ГОНТАРУК Лариса

Посада: доцент кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Електронна пошта: larysa.hontaruk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Етнолінгвістика, семантика, історична лексикологія.

Курси

Публікації

Методичний посібник

Гонтарук Лариса. Науково-методичні рекомендації до «Вступу до мовознавства». Львів, 2015. 30 с.

Колективна монографія

Гонтарук Лариса. Сфера ‘сакрум’ у формуванні граматичних значень та лексико-граматичних категорій // Маґістр гри слова. Упорядники Оксана Ясіновська, Лідія Сваричевська. Луцьк, 2009. С. 98–103.

Статті

2021

 • Гонтарук Лариса. Аксіосфера ‘Своя земля’ – ‘Чужа земля’ в поезії Лесі Українки. Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської мультидисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ідеологія національної аристократії». Львів, 2021. С. 137–152.
 • Гонтарук Лариса. «Русский национальный характер» та «русская национальная идея» в дискурсі російського підручника для вищої школи (соціолінгвістичний аналіз) // Матеріали 13-тої Всеукраїнської наукової конференції «Мовна політика держави: історико-правова ретроспектива і сучасність». Львів, 2021. С. 29–35.

2020

 • Гонтарук Лариса. Стереотип ‘Чужа країна’ в свідомості та мовленнєвій практиці російського священника (на матеріалі оповідань священника  Я. Шипова) // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. № 72. Львів, 2020. С. 295–305.

2019

 • Гонтарук Лариса. Структура та природа значення слова // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. № 70. Львів, 2019. С. 370–387.

2018

 • Гонтарук Лариса. Роль етнолінгвістики в процесі збереження  і популяризації народної культури в сучасному глобалізованому світі. // Матеріали науково-практичної конференції «Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій». Харків, 2018. С. 56–61.

2017

 • Гонтарук Лариса. Вплив церковнослов’янської мови на українську літературну мову XVI – першої половини XVII ст.: семантичний аспект (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Проблеми слов’янознавства. № 66. Львів, 2017. С. 192–210.

2016

 • Гонтарук Лариса.  Релігійний текст і контекст // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Антропний принцип в контексті актуальних проблем філософії науки». Львів, 2016. С. 68 – 71.
 • Гонтарук Лариса. Відображення українсько-російських мовних контактів у «Словнику староукраїнської мови XIV–XV ст.» та «Словнику української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» // Сучасна українська нація: мова, історія, культура. Львів, 2016. С. 12–18.

2015

 • Гонтарук Лариса. Екстра- та інтралінгвістичні чинники впливу польської мови на українську в XVI – першій половині XVII ст. // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету ім. І.Франка [за ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського]. Київ, 2015. С. 621–631.
 • Гонтарук Лариса. Церковнослов’янські та українські перекладні твори Д. Наливайка кінця XVI–першої чверті XVII ст.: проблема першоджерела // Проблеми слов’янознавства. № 64. Львів, 2015. С. 113–124.

2014

 • Гонтарук Лариса. Опозиція «сильний» – «слабкий» у міжкультурній комунікації: на матеріалі української та російської мов XIV – першої половини XVII ст. // Мова і суспільство. Львів, 2014. С. 54 – 62.

2011

 • Гонтарук Лариса. Сфера Сакрум‑Профанум у системі культура‑мова. Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. № 52. Львів, 2011. С. 46–58.

2009

 • Гонтарук Лариса. [Рец.] Галина Мацюк. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві: Монографія.  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 432 с. (Сер.: «Мова і соціум»; Вип.1). Мацюк Галина Петрівна «Прикладна соціолінгвістика». Питання мовної політики: Навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 212 с.(Сер. : «Мова і соціум»; Вип.2); Міжнародні зобов’язання України та Німеччини в контексті європейської мовної політики: українсько- німецький студентський семінар із соціолінгвістики: [зб. статей і тез] /за ред Г.Мацюк. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. 168 с. //  Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. Вип. 52. Львів, 2011. С. 416–419.

2008

 • Гонтарук Лариса. Етнолінгвістика // Українська фольклористика: Словник-довідник. Тернопіль, 2008. С. 115–117.
 • Гонтарук Лариса. Суґестивна лінгвістика // Українська фольклористика: Словник-довідник. Тернопіль, 2008. С. 362–364.
 • Гонтарук Лариса. Семантична структура запозичень як джерело історико‑лексикологічних досліджень (у контексті творів Д.Наливайка та пам’яток XI – першої половини XVII ст.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2008. 17 с.

2004

 • Гонтарук Лариса. Характер запозичень із польської мови в українську ХVІ – першої половини ХVІІ ст. // Проблеми слов’янознавства. № 54. Львів, 2004. С. 78–103.
 • Гонтарук Лариса. Українська семема в значеннєвій структурі полонізму цнота в українській лексиці поч. ХVІІ ст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. № 34. Львів: Львівський нац. ун-т. ім. І. Франка, 2004. С. 74–78.

2003

 • Гонтарук Лариса. Семантичні процеси у старослов’янізмі добродhтєль у мові XVII ст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Історична українська та діалектна лексика. № 4. Львів, 2003. С. 151–159.
 • Гонтарук Лариса. Парадигматика полонізму цнота у значенні ’доброчесність, чеснота’ в українській мові ХVІ – першої половини ХVІІ ст. // Проблеми слов’янознавства. № 53. Львів, 2003. С. 164–184.
 • Гонтарук Лариса. Роль оцінного компонента в семантичній структурі слова // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. № 30. Львів, 2003. С. 160 –171.

2002

 • Гонтарук Лариса. Із історії української лексики першої чверті XVII ст.: спросний та його похідні (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Мовознавчі студії (збірник НТШ). Львів, 2002. С. 58–77.

2000

 • Гонтарук Лариса. Семантичні процеси у полонізмі цнота в українській мові XVII ст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Проблеми слов’янознавства. № 51. Львів, 2000. С. 167–173.
 • Гонтарук Лариса. Семема ’дівоча невинність, незайманість, честь’ у семантичній структурі лексеми цнота (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. № 29. Львів, 2000. С. 128–137.

1999

 • Гонтарук Лариса. Із історії української лексики першої чверті XVII ст.: проблеми запозичень (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. Ч. 2. Львів, 1999. С. 10–17.

1995

 • Гонтарук Лариса. Із спостережень над мовою творів Д.Наливайка (поява неологізмів та явище іррадіації синонімів) // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. № 25. Львів, 1995. С. 50–58.

1994

 • Гонтарук Лариса. Роль творчості Д. Наливайка у процесі витворення нової української літературної мови XVI ‑ першої половини XVII ст. // Україна в минулому. № 5. Київ–Львів, 1994. С 76–84.

 

Програми спецкурсів і спецсемінарів

 • Гонтарук Лариса. Програма спецкурсу «Лексико-семантичні аспекти «Мовної картини світу» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. С. 16–22.
 • Гонтарук Лариса. Програма спецкурсу «Актуальні проблеми етнолінгвістики в аспекті міжкультурної комунікації» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. С. 89–95.
 • Гонтарук Лариса. Програма спецкурсу «Основи кириличної палеографії» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. С. 76–78.

Біографія

Мовознавець, кандидат філологічних наук (2008), доцент кафедри загального мовознавства (2011).

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1990 р.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЗАПОЗИЧЕНЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИКО‑ЛЕКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (у контексті творів Д. Наливайка та пам’яток ХІ – першої половини XVII ст.) за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Викладає курси: “Вступ до мовознавства”, “Загальне мовознавство”, “Семантика”, “Етнолінгвістика”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!