Методика викладання української мови у вищій школі (славісти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент КОСТІВ Оксана, , , ФЛк-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛк-11мдоцент КОСТІВ Оксана
доцент КОСТІВ Оксана
доцент КОСТІВ Оксана
доцент КОСТІВ Оксана

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з особливостями викладання української мови у вищій школі; з основними методами, прийомами та формами викладання лінгвістичних дисциплін, з видами робіт при вивченні української мови у вищій школі (лекції, практичні заняття); з формами контролю засвоєння вивченого матеріалу (контрольні роботи, заліки, іспити, колоквіуми та ін.).

Завдання: виробити у студентів уміння писати конспекти лекцій з української мови у вищій школі; готувати матеріали для проведення практичних занять з української мови; навчити студентів складати білети та завдання для контрольних робіт і колоквіумів, навчити складати робочі програми та семестрові плани.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: завдання курсу “Методика викладання української мови у вищій школі”; загальнодидактичні принципи навчання української мови у вищій школі; форми навчання української мови у вищій школі; особливості проведення лекційних, практичних та семінарських занять з української мови у вищій школі; особливості проблемного навчання української мови у вищій школі; види самостійної роботи з української мови у вищій школі; форми контролю за навчальним процесом у вищій школі; способи активізації навчального процесу у вищій школі.

вміти: підготувати лекцію з української мови і провести її; підготувати практичне заняття і провести його; підготувати і провести колоквіум; прийняти іспити та заліки; правильно оцінити відповіді на іспитах та заліках.

Рекомендована література

Основна:

 1. Методика викладання української мови у вищих навчальних та середніх освітніх закладах: Кредитно-модульний курс / За заг. редакцією О.І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006.
 2. Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. (9,2 друк.арк.)
 3. Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін . Навчальний посібник./О. Горошкіна, С. Караман, З. Бакум, О. Караман, О. Копусь / за ред. О. Горошкіної та С. Карамана –2015. – С. 95-107 – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream
 4. Коротєєва-Камінська В. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект).– К.: Професіонал, 2006. – С. 304с.

Додаткова:

 1. Глуховцева К. Д. Складні питання сучасної української літературної мови. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія.Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К. Д. Глуховцева. – Луганськ: ДЗ “Луганський національний ун_т ім. Тараса Шевченка”, 2008. – 260с.
 2. Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів у вищому навчальному закладі : [монографія] / О. А. Копусь. – Одеса : Видавництво ТОВ Лерадрук, 2012. – 429 с.
 3. Коротєєва-Камінська В. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект).– К.: Професіонал, 2006. – С. 304с.
 4. Костів О, Мазурик Д. «Курс „Методика викладання фахових дисциплін” у становленні професійної компетентності магістрів-філологів» // Вісник Львівського університет. – Серія філологічна. – 2020 – Випуск 72 // Доступно з джерела: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
 5. Костів О. Компетентнісний підхід у викладанні діалектології у вищій школі / О. Костів // Збірник наукових праць на пошану професора Таміли Панько.  – Львів, 2021. – С. 343-355
 6. Компетентнісний підхід у викладання лінгвістичної географії у вищій школі // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: Львівський національний ун-т, 2023. – Випуск 17. –  С. 267–2716
 7. Костів О. Місце і роль курсу „Методика викладання фахових дисциплін” у підготовці магістрів української філології // «У вимірах слова». Збірник наукових праць на пошану професора Ірина Кочан. – Львів, 2019. – С. 427–436 (у співавторстві).
 8. Костів О., Сколоздра-Шепітко О. Методика викладання української мови : Навчально-методичний посібник. Для студентів українського відділення філологічного факультету / Оксана Костів, Олеся Сколоздра-Шепітко. – Львів, 2018. – 202 с.
 9. Костриця Н. Пошуки нових форм проведення занять з української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах // УМЛШ. – 2004. № 3. – С. 53-54.
 10. Мазурик Д. Державний іспит з української мови як іноземної: вимоги та результати / Данута Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2015. – Вип.11. С. 65–70.
 11. Мазурик Д. Державний стандарт з української мови як іноземної в термінах // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 121–125.
 12. Методика викладання української мови у вищих навчальних та середніх освітніх закладах: Кредитно-модульний курс / За заг. редакцією О.І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006.
 13. Навчальний план підготовки магістра з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова та література.–  Режим доступу: https://philology.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-ukrajinska-mova-ta-literatura»
 14. Стандарт вищої освіти. За спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для другого (магістерського рівня) вищої освіти // https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
 15. Яворська С.Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки в середній школі. Книга 1 (ХVI ст. – 20-ті роки ХХ ст.) / С.Т. Яворська. – Слов’янськ, 2004. – 250 с
 16. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. – Житомир: Полісся, 2004. – 212с

Матеріали

Методика викладання української мови у вищій школі. E-learning course.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус