Лінгвістичне франкознавство

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ТРУШ ОленаФЛу-11м, ФЛу-12м, ФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛу-11мдоцент ТРУШ Олена
ФЛу-12мдоцент ТРУШ Олена
ФЛт-11мдоцент ТРУШ Олена
ФЛф-11мдоцент ТРУШ Олена

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Лінгвістичне франкознавство» дає змогу здобувачам дослідити різноаспектні розвідки мови і стилю творів Івана Франка, його поглядів на сутність мови як феномена людського духу, її історію і шляхи розвитку, проаналізувати мову наукового тексту І. Франка, з’ясувати роль І. Франка в розбудові й удосконаленні мовної організації наукових текстів. Письменник суттєво розширив її функціональні межі у другій половині ХІХ ст. і заклав основи для вироблення українського наукового мовлення. Неодноразово торкаючись різних мовних проблем у наукових розвідках, Іван Франко прагнув їх розв’язати як теоретично, так і своєю мовотворчістю. Наукові тексти І. Франка становлять інтерес і з погляду їх наукової термінології як найсуттєвішого компонента наукового стилю, і з погляду їх синтаксичної організації, бо дають можливість простежити мовну еволюцію письменника в наближенні західноукраїнського варіанта літературної мови до її східноукраїнського взірця, простежити працю письменника над удосконаленням структури кожного речення. Роль письменника в розбудові наукового стилю української мови полягає в унормуванні, витворенні та використанні наукової термінології, а також в удосконаленні синтаксичної системи української мови, зокрема структурної організації простого, а особливо складного речення як основного виразника складних значеннєвих відношень між компонентами, що підпорядковано логічності викладу матеріалу. Саме аналіз текстів письменника уможливлює визначення ролі Івана Франка у витворенні й удосконаленні наукового стилю української мови.
Мета курсу – дослідити різноаспектні розвідки мови і стилю творів Івана Франка, його поглядів на сутність мови як феномена людського духу, її історію і шляхи розвитку; проаналізувати наукову термінологію та синтаксичну організацію в наукових текстах І. Франка, з’ясувати роль І. Франка в розбудові й удосконаленні мовної організації наукових текстів, у виробленні мовних норм української мови.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
1) опрацювати праці, присвячені аналізові мови і стилю творів Івана Франка;
2) простежити погляди письменника на актуальні тогочасні мовні питання за його працями;
3) виокремити тематичні групи наукової термінолексики;
4) виявити прості та складні речення в наукових текстах письменника, простежити особливості їх функціонування;
5) окреслити реєстр і виявити динаміку сполучних засобів між предикативними частинами складних синтаксичних структур;
6) простежити частотність вживання елементарних і неелементарних структур у Франковому науковому мовленні;

7) виявити авторські виправлення тексту:
а) у лексиці;
б) у морфології;
в) у синтаксисі.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:
 історію формування наукового стилю української мови;
 стан розвитку української літературної мови кінця 19 – початку 20 ст.;
 роль Івана Франка в розбудові наукового стилю української мови;
 погляди Івана Франка на актуальні тогочасні мовні питання (правопис, роль діалектів, формування літературної мови);
 основні наукові праці, присвячені аналізові мови і стилю Івана Франка;
 лексичне багатство мовлення письменника;
 тематичні групи наукової термінолексики Івана Франка;
 побудову синтаксичних конструкцій письменника;

уміти:
 аналізувати погляди всіх учасників мовних дискусій кінця 19 – початку 20 століття;
 виявити різні тематичні групи термінолексики в наукових працях Івана Франка;
 укладати словопокажчики різних творів письменника;
 аналізувати прості та складні конструкції, зафіксовані у Франкових текстах;
 визначати змістові відношення, сполучні засоби й частоту вживання різних типів синтаксичних конструкцій;
 простежити особливості функціонування простих та складних речень у науковому мовленні Івана Франка;
 визначити довжину та глибину складних речень у Франкових наукових текстах;
 застосовувати знання до аналізу інших текстів письменника.

Рекомендована література

Основні джерела:

1. Жилко Ф.Т. Мова Івана Франка (Лекція для студентів-заочників факультету мови і літератури педагогічних і вчительських інститутів). – К. – Львів: Рад. школа, 1949. – 30 с.
2. Закревська Я.В. Казки Івана Франка (Мовно-художній аналіз). – К.: Наук. думка, 1966. – 108 с.
3. Петличний І.З. І. Франко в боротьбі за удосконалення синтаксису української літературної мови // Доповіді і повідомлення (Львів. держ. ун-т ім. І. Франка). – Вип. 7. – Ч. 1. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1955. – С. 122-124.
4. Петличний І.З. І.Франко в боротьбі за загальноукраїнський синтаксис літературної мови в Галичині // Іван Франко. Статті і матеріали. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1956. Зб. 5. С.326-369.
6. Регушевський Є. С. Нариси про мову наукових праць І. Я. Франка. – Сімферополь: Таврія, 2006. – 194 с.
7. Сербенська О. А. Мовний світ Івана Франка (Статті, роздуми, матеріали): Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 372 с.
8. Труш О. М. Синтаксис наукового мовлення Івана Франка (складне речення). Автореф. дис. … канд. філол. наук / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 18 с.
9. Франко З.Т. Мова творів І. Франка // Курс історії української літературної мови: В 2-х т. / За ред. І.К. Білодіда. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – Т. 1. – С. 476-518.
10. Ціхоцький І. Л. Мова прози Івана Франка (стилістичні новації). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 280 с.

Матеріали

Лінгвістичне франкознавство: методичні рекомендації з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.01 Українська мова та література. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2023. 29 с/

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: Лінгвістичне франкознавство

Завантажити силабус