Текст і його контексти

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ГОНТАРУК ЛарисаФЛу-21м, ФЛт-21м, ФЛф-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛу-21мдоцент ГОНТАРУК Лариса
ФЛт-21мдоцент ГОНТАРУК Лариса
ФЛф-21мдоцент ГОНТАРУК Лариса

Опис курсу

Сучасна лінгвістика – це текстоцентрична наука, наука розпізнавання і створення змістів. Вона уся пронизана проблемами семантики і прагматики. Звідси випливає дуже важлива прикладна роль курсу «Текст і його контексти». Тут студенти отримають або актуалізують основні знання про текст і його типи, співвіднесенність тексту і дискурсу, тексту і твору, тексту і контексту, а також ознайомляться з основними методами і прийомами семантичного аналізу текстів різних жанрів і набудуть практичних навиків їхнього застосування. Студенти ознайомляться зі змістом понять «текст», «дискурс», «контекст», «твір», «значення», «сенс», «смислова інформація тексту», «внутрішній контекст», «підтекст», «гіпертекст», «макротекст», «ситуація мовного спілкування», «текстотворення», «мовна картина світу» та ін.

Мета – ознайомити слухачів з найважливішими поняттями семантики в області тексту та контексту, концепціями та гіпотезами, які стосуються прагматики та семантики тексту, науковими школами з теоріх тексту, дати студентам основні знання щодо класифікації текстів, концептуальної різниці між текстом, дискурсом і твором, складових семантичного контексту, а також основних методів дослідження семантики тексту.

Завдання – ознайомити студентів із теоретичними положеннями семантики тексту, а також випрацювати практичні навики експлікації семантики тексту:

1. Дати поняття про текст і контекст.

2. Познайомити слухачів зі складовими контексту: семантичним, прагматичним, культорологічним.

3. Розглянути методи дослідження семантики тексту.

4. Навчити застосовувати методи дослідження семантики тексту в практичній діяльності.

Рекомендована література

Базова
1. Бацевич, Кочан 2016: Бацевич Ф. С., Кочан І. М. Лінгвістика тексту: підручник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 316 с.
2. Єщенко 2009: Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. пос. Київ: Академвидав, 2009. 264 с.
3. Загнітко 2007: Загнітко А. П. Лінгвістика тексту: теорія і практикум: навч. пос. Донецьк: Юго-Восток, 2007. 314 с.
4. Ковалик, Мацько, Плющ 1984: Ковалик І. І., Мацько Л. І., Плющ М. Я. Методика лінгвістичного аналізу тексту: пос. для студ. Київ: Наука, 1984. 241 с.
5. Кочан 2008: Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 423 с.
6. Кочан 2020: Кочан І. М. Практикум з лінгвістики тексту. Львів: Дрогобич: Посвіт, 2020. 220 с.
7. Крупа 2005: Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. Київ: Підручники, посібники, 2005. 416 с.
8. Кухаренко 2004: Кухаренко В. А. Текст як комунікативна одиниця. Інтерпретація тексту: підруч. для студ. старш. курсів ф-тів англ. мови. Вінниця: Нова книга, 2004. С. 72–94.
9. Прикладна лінгвістика: навчальний посібник/ МОН України, Уманський держ. пед. ун.-т. імені Павла Тичини/; упорядник: Н. А. Цимбал. – Умань: Візаві, 2019. – 106 с.
10. Приходько 2013: Приходько Г. І. Оцінка і комунікація: посібник. Вінниця, 2013. 168 с.
11. Серажим 2012: Серажим К. С. Текстознавство: підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. 527 с.
12. Grzegorczykowa 2001: Grzegorczykowa R. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa, 2001. 182 s.
13. Lyons 1984: Lyons J. Semantyka 1. Warszawa, 1984.
14. Lyons 1989: Lyons J. Semantyka 2. Warszawa, 1989.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус