ГОНТАРУК Лариса

Посада: доцент кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Електронна пошта: larysa.hontaruk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Етнолінгвістика, семантика, історична лексикологія.

Курси

Публікації

Статті

 • Гонтарук Л. В. Відображення українсько-російських мовних контактів у «Словнику староукраїнської мови XІV–XV ст.» та «Словнику української мови XVI – першої половини XVII ст.» – Львів: Друк. Львів. нац. мед. ун-т. ім. Д. Галицького, 2016. – С. 12–18.
 • Гонтарук Л. В. Екстра- та інтралінгвістичні чинники впливу польської мови на українську в XVI – першій половині XVII ст. / Лариса Гонтарук // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету ім. І. Франка [за ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського] – Київ : Фірма «Інко», 2015. – С. 621–631.
 • Гонтарук Л. В. Церковнослов’янські та українські перекладні твори Д. Наливайка кінця XVI-першої чверті XVII ст.: проблема першоджерела / Лариса Гонтарук // Проблеми слов’янознавства. – Львів : Ін-т славістики ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 64. – С. 42–53.
 • Гонтарук Л. В. Опозиція «сильний» – «слабкий» у міжкультурній комунікації: на матеріалі української та російської мов XIV – першої половини XVII ст. / Лариса Гонтарук // Мова і суспільство – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 54–62.
 • Гонтарук Л. В. Сфера Сакрум-Профанум у системі культура – мова // Вісник Львівського університету. Серія філологія. – Вип. 52. – Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка,  2011.С. 46-58.
 • Гонтарук Л. В. Сфера ‘сакрум’ у формуванні граматичних значень та лексико-граматичних категорій // Маґістр гри слова. Луцьк, Вид-во Львів. нац. універ. ім. І.Франка, 2009. – С. 98‑103.
 • Гонтарук Л. В.  Етнолінгвістика // Українська фольклористика: Словник-довідник. – Тернопіль, Вид-во Підручники і посібники, 2008, С. 115–117.
 • Гонтарук Л. В. Суґестивна лінгвістика // Українська фольклористика: Словник-довідник. – Тернопіль, Вид-во Підручники і посібники, 2008, С. 362–364.
 • Гонтарук Л. В. Семантична структура запозичень як джерело історико‑лексикологічних досліджень (у контексті творів Д.Наливайка та пам’яток XI – першої половини XVII ст.) // автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2008. 17 С.
 • Гонтарук Л. В. Характер запозичень із польської мови в українську ХVІ – першої половини ХVІІ ст. // Проблеми слов’янознавства. – Львів: Ін-т славістики Львівського нац. ун-ту. ім. І. Франка, 2004. – Вип. 54. – С. 78–103.
 • Гонтарук Л. В. Українська семема в значеннєвій структурі полонізму цнота в українській лексиці поч. ХVІІ ст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. – Львів: Львівський нац. ун-т. ім. І. Франка, 2004. – Вип. 34. – С. 74–78.
 • Гонтарук Л. В. Семантичні процеси у старослов’янізмі добродhтєль у мові XVII ст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Історична українська та діалектна лексика. – Львів: Ін-т українознавства ім І.Крип’якевича, 2003. – Вип. 4. – С. 151–159.
 • Гонтарук Л. В. Парадигматика полонізму цнота у значенні ’доброчесність, чеснота’ в українській мові ХVІ – першої половини ХVІІ ст. // Проблеми слов’янознавства. – Львів: Ін-т славістики Львівського нац. ун-ту. ім. І. Франка, 2003. – Вип. 53. – С. 164–184.
 • Гонтарук Л. В. Роль оцінного компонента в семантичній структурі слова // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. – Львів: Львівський нац. ун-т. ім. І. Франка, 2003. – Вип. 30. – С. 160–171.
 • Гонтарук Л. В. Із історії української лексики першої чверті XVII ст.: спросний та його похідні (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Мовознавчі студії (збірник НТШ). – Львів: НТШ, 2002. –С. 58–77.
 • Гонтарук Л. В. Семантичні процеси у полонізмі цнота в українській мові XVII ст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Проблеми слов’янознавства. – Львів: Ін-т славістики Львівського нац. ун-ту. ім. І. Франка, 2000. – Вип. 51. – С. 167–173.
 • Гонтарук Л. В. Семема ’дівоча невинність, незайманість, честь’ у семантичній структурі лексеми цнота (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. – Львів: Львівський нац. ун-т. ім. І. Франка, 2000. – Вип. 29. – С. 128–137.
 • Гонтарук Л. В. Із історії української лексики першої чверті XVII ст.: проблеми запозичень (на матеріалі творів Д. Наливайка) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: Вид-во Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 10–17.
 • Гонтарук Л. В. Із спостережень над мовою творів Д. Наливайка (поява неологізмів та явище іррадіації синонімів) // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. Львів: Вид-во Світ., 1995. – Вип. 25. – С. 50–58.
 •  Гонтарук Л. В. Роль творчості Д. Наливайка у процесі витворення нової української літературної мови XVI ‑ першої половини XVII ст. // Україна в минулому. ‑ Київ–Львів: Вид-во НАН України. Ін-т української археографії, 1994. – Вип. 5. – С 76–84.

Біографія

Мовознавець, кандидат філологічних наук (2008), доцент кафедри загального мовознавства (2011).

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1990 р.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЗАПОЗИЧЕНЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИКО‑ЛЕКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (у контексті творів Д. Наливайка та пам’яток ХІ – першої половини XVII ст.) за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Викладає курси: “Вступ до мовознавства”, “Загальне мовознавство”, “Семантика”, “Етнолінгвістика”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!