Лінгвістичне франкознавство (середня освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ТРУШ ОленаФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛо-11мдоцент ТРУШ Олена

Опис курсу

Чільне місце у стильовій системі літературної мови займають наукові тексти Івана Франка, якими письменник суттєво розширив її функціональні межі у другій половині ХІХ ст. і заклав основи для вироблення українського наукового мовлення. Неодноразово торкаючись різних мовних проблем у наукових розвідках, Іван Франко прагнув їх розв’язати як теоретично, так і своєю мовотворчістю. Роль письменника в розбудові наукового стилю української мови полягає в унормуванні, витворенні та використанні наукової термінології, а також в удосконаленні синтаксичної системи української мови, зокрема структурної організації простого, а особливо складного речення як основного виразника складних значеннєвих відношень між компонентами, що підпорядковано логічності викладу матеріалу. Саме структурно-семантичний аналіз речення, його змістових відношень та синтаксичних засобів між предикативними частинами як елементарних, так і неелементарних конструкцій уможливлює визначення ролі Івана Франка у витворенні й удосконаленні синтаксису наукового стилю української мови.
Мета дисципліни – проаналізувати структурно-семантичні особливості простих і складних речень, які функціонують у наукових текстах І. Франка, з’ясувати роль І. Франка в розбудові й удосконаленні синтаксичної організації наукових текстів, у виробленні синтаксичних норм української мови.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
1) виявити прості та складні речення в наукових текстах письменника, простежити особливості їх функціонування;
2) окреслити реєстр і виявити динаміку сполучних засобів між предикативними частинами складних синтаксичних структур;
3) простежити частотність вживання елементарних і неелементарних структур у Франковому науковому мовленні.

Рекомендована література

Основні джерела:
1. Жилко Ф.Т. Мова Івана Франка (Лекція для студентів-заочників факультету мови і літератури педагогічних і вчительських інститутів). – К. – Львів: Рад. школа, 1949. – 30 с.
2. Закревська Я.В. Казки Івана Франка (Мовно-художній аналіз). – К.: Наук. думка, 1966. – 108 с.
3. Петличний І.З. І. Франко в боротьбі за удосконалення синтаксису української літературної мови // Доповіді і повідомлення (Львів. держ. ун-т ім. І. Франка). – Вип. 7. – Ч. 1. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1955. – С. 122-124.
4. Петличний І.З. І.Франко в боротьбі за загальноукраїнський синтаксис літературної мови в Галичині // Іван Франко. Статті і матеріали. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1956. Зб. 5. С.326-369.
5. Петличный И. З. Синтаксис языка произведений И. Франко на материале художественной прозы. Автореф. дисс. … докт. филол. наук / Львовский гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1965. – 32 с.
6. Регушевський Є. С. Нариси про мову наукових праць І. Я. Франка. – Сімферополь: Таврія, 2006. – 194 с.
7. Сербенська О. А. Мовний світ Івана Франка (Статті, роздуми, матеріали): Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 372 с.
8. Труш О. М. Синтаксис наукового мовлення Івана Франка (складне речення). Автореф. дис. … канд. філол. наук / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 18 с.
9. Франко З.Т. Мова творів І. Франка // Курс історії української літературної мови: В 2-х т. / За ред. І.К. Білодіда. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – Т. 1. – С. 476-518.
10. Ціхоцький І. Л. Мова прози Івана Франка (стилістичні новації). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 280 с.

Силабус:

Завантажити силабус