Науковий семінар (україністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720ФЛу-41доцент АСІЇВ Любослава
ФЛу-42доцент АСІЇВ Любослава
ФЛу-43доцент АСІЇВ Любослава
ФЛу-44доцент АСІЇВ Любослава

Опис курсу

Курс допомагає поглибити знання студентів про методологію лінгвістичних досліджень та сприяє удосконаленню вмінь та навичок, необхідних для успішного проведення власної науково-пошукової діяльності і написання курсової роботи та публічного захисту її основних положень.

Цей курс дає змогу студентові розвинути науково-дослідницькі вміння та навички, сприяє  розвитку їхнього творчого мислення, навчає  оптимальної  організації дослідницької діяльності., сприяє набуттю необхідних вмінь та навичок ведення наукової дискусії.

Мета курсу – залучити  студентів до вирішення актуальних проблем українського мовознавства, розвивати знання, вміння та навички для проведення наукових досліджень, удосконалювати вміння та навички студентів  писати науково-дослідницьку роботу. Практичні  цілі курсу полягають в тому, що він допоможе:

–  засвоїти  методики наукових досліджень з лінгвістики;

–  розвинути необхідні знання та вміння для проведення власної науково-пошукової  діяльності та написання курсової роботи;

–  поглибити знання наукового стилю, удосконалити відповідні вміння та навички;

– поглибити необхідні знання та удосконалити вміння писати тези, рецензії, готувати презентації, виступи.

Рекомендована література

Основна

 1. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / Г. І. Артемчук, В. М. Курило, М. П. Кочерган. – Київ: Форум, 2000.
 2. Асіїв Л. В. Курсова робота з українського мовознавства: Методичні вказівки до написання та вимоги до оформлення курсової роботи (для студентів ІІ курсу філологічного факультету спеціальностей 035 Філологія (спеціальність 035.01 Українська мова та література) і 014 Середня освіта (спеціалізація 014.01 Українська мова та література) / Любослава Асіїв. – Львів, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/kurs-metod.pdf
 3. Корнієнко І. А. Наукові основи курсової роботи: методичні рекомендації / І. А. Корнієнко. – Миколаїв, 2005. – 26 с.
 4. Кравченко Н. К. Методи лінгвістичних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://discourse.com.ua/lekcii/
 5. Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навч.- метод. посібник / А. П. Мартинюк. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream
 6. Мосейчук О. М. Методи проведення лінгвістичних досліджень: нав.- метод. посіб / О. М. Мосейчук. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – 75 с.
 7. Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти / Є. С. Спіцин. – Київ: Вид.центр КНЛУ, 2003. – 120 с.
 8. Штонь О. П., Буда В. А. Курсова робота з української мови: навчально- методичний посібник для студентів-філологів / О. П. Штонь, В. А. Буда. – Тернопіль: Богдан, 2002. – 63 с.

Додаткова

 1. Глібчук Н. М., Асіїв Л. В. Діалектологічна практика: навчально- методичний посібник /Н. М. Глібчук, Л. В. Асіїв. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 103 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/11/Dialekt_praktyka_rob_prohr_Hlibczuk.pdf
 2. Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О. Магістерська робота: від задуму до захисту: методичний путівник / О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. О. Попова. – Луганськ, 2004. – 21 с.
 3. Конобродська В. Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики: навч. посібник / В. Конобродська. – Житомир: Полісся, 2003. – 236 с.
 4. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: зб. вправ і завдань / І. М. Кочан, А. С. Токарська. – Львів: Світ, 1996. – 228 с.
 5. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – Київ: Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 30–32.
 6. Мороз І. В. Структура дипломних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту / І. В. Мороз. – Київ, 1997. – 56 с.
 7. Основні вимоги до дипломних та випускних робіт студентів-філологів: метод. рекомендації / Уклад. О. Штонь, В. Буда. – Тернопіль, 2000. – 21 с.
 8. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 711 c.
 9. Семотюк О. Л. Сучасні технології лінгвістичних досліджень: навч. посібник / О. Л. Семотюк. – Львів: Вид-цтво Львів. політехніки, 2011. – 152 с..
 10. Тематика та методичні поради до написання курсових робіт з української мови: для викладачів і студентів філологічних факультетів педагогічних інститутів / Упоряд. М. І. Пентилюк, В. О.Нагіна. – Київ, 1990. – 52 с.
 11. Шейко В. М., Кушніренко Н. М. Організація та методика науково- дослідної діяльності: підручник для вищих навчальних закладів / В. М. Шейко. Н. М. Кушніренко. – Харків: ХДАК, 1998. – 288 с.

Інформаційні ресурси

 1. Асіїв Л. В. Курсова робота з українського мовознавства: Методичні вказівки до написання та вимоги до оформлення курсової роботи (для студентів ІІ курсу філологічного факультету спеціальностей 035 Філологія (спеціальність 035.01 Українська мова та література) і 014 Середня освіта (спеціалізація 014.01 Українська мова та література) / Любослава Асіїв. – Львів, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://philology.lnu.edu.ua/wp-
 2. content/uploads/2015/05/kurs-metod.pdf
 3. ГРАК (Генеральний регіонально анотований корпус української мови. – Режим доступу: http://uacorpus.org/.
 4. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/
 5. Львівський національний університет імені Івана Франка. Філологічний факультет. На сторінці Видання – Режим доступу: http://philology.lnu.edu.ua/research/vydannya
 6. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/

Матеріали

Асіїв Л. Курсова робота з українського мовознавства

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус