Методика викладання української мови у вищій школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент КОСТІВ ОксанаФЛу-11м, ФЛл-11м, ФЛблг-11м, ФЛк-11м, ФЛхрв-11м, ФЛчес-11м, ФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛу-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛл-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛк-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛблг-11м
ФЛхрв-11м
ФЛчес-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛт-11м
ФЛф-11м

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з особливостями вивчення української мови у вищій школі; аналіз проблемних питань у процесі викладання основних мовознавчих дисциплін.

Завдання: виробити у студентів уміння виокремлювати проблемні питання в процесі викладання української мови на філологічних та нефілологічних спеціальностях у вищій школі, а також навички викладання української мови як основної філологічної дисципліни, української мови за професійним спрямуванням, української мови як іноземної у контексті сучасних освітніх потреб.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

 

знати: загальнодидактичні принципи навчання української мови у вищій школі; форми навчання української мови у вищій школі; особливості проблемного навчання української мови у вищій школі; особливості модульно-рейтингової системи навчання української мови у вищій школі; види самостійної роботи з української мови у вищій школі; форми контролю за навчальним процесом у вищій школі; способи активізації навчального процесу у вищій школі.

 

вміти: виокремити, проаналізувати проблемні питання в процесі викладання української мови у вищій школі, віднайти оптимальні шляхи подолання труднощів у процесі викладання української мови як основної філологічної дисципліни, української мови за професійним спрямуванням, української мови як іноземної у вищій школі.

 

Рекомендована література

  • Основна:
   1. Методика викладання української мови у вищих навчальних та середніх освітніх закладах: Кредитно-модульний курс / За заг. редакцією О.І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006.
   2. Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. (9,2 друк.арк.)
   3. Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін . Навчальний посібник./О. Горошкіна, С. Караман, З. Бакум, О. Караман, О. Копусь / за ред. О. Горошкіної та С. Карамана –2015. – С. 95-107 – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream
   4. Коротєєва-Камінська В. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект).– К.: Професіонал, 2006. – С. 304с.

   Додаткова:

   1. Глуховцева К. Д. Складні питання сучасної української літературної мови. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія.Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К. Д. Глуховцева. – Луганськ: ДЗ “Луганський національний ун_т ім. Тараса Шевченка”, 2008. – 260с.
   2. Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів у вищому навчальному закладі : [монографія] / О. А. Копусь. – Одеса : Видавництво ТОВ Лерадрук, 2012. – 429 с.
   3. Коротєєва-Камінська В. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект).– К.: Професіонал, 2006. – С. 304с.
   4. Костів О, Мазурик Д. «Курс „Методика викладання фахових дисциплін” у становленні професійної компетентності магістрів-філологів» // Вісник Львівського університет. – Серія філологічна. – 2020 – Випуск 72 // Доступно з джерела: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
   5. Костів О. Компетентнісний підхід у викладанні діалектології у вищій школі / О. Костів // Збірник наукових праць на пошану професора Таміли Панько.  – Львів, 2021. – С. 343-355
   6. Компетентнісний підхід у викладання лінгвістичної географії у вищій школі // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: Львівський національний ун-т, 2023. – Випуск 17. –  С. 267–2716
   7. Костів О. Місце і роль курсу „Методика викладання фахових дисциплін” у підготовці магістрів української філології // «У вимірах слова». Збірник наукових праць на пошану професора Ірина Кочан. – Львів, 2019. – С. 427–436 (у співавторстві).
   8. Костів О., Сколоздра-Шепітко О. Методика викладання української мови : Навчально-методичний посібник. Для студентів українського відділення філологічного факультету / Оксана Костів, Олеся Сколоздра-Шепітко. – Львів, 2018. – 202 с.
   9. Костриця Н. Пошуки нових форм проведення занять з української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах // УМЛШ. – 2004. № 3. – С. 53-54.
   10. Мазурик Д. Державний іспит з української мови як іноземної: вимоги та результати / Данута Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2015. – Вип.11. С. 65–70.
   11. Мазурик Д. Державний стандарт з української мови як іноземної в термінах // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 121–125.
   12. Методика викладання української мови у вищих навчальних та середніх освітніх закладах: Кредитно-модульний курс / За заг. редакцією О.І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006.
   13. Навчальний план підготовки магістра з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова та література.–  Режим доступу: https://philology.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-ukrajinska-mova-ta-literatura»
   14. Стандарт вищої освіти. За спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для другого (магістерського рівня) вищої освіти // https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
   15. Яворська С.Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки в середній школі. Книга 1 (ХVI ст. – 20-ті роки ХХ ст.) / С.Т. Яворська. – Слов’янськ, 2004. – 250 с
   16. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. – Житомир: Полісся, 2004. – 212с

Матеріали

Методика викладання української мови у вищій школі. E-learning course.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: Силабус курсу (українська філологія)

Завантажити силабус