Турецька мова (2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит
44.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3128ФЛч-21ОЗКАН Тетяна
4128ФЛч-21ОЗКАН Тетяна

Опис курсу

“Турецька мова” є практичним курсом з вивчення сучасної турецької літературної мови, який має на меті ознайомити студентів з основною граматичною та лексичною базою турецької мови, необхідною для освоєння ґрунтовних навичок у володінні іноземною мовою, для викладацької або перекладацької роботи.

Курс ”Турецька мова (2 курс)” скерований на засвоєння базових теоретичних відомостей та вироблення практичних умінь і навичок розвитку мовленнєвої  компетенції. Передбачає вивчення базової нормативної граматики та лексики турецької мови. Велике значення надається виробленню основних компетенцій: бесіди у певній ситуації, двостороннього перекладу, читанню та перекладу текстів. Цим завданням підпорядкований підбір навчальної й методичної літератури, яка зорієнтована на розвиток теоретичних знань і комунікативної діяльності мовця. Метою цього курсу є підготовка майбутніх філологів-тюркологів, що набули ґрунтовних знань з граматики турецької мови, оволоділи лексичним обсягом, передбаченим програмою та вміють використовувати його для їх професійної діяльності, мають сформовані первинні навички перекладацької роботи. Відповідно до поставленої мети, програма навчальної дисципліни побудована за принципом зростання рівня складності та матеріалу, включає ознайомлення з турецькою культурою, традиціями та звичаями турецького народу.

Після завершення цього курсу студент буде:

– Знати: мовний (фонетичний, лексичний, граматичний) матеріал, необхідний для оволодіння усним та писемним мовленням турецької літературної мови на рівні незалежного користувача.

–  Вміти:  розуміти, читати та перекладати адаптовані тексти турецькою мовою; спілкуватися турецькою  мовою на різні теми; вести бесіду у визначеній ситуації, підтримувати діалог, вести дискусії; переказувати прочитане, складати повідомлення, доповіді, заповнювати анкети; писати турецькою мовою з дотриманням граматичних, стилістичних та орфографічних норм; користуватись словниками, іншою довідковою літературою.

Рекомендована література

Базова:

Yedi İklim Türkçe, Seviye В1. Ders Kitabı, Yünus Emre Enstitüsü yay., 2017.

Yedi İklim Türkçe, Seviye В1. Çalışma Kitabı, Yünus Emre Enstitüsü yay., 2017.

Yedi İklim Türkçe, Seviye В 2. Ders Kitabı, Yünus Emre Enstitüsü yay., 2017.

Yedi İklim Türkçe, Seviye В2. Çalışma Kitabı, Yünus Emre Enstitüsü yay., 2017.

Yeni Hitit, Seviye B1, B2. Tömer. Ankara., 2015.

İstanbul Yabancılar için Türkçe B1. B2 Kültür Sanat Basımevi www.kulturbasim.com, 2013

Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, III Cilt, TDK yay., Ankara 1995, 568 s., I cilt 167 s., II cilt 164 s., III cilt 246 s.

Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, TDK yay., 3.baskı, Ankara 1990, 628 s.

Bozkurt, Fuat,Türkiye Türkçesi, Cem Yayın Evi, İstanbul 1995.

Demir, Nurettin, Birleşik Fiiller ve Vurgu, TDK yay., Ankara 2000, s.225-235.

Demir Tufan. Türkçe Dilbilgisi. – Kurmay Basım Yayın Dağıtım, Ankara 2004, 704 s.
Korkmaz, Zeynep. Türkiye Türkçesi Grameriekil Bilgisi), Ankara: TDK, 2003.

Karaağaç, Günay. Türkçenin Dil Bilgisi, Ankara: Akçağ Yayınları, 2013.

www.tdk.org.tr

Додаткова:

Сорокін С.В. Практична граматика турецької мови. Навч.посібник. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2018.-358 с.

Телешун К.О. Європеїзми у складі турецької фахової мови торгівлі/ К.О.Телешун // Вісник КНУ ТШ. Східні мови та літератури. – 2010. – Вип. 15. – С.17-20.
Güneş, Sezai, Türk Dil Bilgisi, İzmir 1997, 410 s.

Kornfilt, Jaklin, Turkish Descriptive Grammars, Routlege yay., London-New York 1997.575 s.

Özçam, Çimen, Türkiye Türkçesi Çalışmaları. İstanbul: Kesit Yayınları, 2017.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус