ВОВЧАК Андрій

Посада: доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, завідувач Лабораторія фольклористичних досліджень

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Електронна пошта: andriy.vovchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Історія української фольклористики, сучасний стан і тенденції розвитку української фольклорної традиції, проблеми документування фольклорної традиції (фіксація, систематизація, архівування польових фольклорних матеріалів).

Публікації

Статті:

 1. Вовчак Андрій. Українське народознавство на сторінках журналу “Am Ur-Quell” (1890-1896 рр.) // Народознавчі зошити. – Львів, 1998. – Зошит 2 (20). – С. 187-195.
 2. Вовчак Андрій. Фольклор як репрезентація українців у колі європейських народів // Етнічна історія народів Європи: Традиційна етнічна культура слов’ян: Збірник наукових праць. – Київ: Стилос, 1999. – С. 11-16.
 3. Вовчак Андрій. До початків Гнатюкових студій над українськими криптадіями // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1999.– Ч. 2.– С. 462-470.
 4. Вовчак Андрій. “Гуцульщина” Володимира Шухевича в оцінці Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 1999. – Випуск 27: Українська фольклористика. – С. 133-146.
 5. Вовчак Андрій. Володимир Гнатюк – дослідник українських криптадій // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 1999. – Вип. 4. – С. 96-117.
 6. Вовчак Андрій. До передісторії процесу рецепції української фольклористичної думки у німецькомовній народознавчій періодиці кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українське народознавство. Стан і перспективи розвитку на зламі віків: Матеріали міжнародних науково-практичних читань, присвячених пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – Київ: Інститут математики НАН України, 2000. – С. 101-105.
 7. Вовчак Андрій. Українська фольклористика у німецькомовних джерелах кінця ХІХ – початку ХХ століття / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Львів, 2001. – 20 с.
 8. Вовчак Андрій. Людевіт Штур та українсько-німецькі фольклорні контакти середини ХІХ ст. // “З його духа печаттю…”: Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Т. 2. – Львів, 2001. – С. 138-145.
 9. Вовчак Андрій. Німецькомовні славістичні часописи середини ХІХ ст. та їх місце в історії рецепції української традиційної культури в Західній Європі // Українське народознавство: Стан і перспективи розвитку на зламі віків. Міжнародні науково-практичні читання, присвячені пам’яті українського вченого-фольклориста й етнолога Михайла Пазяка (1930-1999): Збірник наукових праць. – Київ, 2002. – С. 591-592.
 10. Вовчак Андрій. Роль Яна Петра Йордана у формуванні інтересу до української народознавчої традиції у німецькомовному середовищі середини ХІХ ст. // Питання сорабістики / За редакцією В.Моторного та Д.Шольце. – Львів; Будишин, 2002. – С. 63-79.
 11. Вовчак Андрій. Рефлексія суспільно-культурного життя Закарпаття доби О.Духновича у німецькомовних джерелах (На матеріалі книги Г.І.Бідерманна “Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte” (1862-1867) // “Олександр Духнович і наша сучасність”: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-літтю від дня народження О.Духновича (Пряшів, 20-21 червня 2003 р. / Упорядник М.Мушинка. – Пряшів, 2003. – С. 51-52.
 12. Вовчак Андрій. Я.П.Йордан та українська народна пісня у світі // Питання сорабістики. Десятий міжнародний сорабістичний семінар / За редакцією В.Моторного та Д.Шольце. – Львів; Будишин, 2005. – С. 63-69.
 13. Вовчак Андрій. “Österreichisches Volksliedwerk” – провідний осередок народномузичних досліджень у Австрії // Етномузика. – Львів, 2006. – Число 1: Збірка статей та матеріалів на честь 125-ліття Климента Квітки / Упорядник Б.Луканюк. – С. 68-91.
 14. Вовчак Андрій. Германн Ігнатій Бідерманн і його праця про українців Закарпаття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 394-420.
 15. Вовчак Андрій. Весілля села Оленівка Борзнянського району Чернігівської області // Народознавчі зошити. – Львів, 2006. – Зошит 3-7 (69-70). – С. 370-393.
 16. Вовчак Андрій. Семінар “Створення мережі архівів культурної спадщини в Україні” (м. Київ, 8-9 червня 2006 року) // Етномузика. – Львів, 2007. – Число 2. – С. 200-208. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. – Вип. 14).
 17. Вовчак Андрій. “Das Geschlechtsleben des ukrainischen Bauernvolkes…” // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 76-77.
 18. Вовчак Андрій. “Verein für österreichische Volkskunde” // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 390-393.
 19. Вовчак Андрій. Фольклористична експедиція // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 407-411.
 20. Вовчак Андрій. Документування фольклору // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 82-84.
 21. Вовчак Андрій. “Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild” // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 284-286.
 22. Вовчак Андрій. Сороміцький фольклор // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 355-357.
 23. Вовчак Андрій. “Süd-Ost-Europa” – тематичний випуск періодичного видання Австрійської національної бібліотеки // Етномузика. – Львів, 2008. – Число 5. – С. 178-184. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. – Вип. 22).
 24. Вовчак Андрій. На шляху до створення архіву українського фольклору // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 133–155.
 25. Вовчак Андрій. Про потребу каталогізації архівних зібрань української фольклору // Народна творчість українців у просторі та часі: Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках VI Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня” / За ред. проф. Г. Аркушина. – Луцьк: Вид-во “Терен”, 2010. – С. 25-38.
 26. Вовчак Андрій. Збірник українських криптадій “Das Geschlechtleben des ukrainischen Bauernvolkes…” (Ляйпциґ, 1909–1912): його історія та рецепція // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Том ССLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 639-693.
 27. Вовчак Андрій. [Етно-фольклористичні] Бібліографічні покажчики “Österreichische volkskundliche Bibliographie” (Відень) і “Internationale volkskundliche Bibliographie” (Берлін) та потреба поточної бібліографії української фольклористики // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Том ССLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 728-736.
 28. Вовчак Андрій. Із досвіду документування фольклорних матеріалів в Австрійському народнопісенному товаристві (Österreichisches Volksliedwerk) // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 224–252.
 29. Вовчак Андрій. Сучасні тенденції розвитку українського народного транспорту: феномен “диґи”. На матеріалах експедицій у Західну Бойківщину (Турківський р-н Львівської обл., 2008–2009 рр.) // Народознавчі зошити. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад–грудень. – С. 953–971.
 30. Вовчак А. С., Добрянская Л. А. Львовские электронные архивы украинского фольклора // Мультимедийные и цифровые технологии в собирании, сохранении и изучении фольклора. Материалы Международной научной конференции (16–18 ноября 2011 г., Москва) / Сост. В.Л. Кляус, Е.В. Миненок. Под ред. В.М. Гацака. – Москва: ИМЛИ РАН, 2012. – С. 38–46.
 31. Івашків Василь, Марків Руслан, Вовчак Андрій. Фольклору й етнографії кафедра // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: У 2-х томах. Т. 2 / Видавнича рада: І. Вакарчук (голова), М. Лозинський (заступник голови), Р. Шуст (заступник голови), В. Качмар (відповідальний секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – C. 564.
 32. Івашків Василь, Марків Руслан, Вовчак Андрій. Української фольклористики імені академіка Філарета Колесси кафедра // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: У 2-х томах. Т. 2 / Видавнича рада: І. Вакарчук (голова), М. Лозинський (заступник голови), Р. Шуст (заступник голови), В. Качмар (відповідальний секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – C. 523–524.
 33. Вовчак Андрій. Фольклористичних досліджень лабораторія // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: У 2-х томах. Т. 2 / Видавнича рада: І. Вакарчук (голова), М. Лозинський (заступник голови), Р. Шуст (заступник голови), В. Качмар (відповідальний секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – C. 563–564.
 34. Вовчак Андрій. Народний ляльковий вертеп (“бетлейка”) в околицях Хирова на Старосамбірщині Львівської області // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядкували Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів, 2013. – С. 295–362.
 35. Вовчак Андрій, Вовчак Оксана. Сучасні тенденції розвитку бойківського народного транспорту: феномен “диґи” // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. – Słupsk; Zielona Góra; Svidnik, 2015. – Tom V. – S. 849–878.
 36. Вовчак Андрій, Сулим Роман. Документування українського фольклору у науково-дослідній та навчально-педагогічній діяльності кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана Франка // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – Львів, 2016. – № 1–2 (20). – січень-червень. – С. 117–127.
 37. Вовчак Андрій. Некоторые вопросы электронного архивирования фольклорных полевых материалов // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – Klaipeda, 2017. – № 12. – S. 317–332.
 38. Wowczak Andrij. Instytualizacja folklorystyki na Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki // Lublin. Kultura i społeczeństwo / Dwumiesecznik Środowisk Twórczych. – Lublin, 2017. – Rok XIV. – Nr. 5 (82). – Wrzesień-październik. – S. 57–63.
 39. Вовчак Андрій. Документування українського фольклору у Львівському університеті імені Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 150–194.
 40. Вовчак Андрій. Институциональный комплекс фольклористики во Львовском университете имени Ивана Франко // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – Klaipeda, 2018. – № 13. – S. 267–287.
 41. Вовчак Андрій. Організація електронних фольклорних документів під час польового дослідження // Актуальні питання Східноєвропейської етномузикології: збірник наукових статей / Редактори-упорядники Галина Пшенічкіна, Рімантас Слюжинскас. – Дніпро, 2018. – Вип. 1. – С. 61–90.
 42. Вовчак Андрій. Наукова праця Ірини Довгалюк у царині історії української етномузикології // Етномузика: Збірка статей та матеріалів із нагоди ювілею професора Ірини Довгалюк / Упорядник Ліна Добрянська. – Львів: Видавництво “Галич-Прес”, 2020. – Число 16. – С. 16–62.
 43. Вовчак Андрій. Проблеми документування фольклору на ХІІ Конференції дослідників народної музики (м. Львів, 23–24 квітня 2021 року) // Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 150-річчя від дня народження Лесі Українки. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2021. – Число 17 / Упорядниця Лариса Лукашенко. – С. 218–234.
 44. Вовчак Андрій. Українсько-американський проєкт резервного копіювання фольклорних архівних документів // Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-річчя від дня народження Володимира Гошовського. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2022. – Число 18 / Упорядник Юрій Рибак. – С. 192–205.
 45. Вовчак Андрій. Архівна організація електронних польових фольклорних матеріалів // Проблеми етномузикології. – Київ, 2022. – Вип. 17. – С. 44–78.

Тези:

 1. Вовчак Андрій. “Електронний архів українського фольклору”: засади електронного архівування фольклорних матеріалів / “Cyfrowe archiwum folkloru ukraińskiego”: zasady cyfrowej archiwizacji materiałów folklorystycznych // Konferencja naukowa “Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy”, Lwów, 24–27 września 2015 / Наукова конференція “Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи”, Львів, 24–27 вересня 2015 року: Abstrakty / Анотації. – Lwów, 2015. – S. 28–29.

Навчально-методичні праці:

 1. Фольклористична експедиційна практика. Організаційні засади проведення практики, документування й архівування матеріалів: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика” / Уклали Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк – Львів: ТеРус, 2005. – 33 с.
 2. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціалізації “фольклористика”. – Львів, 2012. – 60 с.
 3. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення фольклористичного польового дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності 6.020303 – філологія (українська мова та література). – Львів, 2014. – 52 с.
 4. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення фольклористичного польового дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету (напрям підготовки 6.020303 – філологія: українська мова та література) / Видання друге, доповнене. – Львів, 2015. – 52 с.

Переклади:

 1. Франко Іван, доктор. [Рецензія на книгу:] Професор Володимир Шухевич. Гуцульщина (Матеріали до українсько-руської етнології. – Matériaux pour l’ethnologie ukraino-ruthéne, publié par la Commission ethnographique, t. II, IV, V), Львів, 1899, 1901 і 1902, 80, 318 с., 255 с. / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 1999. – Випуск 27: Українська фольклористика. – С. 139-145.
 2. Каспер Мерчін. Національні права меншини лужицьких сербів / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Питання сорабістики / За ред. В.Моторного та Д.Шольце. – Львів; Будишин, 2002. – С. 125-137.
 3. Германн Ігнатій Бідерманн. Закарпатські українці, територія їхнього проживання, їхні промисли та їхня історія [фрагмент] / Переклад з німецької мови А.Вовчака // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 421-449.
 4. Абрагам Отто, Горнбостель Еріх Моріц фон. Пропозиції до транскрибування екзотичних мелодій / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Етномузика. – Львів, 2010. – Число 6: Збірка статей та матеріалів до 100-ліття теорії музично-етнографічної транскрипції / Упорядник Василь Коваль. – С. 100-132. – (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Вип. 25).
 5. Франко Іван. Мої «фальсифікації» / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Франко Іван. Додаткові томи до зібрання творів у 50-ти томах. – Том 54 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці 1896–1916. – Київ : Наукова думка, 2011. – С. 33–39.
 6. Франко Іван. Проф. Володимир Шухевич. Гуцульщина (Матеріали до українсько-руської етнології. – Matériaux pour l’ethnologie ukraino-ruthéne, publié par la Commission ethnographique, t. II, IV, V), Львів, 1899, 1901 і 1902, 80, 318 с., 255 с.) / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Франко Іван. Додаткові томи до зібрання творів у 50-ти томах. – Том 54 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці 1896–1916. – Київ : Наукова думка, 2011. – С. 349–359.
 7. Карл Йозеф фон Гюттнер. Народні пісні / Переклад з німецької мови та коментар Андрія Вовчака // Етномузика. – Львів, 2013. – Число 9: Збірка статей та матеріалів пам’яті Миколи Лисенка / Упорядник Ірина Довгалюк. – С. 102-121. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. – Вип. 30).
 8. Шюллєр Дітріх. Збирання – зберігання – поширення: традиційні завдання у технічному контексті початку ХХІ століття / Переклад з німецької мови Андрія Вовчака // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 9–16.
 9. Matras Ferdinant. Український народний театр. Керівник: Роман Сірецький (переклад Андрія Вовчака) // Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): Хрестоматія за матеріалами австрійської німецькомовної преси / Упорядкування та науковий коментар Романа Лаврентія. – Львів, 2017 – С. 158–160.

Рецензції:

 1. Вовчак Андрій. Рецензія на фольклорний збірник Ольги Харчишин “Пісні з голосу столітнього львів’янина Теодора Фурти. Запис, упорядкування, вступна стаття, примітки Ольги Харчишин. Нотні транскрипції Христини Ізотової” (Львів, 2010) // Пісні з голосу столітнього львів’янина Теодора Фурти / Упорядник Ольга Харчишин. – Львів, 2010. – С. 179-180.
 2. Вовчак Андрій. Увага! 100% плагіат і не тільки… Рец. на: Садовенко Світлана, Босик Зоя. Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: [методичні рекомендації]. Вид. 2-е, перероблене. Київ: НАКККіМ, 2010. 140 с. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Вип. 43. – С. 380-385.
 3. Вовчак Андрій. Українська фольклористика в історико-педагогічному вимірі. Рецензія на книгу: Мирослава Вовк. Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – перше десятиліття ХХI століття): теорія і практика: Монографія. – Київ: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 419 с. // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – Львів, 2015. – № 1–2 (18). – січень-червень. – С. 131–135.
 4. Вовчак Андрій. Утвердження документування як важливої проблематики української фольклористики. Рецензія на книгу: Ірина Довгалюк. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 650 с., іл. // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – Львів, 2016. – № 1–2 (20). – січень-червень. – С. 169–179.
 5. Вовчак Андрій. Утвердження фольклористичного архівознавства. [Огляд]: Ірина Довгалюк. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: Монографія. – Львів, 2016 // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 410–421.

Упорядкування:

 1. Іван Денисюк. Літературознавчі та фольклористичні праці / Редакційна колегія: Тарас Салига, Ярослав Гарасим, Андрій Вовчак. – Львів, 2005. – Том. ІІІ: Фольклористичні дослідження. – 404 с.
 2. Відомості про дисертації зі спеціальності “фольклористика”, захищені у спеціалізованій вченій раді К 35.051.13 при Львівському національному університеті імені Івана Франка в 2002-2005 роках / Упорядкував Андрій Вовчак // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 517-552.
 3. Нова радість стала…: Коляди та вертеп / Упорядники Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів: ТеРус, 2005. – 56 с.
 4. Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття (з нагоди 130-ліття від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2005. – 476 с. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Випуск 5).
 5. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2006. – Випуск 37. – 567 с.
 6. Григорій Нудьга. Біобібліографічний покажчик / Упорядкування Василя Івашківа, Руслана Марківа, Андрія Вовчака. – Львів, 2007. – 272 с.
 7. Колесса Філярет. Огляд україньско-рускої народної поезиї / Упорядкування, підготовка до друку, вступне слово Андрія Вовчака та Ірини Довгалюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Випуск 47. – С. 166-272.
 8. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2009. – Випуск 47. – 277 с.
 9. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Руслан Марків. – Львів, 2010. – Випуск 43. – 387 с.
 10. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча / Упорядники: Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Випуск 10. – Львів, 2011. – 313 с.
 11. Філарет Колесса. Карпатський цикл народних пісень / Упорядкування, підготовка до друку, вступне слово Ірини Довгалюк та Андрія Вовчака // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча. – Вип. 10. – Львів, 2011 – С. 285-302.
 12. Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядкували Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 736 с. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Випуск 13).
 13. Довгалюк Ірина, Вовчак Андрій, Марків Руслан. Періодизація українського фольклору Філарета Колесси // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів: Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядкували Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів, 2013. – С. 674–676.
 14. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – 432 с.

Повідомлення

 1. Народні пісні Марії Максимишин // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу:  https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/narodni-pisni-mariji-maksymyshyn/
 2. Гуцульські колядки з Криворівні // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/hutsulski-kolyadky-z-kryvorivni/
 3. Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси поповнився фольклорними матеріалами з Волині // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/folklornyj-arhiv-kafedry-ukrajinskoji-folklorystyky-imeni-akademika-filareta-kolessy-popovnyvsya-folklornymy-materialamy-z-volyni/
 4. Фольклористична експедиція “Від Сяну до Солокії: втрачена і віднайдена Вітцівщина” (червень-липень 2017 року) // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/folklorystychna-ekspedytsiya-vid-syanu-do-solokiji/
 5. Цінне поповнення найдавнішої добірки звукових документів Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/tsinne-popovnennya-folklornoho-arhivu-kafedry-ukrajinskoji-folklorystyky/
 6. Оцифрування фольклорних звукозаписів із колекції української фольклористки Людмили Іваннікової // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/otsyfruvannya-folklornyh-zvukozapysiv/
 7. Фольклористична експедиція Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси “Бойківщина – 2018” // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/folklorystychna-ekspedytsiya-kafedry-ukrajinskoji-folklorystyky-imeni-akademika-filareta-kolessy-bojkivschyna-2018/
 8. Другий етап Фольклористичної експедиції Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси “Бойківщина – 2018” // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/druhyj-etap-folklorystychnoji-ekspedytsiji-kafedry-ukrajinskoji-folklorystyky-imeni-akademika-filareta-kolessy-bojkivschyna-2018/
 9. Серія презентацій Фольклористичної студентської експедиції Кафедри української фольклористики “Бойківщина – 2018” // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/seriia-prezentatsiy-folklorystychnoi-ekspeducii-2018/
 10. Другий етап оцифрування фольклорних звукозаписів із колекції Людмили Іваннікової // Лабораторія фольклористичних досліджень. Новини. – [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/druhyy-etap-otsyfruvannia-folklornykh-zvukozapysiv-iz-kolektsii-liudmyly-ivannikovoi/

Наукова біографія

Народився 1974 року в селі Ангелівка Тернопільського району Тернопільської області.

Фольклорист, кандидат філологічних наук (2001), доцент Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (2002). Завідувач Лабораторії фольклористичних досліджень (2010–2012 роки, з 2018 року).

1996 року закінчив філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю “українська мова і література, німецька мова”. У 1996-1999 роках навчався в аспірантурі на Кафедрі української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського державного університету імені Івана Франка. 2001 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Українська фольклористика у німецькомовних джерелах кінця ХІХ – початку ХХ століття” (за спеціальністю 10.01.07 – “фольклористика”, науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Михайло Чорнопиский).

З 2002 року на посаді асистента, з 2005 року на посаді доцента Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка.

2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української фольклористики.

Проекти

“Електронний архів українського фольклору” – науково-дослідний проект Лабораторії фольклористичних досліджень і Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. Проект розпочато 01.01.2012 року.
“Електронний архів українського фольклору” – спеціалізована інтернет-сторінка для електронного розміщення і представлення фольклорних матеріалів із метою їх фахового дослідження та культурно-просвітницького використання (http://folklore-archive.org.ua)

Колессівські читання – наукова конференція на пошану видатному збирачеві, транскриптору й дослідникові усної народної традиції Філаретові Колессі. Проект розпочато восени 2007 року.

“Документування фольклорних дискурсів: історія, методологія, практика” – науково-дослідний проект (науково-дослідна держбюджетна тема, РФ-11Ф ). Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017. Науковий керівник – проф. Василь Івашків.
Суть проекту – утвердити документування фольклорних дискурсів як невід’ємну галузь української фольклористики. Терміном «документування фольклорних дискурсів» або «фольклористичне документування» позначають комплекс засадничих наукових заходів: фіксацію фольклору; транскрибування фольклорних записів; створення фольклорних документів; архівування фольклорних документів; едицію фольклорних матеріалів. Документування фольклору безпосередньо визначає наукову вартість, достовірність і доступність джерельної бази фольклористики і в такий спосіб максимально зумовлює можливості й ефективність дальших науково-теоретичних досліджень і поступу цієї науки загалом. Тому в провідних європейських фольклористичних школах документування посіло важливе місце, перетворившись фактично у самостійну ди­с­цип­ліну з власною методологією, теорією і практикою, проблематикою й істо­рією.
Проект передбачає комплексний аналіз теоретико-методологічних і пошуково-прикладних аспектів документування народнопоетичних дискурсів в історико-культурній перспективі: зародження та історія документаційної праці у фольклористичній царині в Україні, сучасний стан і досягнення, перспективні напрями розвитку галузі в Україні у контексті світових інноваційних наукових і технологічних підходів. Новітній підхід і до документування фольклорної традиції із застосуванням системних ідей і концепцій покликаний витворити цілісне наукове бачення культурного феномену українського народу та його місця у світовій цивілізації.

Методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали до курсів

 1. “Українська усна народна поетична творчість” (бакалаври україністи, 1 курс): плани практичних занять, джерела, література (файл доступу)
 2. “Фольклор народів світу (епічна традиція)” (бакалаври україністи, 4 курс): плани практичних занять, джерела, література (файл доступу)
 3. “Поетика фольклору” (магістри фольклористи): плани практичних занять, джерела, література (файлу доступу)
 4. “Поетика усної словесності” (магістри україністи, славісти, сходознавці): плани практичних занять, джерела, література (файлу доступу)
 5. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення фольклористичного польового дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету (напрям підготовки 6.020303 – філологія: українська мова та література) / Видання друге, доповнене. Львів, 2015. 52 с.  IEK_Metodychka_folk_praktyka_2015_02_20160605

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!