Актуальні проблеми розвитку сучасної польської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент СЛИВИНСЬКИЙ ОстапФЛа-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛк-51мдоцент СЛИВИНСЬКИЙ Остап

Рекомендована література

Основна

1. Енциклопедія постмодернізму. Ред. Ч. Вінквіст і В. Тейлор. Київ, 2003.

2. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Ред. М. Зубрицька.

Львів, 1996.

3. Соболь О. М. Постмодерн та майбутнє філософії. Київ, 1997.

4. Bolecki W. Polowanie na postmodernistów (w Polsce) oraz inne szkice. Kraków, 1999.

5. Burkot S. Literatura polska 1939-2009. Warszawa, 2010.

6. Czapliński P. Ruchome marginesy: Szkice o literaturze lat 90. Kraków, 2002.

7. Dąbrowski M. Postmodernizm: myśl i tekst. Kraków, 2000.

8. Dunin K. Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności. Warszawa,

2004.

9. Dunin-Wąsowicz P. Oko smoka. Literatura tzw. pokolenia bruLionu wobec rzeczywistości III RP.

Warszawa, 2000.

10. Gutorow J. Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kraków, 2003.

11. Klejnocki J., Sosnowski J. Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia “bruLionu” (1986-

1996). Warszawa, 1996

12. Lyotard J.-F. Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy. Warszawa, 1997.

13. Maliszewski K. Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi. Wrocław, 2005.

14. Nycz R. Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków, 2003.

15. Śliwiński P. Przygody z wolnością: Uwagi o poezji współczesnej. Kraków, 2002.

Додаткова

1. Сливинський О. Джерела й метаморфози поетики персонізму: Нью-Йоркська школа – польський

«о’гаризм» – українська поезія ранніх 2000-х. „Слово і Час”. 2009. Nr 10.

2. Honet R., Czyżowski M. Antologia nowej poezji polskiej. 1990-2000. Kraków, 2004.

3. Klejnocki J. Literatura w czasach zarazy. Warszawa, 2006.

4. Literatura polska XX wieku: Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Red. A. Hutnikiewicz i A. Lam.

Warszawa, 2000.

5. Maliszewski K. Rozproszone głosy. Warszawa, 2006.

6. Nycz R. Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław, 1996.

7. Po Wojaczku. “Brulion” i niezależni. Red. J. Klejnocki. Warszawa, 1992.

8. Poeci na nowy wiek. Wybór: R. Honet. Wrocław, 2010.

9. Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej . Red. D. Fokkema i H.

Janaszek-Ivaničkova. Katowice, 1995.

10. Wołowiec G. Recepcja postmodernizmu w polskiej krytyce i publicystyce literackiej: wstępne

rozpoznanie. „Kultura Współczesna”. 1996. Nr 3/4.