Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ЛЕГКА ОрисяФЛу-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛу-11мдоцент ЛЕГКА Орися

Опис курсу

Період міжвоєння у літературі і культурі взагалі – складний і недостатньо вивчений. Діяльність багатьох літературних угруповань цього періоду аналізувалася, як правило, викривлено або однобічно. На наш погляд, доцільність і необхідність курсу очевидна. Здебільшого про літературні об’єднання ведуть мову в контексті літературного процесу загалом. До певної міри це виправдано. Проте при цьому втрачається бачення цілісності формування міжвоєнних літературних груп, а, отже, й взаємопереходів, схожостей і суперечок між ними. Даний курс сприяє поглибленому вивченню усієї сукупності літературних угруповань, з одного боку, і окремих літературних спільнот як особливих феноменів, з іншого.

Об’єктивно подається діяльність угруповань тодішньої радянської України, Західної України й еміграції, встановлюється схожість і відмінність їх літературно-мистецьких та ідеологічних переконань. При цьому не абсолютизуються окремі положення тих чи інших літературних платформ.

Пропонований курс вивчає непростий період 1920-1930-х рр. ХХ ст. у літературі. Таке вивчення здійснюється шляхом інтерпретації художніх текстів представників різних літературних об’єднань (більшою мірою – на суто літературознавчому рівні, проте не оминається й суспільно-політичний чинник).

Основною метою курсу є розгляд письменницьких спільнот чи об’єднань як літературно-процесуальних феноменів, з одного боку, і як суто літературознавчих, з іншого. Увага приділяється літературним угрупованням міжвоєнного періоду – досі мало вивченим і осмисленим. Між тим, саме у 1920-1930 рр. спостерігається бурхливий розвиток літературного процесу, значною мірою спричинений полемікою про розвиток літератури.

У завдання лекційних занять, отже, входить вивчення двоєдиної проблеми: формування груп у результаті цієї полеміки і динамічність самої полеміки внаслідок активності угруповань. Знання, отримані студентами, допоможуть їм краще зорієнтуватися у складних перипетіях літературного процесу періоду міжвоєння, репрезентованого значною кількістю й неоднорідністю літературних груп. А це, своєю чергою, посилить вправність студентів-філологів у сфері інтерпретації художнього тексту.

Рекомендована література

 • Баган О. Вісниківство як понад часовий феномен: ідеологія, естетика, настроєність // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Збірник наукових праць, присвячений памяті Василя Іванишина / Ред колегія: Л.Кравченко (голова), О.Баган, П.Іванишин та ін.. – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 6-48.
 • Баган О., Гузар З., Червак Б. Лицарі духу (Українські письменники-націоналісти-„вісниківці”). –Дрогобич: Відродження, 1996.
 • Безхутрий Ю. Художній світ М. Хвильового. Автореф. дис. … д-ра філол. наук. – Львів, 2003.
 • Божко С. Тези опозиції в художній літературі (За журналом „Вапліте” №4) // Молодняк. – 1927. – № 12.
 • Ваплітянський збірник / За ред. Ю. Луцького. – Торонто: Мозаїка, 1977.
 • Глобенко М. Література останніх десятиліть // Петров В., Чижевський Д., Глобенко М. Українська література. – Мюнхен-Львів, 1994.
 • Грабович Г. До історії української літератури. – К.: Основи, 1997.
 • Гроно нездоланих співців. Літературні портрети українських письменників ХХ ст. – К.: Укр. письменник, 1997.
 • Гроно нездоланих співців: Літературні портрети українських письменників ХХ ст. – К.: Рад. письменник, 1997.
 • Гроно нездоланих співців: Літературні портрети українських письменників ХХ ст. – К.: Укр. письменник, 1997.
 • Гузар З. Збірка Ю.Дарагана «Сагайдак» як пролог до вісниківського неоромантизму // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті Василя Іванишина / Ред колегія: Л.Кравченко (голова0, О.Баган, П.Іванишин та ін.. – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 113-121.
 • Двадцяті роки: літературні дискусії, полеміки. – К.: Дніпро, 1991.
 • Жулинський М. Приречений на самотність і вигнання // Осьмачка Т. Поезії. – К.., 1991.
 • Жулинський М. Приречений на самотність і вигнання //Осьмачка Т. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1991.
 • Жулинський М.М. Із забуття – в безсмертя. –К.: Дніпро, 1990.
 • З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій. – К.: Рад. письменник, 1991.
 • Зеров М. Ad fontes // Зеров М. Твори: В 2-х т. – К.: Дніпро, 1990. – Т.2.
 • Ільницький М. М. Література українського відродження: напрями і течії в українській літературі 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1994.
 • Ільницький М.М. Від „Молодої Музи” до „Празької школи”. – Львів, 1995.
 • Ільницький М.М. Драма без катарсису. Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ ст. – Львів: Місіонер, 1999.
 • Історія української літератури ХХ ст.: У 2-х кн. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 1.
 • Історія української літератури ХХ ст.: У 2-х кн. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 1.
 • Ковалів Ю. Літературна дискусія 1925–1928 рр. – К.: Знання, 1990.
 • Колісниченко-Братунь Н. Оскарження червоної ротонди // Осьмачка Т. Старший боярин. Повісті. – Львів: Червона калина, 1998.
 • Координати: Антологія сучасної української поезії на Заході: У 2-х т. – Нью-Йорк, 1969.
 • Костюк Г. Поет юності і сили. //   Любченко А. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 1999. – С.443-457.
 • Крижанівський С. Романтик революційного слова // Йогансен М. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 2001.
 • Крупач М. Дмитро Донцов та Євген Маланюк: перше полемічне перехрестя // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті Василя Іванишина / Ред колегія: Л.Кравченко (голова), О.Баган, П.Іванишин та ін.. – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 49-58.
 • Кузякіна Н. Б. Драматург Микола Куліш (1892–1937): Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. письменник, 1962.
 • Легка О. Життя – це любов (Еротичний роман у віршах Наталі Лівицької-Холодної). – Львів, 2007.
 • Легка О. Проблема самотності у творчості Н. Лівицької-Холодної. – Львів, 1999.
 • Легка О. Сад любови моєї (проблема філософії кохання в поезії Н. Лівицької-Холодної). – Львів, 1999.
 • Легка О. Червоне і чорне (новаторство поетики еротичного Н. Лівицької-Холодної). – Львів, 1999..
 • Літературознавча енциклопедія: У 2х т. /Ред.-упорядник Ю.Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2008.
 • Літературознавчий словник-довідник (NB). – К.: ВЦ “Академія”, 1997.
 • Мельників Р. Людина з химерним ім’ям // Йогансен М. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 2001. – С. 5-28.
 • Мельників Р. Майк Йогансен: ландшафти трансформацій. – К.: Смолоскип, 2000.
 • “Молодий театр”: Ґенеза. Завдання. Шляхи. – К.: Мистецтво, 1991.
 • Мороз-Стрілець М. Спогад серце гріє // Косинка Г. Заквітчаний сон: Оповідання, спогади про Г.Косинку. – К.: Веселка, 1991.
 • Мірчук І. Історія української культури. – Український Вільний Університет. Серія: підручники. – Львів, 1994. – Т. 14/15.
 • Набитович. І. Леонід Мосендз – лицар святого Грааля. Творчість письменника в контексті європейської літератури / Ігор Набитович. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 222 с.
 • Нахлік О. Письменник – Нація – Універсум: світоглядні та художні шукання в літературі ХІХ – ХХ ст. – Львів, 1999.
 • Наєнко М.К. Історія українського літературознавства. – К.: Академія, 2003.
 • Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років. – К., 1991.
 • Новиченко Л. На позовах з істиною (Про деякі зарубіжні огляди історії української радянської літератури) // Вітчизна. – 1959. – №12.
 • Олійник-Рахманний Р. Літературно-ідеологічні напрямки в західній Україні (1919-1939 роки). – К.: Четверта хвиля, 1990. – 240 с.
 • Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. –К.: Либідь, 1997.
 • Петров В., Чижевський Д., Глобенко М. Українська література. – Мюнхен-Львів, 1994.
 • Письменники Радянської України 20-30-і роки. – К.: Радянський письменник, 1989.
 • Погребенник Ф. Еміграція і література // Слово і час. – 1991. – № 10.
 • Пізнюк Л. Той самий Любченко // Любченко А. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 1999. – С. 7-29.
 • Роздольська І. Ю.Липа на сторінках журналу «Український засів: концепція літератури у творчій практиці  поетів резистансу // Вісник Харківського університету. Серія філологічна. – Харків, 2000. – С.579 – 583.
 • Романенко О. Концепція людини в українській літературі 20-х рр. ХХст. (на матеріалі прози Г. Михайличенка, М. Хвильового, М. Івченка, В. Підмогильного). Автореф. дис… канд. філол. наук. – К., 2002.
 • Руденко М. Імпресіоністичний дискурс М. Хвильового: текст та інтертекст // Українська література в західноєвропейському контексті. – Ужгород, 2002.
 • Салига Т. Високе світло. – Львів: Каменяр, 1994.
 • Салига Т. Вогнем пречистим. – Львів: Світ, 2004
 • Салига Т. Імператив. –  Львів: Світ, 1997.
 • Семенчук І. Юрій Яновський: Життя і творчість. – К.: Рад. школа, 1990.
 • Слабошпицький М. Ідеаліст : Леонід Мосендз // Слабошпицький М.Ф. Двадцять п’ять поетів української діаспори / М. Ф. Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 2006.  – С. 124 – 147.
 • Славутич Я. Розстріляна Муза: Мартиролог. Нариси про поетів. – К.: Либідь, 1992.
 • Українська літературна енциклопедія: В 5-ти т. – К.: УРЕ, 1988-1995.
 • Хвильовий М. За консолідацію // Червоний шлях. – 1931. – №4.
 • Хвильовий М. Лист до редакції // Культура і побут. – 1926. – № 6.
 • Хвильовий М. Україна чи Малоросія? // Хвильовий М. Твори: У 2-х т. – К., 1990. – Т.2.
 • Череватенко Л. Все чим душа боліла // Плужник Є. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1988.
 • Череватенко Л. „Фатальний цей трикутник” // Плужник Є. Змова в Києві: Роман, п’єси. – К.: Укр. письменник, 1992.
 • Шевчук В. У світі прози Валер’яна Підмогильного // Підмогильний В. Місто: Роман, оповідання. – К.: Молодь, 1989.
 • Шевчук В. Із вершин та низин. Книжка цікавих фактів із історії української літератури. –К., 1990.
 • Шерех Ю. Третя сторожа. – К.: Дніпро, 1993.
 • Шерех Ю. Третя сторожа. – К.: Дніпро, 1993.
 • Юткін В. Йогансен М.Г. // З порога смерті… Письменники України – жертви сталінських репресій. – К.: Рад. письменник, 1991.
 • Поліщук Я. Сецесія в поезії «Молодої Музи» // Література як геокультурний проект. К., 2008.
 • «Чорна Індія» «Молодої Музи»: Антологія прози та есеїстики. Л., 2014.
 • Лапій М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та «Молодої Музи»: семантика й поетика. К., 2016.
 • Матусяк А.-Ґ. У колі української сецесії. Вибрані проблеми творчої поетики письменників «Молодої Музи». Л., 2016.
 • Simonek S. Іван Франко і «Молода Муза»: сором’язливі та декларовані модерністи у Галичині кінця 19 – початку 20 століття. Wien, 2012. 298 с.
 • «Молодняк» // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 2 : М–Я. С. 71.
 • Цимбал Я. В. Плуг // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : Наукова думка, 2011. Т. 8 : Па–Прик. С. 277.
 • Герасимова Г. П.. «Майстерня революційного слова», «МАРС» // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Інститут історії України НАН України. К. : Наукова думка, 2009. Т. 6 : Ла–Мі. С. 437.
 • Жигун С. «ЛАНКА»-МАРС в історії української літератури // Філологічні семінари, К., 2010.
 • Мудрак М. «Нова ґенерація» і мистецький модернізм в Україні / Мирослава Мудрак. Київ : Родовід, 2018. 288 с.
 • Грицьков’ян Я. Українські католицькі письменники міжвоєнного двадцятиліття: група «Лоґос» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том ССХХІX. Праці Філологічної секції. Львів, 1995. С. 170–178.
 • Текст у світі текстів Празької літературної школи. Донецьк: Сх. вид. дім, 2005.
 • ВАПЛІТЕ (Вільна академія пролетарської літератури); «Вапліте» // Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. Київ : ВЦ «Академія», 2007. С. 102–104.
 • Опришко Т. С. Полеміка ВУСППУ й ВАПЛІТЕ на сторінках журналу “Гарт” (1927–1928 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури. Харків, 2014. Вип. 44. С. 177–184. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_44_24
 • Опришко Т. Літературний процес в УСРР на шпальтах журналу “Молодняк” // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. К., 2015. Вип. 22. С. 108–112. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2015_22_22.
 • Рябчук М. Лексикон націоналіста та інші есеї. Львів: Видавництво Старого Лева, 2021. 216 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус