Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент КОСТІВ ОксанаФЛу-11м, ФЛу-12м, ФЛл-11м, ФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛу-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛу-12мдоцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся
ФЛл-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛт-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛф-11мдоцент КОСТІВ Оксана

Опис курсу

Курс Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» – важливий етап у формуванні педагогічної майстерності студента-філолога, призначений для магістрів спеціалізацій “українська мова та література”, “прикладна лінгвістика”, “фольклористика”, “українська мова та література, літературна творчість”.

Фах студента-магістра спроектваний на викладання у закладах вищої школи, тому курс зможе ознайомити студентів з особливостями вивчення філологічних дисциплін у вищій школі; плануванням, видами робіт при вивченні філологічних дисциплін у вищій школі (лекції, практичні заняття); з формами контролю засвоєння вивченого матеріалу (заліки, іспити, колоквіуми, тощо). У результаті магістр-філолог умітеме застосувавати традиційні та інноваційні принципи та методи у процесі викладання філологічних дисциплін у вищій школі, аналізувати компетентності у процесі викладання фахових дисциплін, підготувати лекцію і провести її; підготувати практичне заняття і провести його.

Навчальний процес передбачає лекції, практичні заняття, самостійну роботу. Підготовка до практичного заняття складається з двох етапів. На першому студент-філолог знайомиться із системою запитань та вивчає основний теоретичний матеріал. Опрацювання наукових відомостей та ознайомлення з методичними засадами, закладеними в працях із лінгводидактики, – важливий етап для формування теоретичного підґрунтя майбутньої професійної діяльності. Робота з рекомендованою літературою  вчить виявляти, критично осмислювати та творчо використовувати кращі надбання педагогічного досвіду.

Другий етап – виконання практичних завдань, основне призначення яких навчити свідомо набувати власного досвіду у процесі викладання української мови у вищій школі. На практичному занятті магістранти формують навички застосовувати загальні й часткові дидактичні методи та прийоми в навчанні у вищій школі, обирати відповідні форми роботи, оцінювати їхню ефективність, що надалі повинно забезпечити вдосконалення професійної майстерності. Практичні завдання побудовано на засадах творчого підходу, з урахуванням можливостей залучення здобутих теоретичних знань.

Мета курсу «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» ознайомити студентів з особливостями вивчення філологічних дисциплін у вищій школі; плануванням, видами робіт при вивченні філологічних дисциплін у вищій школі (лекції, практичні заняття); з формами контролю засвоєння вивченого матеріалу (заліки, іспити, колоквіуми, тощо).

Завдання: аналізувати форми навчання фахових дисциплін  у вищій школі; формувати творчі та дослідницькі уміння і навички (діагностичні, прогностичні, організаційні, комунікативні), мовленнєву компетентність; виробити у студентів уміння планувати заняття з філологічних дисциплін, укладати конспекти лекцій з філологічних дисциплін у вищій школі; готувати матеріали для проведення практичних занять з філологічних дисциплін; дослідити модульно-рейтингової системи навчання у вищій школі; види самостійної роботи у вищій школі; форми контролю за навчальним процесом у вищій школі.

До базових категорій методики фахових філологічних дисциплін належать мета, завдання, зміст, принципи, методи, прийоми, форми навчання та основні підходи до нього.

Програма навчальної дисципліни

1. Методика фахових дисциплін як наукова дисципліна. Зміст, структура курсу та методи наукового дослідження.

2 Навчальний (освітній) процес у вищому освітньому закладі.

3.. Методи навчання фахових дисциплін філологічного спрямування у вищій школі Технологія навчання.

4. Лекція у вищій школі. Основні види навчальних занять у вищій школі. Функції, сутність, дидактична мета і загальна будова лекційного заняття з фахових дисциплін.

5. Практичне заняття у вищій школі. Основні види навчальних занять у вищій школі. Функції, сутність, дидактична мета і загальна будова практичного заняття

6. Форми контролю  в процесі навчання фахових дисциплін філологічного напряму у вищій школі. Модульний контроль знань, особливості. Семестровий контроль.

7. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система оцінювання.  Уніфікована шкала оцінювання студентів за системою ЕСТS та національною системою Державна атестація студентів рівнів бакалавра та магістра. Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів.

8. Особливості дистанційного викладання.  Електронні засоби, мережевий сервіс. Хмарні сервіси у вивчені дисциплін філологічного напряму.

 

 

 

Рекомендована література

 

Рекомендована література

Основна 

 • Закон України «Про вищу освіту». Закон від 01.07.2014 № 1556 VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/ zakonodavstvo/111_zakon_ukrayiny_pro_vyschu_osvitu.
 • Стандарт вищої освіти. За спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для другого (магістерського рівня) вищої освіти // https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
 • Освітня програма. Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”. Спеціальність – 035 “Філологія” (https://philology.lnu.edu.ua/academics/bachelor, https://philology.lnu.edu.ua/academics/master
 • Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології навчання: монографія / Олена Семеног, Вікторія Герман, Олександр Земка, Ольга Рудь, Наталія Громова, Наталя Пономаренко, Інна Левенок, Марина Ячменик. – Суми : сумдпу імені А. С. Макаренка, 2017. – 351 с.
 • Костів О. Місце і роль курсу „Методика викладання фахових дисциплін” у підготовці магістрів української філології // «У вимірах слова». Збірник наукових праць на пошану професора Ірина Кочан. – Львів, 2019. – С. 427–436 (у співавторстві).
 • Костів О, Мазурик Д. «Курс „Методика викладання фахових дисциплін” у становленні професійної компетентності магістрів-філологів» // Вісник Львівського університет. – Серія філологічна. – 2020 – Випуск 72 // Доступно з джерела: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
  • Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів у вищому навчальному закладі : [монографія] / О. А. Копусь. – 2012. – 429 с.

 

Додаткова:

 •  mon. gov. ua
 • Блажко М. Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень учнів з української мови: основні поняття й терміни  // Вісник Львівського університете. Серія філологічна. Вип. 50. – С. 174-179 [Режим доступу] http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3863
 • Бондар Г. Інноваційні технології, форми, методи і засоби формування гуманістичного світогляду майбутнього учителя у процесі вивчення філологічних дисциплін [Електронний ресурс] / Г. Бондар // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 5(2). – С. 95-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_5(2)__16
 • Бондар С. П. Методи навчання / С. П. Бондар // Енциклопедія освіти/ Акад. Пед. Наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 492–494.
 • Бондаренко Г. Метод проектів як засіб удосконалення методичної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури// Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 24(2). – С. 102-109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_24%282%29__17
 • Борисенко В. В. Сучасні освітні технології навчання української мови у вищій школі / В. В. Борисенко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 3. – С. 88-91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_3_20
 • Брюховецька О. В. Інноваційний формат університетської лекції в сучасному освітньому процесі [Електронний ресурс] / О. В. Брюховецька – Режим доступу до ресурсу: http://lib.iitta.gov.ua/
 • Глазунова О. Г. Моделі ефективного інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у вищому навчальному закладі / О. Г. Глазунова, Н. В. Морзе [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://194.44.242.244/e-journals/ITZN/em6/content/08mnvshi.htm
 • Голуб Н. Ситуаційний метод на уроках української мови в школі / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2013. – No 7. – С. 18–22.
 • Гриджук, О. Є. Інтерактивні методи навчання студентів української мови за професійним спрямуванням / О. Є. Гриджук // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – №37 (75). – С. 38–41. – Режим доступу: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hrydzhuk_o._interactive_teaching_methods_of_students’_learning_of_the_ukrainian_language_for_proficiency.pdf
 • Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності: Практичний посібник. К.: Навч. Метод. Центр “Консорціуміз удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. 312 с.
 • Дороз В. Ф. Методика вивчення української мови у вищій школі : [навчальнометодичний посібник] / В. Ф. Дороз. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 176 с
 • Єрмаков С. В. Методи та прийоми організації ефективного засвоєння навчального матеріалу в процесі викладання лекцій / С. В. Єрмаков, Р. В. Семенишена // Молодий вчений. – 2016. – № 11. – С. 432-435. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11_103
 • Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [науковий редактор українського видання доктор пед. Наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
 • Загнітко А., Коненко І. Особливості пошукових моделей у системі дистанційного навчання мови // Вісник Львівського університете. Серія філологічна. Вип. 50. – С. 80-86 [Режим доступу] http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3789
 • Зарицька А. І. Інноваційні методи викладання української мови як іноземної [Електронний ресурс] / А. І. Зарицька, Ю. В. Турченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 44. – С. 182-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_44_34
 • Зозуля І. Основні сучасні методи викладання української мови як іноземної / І. Зозуля, О. Присяжна, Л. Солодар // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2014. – Вип. 9. – С. 22-27. –
 • Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. – Житомир: Полісся, 2004. – 212с.
 • Караман С. Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника / С. Караман // Вісник Львівського університету. – 2010. – Випуск 50. – С. 87–97.
 • Кончович К.  Т. Використання навчальних тренінгів у підготовці майбутніх учителів-філологів / К. Т. Кончович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – Вип. 28. – С. 78–81. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_28_22
 • Копусь О. А. Застосування активних методів навчання у формуванні фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів // О. А. Копусь / Наукові записки : науковий збірник. – К. : НПУ імені М. М. Драгоманова, 2012. – Вип.СІV(104). – С. 102–111.
 • Копусь О. А. Роль лекції в навчанні майбутніх магістрів філології/ О. М. Горошкіна, О. А. Копусь // Ukrainica VI soucasna ukrajinistica problem jazyka, literatury a kultury  Sbornik vedeckych clanku VI. Olomoucke symposium ukrajinistu stredni a vychodni Evropy Olomouc, 2014. – С. 378–383.
 • Корнієнко В. В. Традиційні та сучасні форми та методи організації навчальної діяльності бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики (досвід США) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». – Вип. 33. – Ужгород. – С. 94-98. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11526
  • Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. URL:http://ualib.com.ua/br_6601.html.
 • Костів О., Сколоздра-Шепітко О. Методика викладання української мови : Навчально-методичний посібник. Для студентів українського відділення філологічного факультету / Оксана Костів, Олеся Сколоздра-Шепітко. – Львів, 2018. – 202 с.
 • Костриця Н. Пошуки нових форм проведення занять з української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах // УМЛШ. – 2004. № 3. – С. 53-54.
 • Кочан І. М. Словник-довідник із методики викладання української мови / І. М. Кочан, Н. М. Захлюпана. – [2-е вид., виправлене і доп.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 306 с.
 • Кузьміна І. Інноваційні технології навчання на заняттях української літератури у вищій школі. Джерело: file:///C:/Users/almaaz/Downloads/ppsv_2012_5(2)__21%20(2).pdf
 • Кучерук О.А. Методи навчання в системі понять сучасної лінгводидактики // Українська мова і література в школі. – 2013. – No 3. – С. 10-15.
 • Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів : автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня доктора пед. Наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (українська мова)” / О. В. Любашенко. – К., 2008. – 44 с.
 • Макарова М. Використання мережі Інтернет у навчальному процесі студентів-філологів // Вісник Львівського університете. Серія філологічна. Вип. 50. – С. 262-267 [Режим доступу] http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3894
 • Методика викладання української мови у вищих навчальних та середніх освітніх закладах: Кредитно-модульний курс / За заг. Редакцією О.І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006.
 • Навчальний план підготовки магістра з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова та література.–  Режим доступу: https://philology.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-ukrajinska-mova-ta-literatura»
  • Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі // Нагаєв В.М. / Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літ-ри, 2007, – 232 с.
 • Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації // Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf)
 • Остапенко Н. Сучасні підходи до класифікації методів навчання рідної мови та роль О. М. Біляєва у її формуванні / Н. Остапенко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – К. : Міленіум, 2008. – С. 255–263.
 • Остапенко Н. Теорія і практика формування лінгводидактичних компетентностей у студентів філологічних факультетів ВНЗ / Н. Остапенко. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. – 2008. – 330 с.
 • Панченков А. Вимірювання рівня розвитку комунікативної компетентності в тесті з української мови // Вісник Львівського університете. Серія філологічна. Вип. 50. – С. 306-3129 [Режим доступу] http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3944
 • Паращенко Л. І., Леонський В. Д., Леонська Г.І. Тестові технології у навчальному закладі: Метод. Посібник. К.: “Майстерня книги”, 2006. 217 с.
 • Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін . Навчальний посібник./О. Горошкіна, С. Караман, З. Бакум, О. Караман, О. Копусь / за ред. О. Горошкіної та С. Карамана –2015. – С. 95-107 – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream
 • Семеног О. Академічна лекція як професійний комунікативний феномен // Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 2. – С. 91-101
 • Семеног О. Електронні освітні ресурси в лінгвометодичній підготовці педагога-дослідника / О. Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. ‒ № 10. ‒ С. 123-134. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_10_13Практичне заняття №4
 • Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во сумдпу імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. (9,2 друк.арк.)
  • Сербин С. Проблема використання інтерактивних методів у процесі навчання української мови та літератури: теоретичний аспект / С. Ф. Сербин // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 1. – С. 131-137. –
 • Симоненко Т. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : монографія / Т. Симоненко. – Черкаси : Вид. Вовчок О. Ю., 2006. – 328 с.
 • Словник_довідник з української лінгводидактики : навч. Посіб. / кол. Авт. За ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.
 • Снігурова І. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання української мови як чинник ефективного формування мовленнєвої компетенції майбутніх інженерів [Електронний ресурс] http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/khpipress/36167/1/Snihurova_Poednannia_2017.pdf (дата доступу: 31.03.2020).
 • Харицька С. В., Шевченко С. І. Сучасна інтерактивна лекція з методики викладання іноземних мов і культур // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» . – Серія філологічна. – Випуск 45. – 2015. – С. 315-317. // Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2015_56_114.pdf
 • Чим відрізняється силабус від РТП і НМК. – Доступно з джерела: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08.pdf.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус