Польсько-українські літературні взаємини ХХ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Сливинський О.ФЛк-21м, ФЛчес-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛк-21мдоцент Сливинський О.
ФЛчес-21мдоцент Сливинський О.

Опис курсу

«Польсько-українські літературні взаємини ХХ ст.» – це вибіркова дисципліна для студентів-філологів другого (магістерського) освітньо-наукового рівня вищої освіти. Курс покликаний показати складність взаємин польської та української літератур у ХХ столітті з урахуванням історичного, суспільного, політичного та інших контекстів, у яких вони розвивалися.

Курс знайомить студентів із тяглістю літературних та культурних традицій польського і українського народів з акцентуванням на явищах, які розвивалися на їхньому пограниччі, були наслідком взаємних впливів, міжособистісних та міжінституційних контактів.
Практичним елементом курсу є інтерпретація найважливіших художніх та публіцистичних текстів, які ілюструють польсько-українські літературні взаємини.

Мета курсу: подати студентам відомості про найважливіші процеси, що відбувалися та відбуваються на пограниччі польської та української літератур ХХ ст., проаналізувати явища, які розвиваються в полі їхньої взаємодії.
Мета першої (теоретичної) складової навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з історичними контекстами розвитку польської та української літератур ХХ ст., з перебігом процесів їхньої взаємодії на рівні окремих осіб, середовищ, організацій. При цьому враховуються взаємовпливи як на рівні світогляду, ідей, форм художнього мислення, так і на рівні практичної діяльності.
Мета другої (практичної) складової дисципліни – в залученні студентів до усвідомленої інтерпретаційної роботи з художніми та публіцистичними текстами.

У результаті вивчення курсу студент має
знати:
1) ключові терміни та поняття зі сфери міжкультурного діалогу;
2) основні віхи історичного діалогу польської та української літератур;
3) процеси, факти польсько-українських літературних контактів (спільні видання та інші проекти, переклади, художні впливи, взаємні тексти-реакції, особисті стосунки між письменниками тощо);
вміти:
1) інтерпретувати художні та публіцистичні твори з урахуванням контексту польсько-українських літературних взаємин, використовуючи методологію міжкультурної комунікації та компаративістики;
2) виявляти у текстах фактори впливу, елементи інших національних культур та способи їхнього опрацювання;
3) аналізувати художні твори, публіцистичні тексти, маніфести та естетичні концепції крізь призму міжнародної політики та геополітики, як чинники впливу на міжнаціональні взаємини;
4) визначати провідну ідею (послання) твору та художні засоби її вираження;
5) творчо формулювати власні думки і міркування стосовно літературних творів.

Рекомендована література

 1. Bakuła B. Wprowadzenie. Kryzys i przełom w perspektywie polsko-ukraińskich związków // Polska – Ukraina. – Poznań, 2003.
 2. Brückner A. Spory o unię w dawnej literaturze // Kwartalnik Historyczny. — 1896. — 10. — S. 578-644.
 3. Chłosta J. Polskie życie literackie we Lwowie w latach 1939–1941 w świetle oficjalnej prasy polskojęzycznej. – Olsztyn, 2000.
 4. Czechowicz J. Wiersze. – Warszawa, 1997.
 5. Davies N. God’s Playground: A History of Poland. Vol. 1, 2. – New York, 1979.
 6. Hadaczek B. Historia literatury kresowej. – Kraków, 2011.
 7. Haupt Z. Baskijski diabeł. – Warszawa, 2008.
 8. Herbert Z. Poezje. – Львів, 2007.
 9. Hnatiuk O. Ukraińsko-polskie związki literackie // Literatura polska XX wieku / Pod red. A. Hutnikiewicza, A. Lama. – Warszawa, 2000. – T. 2. – S. 547–556.
 10. Korniеjenko A. Ukraiński modernizm. – Kraków, 1998.
 11. Kotyńska K. Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo. – Kraków, 2015.
 12. Kuśniewicz A. Słowa o nienawiści. – Warszawa, 1956.
 13. Kusniewicz A. Strefy. – Warszawa, 1985.
 14. Lem S. Wysoki Zamek. – Kraków, 1975.
 15. Literatura ukraińska / Red. M. Jakóbiec. — Warszawa, 1963.
 16. Łobodowski J. Pieśń o Ukrainie. – Paryż, 1959.
 17. Łobodowski J. Przeciw upiorom przeszłości. – Lublin, 2015.
 18. Odojewski W. Zasypie wszystko, zawieje. – Warszawa, 2014.
 19. Poland and Ukraine: Past and Present / Ed. by P. J. Potichnyi. – Edmonton, 1980.
 20. Wittlin J. Mój Lwów. – Warszawa, 1991.
 21. Woldan A. Studia galicyjskie. – Kraków, 2019.
 22. Антонич Б. Повне зібрання творів. – Львів, 2008.
 23. Вервес Г. Іван Франко і питання українсько-польських літературно-громадських взаємин. – К., 1957.
 24. Гарасимович Є. Руський ліхтар, або Небо лемків. – Львів, 2003.
 25. Гнатюк О. Відвага і страх. – К., 2015.
 26. Гнатюк О. Польсько-український діалог: часопис „Kultura” та його спадщина. До сторіччя Єжи Ґедройця // Університетські діалоги. – 2007. – №1.
 27. Грабович Г. Польсько-українські літературні взаємини: питання культурної перспективи // До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. – К., 1997. – С. 138–169.
 28. Єжи Ґедройць та українська еміграція. Листування 1950–1982 років / Упор. Б. Бердиховська. – К., 2008.
 29. Забужко О. Польська «Культура» і ми, або малий апокаліпсис Московіади // Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика 90-х. – К., 1999. – С. 314–325.
 30. Ільницький М. Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова другої половини XX століття. Книга 2. – Львів, 2003.
 31. Ільницький М. Ранній українській модернізм: польська рецепція // Вісник Львівського університету. – 2009. – Вип. 48. – С. 42–54.
 32. Когут C. Українсько-польський літературний діалог міжвоєнного періоду: тенденції, контексти, “механізми” контактів / С. Когут // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. – 2018. – Вип. 10. – С. 195-212.
 33. Лепкий Б. Три портрети: Франко – Стефаник – Оркан. – Львів, 1998.
 34. Паховський Т. І. Іван Франко про “українську школу” в польській літературі // Слов’янське літературне єднання. – Львів, 1958.
 35. Рудницький М. Ми і польська література // Назустріч. – 1936. – № 24. – С. 5.
 36. Рудницький М. Поляк про українську культуру // Назустріч. — 1935. — № 16. — С. 4.
 37. Рябчук М. Польща, польський, поляки // Сад Меттерніха. – Львів, 2008. – С. 55–80.
 38. Сухомлинов О. Етнокультурний дискурс у літературі польсько-українського пограниччя ХХ століття. – Донецьк, 2012.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус