Українська морфонологія (освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент АСІЇВ ЛюбославаФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Морфонологія як наука. Статичний та динамічний аспекти морфонології

Проблема виділення морфонології як окремої лінгвістичної дисципліни. Предмет та завдання морфонології, її зв’язок з іншими галузями мовознавства. Поняття морфонема,  субморф, наукове обґрунтування та доцільність їх використання в морфонологічних дослідженнях. Проблема існування специфічних одиниць морфонології. Роль Празької лінгвістичної школи в становленні морфонології як науки. Морфонологічні дослідження в українському мовознавстві. Фонологічна основа морфонологічних досліджень. Погляди представників різних фонологічних шкіл на специфіку морфонологічних явищ, їх місце та роль у мовній системі та мовленнєвій діяльності. Зміст поняття  позиція в фонології та морфонології.   Статичний та динамічний аспекти морфонології, їх взаємозв’язок. Природа та функції модифікацій фонемного складу морфем. Дискусія про знаковий характер морфонологічних явищ. Особливості функціонування морфонологічних змін. Проблема релевантності та регулярності фонемних модифікацій.

Типи морфонологічних явищ. Альтернації та їх типи і види

Класифікації морфонологічних явищ у сучасному мовознавстві. Зміст понять альтернація (чергування), елізія, аугментація, інтерференція, метатеза, інтерфіксація в різних морфонологічних дослідженнях. Проблема упорядкування морфонологічної термінології. Критерії розмежування різних типів чергувань у сучасних мовознавчих працях. Поняття звукові (синхронічні), фонемні (історичні), автоматичні, неавтоматичні, морфонологічні альтернації,  внутрішня флексія, їх використання морфонологами різних фонологічних шкіл. Причини виникнення звукових альтернацій у сучасній українській мові. Фонема та її звукове поле. Взаємодія фонемних і звукових чергувань. Діахронний аспект дослідження морфонологічних явищ. Історичні причини виникнення фонологічних змін в українській мові. Місце морфонологічних альтернацій у мовній системі. Проблема вибору основного варіанта морфеми з погляду напряму зміни фонемного складу. Критерії визначення початкового альтернанта та виділення ступенів чергування.

Морфонологія основи та просодична морфонологія

Елізія як морфонологічне явище. Поняття усічення та діереза. Морфемний статус сегментів,  які усікаються. Аугментація (інтерфіксація) – один із типів модифікацій фонемного складу морфем. Критерії визначення морфемної належності нарощення. Зміст поняття інтерфікс у мовознавчих працях. Проблема виділення інтерференції (накладання морфем, накладання морфів) як окремого типу морфонологічних явищ. Інтерференція і поділ слова на морфеми. Дослідження морфонологічних явищ у межах словотвірного типу. Поняття морфонологічна модель. Роль морфонологічних явищ у формо- та словотворенні сучасної української літературної мови. Ієрархія різноманітних морфонологічних засобів у системі мови.   Проблема виділення просодичної морфонології, її предмет та завдання. Погляди на наголос як фонологічне та морфонологічне явище в сучасному мовознавстві.

Студенти повинні вміти:

 • визначати фонологічну основу морфонологічного дослідження, визначати морфонологічні позиції, з’ясовувати умови функціонування морфонологічних змін, встановлювати взаємозв’язок статичного і динамічного аспектів морфонології; визначати релевантність та регулярність морфонологічних модифікацій.
 • визначати типи морфонологічних явищ (альтернації, елізії, інтерференції,  інтерфіксації), розмежовувати фонетичні (позиційні) та морфонологічні альтернації, встановлювати причини виникнення морфонологічних чергувань та позиційних альтернацій, виявляти випадки взаємодії цих явищ, визначати початковий альтернант та ступені чергування.
 • визначати елізію, інтерфіксацію та інтерференцію як морфонологічні явища при словозміні та словотворенні різних частин мови, визначати їх роль у названих процесах, визначати морфонологічні функції наголосу.

Рекомендована література

 1. Воробйова Т.М. Морфонологічні засоби словотворення в українській мові // Питання словотвору. – К., 1979. – С. 113 – 120.
 2. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова (Відіменні деривати). – К., 1981. – 498 с.
 3. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К, 1999. – 207 с.
 4. Козленко І.В. Морфонологічні явища в системі словозміни дієслів // Українське мовознавство. – К., 1990 – Вип. 17. – С. 54 – 63.
 5. Козленко І.В. Морфонологія словозміни дієслова у сучасній українській літературній мові: Автореф. дис. канд. наук. – К., 1992. – 20 с.
 6. Комарова Л.І. Функціональна характеристика морфонологічних альтернацій у системі парадигм іменників // Українське мовознавство. – К., 1990. – Вип. 17. – С. 105 – 111.
 7. Коструба П.П. Фонетика, фонологія і морфонологія (їх предмет і місце в науці про мову) // Методологічні питання мовознавства. – К., 1966. – С. 93 – 104.
 8. Кравченко М.В. Морфонологічні явища і словотвірна структура слова // Українська мова і література в школі. – 1984. – № 6. – С. 51 – 55.
 9. Кравченко М.В. Семантична і морфонологічна валентність словотворчих одиниць у системі віддієслівних дериватів // Мовознавство. – 1988. – № 1. – С. 32 – 37.
 10. Кравченко М.В. Словотвірна структура дериватів, утворених за допомогою суфіксів –ськ(ий) і –ств(о) // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 2. – С. 57 – 61.
 11. Кравченко М.В. Словотвірний аналіз дериватів із суфіксом –ин(а) і його похідними формантами //Українська мова і література в школі. – 1987. – № 9. – С. 24 – 31.
 12. Кравченко М.В. Явище усічення у системі віддієслівних іменників // Мовознавство. – 1984. – № 3. – С. 32 – 36.
 13. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика / За заг. ред І..К.Білодіда. – К., 1969. – 436 с.
 14. Федурко М. Морфонологія відіменникового словотворення. – Київ-Дрогобич, 2003. – 271 с.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус