Актуальні проблеми сучасної медієвістики

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ФЕДОРАК НазарФЛу-51м, ФЛу-52м, ФЛу-53м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛу-51мдоцент ФЕДОРАК Назар
ФЛу-52мдоцент ФЕДОРАК Назар
ФЛу-53мдоцент ФЕДОРАК Назар

Опис курсу

Українське середньовіччя, зокрема княжий період Х-ХІІІ ст., залишається драстичним питанням сучасної медієвістики. Насамперед ідеться про мовчазне протистояння двох концепцій: власне українського і загальноруського („древнерусского”) середньовіччя. Також залишається актуальною церковно-конфесійна полеміка на тлі й означеного періоду, й періоду «пізньосередньовічно-барокового» (кінця XVI – XVIII ст.) та часом діяметрально протилежні висновки щодо неї новітніх філологів та істориків.

Вивчення медієвістичних студій українських і західних учених кінця ХХ – початку ХХІ ст. покликано з різних боків розглянути і систематизувати актуальну проблематику сучасної медієвістики, зокрема в інтердисциплінарних параметрах.

Пропонований спецкурс має на меті ознайомити магістрантів із напрацюваннями провідних українських і західних медієвістів, чиї наукові інтереси пов’язані з історією, релігійним і церковним життям, культурою, літературою та мовними проблемами українського середньовіччя. Водночас ідеться про практичні навички опрацювання наукових текстів, їхнього реферування, анотування тощо. Таким чином, солідний і різномовний науковий матеріял, викладений у розвідках І.Шевченка, О.Пріцака, В.Тредґолда, Д.Оболєнського, М.Лабуньки, Р.Пікйо, Ф.Томсона, Г.Ланта, В.Ведера, Л.Мюлера, М.Тавбе, А.Попе, М.Колючі, Ю.Шевельова, Ґ.Подскальскі, Я.Пеленського, С.Френкліна, О.Мишанича, Л.Махновця, арх. І.Ісіченка, Б.Криси, П.Білоуса, С.Бабича, Ю.Пелешенка, Д.Сироїд, М.Сулими й інших авторитетних медієвістів, слугуватиме не лише набуттю нових знань (зокрема і щодо сучасних метод дослідження середньовічних артефактів), але й підвищенню наукової культури майбутніх магістрів.

Специфiка теми спецкурсу вимагає поєднання рiзних підходів і методiв: герменевтики тексту, порiвняльно-iсторичного дослiдження явищ лiтературного процесу, методiв структурного та формального аналізу в поєднанні з новітньою методикою історичних і мовознавчих досліджень.

Методологічною основою спецкурсу є томи ХІІ-ХІІІ (1988-1989 рр.) «Гарвардських українознавчих студій» («Harvard Ukrainian Studies»), видані за матеріялами відомої равенської конференції на честь 1000-ліття охрещення України-Русі, 5 випусків наукового проєкту «Львівська медієвістика» (2007-2015 рр.), а також монографії сучасних медієвістів останніх десятиліть.

У межах висвітлення лекційних тем застосовано оглядово-панорамний виклад матеріялу в поєднанні з герменевтичним і проблемним. Спецкурс передбачає 16 авдиторних годин лекцій, які реалізуються у 8 оглядових темах, і 16 авдиторних годин практичних занять, під час яких свій рівень засвоєння лекційного та самостійно опрацьованого матеріялу магістранти демонструватимуть шляхом написання анотацій і рецензій, а також через усні дискусії. Викладачеві варто попередньо ознайомити магістрантів зі структурою, метою та завданнями курсу, принципами організації навчального процесу. Окремих зауваг і порад потребує рекомендована література до тем. Звичайно, лекційний матеріал, засвоєний під час занять, є основним чинником у підготовці магістранта. Водночас самостійне опрацювання наукових текстів зі списку рекомендованої літератури істотно увиразнить початкове уявлення філолога щодо предмету.

 

 • знати:

Актуальну проблематику сучасних медієвістичних досліджень.

Сучасні тенденції дослідження середньовічних текстів.

 • вміти:

Аналізувати наукову гуманітаристику медієвістичної тематики, оформляти свої аналітичні вміння у вигляді анотацій статей і наукових рецензій на сучасні дослідницькі тексти.

Рекомендована література: 

 1. 1. Бабич С. Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко : монографія [у надзаг. : Львівська медієвістика. – Вип. 2] / за ред. проф. Б.Криси. – Львів : Свічадо, 2008. – 180 с.
 2. Білоус П. Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза : монографія / Петро Білоус. – К. : Академвидав, 2013. – 208 с.
 3. Біля джерел українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 3]. – Львів: Свічадо, 2010. – 328 с.
 4. Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів: Артос – Апріорі, 2007. – 318 с.
 5. Ісіченко І., арх. Аскетична література Київської Руси. – Харків: Акта, 2007. – 397 с.
 6. Криса Б. Пересотворення світу. Українська поезія XVII-XVIII століть. – Львів: Свічадо, 1997. – 215 с.
 7. Преподобний Нестор Печерський в історії української культури. Збірник статей. – Харків: Акта, 2014. – 214 с.
 8. ΠΡΟΣΦΟΝΗΜΑ : текст і контекст : зб. наук. праць [у надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 4]. – Львів : Свічадо, 2013. – 328 с.
 9. Сироїд Д. Житіє Теодосія Печерського преподобного Нестора і жанрова традиція (канд. дис.). – Львів, 2004.
 10. Федорак Н. Поетика Галицько-Волинського літопису. Наукове видання. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – 262 с.
 11. Harvard Ukrainian Studies. – Vol. XII-XIII. – 1988-1989.