Від «Чорної ради» Куліша до «Чорного Ворона» Шкляра: розвиток українського історичного роману

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор ПИЛИПЧУК Святослав

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Курс “Від «Чорної ради» Куліша до «Чорного Ворона» Шкляра: розвиток українського історичного роману” проблематизує питання історичної романістики у контексті розвитку українського красного письменства.

Серед жанрових різновидів роману чільне місце займає роман історичний. Цей тип творів вирізняється «оживленням» певного історичного періоду. Автори через посередництво художнього слова передають атмосферу минулого, вдаються до зображення як реальних, так і вигаданих постатей, відтворюють культуру та побут доби. В українській літературі сформувалася оригінальна школа історичної романістики. Її засновником можна вважати Пантелеймона Куліша, який своєю «Чорною радою» спробував уперше зазирнути у світ минулого крізь призму складної матерії художнього слова. Взявши за основу документальні свідчення про людей і події 1663 року, письменник зумів рельєфно представити цілу галерею образів українців другої половини ХVІІ століття, максимально колоритно відтворити дух епохи. Кулішів почин гідно продовжили наступники: А. Чайковський, Ю. Опільський, З. Тулуб, С. Черкасенко, Ю. Яновський, Ю. Косач, Ю. Горліс-Горський, У. Самчук, І. Багряний, П. Загребельний, С. Скляренко, Вал. Шевчук, Ю. Мушкетик, Р. Іваничук, Л. Костенко, В. Шкляр та ін. У історичних романах згаданих письменників представлено різні періоди бурхливої української історії: від давніх часів Київської держави до новітніх національно-визвольних змагань ХХ ст. У межах курсу передбачено розгляд знакових історичних романів українських письменників. Окрім насвітлення історичної правди пропонованих творів, їх впливу на формування або ж підсилення «історичної пам’яті» народу, враховано і час, і обставини написання кожного тексту. Увага до останнього критерію вкрай важлива, зважаючи на те, що тривалий період наша література (історична белетристика передусім) перебувала під дамоклевим мечем ідеологічного тиску окупантів. Загалом, історія України у національній романістиці представлена досить повно. Як правило, у поле письменницької уваги потрапляли знакові, переломні моменти історичного буття нації, коли вирішувалася майбутня доля народу.

Мета курсу – ознайомлення з дисципліною “Від «Чорної ради» Куліша до «Чорного Ворона» Шкляра: розвиток українського історичного роману” як систематизованим знанням про особливості поступу українського історичного романопису.

Рекомендована література

Основна

Бернадська Н. І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція : монографія / Ніна Бернадська. – К. : Академвидав, 2004. – 368 с.

Бовсунівська Т. Теорія літературних жанрів. К., 2009.

Галич Олександр, Назарець Віталій, Васильєв Євген. Теорія літератури. Київ: Либідь, 2001.

Гуляк А. Б. Становлення українського історичного роману. – К. : ТОВ Міжнародна фінансова аґенція, 1997. – 293 с.

Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. – Львів, 1999. – 278 с.

Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. – Дрогобич, 2008.

Ільницький М. Людина в історії (Сучасний історичний роман). – К. : Дніпро, 1989. – 356 с.

Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 280 с.

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літератури. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

Літературознавчий словник-довідник / ред кол. Роман Гром’як та ін. – Київ: Академія, 1997.

Мельничук Б. Випробування істиною : проблема історичної та художньої правди в українській історико-біографічній літературі (від початків до сьогодення). – К. : Академія, 1996. – 272 с.

Ромащенко Л. І. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози : Основні напрями художнього руху : монографія. – Черкаси : Вид-во Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького, 2003. – 388 с.

Ткаченко, Анатолій. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – Київ: Правда Ярославичів, 2003.

Hernadi Paul. Beyond Genre: New Directions in Literary Classification. Ithaca and London, 1972.

Допоміжна

Андрусів С. Український історичний роман: Онтологія та типологія жанру / С. Андрусів // Artline. – 1997. – № 4. – С. 36 – 37.

Баканов А. Історичний роман: Деякі ідейно-художні проблеми // Література Англії: ХХ століття. ‒ Київ : Вища школа, 1993. ‒ С. 72-92.

Баран Є. Українська історична проза другої половини ХІХ – початку ХХ століття і Орест Левицький / Євген Баран. – Львів : Логос, 1998. – 144 с.

Білий О. Літературний герой у контексті історії. – К. : Наукова думка, 1980. – 119 с.

В’язовський Г.А. Творче мислення письменника. – К. Дніпро, 1982. – 280 с.

Віннічук А. «Геройство мусить мати нагороду»: Концепція історичного минулого України в романістиці другої половини XX століття. Монографія. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2010. – 214 с.

Віннічук А. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини XX століття (М. Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький). – автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук зі спец. – 10.01.01. – українська література. – Київ, 2009. – 20 с.

Гречанюк Ю., Нямцу А. Проблеми історизму і традиції в літературі ХІХ – ХХ століть. – Чернівці : Рута, 1997. – 124 с.

Денисюк І. Мислячий історичний роман // Іваничук Р. Яничари. – Львів: Каменяр, 1992. – С. 5-14.

Андрусів С. Мости між часами (про типологію історичної прози) / Стефанія Андрусів // Українська мова і література в школі. – 1987. – № 8. – С. 16.

Дончик В. Істина – особистість: Проза Павла Загребельного. Київ: Рад. письменник, 1984. – 248 с.

Дяченко С. І. “Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів” Спиридона Черкасенка (типологія жанру, специфіка образної системи і способи її художньої реалізації) : автореф. дис канд. філол. наук: 10.01.01 / Світлана Іванівна Дяченко ; наук. кер. А. Б. Гуляк ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова . – Київ, 2001. – 17 с.

Шевчук З. Засоби моделювання історії в постмодерній українській прозі: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.06 / Шевчук Зоя Володимирівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2006. – 19 с.

Зборовська Н. Влада і свобода в романах Павла Загребельного // Слово і Час. – 2011. – № 10. – С. 3-23.

Ільницький М. Історія мисляча. На перехрестях віку. Кн. 1. Київ, 2008.– с. 170–184.

Мельникова Ю. Генеза історичного роману в українському літературознавстві як однієї із модифікацій жанру. Актуальні проблеми слов’янської філології. – 2010. Випуск 13.– Частина 2.– С. 55-66.

Панченко В. Золота нить історії: ми з Київської Русі / В. Панченко // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди. – К., 2011. – С. 281–289.

Пешорда Д. Жанрові модифікації сучасного історичного роману : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Д. Пешорда. – Львів, 2001. – 19 с.

Сікорська В. Художній часопростір в історичних романах Павла Загребельного: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» // В. Сікорська. – Кіровоград, 2007. – 20 с.

Слабошпицький М. За гамбурзьким рахунком: Читацькі маргіналії та варіації на тему Павла Загребельного/ М. Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2004. – 222 с.

Фащенко В. Павло Загребельний. Нарис творчості / В. Фащенко. – Київ: Дніпро, 1984. – 207 с.

Федорів Р. Історична романістика та національна свідомість // Дзвін. – 1996. – № 10- 12. – С. 109-113.

Силабус:

Завантажити силабус