ЦІХОЦЬКИЙ Іван

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: ivan.tsikhotskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

сучасна українська літературна мова, історична граматика, історія української літературної мови

Публікації

МОНОГРАФІЇ:

ПОСІБНИКИ

АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ:

СТАТТІ:

 • Ціхоцький І. Прагмастилістичний аспект дослідження мовлення персонажів // Лінгвістичні дослідження: Зб.наук.праць. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип.6. – С. 210-213.
 • Ціхоцький І. Мовні засоби типізації персонажів у збірці Івана Франка “Борислав” (1877) // Semper tiro: Зб. наук. праць молодих учених на пошану професора І.О. Денисюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – С. 217-222.
 • Ціхоцький І. “Живопись дна”. Концепція низового персонажа та його мовна реалізація у прозі Івана Франка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2003. – Вип. 30. – С. 274-286.
 • Ціхоцький І. Майстерність мовного портрета у Франковій прозі (суспільно-психологоічна студія “На дні”) // Vivat academia: Матеріали І Всеукр. наук. конф. молодих учених-філологів (25-26 квітня 2001 р.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 214-217.
 • Ціхоцький І. Мовностилістичні експерименти Івана Франка (на матеріалі художньої прози) // Укр. літературознавство. Зб.наук.праць: Іван Франко. Статті і матеріали. – 2003. – Вип. 66. – С. 202-207.
 • Ціхоцький І. Типологія персонажів у Франковій прозі (лінгвостилістичний аспект) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2003. – Вип. 32. – С. 190-195.
 • Ціхоцький І. Нетранслітеровані конструкції як засіб мовної характеристики (на матеріалі Франкового ідіостилю) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2004. – Вип. 34. – Ч. ІІ. – С. 326-330.
  Ціхоцький І. Мовностилістичні особливості наратива у Франковій прозі // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 41-46.
 • Ціхоцький І. Соціальна стратифікація арготизмів у Франкових текстах // ЗНТШ. – Праці філологічної секції. – 2005. – Т. ССL. – С. 469-483.
 • Ціхоцький І. “Людові говори” в художній інтерпретації Івана Франка (гуцульський діалект) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2006. – Вип. 38. – Ч. ІІ. – С. 150-162.
 • Ціхоцький І. Мовні профілі “Бориславських студій” (виробнича лексика у Франковому ідіолекті) // Укр. літературознавство. Зб.наук.праць: Іван Франко. Статті і матеріали. – 2006. – Вип. 68. – С. 237-247.
  Ціхоцький І. Професійна лексика у прозовому мовленні Івана Франка // Дивослово. – 2006. – № 8. – С. 11-16.
 • Ціхоцький І. Піктографічні написи з Буська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2006. – Вип. 38. – Ч. І. – С. 103-107.
  Передрук: Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах / Упор. М.Зозуля. – Львів: Сполом, 2016. – С. 518-521;
  Наша спадщина: Науково-популярний журнал. – № 3 (11). – 2017. – С. 16-17.
 • Ціхоцький І. Мовностилістична амплітуда ранньої прози Івана Франка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2007. – Вип. 39. – Ч. ІІ. – С. 26-30.
 • Ціхоцький І. Діалектологічна компетенція Івана Франка (теоретична рецепція і наукова інтерпретація) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2009. – Вип. 46. – Ч. ІІ. – С. 207-217.
 • Ціхоцький І. “Москвофільський жаргон”: “мовні скоки” ранньої Франкової прози // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Т. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010 – С. 245-255.
 • Ціхоцький І. Формування раннього ідіолекту Івана Франка в контексті освітніх дискусій в Галичині другої половини ХІХ ст. (мовностилістична і правописна проблематика) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2010. – Вип. 50. – С. 448-454.        
 • Ціхоцький І. Франкознавчі дослідження кафедри української мови Львівського університету (наукові традиції і перспективи) // Укр. літературознавство. Зб.наук.праць: Іван Франко. Статті і матеріали. – 2010. – Вип. 72. – С. 91-99.
 • Ціхоцький І. Генеза мовної свідомості Івана Франка (до проблеми становлення раннього ідіолекту) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2010. – Вип. 51. – С. 91-97.
 • Ціхоцький І. Старольвівська урбаністика Марека Краєвського (лінгвістичні кореляції) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2012. – Вип. 57. – С. 93-105.
 • Ціхоцький І. Мовознавча проблематика Львівської школи франкознавства // Українська філологія: традиції і сучасність: зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Л., 2013. – С. 358-369.
 • Ціхоцький І. Історична топоніміка Буська (проблема етимологічної та хронологічної атрибуції) // Україноцентризм наукового сумління: Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 369-388.
  Передрук: Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах / Упор. М.Зозуля. – Львів: Сполом, 2016. – С. 505-508;
  Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 513-517.
 • Ціхоцький І. Гідронімікон поріччя Західного Бугу (проблема етимологічної та хронологічної атрибуції) // Вісник інституту археології. – 2015. – Вип. 10. – С. 171-183.
 • Ціхоцький І. Архаїчні пласти гідронімікону поріччя Західного Бугу (проблема етимологічної та хронологічної атрибуції) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2016. – Вип. 63. – С. 196-207.
 • Ціхоцький І. Лінгвістичний осередок франкознавства у Львові (наукові традиції і перспективи) // ЗНТШ. – Праці філологічної секції. – 2016. – Т. ССLХІХ. – С. 492-498.
 • Ціхоцький І., Довгань П. Епіграфічні матеріали з городища літописного Бужська // Вісник інституту археології. – 2016. – Вип. 11. – С. 111-122;
  Передрук: Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 586-591.
 • Ціхоцький І. Динаміка розвитку вуличного топонімікону провінційних міст Галичини у ХХ-ХХІ ст. (на матеріалі міської топонімії м. Буська) // У координатах мови: Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів: ПАІС, 2016. – С. 330-345.
  Передрук: Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах / Упор. М.Зозуля. – Львів: Сполом, 2016. – С. 509-517;
  Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 517-525.
 • Ціхоцький І. Церква Св. Онуфрія на Волянах (1642-1834) // Наша спадщина: Науково-популярний журнал. – № 3 (11). – 2017. – С. 18-20.
  Передрук: Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 408-411.
 • Ціхоцький І. Костел Св. Станіслава Єпископа і Мученика (1780) // Наша спадщина: Науково-популярний журнал. – № 3 (11). – 2017. – С. 26-28.
  Передрук: Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 403-407.
 • Ціхоцький І. Палац дідичів Буська (1810) // Наша спадщина: Науково-популярний журнал. – № 3 (11). – 2017. – С. 29-31.
  Передрук: Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 532-539.
 • Ціхоцький І. Єврейський цвинтар (кіркут) у Буську // Наша спадщина: Науково-популярний журнал. – № 3 (11). – 2017. – С. 56-57.
  Передрук: Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 441-443.
 • Ціхоцький І. Буські некрополі // Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 434-437.
 • Ціхоцький І. Як виглядали, скільки жили, чим займались, що їли та на що хворіли мешканці Буська 900 років тому // Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 34-35.
 • Ціхоцький І. Велика міська синагога Буська // Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 438-440.
 • Ціхоцький І. Буська ратуша // Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 540-543.
 • Ціхоцький І. Парк ім. Івана Франка (колишній парк гр. Бадені) // Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 544-549.
 • Ціхоцький І. Буський пивоварний завод // Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 550-555.
 • Ціхоцький І. Буська електровня // Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 556-558.
 • Ціхоцький І., Довгань П. Рятівні археологічні дослідження на території церкви Св. Параскеви у Буську у 2017 році // Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах: Видання друге, доповнене / Упор. М.Зозуля. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 560-561.
 • Ціхоцький І., Довгань П. Епіграфічні матеріали києворуського часу з городища літописного Бужська // Серце чистеє, думка чесная…: Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. – Львів: Левада, 2018. – С. 625-636.
 • Ціхоцький І. Нариси історії єврейської общини Буська / І.Ціхоцький // Клекіт бузька: Буський історико-краєзнавчий альманах. – Ч. 1. – 2018. – С. 113-120.
 • Ціхоцький І. Пам’ятники і монументи радянської доби на території Буська / І.Ціхоцький // Клекіт бузька: Буський історико-краєзнавчий альманах. – Ч. 1. – Львів: Растр-7, 2018. – С. 121-129.
 • Ціхоцький І. Василь Вороновський (1895-1977) – діяч культурно-просвітницького руху міжвоєнного періоду / І.Ціхоцький // Клекіт бузька: Буський історико-краєзнавчий альманах. – Ч. 1. – Львів: Растр-7, 2018. – С. 173-175.
 • Ціхоцький І. Нариси історії товариства “Просвіта” у Буську / І.Ціхоцький // Клекіт бузька: Буський історико-краєзнавчий альманах. – Ч. 2. – Львів: Растр-7, 2018. – С. 7-27.
 • Ціхоцький І. Нариси історії сокільського руху у Буську / І.Ціхоцький // Клекіт бузька: Буський історико-краєзнавчий альманах. – Ч. 2. – Львів: Растр-7, 2018. – С. 28-40.
 • Ціхоцький І., Боросовська І. Старольвівська белетристика Юрія Винничука: авторська концепція мовного історизму (на матеріалі роману “Аптекар”) / І. Ціхоцький, І. Боросовська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 68. – С. 30-47.
 • Ціхоцький І., Боросовська І. Мова та стиль історичної белетристики Юрія Винничука (на матеріалі дилогії «Аптекар» і «Сестри крові»)  / І.Ціхоцький, І.Боросовська  // Вчені записки Тарійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – Т. 32 (71). № 2. Ч. 1. – 2021. –  C. 72-77.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 • Ціхоцький І. “Карикатуризація” і “об’єктивізація” мовного стилю (уваги до відтворення “жидівського жаргону” // Тези доповідей ХVІІ (8-9 жовтня 2002 р.), ХVІІІ (9-10 жовтня 2003 р.), ХІХ (10-11 жовтня 2004 р.) Франківських щорічних наукових конференцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007 – С. 158-163.

РЕЦЕНЗІЇ

Біографія

Народився 15 жовтня 1978 р. у м. Буськ Львівської області. У 2000 році закінчив українське відділення філологічного факультету Львівського університету. Впродовж 2000 – 2004 років навчався в аспірантурі при кафедрі української мови. З 2003 р. працює на посаді асистента, з 2006 р. – доцент кафедри української мови.  Кандидатську дисертацію “Мовна характеристика персонажів у прозі Івана Франка” захистив у 2004 році.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!