Вступ до когнітивної лінгвістики

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648ArrayФЛл-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , ФЛо-31,

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів із найновішими теоретичними дослідженнями нової теорії мови та когнітивного напрямку лінгвістичної науки; посприяти засвоєнню принципових положень когнітивної лінгвістики з урахуванням теоретичного і прикладного застосування її здобутків та засвоєнню методів і прийомів когнітивного лінгвістичного аналізу.

Завдання: 1. Опанування термінологічним апаратом когнітивної лінгвістики. 2. Розвиток аналітичного мислення, навичок інтерпретації, критичного дослідницького погляду на різні підходи у мовознавчій науці. 3. Розвиток вміння вести дискусію, працювати у групах, обґрунтовувати власну позицію та розуміти позиції й стратегії, відмінні від власної. 4. Спроможність здійснювати пошук інформації, критично оцінювати її джерела та застосовувати її на практиці. 5. Уміння застосовувати експериментальні методи у мовознавчих дослідженнях. 6. Набуття навичок концептуального аналізу та укладання когнітивної дефініції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні проблеми і напрями сучасної когнітивної лінгвістики;
 • сутність когнітивного підходу до мови;
 • особливості співвідношення мови і мислення;
 • сучасний стан когнітивної лінгвістики, який є результатом тривалого розвитку науки про мову;
 • теоретичні поняття та категорії у зв’язку з іншими лінгвістичними дисциплінами;

вміти:

 • розпізнавати різні типи мовних знаків;
 • визначати особливості граматичної будови різних мов світу;
 • застосовувати методи і прийоми, свої знання про функціонування мовних одиниць та категорій для покращення своєї комунікативної діяльності з дидактичною метою;
 • застосовувати теоретичні знання про мову та методи і прийоми її аналізу для написання курсових і наукових робіт.

Рекомендована література

Базова

 1. Бацевич Ф.С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 240 с.
 2. Вітгенштайн, Людвіг. Tractatus Logico-Philosophicus; Філософські дослідження. / Пер. Євгена Поповича. — Київ: Основи. — 1995.
 3. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні : навчальний посібник/ Н. В. Слухай, О. С. Снитко, Т. П. Вільчинська. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – С. 5-14.
 4. Концепт БОЛЬ в типологическом  освещении / ред. В.М. Брицын, Е.В. рахилина, Т.И. Резникова, Г.М. Яворская. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – 424 с.
 5. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. ‑ М., 1988.
 6. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
 7. Мартінек С. Емпіричні й експериментальні методи у сучасній когнітивній лінгвістиці // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 52. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2011. – С. 25–32.
 8. Франко І.Я.Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 31, с. 45 – 119.
 9. Юдін О. Етнолінгвістичне вивчення народної культури і проблема дефініювання // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 52. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2011.
 10. Evans V., Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. – Edinburgh University Press, 2006.
 11. Rosch, E. 1973. Natural categories. Cognitive Psychology, 4, 328-350.
 12. Rosch, Eleanor. Zasady kategoryzacji // Etnolingwistyka, 17. – UMCS, 2005. 11- 35.

Допоміжна

 1. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
 2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
 3. Лингвоконцептология: перспективные направления. Луганск ГУ: „ЛНУ имени Тараса Шевченко” – 623 с.
 4. Мартінек С. Структура когнітивної категорії крізь призму асоціативного експерименту (на матеріалі слов’янських мов) // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2012. Вип. 61. – С. 76–85.33 664.
 5. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. 1. – М., 1960.
 6. Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях // Вопросы языкознания, № 2. – С. 68‑78.
 7. Bartmiński J. Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki / J. Bartmiński // Jezyk a kultura. – 1998. – №12. – S. 63–83.
 8. Bartmiński J. Stereotyp Rosjanina i jego profi lowanie we współczesnej polszczyżnie / J. Bartmiński, I. Lappo, U. Majer-Baranowska // Etnolingwistyka. – 2002. – №14. – S. 105–152.
 9. Cognitive Sociolinguistics : Language Variation, Cultural Models, Social Systems / Ed. by G. Kristiansen, R. Dirven. – Berlin : Mouton de Gruyter, 2008.
 10. Geeraerts D. Introducing cognitive linguistics / D. Geeraerts, H. Cuyckens // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. – Oxford University Press US, 2007. – P. 3–24.
 11. Kemmer, S. 2006. Ludzkie poznanie a process uszczegółowienia zdarzeń: Analiza wybranych uniwersalnych kategorii pojęciowych. – Kraków: Universiras.
 12. Lakoff, George P. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. University of Chicago Press, 1987 .
 13. Sweetser, E. 1996. From etymology to pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure. Cambridge University Press.

Інформаційні ресурси

 1. Лінгвістичний портал MOVA.info http://www.mova.info
 2. http://www.wikipedia.org
 3. Український лінгвістичний портал http://www.ulif.org.ua/ulif/
 4. Портал української мови та культури http://slovnyk.net/

Робоча програма

Завантажити робочу програму