Психоаналітичний аспект української белетристики першої половини ХХ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ArrayФЛо-31, ФЛо-32, ФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34

Опис курсу

Об’єктом дослідження є українська белетристика першої половини ХХ століття.
Предмет дослідження – психоаналітичний універсум як інтерпретаційний інструментарій творчості українських класиків.
Мета вивчення курсу – комплексний аналіз української прози першої половини ХХ ст. у психоаналітичному аспекті розгортання едіпальних, нарцисистичних, еротичних, танатологічних феноменів індивіда, його екзистенційних, духовних орієнтирів. Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язати конкретні завдання:
 обґрунтувати категорію парадигми в літературно-психоаналітичних вимірах;
 арґументувати дуалістичну діалектику психоаналітичної парадигми у співвідношенні із християнською трихотомією як концептуальну ідею для розуміння глибинних механізмів людської психіки в художній літературі;
 диференціювати автобіографічну основу тексту від літературнохудожньої фікції згідно з психоаналітичною інтерпретацію;
 простежити кореляцію едіпально-нарцисистичних проекцій та психодинаміки лібідо–мортидо в парадигмі «стійких сюжетних схем» української прози першої половини ХХ ст.;
 систематизувати науково-понятійний апарат психоаналізу в контексті християнського наративу української словесної творчості, що вказує на сукупність взаємопов’язаних методів, концепцій, ідей, їх осмислення і функціонування, на теоретичне й практичне значення.
Завдання:
 Ознайомити студентів із багатогранною прозовою спадщиною українських письменників першої половини ХХ ст.
 Показати український варіант психоаналітичного аспекту літератури
 Висвітлити основні здобутки та новаторство письменників-класиків.
 Представити психоаналітичні коди літературного дискурсу українських письменників першої половини ХХ ст.
 Комплексно представити в літературному процесі психоаналітичні модуси української белетристики першої половини ХХ століття.
 Презентувати художню прозу українських класиків певного періоду як носіїв психологічного знання про людину.
 Розкрити цілісне бачення тексту в психоаналітичному вимірі.
 Простежити трансформацію елементів класичного психоаналізу (З. Фройд), індивідуальної психології (А. Адлер), аналітичної психології (К. Юнґ), неофройдизму (Е. Фромм, К. Горні), екзистенційного психоаналізу (В. Франкл) в конкретних творах української белетристики першої половини ХХ століття.
 Висвітлити особливості творах української белетристики першої половини ХХ століття у контексті сучасного розуміння міждисциплінарної парадигми художнього тексту.
Результати навчання:
 радикалізація зарубіжних психоаналітичних ідей і моделей національного характеру й досвіду української літератури;
 термінологічна диференціація в літературознавстві й психоаналізі;
 структуралізація відповідних меж практичного застосування психоаналізу до літературознавчої інтерпретації текстів;
 реконструкція літературно-історичної й авторської суб’єктивної правди;
 чіткі засади і критерії відповідного співіснування клінічного „психобіографічного методу” з естетичними підвалинами художніх творів;
 синтез різних теоретичних і світоглядних підходів у літературознавстві, зокрема філософсько-герменевтичних, що передбачають історичний характер розуміння текстів, і психоаналітично-герменевтичних методів, які виявляють приховані несвідомі смисли автора.
Студент повинен уміти:
 виявити в тексті особливості функціонування інстанцій (Воно, Я, Над-Я) психічного апарату героя;
 визначити фундаментальні концепти психоаналізу;
 виявити правильне розуміння сутності взаємозв’язку «життєвого матеріалу» та «художньої фікції» в українській белетристиці першої половини ХХ ст.;
 розкрити психологічну проблематику твору;
 оперувати психоаналітичною термінологією і уміти її застосувати на прикладах конкретних прозових творах.

Рекомендована література

Арнаудов М. Психология литературного творчества / Михаил Арнаудов. – Москва: Прогресс, 1970. – 656 с.
Асмолов А. Познавательный эгоцентризм как механизм социального поведения личности / А. Асмолов Н. Пастернак // Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 98–103.
Балей С. З психології творчости Шевченка / Степан Балей. – Львів: Шляхи, 1916. – 91 с.
Балей С. Поняття етичного добра і зла в сучасній філософії / Степан Балей // ЛНВ. – 1912. – Т. 60. – Річ. 15. – С. 166–180.
Баррі П. Психоаналітична критика / Пітер Баррі // Вступ до теорії: літературознавство та культурологія. – Київ: Смолоскип, 2008. – 360 с.
Барт Р. Смерть автора / Ролан Барт // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 384–391.
Басин Е. Психология художественного творчества (Личностный подход) / Евгений Басин. – Москва: Знание, 1985. – 64 с.
Батрух С. Модель християнського життя у творах св. Василія Великого / Стефан Батрух. – Львів: Свічадо, 2007. – 160 с. – (Серія: «Лоґос / Logos»).
Бахтин М. Эстетика словесного творчества / Михаил Бахтин. – Москва: Искусство, 1986. – 445 с.
Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту; [пер. з давньоєвр. й грец. І. Огієнка]. – Київ: Українське Біблійне Товариство, 2009. – 1151 с.
Блум Г. Фрейд: шекспірівське прочитання / Гарольд Блум // Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття: навч. посіб. – Київ: Либідь, 1997. – С. 198–211.
Веллєрт І. Створення теорій групового психоаналізу / Ірмґард Веллєрт // Пріц А., Викукаль Е. Груповий психоаналіз: Теорія. Техніка. Застосування. – Львів: Астролябія, 2006. – С. 11–38.
Влахос Иерофей. Православная психотерапия: святоотеческий курс врачевания души / Митрополит Иерофей Влахос. Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 2005. – 368 с.
Выготский Л. Психология искусства / Лев Выготский. – Москва: Искусство, 1986. – 573 с.
Гамбургер А. Психоанализ и литература / Андреас Гамбургер // Ключевые понятия психоанализа. – Санкт-Петербург: «Б.С.К.», 2001. – С. 287–294.
Грузенберг С. Гений и творчество: основы теории и психологии творчества / Семен Грузенберг. – Ленинград: Изд-во п.п. Сойкина, 1924. – 254 с.
Грюнбаум А. Критика психоанализа / Адольф Грюнбаум // Вопросы философии. – 2007. – № 3. – С. 105–129.
Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Тамара Гундорова. – Львів: Літопис, 1997. – 300 с.
Думки Матері Терези на щодень. – Ів.-Франківськ, 2008. – 208 с.
Затворник Феофан Страсти и борьба с ними: Выдержки из творений и писем / Святитель Феофан Затворник. – Москва: «Даниловский благовестник», 2008. – 328 с.
Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури / Ніла Зборовська. – Київ: Академвидав, 2006. – 504 с.
Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство: навч. посіб. / Ніла Зборовська. – Київ: Академвидав, 2003. – 392 с.
Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення / Вольфґанґ Ізер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.: Слово, Знак, Дискурс [за ред. М. Зубрицької]. – Львів: Літопис, 1996. – С. 263–276.
Клочек Г. Трактат Івана Франка «Із секретів поетичної творчості» як предтеча української рецептивної поетики / Григорій Клочек // Слово і Час. – 2007. – № 4. – С. 39–45.
Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл / Антуан Компаньон. – Москва: Изд-во Сабашниковых, 2001. –334 с.
Кьоніг К. Між кушеткою і однобічним дзеркалом. Системна терапія для психоаналітиків – психоаналіз для системних терапевтів. Діалог / К. Кьоніг, Ф. Б. Сімон. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. – 144 с.
Лакан Ж. Истина возникает из осознания / Жак Лакан // Семинары. Кн. 1: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54). – Москва: ИТДГК «Гнозис», Изд-во «Логос», 1998. – С. 341–356.
Лейбин В. Психоанализ искусства / Валерий Лейбин // Психоанализ: учеб. [для препод., асп., студ. высш. учеб. зав.]. – Санкт-Петербург: Питер, 2002. – С. 546– 573.
Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу / Валерий Лейбин // СанктПетербург: Питер, 2001. – 688 с.
Мельник Я. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908–1916 / Ярослава Мельник. – Дрогобич: Коло, 2006. – 439 с.
Маритен Ж. Ответственность художника / Жак Маритен // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – Москва: Политиздат, 1991. – С. 171–207.
Мочульський М. Одно видіння Івана Франка / Михайло Мочульський // Іван Франко: Студії та спогади. – Львів: «Ізмарагд», 1938. – С. 175–190.
Мьоллєр М. Л. Контр-перенесення у груповому аналізі / Міхаель Лукас Мьоллєр // Пріц А., Викукаль Е. Груповий психоаналіз: Теорія. Техніка. Застосування. – Львів: Астролябія, 2006. – С. 58–85.
Нейфельд И. Достоевский. Психоаналитический очерк под редакцией проф. З. Фрейда / Иолан Нейфельд. – Ленинград–Москва: Изд-во «Петроград», 1925. – 96 с.
Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті / Марко Павлишин. – Київ: Час, 1997. – 447 с. – (Серія: «Українська модерна література»).
Парандовский Я. Алхимия слова. Петрарка. Король жизни / Ян Парандовский. – Москва: Правда, 1990. – 656 с.
Печарський А. Методика психоаналітичної літературної інтерпретації в Україні: генеза, проблематика, нові перспективи / Андрій Печарський // Наукові записки. Серія: Літературознавство (ТНПУ ім. В. Гнатюка). – 2005. – Вип. 18. – С. 188–196.
Св. Августин Сповідь / Святий Августин. – Львів: Свічадо, 2008. – 356 с.
Томэ Х. Современный психоанализ: В 2 т. / Х. Томэ, Х. Кэхеле. – Москва: Прогресс-Литера-Яхтсмен, 1996. – Т. 1. – 576 с.
Уварова С. Доклад Президента Украинской Ассоциации Психоанализа на ЛШ «Профессиональная идентичность психоаналитика» (г. Запорожье 27–29. 06. 2003) / Светлана Уварова // Психоаналіз. – 2003. – № 2. – С. 7–11.
Узнадзе Д. Экспериментальные основы психологи установки / Дмитрий Узнадзе. – Тбилиси: Изд-во АН Грузинской ССР, 1961. – 211с.
Фізер І. Чи таки смерть автора? (Ретроспективний погляд на тему, що не хоче зникнути) / Іван Фізер // Слово і Час. – 2003. – № 10. – С. 50–55.
Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко // Зібрання творів: У 50 т. – Київ: Наукова думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.
Фромм Э. Душа человека / Эрих Фромм // Душа человека. – Москва: Республика, 1992. – С. 13–108.
Фромм Э. Иметь или быть? / Эрих Фромм. – Москва: Прогресс, 1986. – 240 с.
Халецкий А. Психоанализ личности и творчества Шевченко / А. Халецкий // История психоанализа в Украине. – Харьков: Основа, 1996. – С. 230–239.
Хэйес Н. Введение в психологию / Н. Хэйес, С. Оррелл. – Москва: Эксмо, 2003. – 688 с.
Хорни К. Наши внутренние конфликты / Карен Хорни. – Москва: Эксмо, 2003. – 320 с.
Шпидлик Фома Духовная традиция восточного християнства (Систиматическое изложение) / Фома Шпидлик. – Москва: Изд-во «Паолине», 2000. – 493 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму