ТРУШ Олена

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Електронна пошта: olena.trush@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Синтаксис на синхронному й діахронному рівнях, наукове мовлення Івана Франка, стилістика, історія мови

Курси

Публікації

 • Складнопідрядні речення в мовознавчих статтях Івана Франка // Українське літературознавство: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 208-214.
 • Складносурядні речення в науковому мовленні Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – Вип. 30. – С. 293-303.
 • Складні конструкції з послідовною підрядністю в науковому мовленні Івана Франка // Українське літературознавство: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – Вип. 68. – С. 227-236.
 • Конструкції із супідрядністю в науковій мові Івана Франка // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С. Я. Єрмоленко / Відп. ред. академік НАН України В.Г. Скляренко; НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 2007. – С. 151-164.
 • Авторські трансформації синтаксичної структури речення в науковому мовленні Івана Франка // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 321-322. – С. 136-141.
 • Складні речення з підрядними означальними в науковому мовленні Івана Франка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. ред. М. Я. Плющ. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 4. – С. 441-446.
 • Елементарні безсполучникові складні речення в науковому мовленні Івана Франка // Наукові записки. – Вип. 86. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 68-77.
 • Безсполучникові багатокомпонентні речення в науковому мовленні Івана Франка // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 105. Вип. 92. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 129-134.
 • Складні речення з підрядними з’ясувальними в науковому мовленні Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – Вип. 46. – Ч. ІІ. – С. 217-225.
 • Особливості синтаксису складного речення в науковому мовленні Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 386-391
 • Роль Івана Франка в розбудові наукового стилю української мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Вип. 51. – С. 97-105
 • Складне речення у Франковому “Темному царстві” // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць / Відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород: Вид-во УжНУ “Говерла”, 2011.– Вип. 15. – С. 376-382.
 • Мова наукових праць Івана Франка як об’єкт вивчення / Олена Труш // Українська філологія: традиції та сучасність: зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри словесності у Львівському університеті). – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2013. – С. 369-379.
 • Особливості функціонування складних речень із підрядними обставинними в науковому мовленні Івана Франка / Олена Труш // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – Вип. 57. – С. 62-74.
 • Структурно-семантичні особливості складних речень у статті Івана Франка “Темне царство” / Олена Труш // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 55. – С. 243-253.Т
 • Мова наукових праць Івана Франка як об’єкт вивчення / Олена Труш // Українська філологія: традиції та сучасність: зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри словесності у Львівському університеті). – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2013. – С. 369-379.
 • Особливості функціонування складних речень із підрядними обставинними в науковому мовленні Івана Франка / Олена Труш // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – Вип. 57. – С. 62-74.
 • Структурно-семантичні особливості складних речень у статті Івана Франка “Темне царство” / Олена Труш // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 55. – С. 243-253.
 • Функціонування складних речень із підрядними обставинними частинами в науковому мовленні Івана Франка / Олена Труш // Україноцентризм наукового сумління: Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 281-293.
 • Іменний покажчик / уклад.: Ростислав Пилипчук, Володимир Труш, Олена Труш // Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали, світлини. – Львів: Літопис, 2014. – С. 550-571.
 • Захлюпана Н., Кузьма І., Кутня Г., Труш О. Морфологія: Термінологічний словник-довідник / Ніна Захлюпана, Ірина Кузьма, Галина Кутня, Олена Труш. – Львів, 2014. – 225 с.
 • Довжина та глибина складнопідрядних багатокомпонентних речень у науковому мовленні Івана Франка / Олена Труш // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – Вип. 63. – С. 43-57.
 • Довжина та глибина складних багатокомпонентних речень із безсполучниковим зв’язком і супідрядністю в науковому мовленні Івана Франка / Олена Труш // У координатах мови: Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів: ПАІС, 2016. – С. 424-435.
 • Довжина та глибина складних багатокомпонентних речень із безсполучниковим зв’язком і комбінованою підрядністю в науковому мовленні Івана Франка / Олена Труш // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64. – Ч. І. – С. 193-200.
 • Ivan Franko’s academic discourse in the history of Ukrainian literary language // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 68. – C. 88-99.
 • Довжина та глибина складних багатокомпонентних речень із безсполучниковим зв’язком і підрядністю в науковому мовленні Івана Франка / Олена Труш // Серце чистеє, думка чесная…: Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. – Львів: Левада, 2018. – С. 449-461.
 • Author’s corrections of a syntax structure of a sentence in Ivan Franko’s scientific speech / Olena Trush // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – Вип. 72 – C. 97–109.

Біографія

 Народилася 27 листопада 1978 року у м. Львові. У 2000 році закінчила з відзнакою українське відділення філологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка. Упродовж 2000-2004 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови. Протягом 2004-2006 рр. – асистент кафедри українського прикладного мовознавства, з 2006 р. – асистент кафедри української мови, з 2011 р. – доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кандидатську дисертацію “Синтаксис наукового мовлення Івана Франка (складне речення)” захистила у 2008 році (спеціальність 10.02.01 – українська мова).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!