Вступ до мовознавства (сходознавці)

Тип: Нормативний

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ГОНТАРУК ЛарисаФЛа-11, ФЛч-11, ФЛя-11, ФЛх-11
216доцент ГОНТАРУК ЛарисаФЛа-11, ФЛх-11, ФЛя-11, ФЛч-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛа-11доцент ГОНТАРУК Лариса
ФЛх-11доцент ГОНТАРУК Лариса
ФЛч-11
ФЛя-11
216ФЛа-11доцент ГОНТАРУК Лариса
ФЛч-11доцент ГОНТАРУК Лариса
ФЛх-11доцент ГОНТАРУК Лариса
ФЛя-11доцент ГОНТАРУК Лариса

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

“Вступ до мовознавства” — пропедевтичний курс, що ознайомлює студентів з базовими теоретичними поняттями мовознавства, тому він займає важливе місце у підготуванні кваліфікованих фахівців-філологів.
Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями мовознавства та методами ї дослідження.
Найважливішими завданнями курсу є:
1. Визначити коло дослідження загального, конкретного та прикладного мовознавства, з’ясувати їх місце серед інших наук, дати характеристику сучасним напрямам лінгвістики
2. Навчити застосовувати методи лінгвістичних досліджень
3. Ознайомити студентів з природою, сутністю, структурою, теоріями походження мови та письма
4. Розглянути основні поняття та категорійний апарат структурної лінгвістики, ознайомити слухачів з основними характеристиками одиниць різних рівнів мови та мовлення
5. Окреслити найважливіші проблеми класифікації мов світу.

Результати навчання:
знати:
природу, сутність, структуру, теорії походження мови та письма; сучасні напрями лінгвістичних досліджень у світовому мовознавстві та в Україні; основні поняття та категорійний апарат загального мовознавства; принципи класифікації мов світу.
вміти:
Розрізняти одиниці різних мовних рівнів; застосовувати методи лінгвістичних досліджень для аналізу одиниць різних рівнів мови та мовлення; визначати місце мови за типологічною та генеалогічною класифікацією; давати дефініцію мовознавчим термінам, передбаченим програмою.

Курс пов’язаний з іншими навчальними дисциплінами. До їх числа входять “Ділова українська мова”, “Загальне мовознавство”, “Сучасна англійська мова. Фонологія. Лексикологія. Лексикографія. Морфологія. Синтаксис.” “Лексикографія та корпусна лінгвістика”, “Порівняльно-історичне мовознавство”, “Історія англійської мови”.

Форма звітності: екзамен
Мова вивчення: українська

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
1. Білецький А.О. Про мову й мовознавство. — К., 1996.
2. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей фонетики. — СПб., 1991.
3. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. — М., 1965.
4. Булаховский Л.А. Введение в языкознание. — М., 1954.
5. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. — К.,1959.
6. Введение в языкознание. Хрестоматия. – М., 2000.
7. Головин Б.Н. Введение в языкознание. — М., 1983.
8. Донець Л .С, Мацько Л .1. Вступ до мовознавства: Практикум. —К., 1989.
9. Дорошенко СІ., Дудик П.С Вступ до мовознавства. — К., 1974.
10. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. — М., 1979.
11. Калиновий М.Я. Вступ до мовознавства. — К.— Львів, 1947.
12. Камчатнов А.М., Николина М.А. Введение в языкознание. — М.,1999.
13. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. — К.— Одеса, 1991.
14. Касевич В.Б. Элементы общей лингвистики. — М., 1977.
15. Кодухов В.И. Введение в языкознание. — М., 1987.
16. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000.
17. Кочергина В.А. Введение в языковедение. — М., 1991.
18. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. — М.,1978.
19. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. — М., 1987.
20. Матусевич М.И. Введение в общую фонетику. — Л., 1959.
21. Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание: Учебное пособие. – Минск, 1989.
22. Норман Б.Ю., Павленко Н.А. Введение в языкознание: Хрестоматия. — Минск, 1977.
23. Перетрухин В.Н. Введение в языкознание. — Воронеж, 1972.
24. Плунгян В.А. Почему языки такие разные. — М., 1996.
25. Потапенко О.І. Цікаве мовознавство. — Біла Церква, 1996.
26. Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М., 1996.
27. Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. — М., 1979.
28. Росетті А. Вступ до фонетики. — К., 1974.
29. Скалозуб Л.Г. Вступ до мовознавства / Скорочений конспект лекцій. – Ч. 1. – К., 1971; Ч.2. – К., 1973.
30. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. – М., 1975.
31. Ющук І.П. Вступ до мовознавства. — К., 2000.

Допоміжна
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1969.
2. Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской лингвистической школы. — М., 1964.
3. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.
4. Доленко М.Т. Вступ до мовознавства: Збірник вправ і завдань. — К., 1975.
5. Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термі-нів. — К., 1957.
6. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрец Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.
7. Левицький Ю.-М. Мови світу: Енциклопедичний довідник. —Львів, 1998.
8. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. – М., 1990.
9. Марузо Ж. Словарь лигвистических терминов. – М., 1960.
10. Немченко В.Н. Основные понятия словообразования в терминах. — Красноярск, 1985.
11. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М., 1976.
12. Українська мова. Енциклопедія. — К., 2000 (друге видання —2004).
13. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С.Я. Єрмоленко. — К., 2001.
14. Хэмп 3. Словарь американской лингвистической терминологии. — М., 1964.
15. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: Енциклопедичний словник. — К., 1998.

Матеріали

Інформаційні ресурси

1. Лінгвістичний портал MOVA.info http://www.mova.info
2. Wikipedia. http://www.wikipedia.org
3. Український лінгвістичний портал http://www.ulif.org.ua/ulif/
4. Портал української мови та культури http://slovnyk.net/

Робоча програма

Завантажити робочу програму