Методика викладання української мови у вищій школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент КОСТІВ ОксанаФЛу-11м, ФЛу-12м, ФЛл-11м,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФЛу-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛу-12мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛл-11мдоцент КОСТІВ Оксана

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з особливостями вивчення української мови у вищій школі; аналіз проблемних питань у процесі викладання основних мовознавчих дисциплін.

Завдання: виробити у студентів уміння виокремлювати проблемні питання в процесі викладання української мови на філологічних та нефілологічних спеціальностях у вищій школі, а також навички викладання української мови як основної філологічної дисципліни, української мови за професійним спрямуванням, української мови як іноземної у контексті сучасних освітніх потреб.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

 

знати: загальнодидактичні принципи навчання української мови у вищій школі; форми навчання української мови у вищій школі; особливості проблемного навчання української мови у вищій школі; особливості модульно-рейтингової системи навчання української мови у вищій школі; види самостійної роботи з української мови у вищій школі; форми контролю за навчальним процесом у вищій школі; способи активізації навчального процесу у вищій школі.

 

вміти: виокремити, проаналізувати проблемні питання в процесі викладання української мови у вищій школі, віднайти оптимальні шляхи подолання труднощів у процесі викладання української мови як основної філологічної дисципліни, української мови за професійним спрямуванням, української мови як іноземної у вищій школі.

 

Рекомендована література

  • mon. gov. ua
  • Василенко М. Формування професійно-комунікативних умінь у студентів-філологів у межах курсу “Теорія та практика комунікації” / М. Василенко // Українська мова і література в школі. – – № 3. – С. 46–50.
  • Глуховцева К. Д. Складні питання сучасної української літературної мови. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія.Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К. Д. Глуховцева. – Луганськ: ДЗ “Луганський національний ун_т ім. Тараса Шевченка”, 2008. – 260с.
  • Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. / Ілона Миколаївна Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
  • Закон України «Про вищу освіту». Закон від 01.07.2014 № 1556 VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/ zakonodavstvo/111_zakon_ukrayiny_pro_vyschu_osvitu.
  • Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. – Житомир: Полісся, 2004. – 212с.
  • Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти [Текст] / Станіслав Олександрович Караман. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.
  • Копусь О. А. Зміст та організація процесу формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології // О. А. Копусь / Науковий вісник Донбасу : електронне наукове видання. – № 1 (17). – 2012. – Режим доступу : http://alma_mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN17/ 12koammf.pdf
  • Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів у вищому навчальному закладі : [монографія] / О. А. Копусь. – Одеса : Видавництво ТОВ Лерадрук, 2012. – 429 с.
  • Коротєєва-Камінська В. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект).– К.: Професіонал, 2006. – С. 304с.
  • Костів О, Мазурик Д. «Курс „Методика викладання фахових дисциплін” у становленні професійної компетентності магістрів-філологів» // Вісник Львівського університет. – Серія філологічна. – 2020 – Випуск 72 // Доступно з джерела: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
  • Костів О. Компетентнісний підхід у викладанні діалектології у вищій школі / О. Костів // Збірник наукових праць на пошану професора Таміли Панько.  – Львів, 2021. – С. 343-355
  • Костів О. Місце і роль курсу „Методика викладання фахових дисциплін” у підготовці магістрів української філології // «У вимірах слова». Збірник наукових праць на пошану професора Ірина Кочан. – Львів, 2019. – С. 427–436 (у співавторстві).
  • Костів О., Сколоздра-Шепітко О. Методика викладання української мови : Навчально-методичний посібник. Для студентів українського відділення філологічного факультету / Оксана Костів, Олеся Сколоздра-Шепітко. – Львів, 2018. – 202 с.
  • Костриця Н. Пошуки нових форм проведення занять з української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах // УМЛШ. – 2004. № 3. – С. 53-54.
  • Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Словник-довідник з методики викладання української мови / І. М. Кочан, Н. М. Захлюпана. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 250 с.
  • Красовська О. Формування стилістичної компетентності студентів-філологів засобами епістолярію (на матеріалі листування Лесі Українки) / О. Красовська // Українська мова і література в школі. – – № 3. – С. 37–39.
  • Любашенко О.В. Лінгводидактичні стратегії проектування процесу навчання української мови у вищій школі: Монографія. – Ніжин: Аспект- Поліграф, 2007.
  • Мазурик Д. Використання ілюстративних дескрипторів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (РРЄ) в курсі УМІ / Данута Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2007. Вип. 2. С. 66–71.
  • Мазурик Д. Державний іспит з української мови як іноземної: вимоги та результати / Данута Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2015. – Вип.11. С. 65–70.
  • Мазурик Д. Державний стандарт з української мови як іноземної в термінах // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 121–125.
  • Мазурик Д. Комплексний тест як різновид проміжного контролю знань/ Данута Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2006. Вип.1. С. 39–41.
  • Мазурик Д. Способи визначення рівня володіння українською мовою як іноземною / Данута Мазурик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. Ч.ІІ . Львів, 2006. – С. 111–115.
  • Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.) / Василь Каленикович Майборода. – К.: Либідь, 1992. – 196 с.
  • Мацько Л. Українська мова у вищій школі України.// Дивослово. 1994, № 11.
  • Методика викладання української мови у вищих навчальних та середніх освітніх закладах: Кредитно-модульний курс / За заг. редакцією О.І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006.
  • Методичні рекомендації до курсу “Методика викладання української мови у ВНЗ”/ Уклад. канд. пед. наук І. В. Волкова, канд. філ. наук О. Ф. Мінкова – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 72 с.
  • Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект) /Харк. держ. пед. ун-т імені. Г. С. Сковороди.-Харків: «ОВС», 2001. – 256 с.
  • Навчальний план підготовки магістра з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова та література.–  Режим доступу: https://philology.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-ukrajinska-mova-ta-literatura»
  • Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін . Навчальний посібник./О. Горошкіна, С. Караман, З. Бакум, О. Караман, О. Копусь / за ред. О. Горошкіної та С. Карамана –2015. – С. 95-107 – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream
  • Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. (9,2 друк.арк.)
  • Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / Кол. авторів за ред. М.І. Пентилюк – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.
  • Стандарт вищої освіти. За спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для другого (магістерського рівня) вищої освіти // https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
  • Юрійчук М. Форми організації навчальної діяльності студентів з курсу “Українська мова за професійним спрямуванням” / М. Юрійчук // Українська мова і література в школі. – – № 5. – С. 29–33.
  • Яворська С. Становлення і розвиток методики навчання української мови (ХVІ – ХХ ст). – : дис… д-ра пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2005
  • Яворська С.Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки в середній школі. Книга 1 (ХVI ст. – 20-ті роки ХХ ст.) / С.Т. Яворська. – Слов’янськ, 2004. – 250 с.
  • Яворська С.Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки в середній школі. Книга 2 (30 – 90-і роки ХХ ст.) / С.Т. Яворська.- Слов’янськ, 2004. – 186 с.
  •                Ярчук Н. В.   Актуальні проблеми викладання СУЛМ у вищих навчальних педагогічних закладах // Вісник Житомирського педагогічного університету. – №  14. Житомир, 2004. С. 129-132.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: Силабус курсу (українська філологія)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу (прикладна лінгвістика)

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма (прикладна лінгвістика)

Завантажити силабус