Маніпулятивні стратегії мовленнєвого впливу у дискурсах і текстах

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116ПРОЦАК ЛюбовФЛу-11м, ФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛу-11мПРОЦАК Любов
ФЛт-11мПРОЦАК Любов
ФЛф-11мПРОЦАК Любов

Опис курсу

Курс «Маніпулятивні стратегії мовленнєвого впливу у дискурсах і текстах» спрямований на поглиблення спеціальної лінгвістичної підготовки студентів філологічного факультету у галузі лінгвістичної прагматики, яка є стрижнем сучасної інтегральної лінгвістики з провідними векторами свого розвитку – когнітивним і комунікативним. Основну увагу у курсі зосереджено на маніпулятивних стратегіях і тактиках як регулятивних засобах комунікативної поведінки (взаємодії) мовців у різних типах дискурсів (текстів).

Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегії мовленнєвого впливу» є поглибити знання студентів в галузі лінгвістичної прагматики – одного із найбільш динамічних напрямів розвитку науки про мову, тісно пов’язаного з функціональними особливостями мови, комунікативною діяльністю людей у всіх сферах їх взаємодії, адекватністю породження і сприйняття (інтерпретації) найрізноманітніших повідомлень і дискурсів, які обслуговують суспільства, їх дієвістю в різних сферах людської діяльності; теоретично обґрунтувати і практично підтвердити тезу про те, що сучасні теоретичні уявлення про мовленнєве спілкування можуть бути збагачені за рахунок аналізу реальних мовленнєвих дій з точки зору планування та його результатів, тобто можна виокремити стратегічний підхід як особливий тип прагматичного опису дискурсу (тексту). Це, своєю чергою, вимагає опрацювання і застосування відповідних методів аналізу та опису, які представлено у курсі. В термінах тактик, комунікативних ходів і мовних маркерів зроблено спробу продемонструвати, як інтенціональні стани мовців, їх цілі впливають на процес комунікації. Запропонована модель опису стратегій і тактик практично застосована до аналізу стратегій і тактик у різних типах дискурсів (текстів). Засвоєння методів прагматичного підходу

до аналізу стратегій і тактик як засобів реалізації мовленнєвого впливу у різних типах дискурсу (тексту) сприяє не лише засвоєнню студентами знань у галузі лінгвістичної прагматики, але й творчому осмисленню принципових положень прагмалінгвістики як науки, що має застосування як загальне, так і конкретне, як теоретичне, так і прикладне, а також опрацюванню і практичному застосуванню методів та прийомів інтент-аналізу.

Рекомендована література

Основна література
Аккурт В.Є. Теоретичні аспекти поняття сугестивності в лінгвістиці // Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. Одеса. 2019. № 28. – С. 5 – 13.
Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. Львів: ПАІС, 2010.
Бєлова А. Д. Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики //Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2004. -№ 10. – С. 11- 16.
Ковалевська Т.Ю. Актуальні технології створення сугестивності в медійних дискурсах. [Електронний ресурс]: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6971
Ковалевська А. В. Сугестія та сугестивні тексти: витоки і специфіка. Одеська лінгвістична школа: у просторах інтерпретацій : колект. моногр. / за заг. ред. Ковалевської Т. Ю. Одеса : ПолиПринт, 2017. – С. 239–247.
Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування: монографія. Вид. 2-ге, випр. і доп. Одеса : Астропринт, 2008. 344 с.
Ковалевська T. Ю. Впливові домінанти рекламного дискурсу в аспекті нейролінгвістичного програмування. [Ел.адреса]:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4429.
Ковалевська Т.Ю. Метод емпатії в лінгвоментальних дослідженнях [Ел.адреса]:http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18201.
Ковалевська Т. Ю. Інноваційні елементи в аспекті мовного впливу. Вісник Дніпропетровського університету: Мовознавство. Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського університету, 2003. Вип. 9. С. 98‒104.
Кутуза Н. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект: монографія. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 736 с.
Дяченко О. В. Стратегії та прийоми мовно-маніпулятивного впливу в ході політичного конфлікту / О. В. Дяченко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2017. – Вип. 59. – С. 41-53.
Зірка В. В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі: автореф. дис. …д-ра філол.. наук: спец. 10.02002 / В. В. Зірка. – Київ, 2005. – 35 с.
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / Під заг.ред. І.С. Шевченко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005.
Загнітко А. П. Комунікативно-стратегічні типи мовленнєво-мисленнєвих маніпуляцій: Час Ведмедика Волдо. Записки з українського мовознавства : Вип. 26. У 2-х томах. Т. 2 : Зб. наук. праць / Головний ред. Т. Ю. Ковалевська. Одеса : «ПолиПринт», 2019. С. 203–214.
Іванишин Н. Ознаки імпліцитності як мовної категорії / Н. Іванишин // Лiнгвiстичнi студії : зб. наук. пр. / наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 22. – С. 12–17.
Кісельова А.А. Іміджеві домінанти ведучого в теледискурсі (на матеріалі розважальних програм) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / А.А. Кісельова. – О., 2011. – 20 с.
Морська Л. І. Сутність і визначення комунікативних стратегій у професіональному дискурсі. Наукові записки. Серія: Педагогіка, 2012. № 3. С. 67- 74.
Назаренко О.І., Нестеренко О.Є. Вербальні способи маніпуляції свідомістю у дискурсі американських політиків (на прикладі передвиборчого дискурсу республіканців і демократів // Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 9, 2021. С. 154 – 161.
Олексюк О.М. Лексико-семантичні домінанти сугестивного дискурсу реклами: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. М. Олексюк. — Одеса, 2012 – 19 с.
Сідак О. О. Мовленнєві тактики дискурсивної стратегії руйнації іміджу публічної особи (на матеріалі англомовного газетного дискурсу). Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. Житомир. 2009. Вип. 48. С. 206-209.
Славова Л. Л. Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі: зіставний аспект (на матеріалі українських та американських Інтернет-джерел). Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Житомир. 2006. Вип. 27. С. 116-117.
Станкевич Ю.В. Мовні сугестони в текстах політичної реклами: дис. …канд. філол. наук: 10.02.01 / Юлія Володимирівна Станкевич. – Одеса, 2011. – 234.
Руда О.Г. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному політичному дискурсі: монографія / Олена Руда; НАН Укрїни, Ін-т укр.. мови. – К., 2012. – 234 с.
Лянг О. Маніпулятивний вплив у дискурсі комерційної реклами / О. Лянг // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. – 2010. – Вип. 89(5). – С. 303-307. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_89(5)__73.
Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / [В.М.Петрик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д.Скулиш, О.Д. Бойко, В.В. Остроухов]; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – 2-ге вид. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2011. – 248 с.
Паламар Н. І. Стратегія і тактика реалізації похвали в німецькій та українській мовах: автореф. дис. … канд. філол. наук. – Львів, 2013.
Різун В.В., Непийвода Н.Ф., Корнєєв В.М. Лінгвістика впливу: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005.- 148 с.
Стасюк Т. В. Технології мовного впливу як компонент сучасної комунікації / Т.В. Стасюк // Українська мова. – 2010. – № 1. – С. 82 – 87.
Стасюк Т.В. Новітні мовні технології сугестії та переконання / Т.В. Стасюк // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – 2010. – Вип. 20. – С. 23 – 32.
Скаб М.С. Прагматика апеляції в українській мові: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003.
Туницька Л. Комунікативні тактики при реалізації мовленнєвого жанру поради // Магістерський науковий вісник. – Випуск № 27. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – С. 37 -38.
Шалацький Д.Л. Мовленнєві стратегії докору у сучасному політичному дискурсі: автореф. дис. … канд. філол. наук – Запоріжжя, 2014.
Шевченко І.С. Когнітивно-прагматичні дослідження дискурсу //
Шкіцька І.Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.
Смирнова М.С. Проповідь у релігійному православному дискурсі ХХ століття: лінгвопрагматичний аспект. – Маріуполь, 2016.
Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навч. посібник.-К.: ЗАТ «ВІПОЛ»,2011.
Сідак О.О. Когнітивна структура поняття «імідж» / О.О. Сідак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 837. – С. 56–59. 45. Смирнова Т.В. Когнітивні механізми формування рекламного іміджу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 «Журналістика» / Т.В. Смирнова. – К., 2003. – 24 с.
Холод О.М. Інструментарій засобів масової інформації у процесі формування іміджу політиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.08 «Журналістика» / О.М. Холод. – К., 2007. – 30 с. Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017.
Шугаєв А.В. Роль номінативних одиниць і дискурсивних маркерів у формуванні іміджу ООН в англомовному медіа-дискурсі. – А.В. Шугаєв // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка – 2016. – Вип. 2(84). – С. 141–145.
Blakar R. M. Language as a means of social power. Pragmalinguistics. Paris, Mouton. 1979. P. 131–169.
Bolinger D. Language — the Loaded Weapon: the Use and Abuse of Language. N. Y. : Longman, 1980. 224 p.
Dilts R. B. Sleight of mouth. The magic of conversational belief change. California : Meta Publications, 1999. 330 p.
Lakoff R. T. Talking Power: The Politics of Language. N. Y.: Basic Books, 1990. 324 p.

Силабус:

Завантажити силабус