Сучасна фольклористика: ідеї та тенденції

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ПИЛИПЧУК Святослав

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Курс “Сучасна фольклористика: ідеї та тенденції” проблематизує актуальні питання уснословеснознавства ХХІ ст. Запропоновано аналітичну оцінку новітніх напрацювань у галузі фольклористики (від переосмислення предметної сфери галузі, до апробації інноваційних методів вивчення уснословесних творів). Основний акцент зроблено на представленні доробку українських учених-фольклористів, однак враховано також досвід європейських колег на шляху до модернізації фольклористичних студій. Відзначено посутній поступ галузі за останні десятиліття внаслідок переосмислення основних підходів до тлумачення поняття «фольклор» та зміни дослідницьких стратегій. На конкретних прикладах (працях знаних фольклористів) конкретизовано вияви ідей і тенденцій сучасної науки про фольклор.

Мета курсу – ознайомлення з дисципліною “Сучасна фольклористика: ідеї та тенденції ” як систематизованим знанням про актуальний стан уснословеснознавчих студій; вибір і застосування новітніх методів у самостійній науковій роботі, опанування різних підходів до оцінки категорії «фольклор»; окреслення перспективних шляхів розвитку фольклористики як провідної галузі гуманітаристики.

Завданням цих рекомендацій є допомога студентам у:

визначенні актуальних підходів до дослідження фольклорних явищ;

осмисленні та критичній оцінці новітніх інтерпретаційних моделей;

постановці актуальних дослідницьких питань під час опрацювання сучасних фольклористичних методик;

орієнтування у сучасному полі фольклористичних пошуків;

формування власної аргументованої позиції під час вибору відповідного інструментарію.

Рекомендована література

Основна

 

 1. Nowe konteksty badań folklorystychnych / red. J.Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011. – 217 s.
 2. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – Київ: Смолоскип, 2008. – 360 с.
 3. Бріцина О. Українська усна традиційна проза: питання текстології та виконавства. – Київ, 2006. – 400 с.
 4. Віннічук А. Актуальні проблеми сучасної фольклористики: Практикум. – Вінниця, 2016. – 55 с.
 5. Вовк М. Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): навч. посібн. – Київ, 2014. – 202 с.
 6. Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Львів, 2010.
 7. Гінда О. Жанр фольклорний: маніфестація терміна як проблема // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2007. – Вип. 41. – С. 209–214.
 8. Гінда О. Теоретичні засади зарубіжної фольклористики кінця ХХ – початку ХХІ століть: спроба синхронного зрізу // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 59-65.
 9. Гінда О. Фольклористика і фольклор: до актуалізації проблеми // Держава і Регіони. Науково-практичний журнал ПКУ. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 10-17.
 10. Гінда О. Термін фольклор як понятійне та дискусійне поле // Studia metho­dologica. – Вип. 34. – Тернопіль, 2012. – С. 62-76.
 11. Грица С. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.
 12. Давидюк В. Вибрані лекції з українського фольклору. – Луцьк, 2009.
 13.  Дмитренко М. Актуальна фольклористика: Академічний дискурс і навчально-освітній процес. –Київ: Сталь, 2019. – 349 с.
 14. Дмитренко М. Українська фольклористика. – Київ, 2001.
 15. Дмитренко М. Українська фольклористика: акценти сьогодення / Розвідки, статті. – К.: Видавництво «Сталь», 2008.
 16. Дмитренко М. Українська фольклористика: проблеми методології. – Київ, 2014.
 17. Івановська О. П. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів: підручник для студентів фольклористичних та філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ. – 2012.
 18. Івановська О. Український фольклор як функціонально-образна система суб’єктності. – Київ, 2005. – 227 с.
 19. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. – Львів, 2010. – 533 с.
 20. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. – Львів, 2002. – 350 c.
 21. Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії). – Дрогобич, 2002.
 22. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). – Львів, 2018.
 23. Лабащук О. Натальний наратив і усна традиція: синтактика, семантика, прагматика. – Тернопіль, 2013.
 24. Лабащук О. Об’єкт і предмет дослідження в сучасній польській фольклористиці: антропологічне спрямування і методологічний плюралізм // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 28. – С. 162–170.
 25. Лисюк Н. Постфольклор в Україні. – Київ, 2012. – 348 с.
 26. Мишанич С. Жанрова система українського фольклору // Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці. – Т.2. – Донецьк, 2003. – С. 365–375.
 27. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 2. Жанри. – К. : Київський університет, 2008. – 623 с.
 28. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору – К., 2005. – 232 с.
 29. Скрипник Г. Польська етнологія на межі тисячоліть // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 1. – С. 6-12.
 30. Сучасна зарубіжна етнологія: У 2 т. / головн. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010. – Т. І. – 950 с.
 31. Сучасна фольклористика європейських країн. – Київ, 2012. – 328 с.
 32. Українська фольклористика : словник-довідник / [уклад.-ред. М. Чорнопиский]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с.
 33. Українська фольклористична енциклопедія у 2-х т.−Т. 1: А-Л / Упорядник, науковий редактор д. філол. н., професор М. К. Дмитренко. – К.: Вид-во «Сталь», 2018. – 740 с.
 34. Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування  : колективна монографія  / за ред. М.  К.  Дмитренка. – К. : Паливода А. В., 2014. – 252 с.
 35. Фольклор та мистецтво слов’ян у європейському контексті: колективна монографія / [голов. ред. Г. Скрипник, відп. ред. Л. Вахніна]. – Київ, 2012. – 276 с.

Допоміжна

 1. Вахніна Л. Дорота Сімонідес – знакова постать сучасної польської фольклористики // Слов’янський світ: Зб. наук. пр. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 220-224.
 2. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія] // – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 546 с.
 3. Гінда О. Фольклорний твір крізь призму жанру // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – C. 492 – 496.
 4. Грица С. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору // Фольклор у просторі та часі: Вибр. статті. – Тернопіль : Астон, 2000. – С. 40–51.
 5. Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій: монографія. – 2-ге вид., стереотип. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 304 с.
 6. Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом. – Львів, 2008. – 268 с.
 7. Лабащук О. Українська примовка: структура, побутування, функції. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 156 с.
 8. Нагачевський А. Особливості української фольклористики в Канаді // Народознавчі зошити. – 2010. – № 3-4. – С. 293-309.
 9. Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка. – Львів, 2014. – 466 с.
 10. Харчишин О. Український пісенний фольклор в етнокультурні Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя. – Львів,  2011. – 368 с.
 11. Ясевич З. Польська етнологія. Між етнографією та культурною антропологією // Сучасна зарубіжна етнологія. – Київ, 2010. – Т. І. – С. 756-769.

Силабус:

Завантажити силабус