СЕЙТЯГ’ЯЄВ Нариман

Посада: доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: naryman.seitiagiaiev@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Наукові інтереси

Текстологія і джерелознавство

Рукописна і літературна спадщина кримських татар та інших тюркських народів, пов’язаних з ними в історичній ретроспективі

Кримськотатарська соціолінгвістика і лексикографія

Основні напрями дослідницької роботи:

Текстологія і мова рукописів кримських татар та інших тюркських народів, пов’язаних з ними в історичній ретроспективі

Дослідження, видання і коментований переклад тюркомовної рукописної спадщини

Видання критичного тексту і перекладу тюркомовних рукописів зібрання Одеського товариства історії і старожитностей Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Курси

Публікації

Книги

Çoban-zade, Bekir. “Bir saray quracaqman!”. Şiirler [Чобан-заде Б. «Я побудую палац!..». Вірші]. / Укладач, автор текстологічних коментарів і приміток: Н. С. Сейтягʼяєв; редактор і автор вступної статті: Ш. Селім. – Сімферополь: Сонат, – 192 с.
Нузэт, Мемет. Къырымнынъ чёль аятындан. Сайлама эсерлер джыйынтыгъы [Нузет, Мемет. Зі степового життя Криму: Збірник вибраних творів]. / Укладач, автор вступної статті, текстологічних коментарів і приміток: Н. С. Сейтягʼяєв. – Сімферополь: Доля, – 240 с.
Крымскотатарская историческая проза XV – XVIII вв. монография. Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», – 204 c.
Чобан-заде, Бекир. Меним языларым… Шиирлер ве икяелер [Написане мною… Вірші й оповідання] / Укладач, автор вступної статті, редактор і автор текстологічних коментарів і приміток: Н. С. Сейтягьяев. Акъмесджит: «Тарпан», – 256 с.
Çobanzade, Bekir. Kirim Tatar İlm-i Sarfi. [Чобанзаде, Бекір. Кримськотатарська граматика] / Укладач і автор вступної статті: Н. Сейтягʼяєв (N. Seyityahya). Ankara: Türk Dil Kurumu, – 133 с.
Muzafarov, Refik. Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük / Refik Muzafarov, Nüzhet Muzafarov [Музафаров Р. Кримськотатарсько-турецько-російський словник / Рефік Музафаров, Нузет Музафаров] / Підготовка до видання: Ш. Озер; переклад турецькою мовою і вступна стаття (Ön Söz): Н. Сейтяг’яєв;]. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2018. – 456 с.

Статті

Орта асыр къырымтатар эдебиятында тарихий несир / Н. Сейтягьяев [Історична проза в середньовічній кримськотатарській літературі] // Йылдыз. – 1999. – № 6. – С. 175 – 185.
В. Вернадский адына ильмий китапханеде булунгъан къырымтатар ве тюрк тарихы, эдебиятына аит материаллар / Н. Сейтягьяев [Матеріали з кримськотатарської і турецької історії і літератури в науковій бібліотеці імені В. Вернадського] // Йылдыз. – 2003. – № 6. – С. 40 – 72.
Происхождение Сейида Мухаммеда Ризы (К вопросу о месте его «Семи планет» среди произведений крымской исторической прозы XVIII века) [Походження Сейіда Мухаммеда Різи (До питання щодо місця його «Семи планет» серед творів кримської історичної прози XVIII століття)] // Культура народов Причерноморья. – Ноябрь 2003. – № 44. – С. 35 – 41. (Те ж саме в турецькому перекладі: Seyityahya N. Seyyid Muhammed Rıza’nın Kökeni (XVIII. Yüzyıl Mensur Kırım Tarihleri Arasında “Es Sebü’s Seyyar’ın Yeri Hakkında) / Rusçadan çeviren: Serkan ACAR // Tarih İncelemeleri Dergisi. – İzmir, 2010. – Sayı XXV/2. – S. 625 – )
Къырым диван эдебияты­нынъ муэллифлери ве эсас хусусиетлери: умумий бакъыш [Автори і головні особливості кримської придворної літератури: огляд] // Йылдыз. – 2004. – № 4. – С. 65 – 105; № 5. – С. 83 – 108.
Авторы и сфера бытования крымскотатарской исторической прозы XV – XVIII вв. [Автори і сфера існування кримськотатарської історичної прози XV – XVIII ст.] // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 92. – С. 60 – 64.
Короткий нарис історії кримської придворної літератури (XV – XVIII ст.) // Агора. Персективи соціального розвитку регіонів. Випуск 7. – Київ: Стилос, 2008. – С. 133 – 152.
Штрихи к творческой биографии крымского автора середины XVIII в. Хурреми Челеби Акая (в свете сведений «Истории» Саид Гирая) [Штрихи до творчої біографії кримського автора середини XVIII ст. Хурремі Челебі Акая (з огляду на відомості «Історії» Саїд Гірая)] // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 202. – С. 176–
Новые сведения об «Истории крымских ханов» Хурреми Челеби Акая [Нові відомості про «Історію кримських ханів» Хурремі Челебі Акая] // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 211. – С. 162–165.
«Семь планет» Сейида Мухаммеда Ризы и «История крымских ханов» Хурреми Челеби Акая: проблема перевода и упрощения текста в крымской придворной литературе XVIII в. [«Сім планет» Сейіда Мухаммеда Різи і «Історія кримських ханів» Хурремі Челебі Акая: проблема перекладу і спрощення тексту в кримській придворній літературі XVIII ст.] // Тюркология–Türkoloji. – 2011. – № 4 (54). – С. 69–77.
Особенности петербургского и киевского списков исторического произведения Хурреми Челеби Акая: текстологический аспект [Особливості петербурзького і київського списків історичного твору Хурремі Челебі Акая: текстологічний аспект] // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 237. – С. 186–
Особенности каирского списка исторического произведения Хурреми Челеби Акая: текстологический аспект [Особливості каїрського списку історичного твору Хурремі Челебі Акая: текстологічний аспект] // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 238. – С. 170–
Особенности бахчисарайской рукописи сочинения Хурреми Челеби Акая: текстологический аспект [Особливості бахчисарайського рукопису твору Хурремі Челебі Акая: текстологічний аспект] // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 239. – С. 122 – 125.
Изучение литературного наследия Хурреми Челеби в досоветский период [Вивчення літературної спадщини Хурремі Челебі в дорадянський період] // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 240. – С. 170–
Изучение литературного наследия Хурреми Челеби в 1920-х – первом десятилетии 2000-х гг. [Вивчення літературної спадщини Хурремі Челебі в 1920-х рр. – першому десятилітті 2000-х рр.] // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 242. – С. 152–
Несколько поправок к сведениям об Абдульгаффаре Кырыми и о его историческом сочинении [Декілька поправок до відомостей про Абдульгаффара Киримі і його історичній твір] // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 243. – С. 180–
Ученый из Карасу Абдульгаффар Кырыми и его историческое сочинение [Вчений з Карасу Абдульгаффар Киримі і його історичний твір] // Мир Бекира Чобан-заде: Сборник материалов I Крымской международной тюркологической конференции, Белогорск (Карасубазар), 23-25 мая 2012 г. – Симферополь, 2013. – С. 222–
Seyityahya N. Ukrayna’da Türkler’in Geçmişi ve Kültürü Üzerine Araştırmaların Bazı Problemleri ve Çözüm Yollarına Dair Bazı Fikirler [Деякі думки щодо проблем дослідження минулого та культури тюрків в Україні та шляхів їх вирішення] // Dünden Bugüne Karadeniz Havzasında Kültürel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği / Editörler: M. Bulut ve H. Kırımlı. – Ankara, 2013. – S. 125–
Проблемы перехода на латинскую графику у крымских татар в начале 1990-х гг. – конце 2013 г. [Проблеми переходу на латинську графіку у кримських татар на початку 1990-х рр. – наприкінці 2013 р.] // Загрожені мови. Кримськотатарська та інші тюркські мови в Україні. – Київ, 2016. – С. 155 – 172.
Новий рукопис «Історії Челебі Акая» // Слово і Час. – 2017. – С. 70 – 80.
Seyityahya (Seytyagyayev) N. Harf Çevirisi Problemleri ve Prensipleri [Проблеми і принципи транскрипції] // Muzafarov, Refik. Kırım Tatar Türekçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük / Refik Muzafarov, Nüzhet Muzafarov. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2018. – С. 23 – 35.
До питання про чисельність мусульманського тюркського населення у Кримському ханстві наприкінці XVIII ст. // Східний світ. – 2019. – № 1. – С. 53 – 72.
«Стисла історія» Ель-Хадж Курбана як ймовірне джерело перекладених черкеських генеалогій другої половини XVIII – XIX ст. // Східний світ. – 2019. – № 2. – С. 25 – 54.

Біографія

Канд. філол. н., (канд. дисерт. “Історична проза в кримськотатарській літературі XV – XVIII ст.” Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2005. Шифр спеціальності: 10.01.10), історик кримськотатарської літератури, тюрколог.

Науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (м. Київ, з 2014 р. до сьогодні).

Закінчив історичний факультет Сімферопольського державного університету (1995), а також факультет перепідготовки Кримського республіканського інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів освіти за спеціальністю “кримськотатарська мова і література” (м. Сімферополь, 1998 – 1999). Навчався в аспірантурі Кримського інженерно-педагогічного університету (м. Сімферополь, 2000 – 2003) і докторантурі Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України (м. Київ, 2009 – 2012).

Працював в Кримському відділенні Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (м. Сімферополь, 1995 – 1998), Бібліографічному відділі Кримської Республіканської кримськотатарської бібліотеки ім. І. Гаспринського (м. Сімферополь, 1999 – 2000), Кримському інженерно-педагогічному університеті на посадах викладача, старшого викладача і доцента кафедри кримськотатарської літератури (м Сімферополь, 2000 – 2008, 2013 – 2014), а також в Науково-дослідному центрі кримськотатарської мови, літератури, історії та культури Кримського інженерно педагогічного університету на посаді старшого наукового співробітника (м. Сімферополь 2004 – 2014). Працював на посаді доцента Інституту філології Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (м. Київ, 2016 – 2019). З 2021 року працює за сумісництвом у Львівському національному університеті ім. І. Франка на посаді доцента.

Досліджує історію і сучасний стан кримськотатарської мови і літератури, рукописні пам’ятки кримських татар, а також рукописні тюркомовні пам’ятки народів Північного Кавказу. Займається проблемами писемності, текстології, літературного та історичного джерелознавства.

Учасник міжнародних тюркологічних симпозіумів, конгресів та конференцій в Сімферополі (1999), Ізмірі (2006), Туркестані (2011), Білогірську (2012), Києві (2014 року), Стамбулі (2017), Анкарі (2017), Сувалках (2018) та ін. В якості викладача брав участь в семінарі з підготовки вчителів кримськотатарської мови для шкіл Румунії в Університеті “Овідіус” (м. Констанца, 2009).

Автор понад 100 публікацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!