Франко І. Педагогічні статті і висловлювання. – К., 1976 (упорядник та автор передмови “Педагогічні погляди І.Франка” О.Дзеверін), або ж у 50 тт.
 4. Франко І. Передмова [до збірки “Малий Мирон” і інші оповідання”. Львів, 1903] // Зібр. творів: У 50 т. – Т.34. – С. 457-458.
 5. Франко І. Переднє слово  (до збірки: Хрістіан Зальцман. Книжка приказок про те, як не належиться поводиться з дітьми. Переклав Теодор Білецький. Львів, 1900) // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – Т. 32. – С.153-155.
 1. Франко І. Отець-гуморист // Зібр. творів: У 50 т. – Т. – С. 288-315.
 2. Франко І. Оловець // Зібр. творів: У 50 т. – Т. – С. 72-84.
 3. Франко І. Причинки до автобіографії [Универсальная библиотека. Ч. 423. 10 к. Иван Франко. К свету! На промыслах. Перевод с украинского Г.Войташевского и М.Новиковой. Книгоиздательство “Польза” В. Антик и К-о. Москва, без означення року] // Зібр. творів: У 50 т. – Т. 39. – С. 36-44.
 4. Франко І. Професор Омелян Огоновський // Зібр. творів у 50 т. – Т. 43. – С. 358– 381.
 1. Франко І. Спомини із моїх гімназіальних часів // Зібр. творів: У 50 т. – Т.39. – С. 50-54.
 2. Франко І. Учитель. Комедія в трьох діях. // Зібр. творів: У 50 т. – Т. 24. – С. 65-122.
 3. Франко І. Der Kunstwart // Зібр. творів: У 50 т. – Т.28. – С. 44-52.
 4. Франко П. Спогади про батька // Спогади про Івана Франка. Упорядник М.Гнатюк. – Львів, 1997. – С. 453-459.
 5. Франко Т. Мої спогади про батька // Спогади про Івана Франка. Упорядник М.Гнатюк. – Львів, 1997. – С. 460-464.
 6. Чикаленко Л. Як ми з І.Франком ловили рибу // Спогади про Івана Франка. Упорядник М.Гнатюк. – Львів, 1997. – С. 416-418.
 7. Ярема Я. Я. Франкознавчі студії / Упорядк. С. Яреми; наук. ред. І. Лучук. – Львів, 2007. – 288 с.
 8. Ярема Я. Хронологія життя і творчості Івана Франка / Упорядк. та передмова С. Яреми; післямова С. Андрусів; наук. ред. Л. Бондар. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 240 с.
 9. Яременко П.К. Іван Франко про літературно-естетичне виховання. – Львів, 1957. – Вид. Львів. ун-ту. – 78 с.
 10. Semper magister et semper tiro: Іван Франко та Осип Маковей / Упоряд., передм., коментарі та пояснення слів Н. Тихолоз; відп. та літ. ред. Є. Нахлік. – Львів, 2007. – 172 с., іл.
 11. Allen T. Pearson, Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Wydavnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warshawa, 1994, 105 s. (Переклад з англійської).
 12. Bolesław Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliźej dydaktyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997, 314 s.
 13. Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim \ Pod redakcją Barbary Myrdzik, Lublin, 2000, 239 s.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус