Українське шістдесятництво: література, політика, філософія

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент, ст. наук. співробітник ТИХОЛОЗ БогданФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛо-41, ФЛо-42

Опис курсу

Вибіркова дисципліна присвячена феномену українського шістдесятництва як культурного (зокрема літературно-мистецького) й громадсько-політичного руху опору української інтелігенції 1960-1980-х рр. в умовах радянського режиму. Зміст курсу передбачає глибоке ознайомлення зі світоглядними засадами шістдесятництва (як філософського, політичного й естетичного явища), його історичними передумовами, етапами й чинниками становлення й розвитку, творчими здобутками найяскравіших представників цього покоління (насамперед літературними) в їх жанрово-стильовому й проблемно-тематичному різноманітті.

Мета курсу – сформувати у студентів сучасне, системне, науково обґрунтоване і вільне від стереотипів та упереджень уявлення про роль та місце покоління шістдесятників як світоглядного, творчого й політичного явища в історії української літератури, культури і суспільства загалом.

Цілі (завдання) курсу – дати комплексне уявлення про рух шістдесятників як культурно-історичне й політичне явище, основні етапи його становлення й розвитку, головні напрями, угруповання й осередки, найяскравіших представників/представниць, сформувати чітке розуміння світоглядних засад шістдесятництва, розкрити філософсько-естетичну специфіку українських шістдесятників як творчої генерації та їхній внесок в культурну й політичну історію України, розвинути у майбутніх фахівців із філології усвідомлення своєрідності й значення політичного дисидентства, літературного й публіцистичного самвидаву, феномену українського шістдесятництва загалом.

Рекомендована література

 1. Бунт покоління. Розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Богуміла Бердиховська та Оля Гнатюк (Інтерв’ю з Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайлиною Коцюбинською, Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком). Переклад з польської. К.: Дух і літера, 2004. 344 с.
 2. Обертас О. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і–початок 1970-х років). К.: Смолоскип, 2010. 300 с.
 3. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. 2000. № 4. С. 65–84.
 4. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико- літературний та поетикальний аспекти) [Монографія]. Вид. 2-е, доп. К.: Смолоскип, 2019. 592 с.
 5. [Тихолоз Б.]. Поети-шістдесятники: Василь Симоненко. Дмитро Павличко. Іван Драч. Борис Олійник/ Автор-упорядник Б. Тихолоз. Київ—Львів: Всеувито, 2001. 80 с.

 

Додаткова література

 1. Гундорова Т. Шістдесятництво: метафора, ім’я, дім // Коцюбинська М. Мої обрії: В 2 т. Т. 1. К.: Дух і літера – Харківська правозахисна група, 2004. С. 4-10.
 2. Даниленко В. Покоління в українській літературі ХХ-початку ХХІ століть //Кур’єр Кривбасу. 2007. Вересень-жовтень. С. 313-329.
 3. Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст. К.: Рідний край, 2000. 616 с.
 4. Дзюба І. З криниці літ : у 3-х т. К.:Києво-Могилянська Академія, 2006-2007.
 5. Дончик В. Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки // Слово і час. 1997. №8. С. 40-45.
 6. Жиленко І. Homo feriens. Спогади / передм. М. Коцюбинської. – К.: Смолоскип, 2011. 816 с.
 7. Жулинський М. Люди, що вирвалися із обмежень звичності. Українська інтелігенція періоду хрущовської «відлиги» // Літ. Україна. 1996. 26 верес., 3 жовт.
 8. Загоруйко Н. Таборовий епістолярій українських шістдесятників (Літературно- естетичний дискурс). К.: Смолоскип, 2018. 256 с.
 9. Зайцев Ю.Д. Дисиденти: опозиційний рух 60-80-х рр. // Сторінки історії України: ХХ століття: Посібн. для вчителя / За ред. С. В. Кульчицького. – К.: Освіта, 1992.
 10. Заплотинська О. Українське шістдесятництво: визначення дефініцій та історіографія проблеми // Український самвидав: інформаційний бюлетень Музею-архіву українського самвидаву МБФ «Смолоскип». 2003. № 4 (8).
 11. Зарецький О. Офіційний та альтернативний дискурси: 1950–80-ті роки в УРСР. К.: Фітосоціоцентр, 2003. 260 с.
 12. Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі СРСР // Сучасність. 1995. № 4. С. 121-122.
 13. Зборовська Н. Стильовий портрет шістдесятництва // Слово і Час. 2001. № 12. С. 26–42.
 14. Зборовська Н. Шістдесятники // Слово і час. 1999. №1. С.74-80.
 15. Іванисенко В. Животрепетна наша історія. Шістдесятництво: родовід і доба // Київ. 1998. № 1-2. С.94-100.
 16. Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. К.: Либідь, 1995. 224 с.
 17. Кириченко С. Люди не зі страху: [спогади]. К.: Смолоскип, 2013. 920 с.
 18. Коцюбинська М. Мої обрії: В 2 т. Т. 1. К.: Дух і літера – Харківська правозахисна група, 2004.
 19. Кужільна Л. Національна модель світу в поезії літературного шістдесятництва в українській літературі ХХ століття. К-д: Кіровогр. держ. ун-т ім. В. Винниченка, 2002. 326 с.
 20. Масловська Т. Ще раз про шістдесятництво // Слово і час. − 1999. № 11.
 21. Медвідь В. Шістдесятництво: міф і реальність // Кур’єр Кривбасу. 1997. № 79–80. С.130–139.
 22. Неврлий М. Слов’янський контекст шістдесятництва // Сучасність. 2000. № 1.
 23. Рарицький О. Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників. К.: Смолоскип, 2016. 488 с.
 24. Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник / [гол. ред. О. Зінкевич]. К.: Смолоскип, 2010. 804 с.
 25. Сверстюк Є. На святі надій /упоряд. В. Андрієвська, Р. Лиша. К.: Наша віра, 1999. 784 с.
 26. Світличний І. Серце для куль і для рим. Поезії. Поетичні переклади. Літературно- критичні статті /передм. І. Дзюби. К.: Рад. письменник, 1990. 581 с.
 27. Тарнашинська Л. Сюжет Доби: Дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття [Монографія]. К.: Академперіодика, 2013. 678 с.

 

Інтернет-джерела:

 1. «Прозріла тільки невеличка когорта». Радомир Мокрик про шістдесятників у «Без брому» URL: https://www.youtube.com/watch?v=nbJPYdpRpJY
 2. Матеріали сайту «Історична правда» [Електронний ресурс] URL: https://www.istpravda.com.ua/
 3. Електронна бібліотека «Діаспоріана» [Електронний ресурс] URL: https://diasporiana.org.ua/

Веб-ресурси НБ ЛНУ, НБУ ім. В. Вернадського, ЛННБ ім. В. Стефаника, Національної парламентської бібліотеки, інших е-бібліотек.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус