Кваліфікаційна (магістерська) робота

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
39Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3270ФЛо-21мдоцент МИКИТЮК Володимир

Опис курсу

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 014.01 Середня освіта (українська мова і література) проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Кваліфікаційна робота спрямована на розв’язання спеціалізованих  завдань та/або практичної проблеми у сфері середньої освіти (українська мова і література) та філології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Кваліфікаційна (магістерська) робота є підсумком виконання освітньої програми та відображає вміння здобувача самостійно вести науковий пошук та вирішувати наукові завдання.

Кваліфікаційна (магістерська) робота – це самостійне наукове дослідження, яке повинне містити значний елемент новизни та засвідчувати, що здобувач орієнтується в актуальній науковій проблематиці, вміє використовувати відповідні методи дослідження та самостійно аналізувати, систематизувати, узагальнювати основні наукові й практичні результати. Ця робота спрямована на самостійне розв’язання складних дослідницьких завдань, пов’язаних із актуальними проблемами філології, методикою викладання філологічних дисциплін в закладах загальної середньої освіти.

Матеріали

Орієнтовна тематика магістерських робіт

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Затвердження переліку тем кваліфікаційних робіт для магістрантів І року навчання спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізіації 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Силабус:

Завантажити силабус