Методика викладання української мови у вищій школі (славісти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент КОСТІВ Оксана, , , ФЛк-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛк-11мдоцент КОСТІВ Оксана
доцент КОСТІВ Оксана
доцент КОСТІВ Оксана
доцент КОСТІВ Оксана

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з особливостями викладання української мови у вищій школі; з основними методами, прийомами та формами викладання лінгвістичних дисциплін, з видами робіт при вивченні української мови у вищій школі (лекції, практичні заняття); з формами контролю засвоєння вивченого матеріалу (контрольні роботи, заліки, іспити, колоквіуми та ін.).

Завдання: виробити у студентів уміння писати конспекти лекцій з української мови у вищій школі; готувати матеріали для проведення практичних занять з української мови; навчити студентів складати білети та завдання для контрольних робіт і колоквіумів, навчити складати робочі програми та семестрові плани.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: завдання курсу “Методика викладання української мови у вищій школі”; загальнодидактичні принципи навчання української мови у вищій школі; форми навчання української мови у вищій школі; особливості проведення лекційних, практичних та семінарських занять з української мови у вищій школі; особливості проблемного навчання української мови у вищій школі; види самостійної роботи з української мови у вищій школі; форми контролю за навчальним процесом у вищій школі; способи активізації навчального процесу у вищій школі.

вміти: підготувати лекцію з української мови і провести її; підготувати практичне заняття і провести його; підготувати і провести колоквіум; прийняти іспити та заліки; правильно оцінити відповіді на іспитах та заліках.

Рекомендована література

Базова

 1. Любашенко О.В. Лінгводидактичні стратегії проектування процесу навчання української мови у вищій школі: Монографія. – Ніжин: Аспект- Поліграф, 2007.
 2. Методика навчання української мови у вищих навчальних та середніх освітніх закладах: Кредитно-модульний курс / За заг. редакцією О.І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006.
 3. Мистецтво бути викладачем: практичний посібник за ред.. О. Сидоренка.– К., 2003.
 4. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. – Житомир: Полісся, 2004. – 212с.
 5. Коротєєва-Камінська В. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект).– К.: Професіонал, 2006. – С. 304с.
 6. Костриця Н. Пошуки нових форм проведення занять з української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах // УМЛШ. – 2004. № 3. – С. 53-54.
 7. Мацько Л. Українська мова у вищій школі України.// Дивослово. 1994, № 11.
 8. Пoтaпeнкo O.I., Кoжухoвськa Л.П., Тoвкaйлo Т.I., Чубaнь Т.В. Лiнгвoдидaктикa (курс лeкцiй): Нaвчaльний пoсiбник для студeнтiв фiлoлoгiчних спeцiaльнoстeй вищих нaвчaльних зaклaдiв. – К.: Мiлeнiум, 2005. – 402 с.
 9. Семеног О.М., Дейниченко Н.П.Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. (9,2 друк.арк.)
 10. Штифурак В. Ідеї гуманізму в національній системі виховання. Рідна школа, №11, 1999.

Допоміжна

 1. Бондар А., Ранська Л. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі. – К., 1977.
 2. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. – Вид 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ,2006. – 384 с.
 3. Галушко Т. Лекції у вищій школі. – К., 1971.
 4. Дика Н. Курс сучасної літературної мови: тести і завдання // Диво слово. – 2003. – № 9. – С. 59-65.
 5. Златів М. Л. Формування комунікативних умінь і навичок у студентів філологічних факультетів // УМЛШ – 2004. № 4. – С. 57-59.
 6. Козлова Г. Проблеми підручника вищої школи. Освіта України. 2002.
 7. Кузнецова Г. Інтерактивний методичний колоквіум як засіб формування вчителі-словесника // Дивослово. № 11, 2005.
 8. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч. Посібник. – К.: Академія, 2007.- 360 с.
 9. Методика навчання української мови у вищих навчальних закладах та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс: Навч.-метод. Посібник / За ред. О.І. Потапенка. – К.6 Міленіум, 2006. – 332 с.
 10. Огнев’юк В. та ін. Принцип модульності в історії освіти. – К., 1995.
 11. Остапенко Н. Місце моделювання навчання в педагогічному проектуванні ( на матеріалі лвнгвометодики вищої школи ) // УМЛШ. – 2004. – № 2. – С. 41-46.
 12. Словник_довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / кол. авт. За ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.
 13. Остапенко Н. Формування національно-мовної особистості та розвиток зв’язного мовлення як проблема в лінгводидактиці вищої школи // УМЛШ. – 2002. – № 3. С. 35-38.
 14. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: Монографія. – Черкаси, 2006. – 328 с.
 15. Симоненко Т. Реалізація у ВНЗ основних принципів навчання мови // УМЛШ, № 8, 2002.
 16. Ярчук Н. В. Актуальні проблеми викладання СУЛМ у вищих навчальних педагогічних закладах // Вісник Житомирського педагогічного університету. – №  Житомир, 2

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус