ВОВЧАК Андрій

Посада: доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Електронна пошта: andriy.vovchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія української фольклористики, сучасний стан і тенденції розвитку української фольклорної традиції, проблеми документування фольклорної традиції (фіксація, систематизація, архівування польових фольклорних матеріалів).

Курси

Публікації

Статті:

 1. Вовчак Андрій. Українське народознавство на сторінках журналу “Am Ur-Quell” (1890-1896 рр.) // Народознавчі зошити. – Львів, 1998. – Зошит 2 (20). – С. 187-195.
 2. Вовчак Андрій. Фольклор як репрезентація українців у колі європейських народів // Етнічна історія народів Європи: Традиційна етнічна культура слов’ян: Збірник наукових праць. – Київ: Стилос, 1999. – С. 11-16.
 3. Вовчак Андрій. До початків Гнатюкових студій над українськими криптадіями // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1999.– Ч. 2.– С. 462-470.
 4. Вовчак Андрій. “Гуцульщина” Володимира Шухевича в оцінці Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 1999. – Випуск 27: Українська фольклористика. – С. 133-146.
 5. Вовчак Андрій. Володимир Гнатюк – дослідник українських криптадій // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 1999. – Вип. 4. – С. 96-117.
 6. Вовчак Андрій. До передісторії процесу рецепції української фольклористичної думки у німецькомовній народознавчій періодиці кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українське народознавство. Стан і перспективи розвитку на зламі віків: Матеріали міжнародних науково-практичних читань, присвячених пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – Київ: Інститут математики НАН України, 2000. – С. 101-105.
 7. Вовчак Андрій. Українська фольклористика у німецькомовних джерелах кінця ХІХ – початку ХХ століття / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Львів, 2001. – 20 с.
 8. Вовчак Андрій. Людевіт Штур та українсько-німецькі фольклорні контакти середини ХІХ ст. // “З його духа печаттю…”: Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Т. 2. – Львів, 2001. – С. 138-145.
 9. Вовчак Андрій. Німецькомовні славістичні часописи середини ХІХ ст. та їх місце в історії рецепції української традиційної культури в Західній Європі // Українське народознавство: Стан і перспективи розвитку на зламі віків. Міжнародні науково-практичні читання, присвячені пам’яті українського вченого-фольклориста й етнолога Михайла Пазяка (1930-1999): Збірник наукових праць. – Київ, 2002. – С. 591-592.
 10. Вовчак Андрій. Роль Яна Петра Йордана у формуванні інтересу до української народознавчої традиції у німецькомовному середовищі середини ХІХ ст. // Питання сорабістики / За редакцією В.Моторного та Д.Шольце. – Львів; Будишин, 2002. – С. 63-79.
 11. Вовчак Андрій. Рефлексія суспільно-культурного життя Закарпаття доби О.Духновича у німецькомовних джерелах (На матеріалі книги Г.І.Бідерманна “Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte” (1862-1867) // “Олександр Духнович і наша сучасність”: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-літтю від дня народження О.Духновича (Пряшів, 20-21 червня 2003 р. / Упорядник М.Мушинка. – Пряшів, 2003. – С. 51-52.
 12. Вовчак Андрій. Я.П.Йордан та українська народна пісня у світі // Питання сорабістики. Десятий міжнародний сорабістичний семінар / За редакцією В.Моторного та Д.Шольце. – Львів; Будишин, 2005. – С. 63-69.
 13. Вовчак Андрій. “Österreichisches Volksliedwerk” – провідний осередок народномузичних досліджень у Австрії // Етномузика. – Львів, 2006. – Число 1: Збірка статей та матеріалів на честь 125-ліття Климента Квітки / Упорядник Б.Луканюк. – С. 68-91.
 14. Вовчак Андрій. Германн Ігнатій Бідерманн і його праця про українців Закарпаття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 394-420.
 15. Вовчак Андрій. Весілля села Оленівка Борзнянського району Чернігівської області // Народознавчі зошити. – Львів, 2006. – Зошит 3-7 (69-70). – С. 370-393.
 16. Вовчак Андрій. Семінар “Створення мережі архівів культурної спадщини в Україні” (м. Київ, 8-9 червня 2006 року) // Етномузика. – Львів, 2007. – Число 2. – С. 200-208. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. – Вип. 14).
 17. Вовчак Андрій. “Das Geschlechtsleben des ukrainischen Bauernvolkes…” // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 76-77.
 18. Вовчак Андрій. “Verein für österreichische Volkskunde” // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 390-393.
 19. Вовчак Андрій. Фольклористична експедиція // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 407-411.
 20. Вовчак Андрій. Документування фольклору // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 82-84.
 21. Вовчак Андрій. “Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild” // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 284-286.
 22. Вовчак Андрій. Сороміцький фольклор // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 355-357.
 23. Вовчак Андрій. “Süd-Ost-Europa” – тематичний випуск періодичного видання Австрійської національної бібліотеки // Етномузика. – Львів, 2008. – Число 5. – С. 178-184. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. – Вип. 22).
 24. Вовчак Андрій. На шляху до створення архіву українського фольклору // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 133–155.
 25. Вовчак Андрій. Про потребу каталогізації архівних зібрань української фольклору // Народна творчість українців у просторі та часі: Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках VI Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня” / За ред. проф. Г. Аркушина. – Луцьк: Вид-во “Терен”, 2010. – С. 25-38.
 26. Вовчак Андрій. Збірник українських криптадій “Das Geschlechtleben des ukrainischen Bauernvolkes…” (Ляйпциґ, 1909–1912): його історія та рецепція // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Том ССLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 639-693.
 27. Вовчак Андрій. [Етно-фольклористичні] Бібліографічні покажчики “Österreichische volkskundliche Bibliographie” (Відень) і “Internationale volkskundliche Bibliographie” (Берлін) та потреба поточної бібліографії української фольклористики // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Том ССLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 728-736.
 28. Вовчак Андрій. Із досвіду документування фольклорних матеріалів в Австрійському народнопісенному товаристві (Österreichisches Volksliedwerk) // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 224–252.
 29. Вовчак Андрій. Сучасні тенденції розвитку українського народного транспорту: феномен “диґи”. На матеріалах експедицій у Західну Бойківщину (Турківський р-н Львівської обл., 2008–2009 рр.) // Народознавчі зошити. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад–грудень. – С. 953–971.
 30. Вовчак А. С., Добрянская Л. А. Львовские электронные архивы украинского фольклора // Мультимедийные и цифровые технологии в собирании, сохранении и изучении фольклора. Материалы Международной научной конференции (16–18 ноября 2011 г., Москва) / Сост. В.Л. Кляус, Е.В. Миненок. Под ред. В.М. Гацака. – Москва: ИМЛИ РАН, 2012. – С. 38–46.
 31. Івашків Василь, Марків Руслан, Вовчак Андрій. Фольклору й етнографії кафедра // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: У 2-х томах. Т. 2 / Видавнича рада: І. Вакарчук (голова), М. Лозинський (заступник голови), Р. Шуст (заступник голови), В. Качмар (відповідальний секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – C. 564.
 32. Івашків Василь, Марків Руслан, Вовчак Андрій. Української фольклористики імені академіка Філарета Колесси кафедра // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: У 2-х томах. Т. 2 / Видавнича рада: І. Вакарчук (голова), М. Лозинський (заступник голови), Р. Шуст (заступник голови), В. Качмар (відповідальний секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – C. 523–524.
 33. Вовчак Андрій. Фольклористичних досліджень лабораторія // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: У 2-х томах. Т. 2 / Видавнича рада: І. Вакарчук (голова), М. Лозинський (заступник голови), Р. Шуст (заступник голови), В. Качмар (відповідальний секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – C. 563–564.
 34. Вовчак Андрій. Народний ляльковий вертеп (“бетлейка”) в околицях Хирова на Старосамбірщині Львівської області // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядкували Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів, 2013. – С. 295–362.
 35. Вовчак Андрій, Вовчак Оксана. Сучасні тенденції розвитку бойківського народного транспорту: феномен “диґи” // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. – Słupsk; Zielona Góra; Svidnik, 2015. – Tom V. – S. 849–878.
 36. Вовчак Андрій, Сулим Роман. Документування українського фольклору у науково-дослідній та навчально-педагогічній діяльності кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана Франка // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – Львів, 2016. – № 1–2 (20). – січень-червень. – С. 117–127.
 37. Вовчак Андрій. Некоторые вопросы электронного архивирования фольклорных полевых материалов // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – Klaipeda, 2017. – № 12. – S. 317–332.
 38. Wowczak Andrij. Instytualizacja folklorystyki na Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki // Lublin. Kultura i społeczeństwo / Dwumiesecznik Środowisk Twórczych. – Lublin, 2017. – Rok XIV. – Nr. 5 (82). – Wrzesień-październik. – S. 57–63.
 39. Вовчак Андрій. Документування українського фольклору у Львівському університеті імені Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 150–194.
 40. Вовчак Андрій. Институциональный комплекс фольклористики во Львовском университете имени Ивана Франко // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – Klaipeda, 2018. – № 13. – S. 267–287.
 41. Вовчак Андрій. Організація електронних фольклорних документів під час польового дослідження // Актуальні питання Східноєвропейської етномузикології: збірник наукових статей / Редактори-упорядники Галина Пшенічкіна, Рімантас Слюжинскас. – Дніпро, 2018. – Вип. 1. – С. 61–90.

Тези:

 1. Вовчак Андрій. “Електронний архів українського фольклору”: засади електронного архівування фольклорних матеріалів / “Cyfrowe archiwum folkloru ukraińskiego”: zasady cyfrowej archiwizacji materiałów folklorystycznych // Konferencja naukowa “Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy”, Lwów, 24–27 września 2015 / Наукова конференція “Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи”, Львів, 24–27 вересня 2015 року: Abstrakty / Анотації. – Lwów, 2015. – S. 28–29.

Навчально-методичні праці:

 1. Фольклористична експедиційна практика. Організаційні засади проведення практики, документування й архівування матеріалів: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика” / Уклали Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк – Львів: ТеРус, 2005. – 33 с.
 2. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціалізації “фольклористика”. – Львів, 2012. – 60 с.
 3. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення фольклористичного польового дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності 6.020303 – філологія (українська мова та література). – Львів, 2014. – 52 с.
 4. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення фольклористичного польового дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету (напрям підготовки 6.020303 – філологія: українська мова та література) / Видання друге, доповнене. – Львів, 2015. – 52 с.

Переклади:

 1. Франко Іван, доктор. [Рецензія на книгу:] Професор Володимир Шухевич. Гуцульщина (Матеріали до українсько-руської етнології. – Matériaux pour l’ethnologie ukraino-ruthéne, publié par la Commission ethnographique, t. II, IV, V), Львів, 1899, 1901 і 1902, 80, 318 с., 255 с. / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 1999. – Випуск 27: Українська фольклористика. – С. 139-145.
 2. Каспер Мерчін. Національні права меншини лужицьких сербів / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Питання сорабістики / За ред. В.Моторного та Д.Шольце. – Львів; Будишин, 2002. – С. 125-137.
 3. Германн Ігнатій Бідерманн. Закарпатські українці, територія їхнього проживання, їхні промисли та їхня історія [фрагмент] / Переклад з німецької мови А.Вовчака // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 421-449.
 4. Абрагам Отто, Горнбостель Еріх Моріц фон. Пропозиції до транскрибування екзотичних мелодій / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Етномузика. – Львів, 2010. – Число 6: Збірка статей та матеріалів до 100-ліття теорії музично-етнографічної транскрипції / Упорядник Василь Коваль. – С. 100-132. – (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Вип. 25).
 5. Франко Іван. Мої «фальсифікації» / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Франко Іван. Додаткові томи до зібрання творів у 50-ти томах. – Том 54 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці 1896–1916. – Київ : Наукова думка, 2011. – С. 33–39.
 6. Франко Іван. Проф. Володимир Шухевич. Гуцульщина (Матеріали до українсько-руської етнології. – Matériaux pour l’ethnologie ukraino-ruthéne, publié par la Commission ethnographique, t. II, IV, V), Львів, 1899, 1901 і 1902, 80, 318 с., 255 с.) / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Франко Іван. Додаткові томи до зібрання творів у 50-ти томах. – Том 54 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці 1896–1916. – Київ : Наукова думка, 2011. – С. 349–359.
 7. Карл Йозеф фон Гюттнер. Народні пісні / Переклад з німецької мови та коментар Андрія Вовчака // Етномузика. – Львів, 2013. – Число 9: Збірка статей та матеріалів пам’яті Миколи Лисенка / Упорядник Ірина Довгалюк. – С. 102-121. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. – Вип. 30).
 8. Шюллєр Дітріх. Збирання – зберігання – поширення: традиційні завдання у технічному контексті початку ХХІ століття / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 9–16.

Рецензції:

 1. Вовчак Андрій. Рецензія на фольклорний збірник Ольги Харчишин “Пісні з голосу столітнього львів’янина Теодора Фурти. Запис, упорядкування, вступна стаття, примітки Ольги Харчишин. Нотні транскрипції Христини Ізотової” (Львів, 2010) // Пісні з голосу столітнього львів’янина Теодора Фурти / Упорядник Ольга Харчишин. – Львів, 2010. – С. 179-180.
 2. Вовчак Андрій. Увага! 100% плагіат і не тільки… Рец. на: Садовенко Світлана, Босик Зоя. Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: [методичні рекомендації]. Вид. 2-е, перероблене. Київ: НАКККіМ, 2010. 140 с. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Вип. 43. – С. 380-385.
 3. Вовчак Андрій. Українська фольклористика в історико-педагогічному вимірі. Рецензія на книгу: Мирослава Вовк. Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – перше десятиліття ХХI століття): теорія і практика: Монографія. – Київ: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 419 с. // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – Львів, 2015. – № 1–2 (18). – січень-червень. – С. 131–135.
 4. Вовчак Андрій. Утвердження документування як важливої проблематики української фольклористики. Рецензія на книгу: Ірина Довгалюк. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 650 с., іл. // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – Львів, 2016. – № 1–2 (20). – січень-червень. – С. 169–179.
 5. Вовчак Андрій. Утвердження фольклористичного архівознавства. [Огляд]: Ірина Довгалюк. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: Монографія. – Львів, 2016 // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 410–421.

Упорядкування:

 1. Іван Денисюк. Літературознавчі та фольклористичні праці / Редакційна колегія: Тарас Салига, Ярослав Гарасим, Андрій Вовчак. – Львів, 2005. – Том. ІІІ: Фольклористичні дослідження. – 404 с.
 2. Відомості про дисертації зі спеціальності “фольклористика”, захищені у спеціалізованій вченій раді К 35.051.13 при Львівському національному університеті імені Івана Франка в 2002-2005 роках / Упорядкував Андрій Вовчак // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 517-552.
 3. Нова радість стала…: Коляди та вертеп / Упорядники Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів: ТеРус, 2005. – 56 с.
 4. Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття (з нагоди 130-ліття від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2005. – 476 с. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Випуск 5).
 5. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2006. – Випуск 37. – 567 с.
 6. Григорій Нудьга. Біобібліографічний покажчик / Упорядкування Василя Івашківа, Руслана Марківа, Андрія Вовчака. – Львів, 2007. – 272 с.
 7. Колесса Філярет. Огляд україньско-рускої народної поезиї / Упорядкування, підготовка до друку, вступне слово Андрія Вовчака та Ірини Довгалюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Випуск 47. – С. 166-272.
 8. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2009. – Випуск 47. – 277 с.
 9. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Руслан Марків. – Львів, 2010. – Випуск 43. – 387 с.
 10. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча / Упорядники: Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Випуск 10. – Львів, 2011. – 313 с.
 11. Філарет Колесса. Карпатський цикл народних пісень / Упорядкування, підготовка до друку, вступне слово Ірини Довгалюк та Андрія Вовчака // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча. – Вип. 10. – Львів, 2011 – С. 285-302.
 12. Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядкували Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 736 с. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Випуск 13).
 13. Довгалюк Ірина, Вовчак Андрій, Марків Руслан. Періодизація українського фольклору Філарета Колесси // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів: Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядкували Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів, 2013. – С. 674–676.
 14. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – 432 с.

Повідомлення

 1. Народні пісні Марії Максимишин // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу:  https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/narodni-pisni-mariji-maksymyshyn/
 2. Гуцульські колядки з Криворівні // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/hutsulski-kolyadky-z-kryvorivni/
 3. Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси поповнився фольклорними матеріалами з Волині // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/folklornyj-arhiv-kafedry-ukrajinskoji-folklorystyky-imeni-akademika-filareta-kolessy-popovnyvsya-folklornymy-materialamy-z-volyni/
 4. Фольклористична експедиція “Від Сяну до Солокії: втрачена і віднайдена Вітцівщина” (червень-липень 2017 року) // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/folklorystychna-ekspedytsiya-vid-syanu-do-solokiji/
 5. Цінне поповнення найдавнішої добірки звукових документів Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/tsinne-popovnennya-folklornoho-arhivu-kafedry-ukrajinskoji-folklorystyky/
 6. Оцифрування фольклорних звукозаписів із колекції української фольклористки Людмили Іваннікової // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/otsyfruvannya-folklornyh-zvukozapysiv/
 7. Фольклористична експедиція Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси “Бойківщина – 2018” // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/folklorystychna-ekspedytsiya-kafedry-ukrajinskoji-folklorystyky-imeni-akademika-filareta-kolessy-bojkivschyna-2018/
 8. Другий етап Фольклористичної експедиції Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси “Бойківщина – 2018” // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/druhyj-etap-folklorystychnoji-ekspedytsiji-kafedry-ukrajinskoji-folklorystyky-imeni-akademika-filareta-kolessy-bojkivschyna-2018/
 9. Серія презентацій Фольклористичної студентської експедиції Кафедри української фольклористики “Бойківщина – 2018” // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/seriia-prezentatsiy-folklorystychnoi-ekspeducii-2018/
 10. Другий етап оцифрування фольклорних звукозаписів із колекції Людмили Іваннікової // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/druhyy-etap-otsyfruvannia-folklornykh-zvukozapysiv-iz-kolektsii-liudmyly-ivannikovoi/

Наукова біографія

Народився 1974 року в селі Ангелівка Тернопільського району Тернопільської області.

Фольклорист, кандидат філологічних наук (2001), доцент Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (2002). Завідувач Лабораторії фольклористичних досліджень (2010–2012 роки, з 2018 року).

1996 року закінчив філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю “українська мова і література, німецька мова”. У 1996-1999 роках навчався в аспірантурі на Кафедрі української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського державного університету імені Івана Франка. 2001 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Українська фольклористика у німецькомовних джерелах кінця ХІХ – початку ХХ століття” (за спеціальністю 10.01.07 – “фольклористика”, науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Михайло Чорнопиский).

З 2002 року на посаді доцента Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

“Електронний архів українського фольклору” – науково-дослідний проект Лабораторії фольклористичних досліджень і Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. Проект розпочато 01.01.2012 року.
“Електронний архів українського фольклору” – спеціалізована інтернет-сторінка для електронного розміщення і представлення фольклорних матеріалів із метою їх фахового дослідження та культурно-просвітницького використання (http://folklore-archive.org.ua)

Колессівські читання – наукова конференція на пошану видатному збирачеві, транскриптору й дослідникові усної народної традиції Філаретові Колессі. Проект розпочато восени 2007 року.

“Документування фольклорних дискурсів: історія, методологія, практика” – науково-дослідний проект (науково-дослідна держбюджетна тема, РФ-11Ф ). Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017. Науковий керівник – проф. Василь Івашків.
Суть проекту – утвердити документування фольклорних дискурсів як невід’ємну галузь української фольклористики. Терміном «документування фольклорних дискурсів» або «фольклористичне документування» позначають комплекс засадничих наукових заходів: фіксацію фольклору; транскрибування фольклорних записів; створення фольклорних документів; архівування фольклорних документів; едицію фольклорних матеріалів. Документування фольклору безпосередньо визначає наукову вартість, достовірність і доступність джерельної бази фольклористики і в такий спосіб максимально зумовлює можливості й ефективність дальших науково-теоретичних досліджень і поступу цієї науки загалом. Тому в провідних європейських фольклористичних школах документування посіло важливе місце, перетворившись фактично у самостійну ди­с­цип­ліну з власною методологією, теорією і практикою, проблематикою й істо­рією.
Проект передбачає комплексний аналіз теоретико-методологічних і пошуково-прикладних аспектів документування народнопоетичних дискурсів в історико-культурній перспективі: зародження та історія документаційної праці у фольклористичній царині в Україні, сучасний стан і досягнення, перспективні напрями розвитку галузі в Україні у контексті світових інноваційних наукових і технологічних підходів. Новітній підхід і до документування фольклорної традиції із застосуванням системних ідей і концепцій покликаний витворити цілісне наукове бачення культурного феномену українського народу та його місця у світовій цивілізації.

Методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали до курсів

 1. “Українська усна народна поетична творчість” (бакалаври україністи, 1 курс): плани практичних занять, джерела, література (файл доступу)
 2. “Фольклор народів світу (епічна традиція)” (бакалаври україністи, 4 курс): плани практичних занять, джерела, література (файл доступу)
 3. “Поетика фольклору” (магістри фольклористи): плани практичних занять, джерела, література (файлу доступу)
 4. “Поетика усної словесності” (магістри україністи, славісти, сходознавці): плани практичних занять, джерела, література (файлу доступу)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!