Основна слов’янська (словенська) мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Немає
42.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348ЛУБЕЙ ПріможФЛслн-21
448ФЛслн-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348ФЛслн-21ЛУБЕЙ Прімож
348ФЛслн-21ЛУБЕЙ Прімож

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Основна слов’янська мова (словенська): фонетика» викладається студентам-словенистам другого року навчання.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основна слов’янська мова (словенська): фонетика» є ґрунтовне оволодіння знаннями з курсу. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти засвоюють факти і тенденції словенської фонетики, графічну систему словенської мови; навчаються робити фонетичний і фонологічний аналіз слова і словосполучення, відтворювати теоретичний матеріал, застосувати знання з цих тем при підготовці групових та індивідуальних завдань, писати реферати на запропоновану тему, писати проміжні та підсумкові тексти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мови і літератури, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності,
 • знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності,
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності,
 • лексику найпоширеніших тематичних полів,

вміти:

 • використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя,
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати,
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності,
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів,
 • характеризувати діалектні та соціальні різновиди мови, що вивчається, описувати соціолінгвальну ситуацію,
 • аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють,
 • здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів,
 • перекладати, користуючись різними типами словників, текти середнього рівня складності зі словенської мови українською та незначного рівня складності – з української мови словенською,
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання,
 • мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах, мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Slovenska beseda v živo 2. Učbenik za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. / Andreja Markovič et al. – Ljubljana, 2004.
 2. Slovenska beseda v živo 3a. Učbenik za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. / Andreja Markovič et al. – Ljubljana, 2009.
 3. Slovenska zborna izreka. / Cvetka Šeruga Prek, Emica Antončič. – Maribor: Aristej, 2003.
 4. Mala slovnica slovenskega jezika Mateja Gomboc – Ljubljana: DZS, 2009
 5. Pot do izpita iz slovenščine: učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni. Damjana Kern et al. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010
 6. S slovenščino nimam težav : učbenik za kratke tečaje slovenščine : nadaljevalna stopnja. / Andreja Markovič et al. – Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008.
 7. Pirih N. Slovenščina na koncu jezika: delovni zvezek za učenje slovenščine / Nataša Pirih. – Ljubljana, 2003.
 8. Vaje iz slovenščine : (priročnik za tujce) / Metka Čuk in dr. – Ljubljana, 1995

 

Додаткова

 

1 Toporišič, Jože: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 2004.

 1. Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2007.
 2. Ljudmila Vasiljeva, Janja Vollmaier Lubej, Primož Lubej, Bogdan Sokil, 2015: Ukrajinsko-slovenski tematski slovar. Lvov: Univerza Ivana Franka.

 

 

Інформаційні ресурси

http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/e-gradiva/

http://fran.si/

http://besana.amebis.si/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус