Проблеми усного перекладу (чеська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316МОТОРНИЙ ОлександрФЛчес-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛчес-21мМОТОРНИЙ Олександр

Опис курсу

Курс «Проблеми усного перекладу» є базовим нормативним курсом для підготовки фахівців-богемістів рівня «магістр» і логічним продовженням дисципліни «Теорія і практика перекладу», що вивчається у рамках програми підготовки бакалаврів-богемістів.

Мета курсу – підготувати фахівців у галузі усного перекладу, що передбачає розвиток фахової компетентності перекладача для забезпечення процесу міжмовної і міжкультурної комунікації в різних галузях і сферах економіки, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів з чеської мови на українську та навпаки.

знати:

– розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;

– знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;

– жанрові особливості різних усних текстів та підходи до них

– принципи реферування усного тексту

– засади перекладацького етикету

вміти:

– максимально точно передавати усний текст з чеської на українську та навпаки, підбирати еквіваленти

– вирішувати проблемні моменти усного перекладу у максимально швидкий проміжок часу з огляду на особливість цього виду діяльності

– ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;

– швидко вловлювати усну інформацію, вміти її утримувати протягом необхідного для здійснення перекладу часу

– виділяти суть у межах усного тексту

– оперативно орієнтуватися у разі проблемних ситуацій підчас усного перекладу

– організовувати процес свого навчання й самоосвіти у галузі перекладознавства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен розвивати та вдосконалювати

загальні компетентності (ЗК):

 • ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК5 Здатність працювати в команді та автономно.
 • ЗК6 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • ЗК10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видівекономічної діяльності).

фахові компетентності (ФК):

 • ФК6 Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
 • ФК7 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
 • ФК8 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічнихзасобів мовидля досягнення запланованого прагматичного результату.
 • ФК10 Здатність застосовувати знання методів перекладу текстів різних типів, тематики, жанрів і стилів під час процесу перекладу; обґрунтовувати свої перекладацькі стратегії та рішення; забезпечувати точність перекладу та дотримання норм тієї мови, якою здійснюють переклад.

програмні результати навчання:

 • ПРН1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
 • ПРН2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмовоїта усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати дослідженьдержавною та іноземною мовами.
 • ПРН3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.
 • ПРН5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
 • ПРН6 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
 • ПРН10 Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежновід обраної спеціалізації).
 • ПРН14 Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів тажанрів.
 • ПРН16 Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
 • ПРН18 Володіти на високому рівні чеською мовою для здійснення професійної діяльності.
 • ПРН19 Володіти технікою письмового та усного перекладу, вмітиобирати оптимальні перекладацькі стратегії та рішення,організовувати процес перекладу відповідно до типу, тематики, стилю та жанру тексту мовою оригіналу і способу його оформлення мовою перекладу.

Рекомендована література

 

 1. Семотюк О. Усний переклад. – Львів, 2016.
 2. Jedlička D. Úvod do teorie a praxe překladu. – Opava, 2019.
 3. Бабенко Є. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства. – Черкаси, 2018.
 4. Верба Г. Посібник з усного перекладу. – Вінниця, 2020.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус