Мала проза шістдесятників

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814ArrayФЛо-41, ФЛо-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ФЛо-41
ФЛо-42

Опис курсу

Мета вивчення курсу:

 • Комплексно представити в літературному процесі інтертекстуальні модуси українського шістдесятництва.
 • Презентувати художню прозу українських шістдесятників як носія психологічного знання про людину.
 • Розкрити цілісне бачення тексту в іманентному, імперативному і синкретичному вимірах.
 • Окреслити жанрово-стильові особливості малої прози українських шістдесятників.
 • Простежити трансформацію «етичного релятивізму» (Е. Фромм) українських шістдесятників в тогочасних соціально-політичних реаліях.
 • Висвітлити особливості малої прози українських шістдесятників у контексті сучасного розуміння міждисциплінарної парадигми художнього тексту.

Завдання:

 • Ознайомити студентів із багатогранною прозовою спадщиною українських шістдесятників.
 • Показати український варіант тематичного і жанрово-стильового аспекту літератури на радянському просторі епохи шістдесятництва.
 • Висвітлити основні здобутки та новаторство письменників шістдесятників в історії української літератури.
 • Представити транскультурні коди літературного дискурсу українського шістдесятництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • терміни «дисидентство», «конформізм» «шістдесятники» (розуміти семантичні межі та накладання значен);
 • культурно-історичні умови формування явища.
 • поняття «новелістична концентрація» (І. Денисюк), «об’єм події», «ви-рішальний поворотний момент» (Шлегель), «тип композиції», «плодо-творний мотив» (Гейзе);
 • імена основних представників;
 • жанрово-тематичне різноманіття малої прози українських шістдесятників;
 • особливості художньо-образного світу творів;
 • основні літературознавчі праці з проблеми.

 

Студент повинен уміти:

 • виявити особливості становлення та функціонування великої і малої прози українських шістдесятників;
 • визначити фундаментальні концепти української «химерної прози» та американського «магічного реалізму»: спільні й відмінні ознаки;
 • виявити правильне розуміння сутності взаємозв’язку «життєвого матеріалу» та «художньої фікції» у прозі українських письменників епохи шістдесятництва;
 • простежити грані ліричних, епічних і драматичних форм на прикладах конкретних прозових творах;
 • розкрити суть «новелістичної концентрації» та «романного мислення» в трансформації жанрів українських письменників шістдесятників;
 • розкрити проблематику «дисидентства» і «конформізму» в українському інтелектуальному середовищі 60-70-их років.

· дати типологічний аналіз національної специфіки жанру на прикладах прозових творів українських шістдесятників.

Рекомендована література

 • Андрусів С. Володимир Дрозд // Історія української літератури XX ст.: Навчальний посібник / Ред. В. Дончик. – К.: Либідь, 1998: У 2-х кн. – Кн.2. – С. 322–326.
 • Андрухович Ю. Оповідач історії / Ю. Андрухович // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 116 (серп.). – С. 140–143.
 • Бійчук Г. Актуалізація архетипів національного підсвідомого засобами художнього слова : на матеріалі творчості Григора Тютюнника / Г. Бій- чук // Дивослово. – 2005. – № 11. – С. 9–13.
 • Василишин О. Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму // Дивослово. – 1996. – № 4. – С. 14.
 • Василишин О. Творчість Бориса Харчука (еволюція художнього мислення): дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 (1997 р.)
 • Вінграновський М. «Все на світі з людської душі» : біобібліогр. нарис / НПБУ. – К., 2006. – 106 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 10)
 • Вінграновський М. В глибині дощів. Повісті, оповідання. К.: Рад. письменник. 1985.  255с.
 • Вінграновський М. Вибрані твори: У 3 т.  Т3: Повісті й оповідання. Тернопіль: Богдан, 2004. 352 с.
 • Здобутки країнського кінематографу – від «відлиги» до сучасності. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hetman.tv/nomera /2012/2012-4-45/kino.html
 • Герасимович Р. “Прут несе кригу” / Р. Герасимович // Нове життя (Рудки Дрогобицької обл.). – 1958. – 24 жовт. – Рец. на кн.: Прут несе кригу : оповідання / Роман Іваничук. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1958. – 83 с.
 • Горнятко-Шумилович А. Твори Валерія Шевчука як різновид “химерної” прози / А. Й. Горнятко-Шумилович. –  Львів: Каменяр, 1999. –  35с.
 • Городнюк Я. Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: компаративні аспекти. – К.: Твім Інтер ЛТД, 2006. –213 с.
 • Гречанюк С. Задля цього жив // Харчук Б. Твори: В 4-х том. – Т. 1. – К.: Дніпро. – 1991. –  С. 5– 32.
 • Гром’як Р. Художні обрії Бориса Харчука // Вільне життя, 1981. – 13 вересня.
 • Гуцало Є.: «Мені завжди хотілося написати українську душу, український характер». – К., 2004. – 70 с. –  (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 8)
 • Гуцало Є. Сто зелених ясенів // Літ. газета. – 1961. – 29 серп. – С. 2. – Рец. на кн.: Не рубайте ясенів : оповідання / Роман Іваничук. – Київ : Вид-во ЦК ЛКСМУ “Молодь”, 1961. – 127 с.
 • Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. – Львів: «Акад. Експрес», 1999. – 280 с.
 • Дацько О. Гоголівські традиції у творчості Володимира Дрозда : (на матеріалі оповідань та повістей) // Література та культура Полісся : [зб.] / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [відп. ред. і упоряд. Г. Самойленко]. – Ніжин, 2011. – Вип. 61 : Проблеми літературознавства, історії та культури України з погляду сучасності. – С. 37–45.
 • Дзюба І. Визріває слово правди // Київ. – 1987. – № 3. – С.122–125.
 • Дзюба І. – талант і доля. – К. : Київ. правда, 2005. – 118 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 7)
 • Дрозд В. «Письменник – лише уста народу» : біобібліогр. нарис / НПБУ ; авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; бібліографи-упоряд.: Г. В. Волянська, Т. М. Заморіна. – К., 2013. – 176 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 15).
 • Дончик В. Доля української літератури – доля «України» : монологи й полілоги / Віталій Дончик. – К. : Грамота, 2011. – 639 с.
 • Дончик В. Художнє сходження Бориса Харчука / Дончик В. Доля української літератури – доля України / В. Дончик. – К.: Грамота, 2011. – С. 494– 502.
 • Дорошенко І. Сучасність в оповіданні // Жовтень. – 1961. – № 9. – С. 150–156. – Рец. на кн.: Не рубайте ясенів : оповідання / Роман Іваничук. – Київ : Вид-во ЦК ЛКСМУ “Молодь”, 1961. – 127 с.
 • Дрозд В. Вибрані твори: У 2 т. – К.: Рад. письменник, 1989.
 • Дрозд В. Крик птаха в сутінках: Оповідання, повісті. – К.: Рад. письменник, 1982. – 311 с.
 • Дрозд В. Пори року : новела [Електронний ресурс] 1970. – Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Drozd/Pory_roku/
 • Дрозд В. Три чарівні перлини: Оповідання. – К.: Дніпро, 1981. – 335 с.
 • Дрозд В. Усе – про секс: Сучасна проза // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – № 3. – С. 134-149.
 • Єрмоленко С. «Серце скапує в слово» (Етюд про стиль Бориса Харчука) // Культура слова. – 1990. – № 39. – С. 5–10.
 • Житомирська прозова школа / Упоряд., передм., літ. ред. В. Даниленка. – К.: Генеза, 1997. – С. 97–116.
 • Життя як подвиг: до 80-річчя від дня народження Є. Концевича (1935–2010) // Дати і події, 2015, перше півріччя : календар знамен. дат № 1 (5) / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2014. – С. 145–147.
 • Жулинський М. Острів у вічності був обіцяний майстрові ще на землі (до 70-річчя ВолодимираДрозда) / Микола Жулинський // Слово і Час. − 2009. – № 10. – С. 3−10.
 • Засенко П. Вічна загадка любові : сцен. для літ. вітальні, присвяч. Гр. Тютюннику / П. Засенко ; репертуарно-ред. колегія з худож. самодіяльно- сті. – К., 1992. – 36 с.
 • Захарченко В. Співучий корінь : новели. – Донецьк : Донбас, 1964. – 87 с.
 • Захарченко В. Стежка : повість та оповідання / Василь Захарченко. – Київ : Рад. письменник, 1968. – 143 с.
 • Захарченко В. Трамвай о шостій вечора : оповідання. – Київ : Молодь, 1966. – 141 с.
 • Захарченко В. У магнієвому спаласі : щоденник / В. Захарченко. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2009. – 636 с.
 • Зборовська Н. Код української літератури: проект психоісторії новітньої української літератури : монографія. – К.: «Академвидав», 2006. – 498 с.
 • Іваничук Р. Прут несе кригу : оповідання / ред. І. Сварник. – Львів : Кн.- журн. вид-во, 1958. – 83 с.
 • Іваничук Р. Не рубайте ясенів : оповідання. – Київ : Вид-во ЦК ЛКСМУ“Молодь”, 1961. – 127 с.
 • Іваничук Р. Під склепінням храму : оповідання. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1961. – 55 с. – (“Бібліотечка оповідань “На добрий вечір”).
 • Іваничук Р. Тополина заметіль : новели. – Львів : Каменяр, 1965. – 184 с.
 • Іваничук Р. Дім на горі : новели. – Львів : Каменяр, 1969. – 107 с. – (Бібліо-
 • течка оповідань “На добрий вечір”).
 • Ільницький М. Від тополиної заметілі до сивих ночей… // Вітчизна. – 1976. – № 4. – С. 207–210. –Рец. на кн.: Сиві ночі : повість, новели, мандрівні нотатки / Роман Іваничук. – Львів : Каменяр, 1975. – 240 с.
 • Ільницький М. У фокусі віддзеркалень : ст., портр., спогади / М. Ільницький ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2005. – 552 с. – Із змісту: [Про Г. Тютюнника].
 • Ісаєва О. Володимир Дрозд, «Білий кінь Шептало». Проблема людини в суспільстві, її знеособлення / Олена Ісаєва // Дивослово. – 2012. – № 4. – С. 16–19. – (Методика викладання мови й літератури).
 • Кирей В. «У Стуса я навчився активного патріотизму» (В. Захарченко). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-stusa-ya-navchivsya-aktivnogo-patriotizmu/
 • Коваль В. Загадка смерті Григора Тютюнника / В. К. Коваль // Серце моє в колючому дроті…: [есе, спогади, док.] / В. К. Коваль ; [упоряд. : О. Коваль, М. Луків ; [худож. С. Лук’яненко]. – К., 2005. – С. 634–680.
 • Концевич Є. Дві криниці. Новели. – К.: Молодь, 1964.- 84 с.
 • Концевич Є. Йдучи вулицею. Оповідання.- К.: Радянський письменник, 1985.- 160 с.
 • Костенко Л.: «Я вибрала Долю собі сама» : біобібліогр. посіб. / НПБУ ; Ін-т літ. ім. Т. Шевченка НАН України. – К., 2002. – 60 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 3).
 • Коцюбинська М.: «Бути собою» : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; авт. нарису Л. Тарнашинська ;  бібліограф-уклад. В. Патока. – К., 2005. – 62 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 9)
 • Кривопишина К. «Я почуваю себе дома скрізь, аби тільки в Україні» (інтерв’ю з В. Захарченком) / К. Кривопишина // Черкаський край. – 2011. – 14 січня. – 5 с.
 • Майдаченко П. «Химородність» творів В. Дрозда // Комічне в сучасній українській прозі. – К.: Дніпро, 1991. – С. 38–84.
 • Неживий О. Григір Тютюнник: текстологічна та джерелознавча проблематика життя і творчості : моногр. / О. Неживий. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2010. – 271 с.
 • Пащенко В. Про внутрішній голос – серйозно (інтерв’ю біля робочого столу) // Літературна Україна. – 1990. – 24 травня. – 7 c.
 • Печарський А. У новелістичній краплині поетичного всесвіту Василя Симоненка // Слово і Час. – 2013. – № 9. – С. 34–44.
 • Печарський А. Василь Симоненко та українське шістдесятництво: діалог крізь час «атомних прелюдій» // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатю-ка. – Серія: Літературознавство. – 2017. – Вип. 46. – С. 37–152.
 • Плеяда нескорених: Алла Горська. Опанас Заливаха. Віктор Зарецький. Галина Севрук. Людмила Семикіна : біобібліогр. нарис / ДЗ «НПБУ» ; авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; бібліограф-упоряд. М. А. Лук’яненко. – К., 2011. – 200 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 13);
 • Поліщук В. Василь Захарченко. Штрихи до творчого портрета. – Черкаси: Сіяч, 1997. – 86 с.
 • Пустовіт Т. Василь Захарченко – із когорти шістдесятників. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnyk.poltava.ua/articles/1357820248/
 • Салига Т. …Голос мій не відлюбиться… : вінграновськознавчі студії. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 352 с.
 • Світличний І. Голос доби : кн. 2 / [упорядкув. Л. Світличної, Н. Світличної ; авт. передм. і ред. М. Коцюбинська]. – К. : Сфера, 2008. – 423 с.
 • Симоненко В. Півні на рушниках: оповідання, щоденник; Упоряд. М. Ільницький. – Львів, 1992. – 91 с.
 • Симоненко В. Твори: У 2 т. – Упоряд.: Г. Білоус, О. Лищенко / Василь Симоненко. – Черкаси: «Брама- Україна», 2004.
 • Слабошпицький М. Без цього він просто не уявляється / М. Слабошпицький // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 2. – С. 140–142.
 • Слабошпицький М. Питома вага слова (Борис Харчук) // Слабошпицький М. Літературні профілі: літ.-крит. нариси / М. Слабошпицький. – К.: Рад. письменник, 1984. – С. 169–196.
 • Співак І. Повісті Бориса Харчука. Проблеми поетики: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 180 с.
 • Тарнашинська Л. Ритм та система символів як засіб організації художнього простору: проза Бориса Харчука // Тарнашинська Л. Презумція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. – К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська «2008. – С. 250–262.
 • Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: аберація явища у постмодерному прочитанні // Слово і Час. – 2006. – № 5. – С. 62–80.
 • Тютюнник Гр. Зав’язь : оповідання . – К. : Молодь, 1966 . – 159 с.
 • Тютюнник Гр. Твори. [В 2 кн.]. Кн. 2. Повісті / [упорядкув. і післямова А. Я. Шевченка]. – К. : Молодь, 1985. – 328 с.
 • Харчук Б. Останні оповідання: («Слово»; «Іде»; «Вйо»; «Постріляний»; «Порубаний»; «Нічна стежка») // Київ. – 1991. – № 1. – С. 9–18.
 • Харчук Б. Помста: Повість та новели. – К.: Веселка, 1970. – 279 с.
 • Харчук Б. Розстріляні ночі: Нариси. – К.: Дніпро, 1979. – 66 с.
 • Харчук Б. Свічка // Оповідання-87. – К., 1988. – С. 345–365.
 • Харчук Б. Смерть у Москві: Оповідання // Київ. – 1993. – № 11. – С. 8–17.
 • Харчук Б. Чортів закрут: Новела // Вільне життя. – 1983. – 16 трав.
 • Широков С. Оса в киселі, або надмірності психологізму // Літературна Україна. – 1967. – 17 січня.
 • Шевчук В. Барви осіннього саду : повісті, оповідання. – К. : Дніпро, 1986. – 488 с.
 • Шевчук ВНабережна12. – К.: Молодь, 1968. – 246 с
 • Шевчук ВСеред тижня : оповідання. – К.: Рад. письменник, 1967. –  227 с.
 • Яшина Л. Неординарна особистість – «Мій Володя» у спогадах Ірини Жиленко / Л. І. Яшина // Таїни худож. тексту (до пробл. поетики тексту) : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [редкол.: Н. Заверталюк (наук. ред.) та ін.]. – Д., 2009. – Вип. 9. – С. 52–57.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус