ТИХОЛОЗ Богдан

Посада: доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент, ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: bohdan.tykholoz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Франкознавство, теорія та історія української літератури, філософії та публіцистики, психологія творчості.

Курси

Публікації

Б. Тихолоз — автор понад 180 наукових праць різних жанрів (монографій, навчально-методичних посібників, статей, тез, повідомлень, рецензій, полемічних виступів, перекладів наукових праць, передмов і післямов тощо), упорядник та науковий редактор низки видань.

Основні праці
Навчально-методичні посібники:
1. Поети-шістдесятники: Василь Симоненко. Дмитро Павличко. Іван Драч. Борис Олійник: [Хрестоматійний збірник] / Автор-упорядник Б. Тихолоз. — Київ — Львів: Всеувито, 2001. — 80 с. — (Серія: УСЕ для школи: Українська література. 11 клас: Програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. Вип. 5).
2. Павло Тичина. Максим Рильський. Володимир Сосюра: [Хрестоматійний збірник] / Автор-упорядник Б. Тихолоз. — Київ — Львів: Всеувито, 2001. — 80 с. — (Серія: УСЕ для школи: Українська література. 10 клас: Програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. Вип. 7).

Наукові монографії:

А. Індивідуальні монографії
1. Тихолоз Б. Ерос versus Танатос (філософський код «Зів’ялого листя») / Богдан Тихолоз; Передм. Л. Сеника. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. — 89 с. — (Серія: «Дрібненька бібліотека». Ч. 11).
2. Тихолоз Б. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії: Студії / Богдан Тихолоз; Художник В. Мельник. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. — 180 с., іл. — (Франкознавча серія. Вип. 7).
3. Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка: Діалектика поетичної рефлексії: Монографія / Богдан Тихолоз; НАН України; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Львівський національний університет імені Івана Франка; Міжнародна асоціація франкознавців; Наук. ред. та авт. післям. В. С. Корнійчук. — Львів, 2009. — 319 с. — (Франкознавча серія. Вип. 12).
4. Тихолоз Б. Доктор Ф. Маленька книжка про великого Франка / Богдан Тихолоз. – Львів : [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2021. – 176 с., іл. – (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 14).

Б. Колективні монографії
1. Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І. Швець; За наук. ред. Б. С. Тихолоза; НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. — Львів, 2007. — 336 с. — (Франкознавча серія. Вип. 11).
2. Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка: [Колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упорядник та наук. ред. Б. С. Тихолоз; НАН України; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. — Львів, 2010. — 288 с. — (Франкознавча серія. Вип. 14).
3. Проект «Україна». Австрійська Галичина : [колективна монографія] / авт.-упоряд. М. Р. Литвин; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. — Харків : Фоліо, 2016 с. ‒ 410 с. У т. ч. розділ: Тихолоз Б. Український Мойсей Австрійської Галичини (Іван Франко: історія успіху) / Богдан Тихолоз. ‒ С. 228‒254.

Науково-популярні видання:

1.Франко від А до Я / Тексти: Богдан Тихолоз, Наталя Тихолоз. Графічне опрацювання: Романа Романишин, Андрій Лесів. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. — 72 с.

Переклади іншими мовами:
(Англійською): Franko from A to Z / Texts: Bohdan Tykholoz, Natalia Tykholoz; Graphic design: Romana Romanyshyn, Andriy Lesiv. Lviv – Budapest – Vienna – Ljubljana – Zagreb, 2019. 64 p. (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 5).
(Німецькою): Franko von A bis Z / Texte: Bohdan Tykholoz, Natalja Tykholoz; Graphisches Design: Romana Romanyschyn, Andrij Lesiv. Lemberg – Budapest – Wien – Ljubljana – Zagreb, 2019. 64 S. (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 6).

Інші видання (переклади, упорядкування, наукове редагування тощо)
1. Франко І. Українська література в 1904 році / Упорядк., передм., пер. з нім. Б. Тихолоза; Комент. А. Швець. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. — 93 с. — (Серія: «Дрібненька бібліотека». Ч. 13).
2. Франко І. Зів’яле листя: Лірична драма / Ідея та концепція видання, післямова М. Зубрицької; Упорядкування, підготовка текстів, наукове та літературне редагування, пошук та фотокопіювання архівних джерел Б. Тихолоза; Худ. оформлення, макет, комп’ютерна верстка Р. Романишин та А. Лесіва. — Львів: Літопис, 2006. — VI, 154 с. — [Вид. 2-е, випр.]. — Львів: Літопис, 2009. — VI, 154 с. — 3-є вид. – Львів: Літопис, 2021. – VІ+156 с.
3. Кафка Ф. Замок: Роман / Пер. з нім., передм. та приміт. Н. В. Сняданко; Редактор Б. С. Тихолоз. — Харків: Фоліо, 2006. — 317 с. — (Б-ка світ. літ.). I Франко І. Баляди і розкази / Упоряд. та вступ. стаття Б. Тихолоза; комент. та поясн. слів М. Ізбенко; відп. ред. Є. Нахлік; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Львів, 2007. — 272 с. (LXIV + 32 + 32* + CXLIV*), іл. — (Серія: «Літературні пам’ятки». Вип. 7).
4. Франко І. Профілі й маски / худож.-оформлювачі Б. П. Бублик; В. А. Мурликін; упоряд., вступ. стаття, коментарі, пояснення слів Б. С. Тихолоза. — Харків: Фоліо, 2008. — 639 с. — (Укр. літ. Колекція).
5. Франко І. Украдене щастя / худож.-оформлювачі Б. П. Бублик; В. А. Мурликін; упоряд., вступ. стаття, коментарі, пояснення слів Б. С. Тихолоза. — Харків: Фоліо, 2011. — 639 с. — (Шкільна б-ка укр. та світ. літ-ри). Також стереотипні перевидання цієї книжки (з різними обкладинками) 2012, 2013, 2018 рр.
6. Франко І. Поза межами можливого. Що таке поступ? Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі / [упорядк. та передм. Б. Тихолоза]. — Київ: ПрАТ «Українська прес-група», 2012. — 80 с. — (Серія: «Бронебійна публіцистика» / За загальною редакцією Лариси Івшиної. — Бібліотека газети «День»; «Україна Incognita»).
7. Донцов Д. Модерне москвофільство. Мазепа і мазепинство / Дмитро Донцов ; [передм. Б. Тихолоза]. — Київ: ПрАТ «Українська прес-група», 2013. — С. 3—7. — (Серія: «Підривна література» / За загальною редакцією Лариси Івшиної. — Бібліотека газети «День»; «Україна Incognita»).
8. Франко. Перезавантаження / упоряд. : Б. Тихолоз, А. Беницький. — Дрогобич : Коло, 2013. — 276 с.
Франко І. Украдене щастя [Текст] / Іван Франко ; [упорядкув., вступ. ст., комент. Б. Тихолоза]. – Х. : Фоліо, 2013. – 153 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). Також перевидання 2021 р.
9. Франко І. Вибрані твори для шкільної молоді : Т. 3. Поезія / Іван Франко ; упорядкування і передмова Богдана Тихолоза. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 484 с.
10. Франко І. Мойсей: Поема / Ivan Franko. Moses: Poem / [переклад Віри Річ; упорядкування, коментарі, вступна стаття Богдана Тихолоза; ілюстрації Євгена Безніска; післямови Дмитра Павличка, Роксолани Зорівчак, Романа Яціва]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 312 с. (українською та англійською мовами).

11. Франко А. Найдорожчий помічник: творчий доробок / Передм., упоряд і коментарі Н. Тихолоз ; [відповід. ред. Б. Тихолоз]. – Львів: [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2017. – 248 с. (Серія “Бібліотека Дому Франка” Вип. 1.).
12. Науковий вісник Національного музею Івана Франка. Львів: Львівський національний літературно- меморіальний музей Івана Франка, 2017. Вип. 1 (21) / Редакційна колегія: Богдан Тихолоз (голова), Михайло Кобрин (заступник голови), Соломія Вівчар (відповід. секретар) та ін.; відповід. ред. вип. Наталя Тихолоз. – 360 с.
13. Дім Франка. Місце сили: Путівник меморіальною віллою / упоряд. і наук. ред. Богдан Тихолоз; текст: Яким Горак, Михайло Кобрин, Богдан Тихолоз; світлини: Роман Бречко, Ярина Гриновець, Ярослав Чух. Львів: [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], Простір-М, 2018. 176 с., іл. Тихолоз Н. Петро Франко: Формула долі. (Життєпис на тлі доби) : монографія / Наталя Тихолоз ; [відповід. ред. Б. Тихолоз]. – Львів : [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2021. – 288 с., іл. – (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 8.)
14. В дорогу з Франком. Мандруймо Львівщиною. / Ідея та упорядкування Богдан Тихолоз; вступ. слово Максим Козицький; наук. редактор Наталя Тихолоз. Львів: [Львівський національний літературно- меморіальний музей Івана Франка], 2021. – 112 с. (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 9).
15. Франкомандри+ : Путівник / Ідея, упорядк., вступ. слово: Б. Тихолоз; тексти: І Медвідь (контент-редактор, рерайтер) та ін. ; дизайн: В. Мартинюк ; Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка ; за підтримки Українського культурного фонду. – Львів: [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2021. – 224 с. – (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 11).
16. Frankotravel+: Guide / Idea, alignment, introductory word: B. Tykholoz; texts: I.Medvid (content editor, rewriter) and others; design: V.Martyniuk; Lviv National Literary Memorial Museum of Ivan Franko; with the support of the Ukrainian Cultural Foundation. – Lviv: [Lviv National Literary and Memorial Museum of Ivan Franko], 2021. – 224 p. – (Series “Franko House Library”. Issue 12).
17. FRANKO: LABORATORIUM. Виставка сучасного актуального мистецтва в Домі Франка : Каталог / Упорядники: Василь Одрехівський, Богдан Тихолоз ; Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка ; Львівська національна академія мистецтв ; за підтримки Українського культурного фонду. – Львів : [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2021. – 80 с., іл. – (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 13).

Біографія

ТИХОЛОЗ Богдан Сергійович – літературознавець, франкознавець.

Народився 6 жовтня 1978 р. у селі Тальянках Тальнівського району Черкаської області в родині філологів, викладачів української мови та літератури.

Освіта

Закінчив філологічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка (2000) та аспірантуру при кафедрі української літератури ім. акад. М. С. Возняка (2003).

2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії» зі спеціальності 10.01.01 — українська література.

Професійний досвід

2003—2004 — асистент кафедри української літератури ім. акад. М. С. Возняка ЛНУ ім. Івана Франка.

2004—2005 — молодший науковий співробітник,

2006 — старший науковий співробітник Інституту франкознавства.

З 2006 р. — доцент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

2004—2007 — науковий співробітник,

2007—2010 — старший науковий співробітник Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (за сумісництвом).

2012—2016 — заступник декана з наукової і навчальної роботи факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

Найважливіші професійні досягнення (нагороди, премії, реалізовані проекти, участь у міжнародних програмах, гранти)

Лауреат премій: видавництва «Смолоскип» (2003), НАН України для молодих учених (2006), ім. Соломії Павличко (2006), ім.Григорія Костюка (2008), ім. акад. Сергія Єфремова (2010), Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради працівникам наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області (2012).

Нагороджений золотою медаллю «Данило Галицький» Національного банку України (2005), відзнакою НАН України для молодих учених «Талант, натхнення, праця» (2011).

Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2006).

Переможець конкурсу ґрантів Президента України для молодих учених (2009).

Книга Богдана та Наталі Тихолозів «Франко від А до Я» (графічне опрацювання — Творча майстерня Аґрафка: Романа Романишин, Андрій Лесів; Львів: Видавництво Старого Лева, 2016) посіла перше місце в рейтингу найкращих книг 23 «Форуму видавців у Львові» (2016) і здобула Ґран-прі Міжнародного фестивалю «Запорізька книжкова толока» (2016), а також отримала низку спеціальних відзнак.

Нагороди

Лауреат премій видавництва «Смолоскип» (2003), НАН України для молодих учених (2006), ім. Соломії Павличко (2006), ім. Григорія Костюка (2008).

Нагороджений золотою медаллю «Данило Галицький» Національного банку України (2005).

Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2006).

Одержав грант Президента України для молодих учених на 2009 рік.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!