Порівняльна граматика слов’янських мов

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828ЛАЗОР ОксанаФЛхрв-41, ФЛчес-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
856ФЛхрв-41ЛАЗОР Оксана
ФЛчес-41ЛАЗОР Оксана

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Порівняльна граматика слов’янських мов” призначена для того, щоби познайомити студентів з теоретичними надбаннями лінгвістичної науки з тотожною назвою та навчити їх застосовувати отримані знання на практиці: для встановлення особливостей, властивих лише окремим слов’янським мовам; особливостей, властивих підгрупі, до якої належить окрема слов’янська мова; особливостей, властивих слов’янській групі мов індоєвропейської сім’ї загалом. У такий спосіб курс забезпечує правильне розуміння майбутніми філологами-славістами генетичних стосунків слов’янських мов з іншими індоєвропейськими та стосунків з неіндоєвропейськими мовами світу та дозволяє усвідомити явища кожної слов’янської мови в глибокій історичній перспективі.

Мета навчальної дисципліни “Порівняльна граматика слов’янських мов” полягає в тому, щоби розширити знання студентів в області слов’янського мовознавства, навчити працювати з фактичним мовним матеріалом як на основі спостережень за живими процесами та явищами, так і на основі застосування до мовних процесів та явищ порівняльно-історичного методу дослідження.

Для досягнення мети навчальної дисципліни “Порівняльна граматика слов’янських мов” в процесі її викладання необхідно вирішити такі завдання:

 1. Розширити знання студентів про сучасні слов’янські літературні мови, слов’янські літературні мікромови відомостями про регіональні слов’янські мови та койне;
 2. Розширити знання студентів про генетичну класифікацію мов світу та місце слов’янських мов серед інших мов індоєвропейської мовної сім’ї відомостями про мертві групи, мертві підгрупи та мертві мови індоєвропейської мовної сім’ї;
 3. Подати відомості про праслов’янський лексичний фонд та спільні риси в лексиці сучасних слов’янських мов;
 4. Подати відомості про фонетичні явища та закономірності, які простежуються від раннього періоду існування праслов’янської мови і до періоду існування окремих слов’янських мов;
 5. Подати відомості про морфологічні явища та закономірності, які простежуються від раннього періоду існування праслов’янської мови і до періоду існування окремих слов’янських мов;

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • термінологічний апарат порівняльної граматики слов’янських мов;
 • специфіку порівняльно-історичного методу мовознавства;
 • характеристику слов’янських мов, їх місце в класифікації світових мов;
 • специфіку праслов’янських фонетических процесів;
 • специфіку праслов’янських морфологічних процесів;
 • фонетичні і морфологічні явища, котрі належать до загальних рис слов’янської мовної групи в їх історичній перспективі;
 • правила запису праслов’янських форм;
 • графічне оформлення сучасних слов’янських мов;

вміти:

 • використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення та використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;
 • пояснювати значення термінів порівняльної граматики слов’янських мов;
 • характеризувати слов’янські мови згідно з генетичною класифікацією мов світу;
 • використовувати прийоми порівняльно-історичного методу при аналізі окремих мовних фактів;
 • відтворювати праслов’янські форми;
 • виконувати зіставний лінгвістичний аналіз фактів слов’янських мов;
 • виконувати порівняльний лінгвістичний аналіз фактів слов’янських мов.

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Дисципліна “Порівняльна граматика слов’янських мов”

Викладач: Лазор Оксана Яремівна

Тел. 0503710146; 0680681684 (час консультацій: 15.00–16.30)
email: oksana.lazor@lnu.edu.ua; oksana.lazor.2017@gmail.com

30 квітня 2020 року (ФЛС-41, ФЛС-42, ФЛК-41)
Тема лекції: Праіндоєвропейська мова. Праслов’янська мова. Початкова фонетична система праслов’янської мови, успадкована з індоєвропейської. (2 год.)

Література

 1. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / За ред. О. С. Мельничука. – Київ, 1966, с. 16–33.
 2. Трофимович К. К. Практикум з порівняльної граматики слов’янських мов. – Львів, 1960, с. 16–21.

30 квітня 2020 року (ФЛС-41, ФЛС-42, ФЛК-41)
Тема: Консолідація складу в праслов’янській мові: тенденція до висхідної звучності елементів складу та тенденція складового сингармонізму. Закон відкритого складу. (2 год.)

 1. Тенденція до висхідної звучності (закон відкритого складу).
 2. Переміщення меж складів.
 3. Зміни в групах приголосних.
 4. Занепад приголосних у кінці складів.
 5. Монофтонгізація дифтонгів.
 6. Зміни дифтонгічних сполучень. Утворення носових голосних.

Література

 1. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / За ред. О. С. Мельничука. – Київ, 1966, с. 46–62.

29 квітня 2020 року (ФЛК-41)
7 травня 2020 року (ФЛС-41, ФЛС-42)
Тема практичного заняття: Ранній період розвитку системи приголосних праслов’янської мови. (2 год.)

Література

 1. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / За ред. О. С. Мельничука. – Київ, 1966, с. 33–41.
 2. Трофимович К. К. Практикум з порівняльної граматики слов’янських мов. – Львів, 1960, с. 21–74.

6 травня 2020 року (ФЛК-41)
8 травня 2020 року (ФЛС-41, ФЛС-42)
Тема практичного заняття: Ранній період розвитку системи голосних праслов’янської мови. (2 год.)

Література

 1. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / За ред. О. С. Мельничука. – Київ, 1966, с. 33–41.
 2. Трофимович К. К. Практикум з порівняльної граматики слов’янських мов. – Львів, 1960, с. 21–74.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус

Завантажити силабус