Письменники-класики в культурній пам’яті нації: еволюція сприймання

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664доцент, ст. наук. співробітник ТИХОЛОЗ БогданФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34

Опис курсу

Мета курсу – сформувати у студентів сучасне, системне, науково обґрунтоване і вільне від стереотипів та упереджень уявлення про роль українських письменників-класиків у творенні національної ідентичності та їхнє місце у культурній пам’яті нації і комеморативних практиках.
Цілі (завдання) курсу – дати комплексне уявлення про літературну класику не просто як вагоме культурне надбання, важливий елемент національної культури та ідентичності, а як символічний капітал, який часто стає об’єктом культу, політичної боротьби, спекуляцій та маніпуляцій і водночас є ресурсом рефлексії і розвитку; усвідомити ключове значення національних письменників з найвищим рівнем літературного й морального авторитету у формулюванні української національної ідеї та ідентичності; осмислити поняття культурної пам’яті та її роль у «війнах пам’ятей» (між геокультурою і геополітикою); розвинути у майбутніх фахівців із філології усвідомлення своєрідності й значення літератури в процесах національної самоідентифікації та суспільної консолідації, боротьби за політичну й культурну самостійність; навчити орієнтуватися у складних процесах меморіалізації, політичної інструменталізації, цензурування й трансформації образів класиків, інтерпретацій та фальсифікацій їхньої спадщини, літературної канонізації, деканонізації й ре канонізації, сакралізації й десакралізації (від романтичного культу геніїв і героїв – до постмодерної іронії і деміфологізації).
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
– знати:
 зміст категорії колективної пам’яті та її різновиди;
 поняття культурної пам’яті, канону й символічного капіталу;
 різновиди комеморативних практик;
 особливості процесів канонізації, деканонізації й реканонізації в літературі, культурі і суспільній свідомості;
 поняття класики в культурі та літературі зокрема;
 інститут літературної репутації та авторитету;
 ключові образи найяскравіших українських письменників-класиків в суспільній рецепції та їх політичної інструменталізації у «війнах пам’ятей»;
 роль літератури загалом та літературної класики зокрема в процесах національної самоідентифікації, суспільної консолідації і політичної боротьби;
– вміти:
 орієнтуватися в багатоманітті складних процесів роботи колективної пам’яті з культурною спадщиною;
 самостійно аналізувати та оцінювати конкретні приклади використання образів і текстів письменників-класиків у публічних дискурсах різної спрямованості (зокрема й політичної);
 розуміти історичну зумовленість і складність суспільного сприймання, інтерпретації та експлуатації образів письменників-класиків у конкретних контекстах і ситуаціях;
 критично осмислювати кейси політичної інструменталізації культурних категорій, зокрема й літературної класики.

Рекомендована література

Базова література:
1. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті. Київ: Ніка-Центр, 2012. 440 с.
2. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Г. Блум; пер. з англ., під заг. ред. Р. Семківа. К.: Факт, 2007.
3. Грабович Г. Кобзар, Каменяр, Дочка Прометея // Критика. 1999. Ч. 12, грудень. С. 16-19. Також див.: Грабович Г. «Кобзар», «Каменяр» і «дочка Прометея»: українські літературознавчі парадигми та їхні підтексти // Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есеї, полеміка. К: Критика, 2003. 631 с.
4. Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 482 с.
5. Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять. Київ: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2014. 272 с.
6. Пухонська Оксана. Літературний вимір пам’яті : монографія. — Київ : Академвидав, 2018. — 304 с.
7. Tertium non datur: Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX––XXI ст. : колективна монографія / Наук. ред. та упоряд. В. П. Моренець. К. : НаУКМА, 2014. 456 с.
Додаткова література:
8. Агеєва В. Канон як мистецтво пам’ятати / В. Агеєва // Агеєва В. Апологія модерну: обрис ХХ віку: статті та есеї. К.: Грані-Т, 2011. С. 62–83. Також доступно: [Електронний ресурс] URL: https://vsiknygy.net.ua/neformat/6269/.
9. Герої та знаменитості в українській культурі / О. Гриценко (редактор-упорядник). К. : УЦКД, 1999. 352 с.
10. Гнатюк О. Прощання з імперією : Українські дискусії про ідентичність / Оля Гнатюк. К. : Критика, 2005. 528 с.
11. Гриценко О. А. «Своя мудрість» : Національні міфології та «громадянська релігія» в Україні / Олександр Гриценко. К. : УЦКД, 1998. 184 с.
12. Гриценко О. Президенти і пам’ять. Політика пам’яті президентів України (1994–2014): підґрунтя, послання, реалізація, результати. К.: «К.І.С.», 2017. 1136 с.; іл.
13. Гундорова Т. Літературний канон і міф / Т. Гундорова // Слово і час. 2001. № 5. С. 15–24.
14. Дзюба І. Чи усвідомлюємо національну культуру як цілісність? // Дзюба І. З криниці літ: у 3 т. Т. 2. Київ: вид-во „Обереги”, „Гелікон”, 2001. C. 578–594.
15. Ковбасенко, Ю. Формування літературного канону та куррикулуму літературної освіти: світовий досвід і український шлях [Текст] / Ю. Ковбасенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 9. – С. 6-12 ; Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 12-16.
16. Колесник І. І. Історична пам’ять: аналітична модель // Національна пам’ять: соціокультурний та духовний виміри. Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. Вип. 4. С. 19–29.
17. Коннертон, Пол. Як суспільства пам’ятають / Пол Коннертон. Київ : Ніка-Центр, 2004. 184 с.
18. Кривда Н. Ю. Конструювання української ідентичності: виклики комеморації // Українські культурологічні студії. Київ, 2018. Вип. 1 (2). С. 15–20.
19. Кулик В. Письменницьке відродження: українська державна ідея в дискурсі «опозиції всередині режиму» перших років перебудови // Сучасність. Ч. 1. 1998. С. 54-79.
20. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал, Л.Нагорна, О.Бойко та ін.]; за загальною редакцією Ю.Шаповала. Київ: ІПІЕНД, 2013. 600 с.
21. Мовчан Р. Трансформації національної літературної освіти в контексті сучасного українського суспільства / Р. Мовчан // Українські трансґресії ХХ– ХХІ ст.: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура – Історія – Політика. Вроцлав-Львів: ЛА «Піраміда», 2012. С. 279–288.
22. Мовчан Р. Канон української класики у ХХ столiттi: чи має він перспективу? // IX Мiжнародний конгрес українiстiв. Лiтературознавство: зб. наук. ст.: (до 100-рiччя Нацiональної академiї наук України). Київ, 2018. С. 109–118.
23. Мовчан Р. Канон української класики, його функціонування в сучасній школі / Мовчан, Раїса // Дивослово. 2018. № 12 (741). С. 11-15.
24. Моренець В. Український літературний канон: міфи та реальність / В. Моренець // Наукові записки. К.: ВД «КМ Академія», 2003. Т. 21. С. 9–17. Також. див.: Моренець В. Український літературний канон: міфи і реальність // Моренець В. Оксиморон. Літературознавчі статті, дослідження, есеї. Київ: Факт, 2010. С. 13–33.
25. Нагорна Л. П. Історична пам‘ять: теорії, дискурси, рефлексії. Київ: ІПіЕНДім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. 328 с
26. Нариси української популярної культури / За ред. О. Гриценка. К. : УЦКД, 1998.
27. Павлишин М. Канон та іконостас: літературно-критичні статті / М. Павлишин. К.: Час, 1997.
28. Павлишин М. Українськомовний варіант: Канон та іконостас // Світо-вид, 1992.- Т. 3.- № 8,- С. 69-81.
29. Поліщук Я. РЕвізії пам’яті: літературна критика / Я. О. Поліщук. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. 216 с.
30. Яніон М. Занепад парадигми / М. Яніон; пер. з польск. Н. Романова // Сучасність. 2002. № 1. С. 83–90.
13. Інформаційні ресурси
Інтернет-джерела:
 Кобзар, Каменяр і Дочка Прометея — хрестоматійні образи класиків [Розмова з Григорієм Грабовичем] [Електронний ресурс] URL: https://hromadske.radio/podcasts/rankova-hvylya/kobzar-kamenyar-i-dochka-prometeya-hrestomatiyni-obrazy-klasykiv Аудіоверсія доступна тут: https://soundcloud.com/hromadske-radio/y5xooo3chhvk
 Матеріали сайту «Історична правда» [Електронний ресурс] URL: https://www.istpravda.com.ua/
 Електронна бібліотека «Діаспоріана» [Електронний ресурс] URL: https://diasporiana.org.ua/
 Веб-ресурси НБ ЛНУ, НБУ ім. В. Вернадського, ЛННБ ім. В. Стефаника, Національної парламентської бібліотеки, інших е-бібліотек.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус