Наукові дослідження й основи інтелектуальної власності

Тип: Нормативний

Кафедра: кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент КРОХМАЛЬНИЙ Р.ФЛу-21м, ФЛт-21м, ФЛф-21м, ФЛчес-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛу-21мдоцент КРОХМАЛЬНИЙ Р., Суханов  М.
ФЛт-21мдоцент КРОХМАЛЬНИЙ Р., Суханов  М.
ФЛф-21мдоцент КРОХМАЛЬНИЙ Р., Суханов  М.
ФЛчес-21мдоцент КРОХМАЛЬНИЙ Р., Суханов  М.

Опис курсу

Курс передбачений для студентів-магістрів другого року навчання. Він ознайомлює студентів із особливостями  сучасних наукових досліджень у контексті процесів інформаційного суспільства, і охоплює основні відомості щодо правової охорони інтелектуальної власності, правового регулювання та судової практики щодо особливостей розгляду судових справ цієї категорії. Філологія пропонує погляд на вивчення науки як особливого виду людської життєдіяльності, огляд еволюції «науки про науку», особливостей творення наукового знання, ролі особистості вченого, його ролі у суспільному житті, підходи і методи і охоплює основні відомості щодо правової охорони інтелектуальної власності, правового регулювання і позицій судової практики щодо особливостей розгляду судових справ цієї категорії.

Мета зумовлена потребою сформувати у студентів розуміння основних принципів, понять і термінів, пов’язаних із елементами методологією проведення наукових досліджень, з особливостями організації та планування у науковій сфері людської життєдіяльності, осмислення науки як сучасного соціального інституту; формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та дослідницької діяльності у контексті формування оптимальних форм правової охорони інтелектуальної власності та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання професійних обов’язків.

 

 

Рекомендована література

Основна:
1. Філософія сучасної науки і техніки : підручник / Едуард Семенюк, Володимир Мельник. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 364 с. – Режим доступу: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Melnyk60h84-2016-ilovepdf-compressed.pdf
2. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
3. Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю : монографія / Пилип Селігей; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2016. – 627 c.
4. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / за редакцією Р. О. Крохмального. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 464.с.
5. Інтелектуальне право України. За ред. Яворської О.С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 608 с.
6. ІТ право. За ред. Яворської О.С. Львів: Левада, 2017.
7. Договірні відносини щодо результатів наукової та науково-технологічної діяльності: монографія / кол. авторів: Батова В. О., Пічкур О. В., Работягова Л. І., Тверезенко О. О.; за заг. ред. О. Ф. Дорошенка; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 222 с.
8. Договірні форми розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права: монографія / кол. авторів; за наук. ред. Мироненко Н.М.; НДІ ІВ НАПрН України.— К. : Інтерсервіс, 2014. — 248 с.
9. Договори по розпорядженню майновими правами на об’єкти патентного права. Т.1 [Текст] : монографія / Колектив авторів : Г. О.Андрощук, Ю. Л. Борко, В. А. Васильєва, І. Ф.Коваль, В. М. Коссак, Б. М. Падучак, О. О. Тверезенко; за наук. ред. Мироненко Н. М.– К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 279 с.
10. Орлюк О.П. Управління правами інтелектуальної власності: монографія / О. Орлюк, НДІ ІВ НАПрН України.— К. : Інтерсервіс, 2014 — 178 с.

Закордонна:
1. Agrawal, A., Henderson, R., 2002. Putting patents in context: exploring knowledge transfer from MIT. Management Science 48, 44–60
2. Bottazzi, L., Da Rin, M. and Hellman, T. (2005): The changing face of the European venture capital industry: facts and analysis, Journal of Private Equity. Bougrain.F, B. Haudeville,(2002). Innovation,
3. Murray, F., Stern, S., 2007. Do formal intellectual property rights hinder the free flow of scientific knowledge? An empirical test of the anti-commons hypothesis. Journal of Economic Behavior & Organization 63, 648-687.
4. Verspagen, B., 2006. University Research, Intellectual Property Rights and European Innovation Systems. Journal of Economic Surveys 20, 607-632.
5. O. GranstrandThe Economics and Management of Intellectual Property: towards Intellectual Capitalism Edward Elgar Publishing, Cheltenham
6. D.H. Hsu, R.H. ZiedonisPatents as quality signals for entrepreneurial ventures Acad. Manag. Proc., 2008 (1) (2008), pp. 1-6

Інтернет-ресурси:
●http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21CNR=20&Z21ID
● Intellectual Property Law Reviews & Journals (Westlaw)
●Intellectual Property Legal Newspapers & Newsletters (Westlaw)
●Copyright Law Reviews & Journals (Lexis)
●Bloomberg Law Intellectual Property Practice Center

Матеріали

Питання для екзамену

Навчальні завдання для самостійної роботи

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус