Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент КОСТІВ ОксанаФЛу-11м, ФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛу-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛт-11мдоцент КОСТІВ Оксана

Опис курсу

Курс Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» – важливий етап у формуванні педагогічної майстерності студента-філолога, призначений для магістрів спеціалізацій “українська мова та література”, “прикладна лінгвістика”, “фольклористика”, “українська мова та література, літературна творчість”.

Фах студента-магістра спроектваний на викладання у закладах вищої школи, тому курс зможе ознайомити студентів з особливостями вивчення філологічних дисциплін у вищій школі; плануванням, видами робіт при вивченні філологічних дисциплін у вищій школі (лекції, практичні заняття); з формами контролю засвоєння вивченого матеріалу (заліки, іспити, колоквіуми, тощо). У результаті магістр-філолог зможе застосувавати традиційні та інноваційні принципи та методи у процесі викладання філологічних дисциплін у вищій школі, аналізувати компетентності у процесі викладання фахових дисциплін, підготувати лекцію і провести її; підготувати практичне заняття і провести його.

Навчальний процес передбачає лекції, практичні заняття, самостійну роботу. Підготовка до практичного заняття складається з двох етапів. На першому студент-філолог знайомиться із системою запитань та вивчає основний теоретичний матеріал. Опрацювання наукових відомостей та ознайомлення з методичними засадами, закладеними в працях із лінгводидактики, – важливий етап для формування теоретичного підґрунтя майбутньої професійної діяльності. Робота з рекомендованою літературою  вчить виявляти, критично осмислювати та творчо використовувати кращі надбання педагогічного досвіду.

Другий етап – виконання практичних завдань, основне призначення яких навчити свідомо набувати власного досвіду у процесі викладання української мови у вищій школі. На практичному занятті магістранти формують навички застосовувати загальні й часткові дидактичні методи та прийоми в навчанні у вищій школі, обирати відповідні форми роботи, оцінювати їхню ефективність, що надалі повинно забезпечити вдосконалення професійної майстерності. Практичні завдання побудовано на засадах творчого підходу, з урахуванням можливостей залучення здобутих теоретичних знань.

Мета курсу «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» ознайомити студентів з особливостями вивчення філологічних дисциплін у вищій школі; плануванням, видами робіт при вивченні філологічних дисциплін у вищій школі (лекції, практичні заняття); з формами контролю засвоєння вивченого матеріалу (заліки, іспити, колоквіуми, тощо), традиційними та новітніми технологіями у навчанні дисциплін філологічного спрямування.

Завдання: аналізувати форми навчання фахових дисциплін  у вищій школі; формувати творчі та дослідницькі уміння і навички (діагностичні, прогностичні, організаційні, комунікативні), мовленнєву компетентність; виробити у студентів уміння планувати заняття з філологічних дисциплін, укладати конспекти лекцій з філологічних дисциплін у вищій школі; готувати матеріали для проведення практичних занять з філологічних дисциплін; дослідити модульно-рейтингової системи навчання у вищій школі; види самостійної роботи у вищій школі; форми контролю за навчальним процесом у вищій школі.

 

Рекомендована література

 

Основна 

 Додаткова:

  • Арістова Н. Формування цифрової компетентності студентів філологічних спеціальностей: інтерактивні форми організації і методи навчання. Освіта. Інноватика. Практика. 2023. 11(6). С 6–12. Електронний ресурс: https://www.oip-journal.org/index.php/oip/article/view/188/131
  • Грона Н. В., Семеног О. М. Розвиток soft skills майбутніх учителів в умовах закладів фахової передвищої та вищої освіти: міжрегіональний проєкт. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. № 7 (111). С. 34–49. Електронний ресурс: https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12263
  • Друшляк М. Г., Семеног О. М., Грона Н. В., Пономаренко Н. П., Семеніхіна О. В. Типологія інтернет-ресурсів для розвитку інфомедійної грамотності молоді. Інформаційні технології і засоби навчання, 2022. Том 88. No2. С. 1-22.https://doi.org/10.33407/itlt.v88i2.4786
  • Копусь О. А. Роль лекції в навчанні майбутніх магістрів філології/ О. М. Горошкіна, О. А. Копусь // Ukrainica VI soucasna ukrajinistica problem jazyka, literatury a kultury  Sbornik vedeckych clanku VI. Olomoucke symposium ukrajinistu stredni a vychodni Evropy Olomouc, 2014. – С. 378–383.
  • Костів О., Сколоздра-Шепітко О. Методика викладання української мови : Навчально-методичний посібник. Для студентів українського відділення філологічного факультету / Оксана Костів, Олеся Сколоздра-Шепітко. – Львів, 2018. – 202 с.
  • Костриця Н. Пошуки нових форм проведення занять з української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах // УМЛШ. – 2004. № 3. – С. 53-54.
  • Кузьміна І. Інноваційні технології навчання на заняттях української літератури у вищій школі. Джерело: file:///C:/Users/almaaz/Downloads/ppsv_2012_5(2)__21%20(2).pdf
  • Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів : автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня доктора пед. Наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (українська мова)” / О. В. Любашенко. – К., 2008. – 44 с.
  • Навчальний план підготовки магістра з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова та література.–  Режим доступу: https://philology.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-ukrajinska-mova-ta-literatura»

Матеріали

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі. Е-learning course.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Завантажити силабус