Етнолінгвістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664доцент ГОНТАРУК ЛарисаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , ФЛф-31, ФЛл-31, ФЛо-31, ,

Опис курсу

Етнолінгвістика є тією галуззю мовознавства, яка предметом своїх досліджень обрала мову в її зв’язках із культурою, взаємодію мовних, етнокультурних і етнопсихологічних факторів у функціонуванні та еволюції мови. У більш широкому розумінні етнолінгвістика розглядається як комплексна дисципліна, що вивчає за допомогою лінгвістичних методів “план змісту” культури, народної психології та міфології незалежно від способів їх формального вираження (слово, предмет, обряд і т.п.). У межах цієї дисципліни система мови вивчається як суспільний витвір у цілому багатстві її змін, стилів, варіантів, а також у всій різноманітності її застосувань, у зв’язку з системою культури, що становить собою порядок людських дій із вписаними у ці дії моделями поведінки і оцінками, а також з культурою, яка є відображенням цих дій та оцінок. Саме такий підхід до мови дає змогу по-новому глянути на словник та граматику мови, по-новому зрозуміти значення і місце всіх складових мовної системи будь-якої мови.

Результати навчання:
знати:
• найважливіші теоретичні положення етнолінгвістики;
• основні категорії етнолінгвістики;
• мати уявлення про типи культури і типи МОС;
• методологічні підходи до вивчення МОС;
• структурні елементи МОС;
• вербальні та невербальні складові культуреми;
• як відображається МОС у невербальних текстах культури.

уміти:
• визначати тип МОС;
• бачити змінний характер МОС у залежності від типу культури і, вужче, типу тексту;
• навчитися аналізувати МОС у різноманітних текстах культури;
• визначати різні елементи тексту, зумовлені моделями культури;
• використовувати невербальні тексти культури при аналізі МОС;
• розпізнавати комунікативні невдачі, зумовлені чинниками культури.

Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська

Рекомендована література

 1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
 2. ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
 3. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. М. 1989.
 4. Макаров М.Л. Коммуникативная структура текста. Тверь, 1990.
 5. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 1986.
 6. Гуцульські говірки: лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. Львів, 2000.
 7. Валчина Н.С. Теория текста. М., 2004.
 8. Голубовская И.А. Этнические особенности языковых картин мира: Монография. – К.: ИПЦ «Киевский университет», 2002.
 9. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. – М., 1995.
 10. Гумбольдт В. Об изучениии языков, или план систематической энциклопедии всей языков // Язык и философия культуры / Пер.с.нем. – М: Прогресс, 1985.
 11. Толстой Н.И. О предмете этнолингвыстики и её роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии: Язык и этнос. – Л., 1983.
 12. Брутян Г.А. Гипотеза Сепира-Уорфа. – Ереван, 1968.
 13. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993.
 14. Романова Н П. Питання співвідношення світогляду та структури мови в сучасному зарубіжному мовознавстві (концепція неогумбольдтіанства) // Питання теорії мови в зарубіжному мовознавстві. – К., 1976.
 15. Толстая С.М. Этнолингвистика: современное состояние и перспективы // http:ivgi.rsuh.ru/folklore/ Tolstaja.html
 16. Цивьян Т.В. О лингвистических основах модели мира (на материале балканских языков и традиций) // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. – М., 1989.
 17. Кісь.Р. Мова, думка і культурна реальність (від Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Л., 2002.
 18. Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти дослідженнь // Мовознавство. – 2001. – № 5.
 19. Кононенко І.В. Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов) // Мовознавство. – 1996. – №6.
 20. Соколовская Ж.П. «Картина мира» в значениях слов. «Семантические фантазии» или «катехизис семантики». – Симферополь, 1993.
 21. Etnolingwistzka. Lublin. 1-12, № 1988-2000.
 22. Anusiewicz J. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. – Wrocław, 1994.
 23. Bartmiński J., Tokarski R. Językowy obraz świata a spojność tekstu // Teoria tekstu. Ossolineum, 1986.
 24. Językowy obraz świata, Lublin, 1991.
 25. Burszta W. Język a kultura w myśli etnologicznej. – Wrocław, 1986.

Робоча програма

Завантажити робочу програму