Етнолінгвістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
564доцент ГОНТАРУК ЛарисаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛл-31, ФЛф-31, ФЛо-31, ФЛо-32, ,

Опис курсу

Етнолінгвістика є тією галуззю мовознавства, яка предметом своїх досліджень обрала мову в її зв’язках із культурою, взаємодію мовних, етнокультурних і етнопсихологічних факторів у функціонуванні та еволюції мови. У більш широкому розумінні етнолінгвістика розглядається як комплексна дисципліна, що вивчає за допомогою лінгвістичних методів “план змісту” культури, народної психології та міфології незалежно від способів їх формального вираження (слово, предмет, обряд і т.п.). У межах цієї дисципліни система мови вивчається як суспільний витвір у цілому багатстві її змін, стилів, варіантів, а також у всій різноманітності її застосувань, у зв’язку з системою культури, що становить собою порядок людських дій із вписаними у ці дії моделями поведінки і оцінками, а також з культурою, яка є відображенням цих дій та оцінок. Саме такий підхід до мови дає змогу по-новому глянути на словник та граматику мови, по-новому зрозуміти значення і місце всіх складових мовної системи будь-якої мови.

Мета курсу – дати студентам основні знання у сфері організації, функціонування та аналізу МКС, який є міждисциплінарним науковим об’єктом, що об’єднує екстралінгвістичні та інтралінгвістичні складові.

Цілі курсу – ознайомити студентів із теоретичними положеннями етнолінгвістики, її предметом та об’єктом, термінологічною базою, проблематикою досліджень; показати студентам, яким чином досвід минулих поколінь відображається у мові, який вплив мови на спосіб мислення людини, як закріплюються у мові закодовані у ній протягом століть моделі, схеми мислення мовної спільноти

Результати навчання:
знати:
• найважливіші теоретичні положення етнолінгвістики;
• основні категорії етнолінгвістики;
• мати уявлення про типи культури і типи МОС;
• методологічні підходи до вивчення МОС;
• структурні елементи МОС;
• вербальні та невербальні складові культуреми;
• як відображається МОС у невербальних текстах культури.

уміти:
• визначати тип МОС;
• бачити змінний характер МОС у залежності від типу культури і, вужче, типу тексту;
• навчитися аналізувати МОС у різноманітних текстах культури;
• визначати різні елементи тексту, зумовлені моделями культури;
• використовувати невербальні тексти культури при аналізі МОС;
• розпізнавати комунікативні невдачі, зумовлені чинниками культури.

Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська

Рекомендована література

  • Основна
  • Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2001.
  • Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993
  • Радченко О.А. Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. – М. 1997. – Т.1.
  • Брутян Г.А. Гипотеза Сепира-Уорфа. – Ереван, 1968.
  • Жайворонок В. українська етнолінгвістика. Нариси. К., 2007.
  • Снігаренко В.Т. Основи етнолінгвістики: навч. посіб. /. – Торецьк, 2019.
  • Шарманова Н.М. Етнолінгвістика. – К.: Вид.центр «Київський університет», 1999, 282 с.
  • Барилова Г.К., Глуховцева К.Д. Українська етнолінгвістика, – Луганськ, Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 228 с.
  1. Додаткова
  • Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
  • Гончаренко В.В., Шингарёва Е.А. Фреймы для распознавания смысла текста. Кишенёв, 1984.
  • ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
  • Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: проблемы семиосоциологии. М. 1984.
  • Каменская О.Л. Текст и коммуникация. М. 1989.
  • Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 1986.
  • Мирча Элиаде, Священное и мирское. М., 1994.
  • Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. М., 1983.
  • Гуцульські говірки: лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. Львів, 2000.
  • Голубовская И.А. Этнические особенности языковых картин мира: Монография. – К.: ИПЦ «Киевский университет» 2002
  • Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. – М., 1995.
  • Уфимцева А.А. Лексическое значение: (Принцип семиологического описания лексики) – М., 1986
  • Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985
  • Гумбольдт В. Об изучениии языков, или план систематической энциклопедии всей языков // Язык и философия культуры / Пер.с.нем. – М: Прогресс, 1985.
  • Толстой Н.И. О предмете этнолингвыстики и её роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии: Язык и этнос. – Л., 1983. C. 188
  • Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку. Наука и языкознание. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. – М. 1960
  • Романова Н П. Питання співвідношення світогляду та структури мови в сучасному зарубіжному мовознавстві (концепція неогумбольдтіанства) // Питання теорії мови в зарубіжному мовознавстві. – К. 1976
  • Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. – М. 1993
  • Толстая С.М. Этнолингвистика: современное состояние и перспективы // http:ivgi.rsuh.ru/folklore/ Tolstaja.html
  • Цивьян Т.В. О лингвистических основах модели мира (на материале балканских языков и традиций) // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. – М. 1989.
  • Виноградова Л.Н. Фольклор как источник для реконструкции древней славянской духовной культуры // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. – М., 1989
  • Никитина С.Е. Предмет и метод лингвофольклористики // www.ruthenia.ru/folklore/Nikitina_tezisi.html
  • Никитина С.Е. О концептуальном анализе в народной культуре // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. – М., 1999
  • Кісь.Р. Мова, думка і культурна реальність (від Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Л., 2002
  • Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти дослідженнь // Мовознавство. – 2001. – № 5
  • Толстой Н.И. Очерки по славянской мифологии т єтнолингвистике. – М., 1995.
  • Кононенко І.В. Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов) // Мовознавство. – 1996. – №6
  • Соколовская Ж.П. «Картина мира» в значениях слов. «Семантические фантазии» или «катехизис семантики» ? – Симферополь, 1993.
  • Топоров В.Н., Иванов В.В. Санскрит. – М. Изд.вост.лит., 1960 – 134 с.
  • Попов Ю.В., Трегубович Т.П. Текст: структура и семантика. М., 1984.
  • Etnolingwistzka. Lublin. 1-12, № 1988-2000.
  • Anusiewicz J. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. – Wrocław, 1994
  • Bartmiński J., Tokarski R. Językowy obraz świata a spojność tekstu // Teoria tekstu. Ossolineum, 1986
  • Niebrzegowska S. Polski sennik ludowy. Lublin, 1996.
  • Język a kultura. Wrocław, № 13-16, 2000-20001.
  • Konotacja, Lublin 1988.
  • Językowy obraz świata, Lublin 1991.
  • Burszta W. Język a kultura w myśli etnologicznej. – Wrocław, 1986.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус