ІГНАТІВ Надія

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: nadiya.ihnativ@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Тенденції розвитку художньо-документальної прози XX століття в аспекті жанрології.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Ігнатів Н.Є. Досвід трагічних подій ХХ століття очима і серцем жінки (на матеріалі документальної прози Світлани Алексієвич) / Надія Ігнатів// Kobieta w zwierciadle języka і kultury=Жінка в дзеркалі мови та культури : [monografia wieloautorska=колективна монографія] / pod red.: Аłły Аrchangielskiej i Mirosławy Hordy. – Szczecin, 2017. – S. 225-245 (1,3 друк. арк.).

Статті:

 1. Жанры документальной прозы в творчестве Светланы Алексиевич и Юрия Щербака  //Сучасна філологічна наука в національному відродженні: Матеріали звітної наукової конференції, присвяченої пам’яті професора Т.Комаринця; 5 травня 1992 р. – Львів, 1994. – С.116–118.
 2. Поетика документальної прози (на матеріалі творів «У війни не жіноче обличчя» С.Алексієвич та «Чорнобиль» Ю.Щербака)  //Українське літературознавство. Випуск 61. – Львів: Світ, 1995. – С. 40–52.
 3. Сучасна білоруська «епічно-хорова» проза. Тенденції розвитку //Проблеми слов’янознавства. Випуск 47.  – Львів: Світ, 1995. – С.139–142.
 4. Система образных средств в документальной прозе С.Алексиевич и Ю.Щербака  //Научные чтения, посвященные 50-летию образования кафедры русского языка филологического факультета. Материалы: доклады, сообщения, тезисы. – Львов, 1995. – С.214–218.
 5. Форми втілення авторської свідомості у документальній прозі   //Мова та її функціонування: Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 25.  – Львів: Світ, 1995. – С.41–45.
 6. Пошуки сучасної документальної прози. Типологічний аналіз //Українська філологія: історія і перспективи. Матеріали наукової конференції, присвяченої 145-річчю заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів, 1995. – С.332–337.
 7. Перспективи типологічного аналізу «епічно-хорової» прози  //Матеріали V Міжнародної  наукової конференції «Семантика мови і тексту».– Частина 2. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – С.86–88.
 8. Проблема  «Автор – образ – читач» у літературознавчій концепції  О.О.Потебні  //Львівська потебніана: Матеріали наукових читань. 21 вересня 1995 р. – Львів: Світ, 1997. – С.166–171.
 9. Жанрові форми сучасної документальної прози (на матеріалі європейських літератур)  //«Язык. Культура. Взаимопонимание»: Материалы международной конференции. –Львов, 1997. – С. 437–444.
 10. Эстетическая значимость документального образа в «Автобиографии» Е.Замятина //Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Третьи международные замятинские чтения. – Тамбов, 1997. – С.119–121.
 11. Жанрові новації сучасної документальної прози (на матеріалі слов’янських літератур) //Матеріали Міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича: У 2-х т. – Львів: Літопис, 1998. – Т.2.–С.115–120.
 12. Жанрові риси епічно-хорової прози в книзі С.Алексієвич «Цинковые мальчики» //Філологічні студії. – Луцьк. – 1998. – Вип. 4. – С.38–45.
 13. Повість С.Алексієвич «Зачарованные смертью” в аспекті типологічних особливостей “жанру голосів” // Национально-культурный компонент в тексте и языке: Материалы  ІІ Международной научной конференции. – 7-9 апреля 1999 г. – Минск: В 3-х ч. – Ч.2 /Отв. ред. Прохорова С.М. – Минск: БГУ. – 1999. – С. 206–210.
 14. «Епічно-хорова проза»: питання становлення та жанрової природи  //Zeszyty Naukowe Universytetu Szczecińskiego. –  Slavica Stetinensia.  – Szczecin. – 1999. –№ 8. – С. 63–73.
 15. Чорнобильська трагедія: погляд у майбутнє (осмислення катастрофи століття у документальних книгах С.Алексієвич та Ю.Щербака)   //Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті.– Львів, 23-25 жовтня 1998 р. –  У 2-х ч. – Львів: Світ, 1999. – Ч.1. –  С.273 – 281.
 16. Факт – документ – образ: естетична суть документу у структурі літературного твору //Вісник Львівського університету. Сер. філол. – Вип.28. – Львів: Світ. – 2000. – С. 373–377.
 17. Образ автора-оповідача у художній документалістиці  //«Сервантес і проблеми розвитку мистецтва європейської прози». Збірник наукових праць. Серія «Проблеми світової літератури». Вип.1. – Львів: Вид. центр. ЛНУ ім.Івана Франка. – 2000. – С.128–134.
 18. Еволюція жанрових форм у документальній прозі С.Алексієвич  //Документалістика на зламі тисячоліть. Проблеми теорії та історії: Матеріали Міжнародної наукової конференції. –  Луганськ: Знання. – 2001. – С.34–42.
 19. До глибин пам’яті народної (способи реконструкції історичних фактів на сторінках Книги-Меморіалу «33-ій: голод») //Філологічні студії. – Луцьк. – 2002. – № 1. – С.165–170.
 20. Пам’ять про пережите у лірично-ностальгійних історіях (за книгою Л.Бєжина «Воспоминания старых москвичей»)  //Збірник на пошану професора Марка   Гольберга /Редкол. Т.Біленко, В.Меньок, Є.Пшеничний та ін. – Дрогобич: Вимір. – 2002. – С.170–176.
 21. Специфіка організації документального матеріалу у книзі А Адамовича, Я.Бриля, В.Колесника “Я з вогненнай вескі”  //Слово. Фраза. Текст. Сборник научніх статей к 60-летию проф. М.А.Алексеенко. – М.: Азбуковник. – 2002. – С.508–517.
 22. Мемуарна мініатюра в творчості М.А. Осоргіна //Видатні вчені Лівівського університету ХХ століття. Євгеній Володимирович Кротевич (1901-1979). – Львів: ЛНУ імені  Івана Франка. – 2002. – С.493–505.
 23. Элементы документализма в художественной прозе В.И. Даля //Володимир Даль і сучасна філологія. Науковий збірник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ­– 2003. ­– С. 88 ­– 97.
 24. Принципи композиційної організації документального матеріалу в «Блокадной книге» А.Адамовича та Д.Граніна //Документалістика на порозі ХХІ ст. /Матеріали наукової конференції. – Луганськ. 18 – 19 вересня 2003 р. ­– Луганськ: Знання, 2003. – С. 129 – 142.
 25. Особливості сприйняття часу автором-оповідачем в автобіографічній прозі Ю.Андруховича //Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – № 631. Серія Філологія. Вип. 41. ­– Харків. ­­– 2004. ­– С. 280-284.
 26. Тема творчества и творческой личности в автобиографическом романе Г.Газданова «История одного путешествия» //Мова і культура. Серія «Філологія». У 10-ти т. Вип.7. – Т. УІІ. – Ч.2. Художня література в контексті культури. ­– К.: Вид. Дім Дмитра Бураго. ­– 2004. – С.353-359.
 27. Характер відображення гармонійної єдності людини і світу в романі Л.Уліцької «Медея и ее дети» //Проблеми славістики. ­– Луцьк. – 2004. ­– № 3. – С. 67-83.
 28. Художественный мир автобиографического Романа Г.Газданова «Вечер у Клэр» //Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. ­­­– Т. 19 (58). ­­– № 3. Филология. ­– Симферополь. ­– 2006. ­– С.310-314. Режим доступу: http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2006/uch_19_3fn/ignativ_67.pdf
 29. Особенности повествовательной манеры М.Осоргина в рассказе «Выбор невесты» //Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. Сб. научн. тр. – Киев: Изд-во Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко. ­– 2006. ­– С.254-258.
 30. «Cобытие ­– память – воспоминание» в автобиографическом романе Г.Газданова «Вечер у Клэр» //Ритми сучасної філології. До 50-річчя проф. Т.А.Космеди. Зб.наук.статей. – Львів: Паіс. – 2007. – С.187-194.
 31. Специфіка відображення дитячого світосприйняття в автобіографічному романі В.Сосюри «Третя Рота» //Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.­ Філологічні науки. – Луганськ. – 2007. – № 14 (130). – С.209-215.
 32. Мир автора-повествователя в романе Г.Газданова «Ночные дороги» //Język. Człowiek. Dyskurs. – Szczecin. – 2007. – С.419-428.
 33. Бродський І.О. //Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.122.
 34. Волошин М. //Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.175-176.
 35. Некрасов В.П. //Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.559.
 36. Осоргін М. //Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.593-594.
 37. Пастернак Б. //Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.608-609.
 38. Платонов А.П. //Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.640.
 39. Солженіцин О.І. //Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.746.
 40.  Шмельов І.С. //Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.941-942.
 41.  Шукшин В.М. //Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.944.
 42. Пам’ять душі в автобіографічній прозі І.Шмельова // Олександр Галич ­– особистість, учений, громадянин: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки Олександра Галича /Упор. О.М.Горошкіна, В.Г.Фоменко, І.Л.Савенко.­ ­– Луганськ: Знання. – 2008. – С.120-128.
 43. Поэтика документализма в творчестве М.Волошина 1920-х гг. // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Наук. видання. /Збірник. – Вип.12. Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції «Лінгвістична теорія і практика: надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку». – Ч.1. – Одеса. – 2008. – С.95-99.
 44. Жанрові особливості творчого доробку М.Осоргіна // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – № 137. ­­­– Т. 2. ­– Симферополь: Изд-во Таврического национального университета им.И.Вернадского.  ­– 2008. ­– С.63-66.
 45. Автобиографическая проза Г.Газданова: к вопросу о соотношении художественного и документального начал // Slovo. Text. Chas. –   Szczecin. – 2008. – С.332-340.
 46. «Старый Валаам» И.С.Шмелева: характер отражения впечатленй о жизни монастырской обители // И.С.Шмелев и писатели литературного зарубежья. ХVІ Крымские международные Шмелевские чтения. Сборник научных статей международной конференции. 19-23 сентября 2007 г. Алушта, 2009. –  С.71-79.
 47. Итальянская тема в книге воспоминаний М.Осоргина «Там, где был счастлив» //Национально-культурный компонент в тексте и языке: Материалы  ІV Международной научной конференции. – 3-5 декабря 2009 г. – Минск: В 2-х ч. – Ч.1. /Отв. ред. Прохорова С.М. – Минск: БГУ. – 2009. – С. 85-87.
 48. Живая жизнь фразеологизмов в автобиографической прозе М.Осоргина //Slovo. Text. Chas -Х . – Szczecin-Greifswald. – 2010. – C.181-189.
 49. «І серце знов знаходить слово…»: антоничезнавчі студії М.Ільницького //Парадигма. Збірник наукових праць на пошану Миколи Ільницького. – Вип.5.– Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – 2010. – С.35-43.
 50. Своєрідність оповідної структури нарисів-спогадів І.С.Шмельова «Старый Валаам» // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. ­­­– Том 24 (63). – № 2. Часть 2. Серия “Филология. Социальные коммуникации”. – Симферополь. – 2011. – С.490-494.
 51. «Не помістити в цьому вірші ні зір, ні неба, ні землі…»: тема неосяжності світу в поезії Богдана Ігоря Антонича // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації: збірник наукових праць. – Львів.- 2011. – С.177-188. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип.11).
 52. Вишневський І.П. //ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C.285.
 53. Гажева І.Д. //ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C.315-316.
 54. Гамада Р.Р. //ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C.322-323.
 55. Кондратенков О.В. //ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C.641.
 56. Автобіографічна проза Г.Газданова: до питання про  традиції та новаторство //Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2012. – Вип. 20. – Ч.2. – С. 294–302. Режим доступу: file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1836-4019-1-PB.pdf
 57. Мотив дороги в автобіографічній прозі Гайто Газданова //Лінгвістика. Комунікація. Освіта : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 14 – 15 берез. 2013 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. – С.108-111.
 58. Итальянская тема в книге воспоминаний М.Осоргина «Там, где был счастлив» // American and European Studies: 2010-2011.- Минск: МГЛУ, 2013.- С.40-42.
 59. Автобіографічний роман В.Сосюри «Третя Рота»: багатогранність відображення поетичного світовідчування оповідача // Вісник   Луганськог­о   національн­ого університе­ту імені Тараса Шевченка: Філологічн­і   науки. – Луганськ, 2013. – № 22 (281) – С.108-114.
 60. Характер тематичної мозаїки автобіографічної  прози М.Осоргіна  / Н. Є.Ігнатів // Традиційно-інноваційні стратегії сучасного художнього тексту: Матеріали регіонального науково-практичного семінару. – Рівне: О. Зень, 2013. – С.91-96.
 61. Лісна Г. М. / Н. Є. Ігнатів //ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.ІІ: Л-Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C.47.
 62. Пархоменко М. М. / Н. Є. Ігнатів //ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.ІІ: Л-Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C.264.
 63. Саєвич І. Г. / Н. Є. Ігнатів //ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.ІІ: Л-Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C.396.
 64. Шаховський С. М. (Шаховський – Гельфгат) / Н. Є. Ігнатів //ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.ІІ: Л-Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C.667-668.
 65. Концепция времени в художественном дискурсе Гайто Газданова (на материале автобиографической прозы) // Мир языков: ракурс и перспектива : материалы VI Междунар. науч. практ. конф., Минск, 22 апреля 2015 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. Том V. – Минск : БГУ, 2015. − С.34-36. Режим доступу: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/120898/1/
 66. Час у сприйнятті головної героїні автобіографічної повісті Наталени Королевої «Без коріння» // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури». Матеріали Міжнародної наукової конференції: зб. / [ред.- упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ, ФО–П Ткачук О.В., 2015. – С.67-69.
 67. Специфіка самовираження життя у «жанрі голосів»: від усного свідчення до всеохоплюючої картини дійсності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми літературознавчої термінології» – Рівне, 2015. – с.161-167.
 68. У пошуках сутності людського буття: голоси-свідчення як спосіб пізнання людини та реконструкції духу епохи  (на матеріалі творчості С. Алексієвич) // Поетика художнього тексту. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Херсон, 20 травня 2016 року) / Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ , 2016 – С.27-29.
 69. Гордий дух особистості: образ героїні автобіографічної повісті Наталени Королевої «Без коріння» // Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє: Збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму (Дрогобич, 24 – 25  листопада 2016 року). – Дрогобич: «Трек ЛТД» , 2016. – С.56-59.
 70. Достоєвський у дослідженнях В.Л. Сердюченка та Н.А. Познякової // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Антропний принцип у контексті актуальних проблем філософії науки» (Львів, 15 – 16  грудня 2016 року). –  Львів, 2016. – C.108-111.
 71. «Чорнобильська трагедія: вимір крізь пам’ять у слові» (на матеріалі документальних книг Ю. Щербака та С. Алексієвич) // Чарнобыльская аварыя і грамадства: 30 год пасля катастрофы / Пад рэд. А.Ф.Смаленчука. –  Мінск: Зміцер Колас, 2017.  С.255-269: https://drive.google.com/file/d/1oQ06YTR2RjpipHWzkOqp56kQmVM5SsFY/view?usp=sharing
 72. Утвердження християнських цінностей в автобіографічній повісті Наталени Королевої «Без коріння» // Поетика художнього тексту: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю Херсонського державного університету (Херсон, 19 травня 2017 року) / Херс. держ. ун-т; [редактори- упорядники Л. Бондаренко, І. Немченко] . – Херсон: Айлант, 2017 – С.23-25.
 73. Тема творчества в автобиографической прозе Гайто Газданова // Мир языков: ракурс и перспективы: сборник материалов VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21 апреля 2017 г.: в 6 ч. Ч. 4 / БГУ, Филологический фак., каф. английского языкознания; редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – С.22-27. Режим доступу : http://elib.bsu.by/handle/123456789/174828 
 74. Алексієвич працює у жанрі, який «хапає життя» // Світлана Алексієвич – Нобелівський лауреат із Івано-Франківська (Станіслава). Збірник матеріалів, присвячений життю і творчості сучасної білоруської письменниці / Упорядн. С.Хороб. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – С.117.
 75. Творчість Світлани Алексієвич як відображення духовного досвіду письменниці // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наукових праць. – Вип. 13. – Хмельницький: ХНУ, 2017. –  С.37-42.
 76. Автобіографічна повість Наталени Королевої «Без коріння»: дорогами пізнаня та самоствердження головної героїні // Studija Metodologika. – Вип. 45, осінь 2017. – Тернопіль – Кельце, 2017. –  С.36-43 http://studiamethodologica.com.ua/vypusky/studia-45.pdf file:///C:/Users/Administrator/Downloads/studmethod_2017_45_5%20(5).pdf 
 77. Документальна проза Світлани Алексієвич: проблематика та жанрологія // Cултанівські читання. Науковий збірник статей. –  Івано-Франківськ: Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2018. – Вип. 7. – С.199-215. Режим доступу   http://sultanivskichytannia.if.ua/Archive/Issue_7/Ihnativ7el.pdf
 78. Жанровое разнообразие автобиографической прозы М.Осоргина //Мир языков: ракурс и перспективы: сборник материалов IX Международной науч.-практ. конференции, Минск, 26 апреля 2018 г.: в 6 ч. Ч. 4 / БГУ, Филологический фак., каф. английского языкознания; редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. С.39-44. Режим доступу  http://elib.bsu.by/handle/123456789/199158
 79. «Розповідаючи, людина творить…»: жанрова специфіка багатоголосої прози Світлани Алексієвич // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної  науки в країнах Європи та Азії». Переяслав-Хмельницький (30 вересня 2019). Режим доступу http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/5162
 80. Пам’ять як засіб відображення дійсності у документальній літературі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі». Київ, (27-28 вересня 2019). С. 49-54.
 81. Мотив памяти в автобиографической прозе И.Шмельова и Г.Газданова // Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов XIII Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 22 ноября 2019 г. В 7 т. Т. V / БГУ, Филологический фак., каф. английского языкознания  [редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. ред.) и др.]. – Минск: БГУ, 2020. С.53-58. Режим доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/241379

Тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Особливості відтворення авторського тексту в українському перекладі книги А.Адамовича, Я.Бриля, В.Колесника «Я з вогненнай вёскі…» //Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 листопада 1996 р. – Львів, 1996. – С.110–111.
 2. Особенности функционирования фразеологизмов в цикле лирических миниатюр М.Осоргина «Там, где был счастлив» // Greifswalder Beiträge zur Slawistik IX. – «Wort – Text – Zeit»: Phraseologische Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen. – Materialien der gemeinsamen wissenshaftlichen Konferenz des Instituts für slawische Philologie der Universität Szczecin und des Lehrstuhls für slawische Sprachwissenschaft des Instituts für fremdsprachliche Philologien der universität Greifswald. – Greifswald. – 2009. – C.37-38.
 3. Відображення особливостей поетичної пам’яті автора-оповідача у романі Володимира Сосюри «Третя Рота» // Wort – Text – Zeit: Die slawische Phraseologie in onomasiologischer, linguokultureller und phraseographischer Sicht. Greifswalder Beitrage zur Slawistik X. – Greifswald, 2011. – С.46-47.
 4. Специфіка трансформації фразеологізмів в автобіографічній повісті Наталени Королевої «Без коріння» / Н.Є.Ігнатів // “Wort –Text – Zeit XII” : materialien der gemeinsamen wissenschaftlichen Konferenz des Instituts für slawische Philologie der Universität Szczecin und des Lehrstuhls für slawische Sprachwissenschaft des Instituts für fremdsprachliche Philologien der Universität Greifswald. – Greifswald, 2013. – С. 46.

Навчально-методичні видання:

 1. Конкурсні тестові завдання з російської мови та літератури Львів: ЛДУ, 1999. – 155с.
 2. Робоча програма спецкурсу “Історія та сучасність на сторінках сучасної документалістики“ (на матеріалі східнослов’ янських літератур 1970-90-х рр. ХХ ст.) для студентів 3–4 курсів історичного факультету //Робочі програми спецкурсів кафедри російської філології для студентів 1-го курсу факультету іноземних мов, 3-го курсу філософського факультету, 3 – 4-го курсів історичного факультету. – Львів: ЛДУ, 1999. – С. 18–20.
 3. Методические указания к изучению курса «Русское устное народное творчество» для студентов русского отделения филологического факультета. ­ – Львов: ЛГУ,   – 24 с.
 4. Робочі навчальні програми основних дисциплін літературознавчого циклу для студентів 1 – 5-го курсів філологічного факультету (спеціальність «російська мова та література»). –  Львів: ЛДУ, 1999.
 5. Рабочая программа спецкурса «Образность оригинала в художественном переводе» //Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів 1 – 5 курсів філологічного факультету (спеціальність “російська мова та література”). – Л.: ЛНУ, 1999. – С. 21–24.
 6. Рабочая программа спецкурса «Жанровые новации художественной документалистики 1970–90-х гг.» //Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів 1 – 5 курсів філологічного факультету (спеціальність “російська мова та література”). – Львів: ЛНУ, 1999. – С. 62–65.
 7. Рабочая программа фольклорной практики //Робочі програми навчальних фольклорної та музейно-архівної практик для студентів 1 і 3-го курсів філологічного факультету (спеціальність “російська мова та література”). – Львів: ЛНУ, 1999.– С.3–4.
 8. Методичні вказівки та плани практичних занять з курсу «Історія російської літератури ХХ ст.» для студентів 3 курсу філологічного факультету зі спеціальності «українська мова та література» – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.– 18 с.
 9. Програма-мінімум кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.01 ­­– російська література. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. ­– 15 с. (у співавт. ­– Л.І.Полякова, І.Г.Саєвич).
 10. Плани практичних занять та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія російської літератури к.ХІХ – поч.ХХ ст.» для студентів 3 курсу російського відділення філологічного факультету. – Львів, 2009. – 20 с.
 11. Методичні вказівки та плани практичних занять з курсу «Історія російської літератури ХХ ст.» для студентів філологічного факультету напряму підготовки 6.020303 «Філологія».   – Львів, 2010.– 24 с.
 12. Плани практичних занять та методичні вказівки до вивчення спецкурсу “Поетика документальної прози” для студентів спеціальності 8.02030302 «Мова та література (російська)» – Львів, 2010.- 16 с.
 13. Плани практичних занять та методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу “Історія становлення та розвитку російської автобіографічної прози”  для студентів спеціальності  02030302 «Мова та література (російська)». – Львів, 2011. – 18 с.
 14. Методичні вказівки та плани практичних занять до вивчення курсу «Література російського зарубіжжя» для студентів спеціальності 7.02030302 «Мова та література (російська)». – Львів, 2012. – 18 с.
 15. Методичні вказівки з планами практичних занять та зразками тестових завдань з курсу «Історія російської літератури ХХ ст.» для студентів філологічного факультету напряму підготовки 6.020303 «Філологія».   – Львів, 2014.– 32 с.
 16. Плани практичних занять та методичні вказівки до організації самостійної з курсу “Жанрові та стильові особливості сучасної російської літератури”  для студентів спеціальності  02030302 «Мова та література (російська)». – Львів, 2016. – 24 с.
 17. Методичні вказівки з планами практичних занять та тестовими завданнями зі спекурсу «Модернізм у російській літературі» для студентів філологічного факультету напряму підготовки 6.020303 «Філологія» (для студентів спеціальності 02030302  «Мова та література (російська)». – Львів,    2017.– 24 с.

Біографія

Народилася 26 лютого 1963 року у селі Старе Село Пустомитівського району Львівської області.
Випускниця Львівського державного університету імені Івана Франка 1985 року.
Тема кандидатської дисертації – “Жанрові пошуки художньої документалістики 1970-90-х рр.” (1998 рік, спеціальність: 10.01.06 – теорія літератури).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!