ТРУШ Олена

Наукові інтереси

Синтаксис на синхронному й діахронному рівнях, наукове мовлення Івана Франка, стилістика, історія мови

Курси

Публікації

1. Складнопідрядні речення в мовознавчих статтях Івана Франка // Українське літературознавство: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 208-214.
2. Складносурядні речення в науковому мовленні Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – Вип. 30. – С. 293-303.
3. Складні конструкції з послідовною підрядністю в науковому мовленні Івана Франка // Українське літературознавство: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – Вип. 68. – С. 227-236.
4. Конструкції із супідрядністю в науковій мові Івана Франка // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С. Я. Єрмоленко / Відп. ред. академік НАН України В.Г. Скляренко; НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 2007. – С. 151-164.
5. Авторські трансформації синтаксичної структури речення в науковому мовленні Івана Франка // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 321-322. – С. 136-141.
6. Складні речення з підрядними означальними в науковому мовленні Івана Франка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. ред. М. Я. Плющ. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 4. – С. 441-446.
7. Елементарні безсполучникові складні речення в науковому мовленні Івана Франка // Наукові записки. – Вип. 86. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 68-77.
8. Безсполучникові багатокомпонентні речення в науковому мовленні Івана Франка // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 105. Вип. 92. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 129-134.
9. Складні речення з підрядними з’ясувальними в науковому мовленні Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – Вип. 46. – Ч. ІІ. – С. 217-225.
10. Особливості синтаксису складного речення в науковому мовленні Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 386-391.
11. Роль Івана Франка в розбудові наукового стилю української мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Вип. 51. – С. 97-105.
12. Складне речення у Франковому “Темному царстві” // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць / Відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород: Вид-во УжНУ “Говерла”, 2011.– Вип. 15. – С. 376-382.

Біографія

 Народилася 27 листопада 1978 року у м. Львові. У 2000 році закінчила з відзнакою українське відділення філологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка. Упродовж 2000-2004 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови. Протягом 2004-2006 рр. – асистент кафедри українського прикладного мовознавства, з 2006 р. – асистент кафедри української мови, з 2011 р. – доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кандидатську дисертацію “Синтаксис наукового мовлення Івана Франка (складне речення)” захистила у 2008 році (спеціальність 10.02.01 – українська мова).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!