Українська поезія кінця ХХ – початку ХХІ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент КРУК ГалинаФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛо-41

Опис курсу

Метою курсу є глибше і комплексне розуміння літературних процесів кінця ХХ — початку ХХІ ст. та їхні витоків, стильових тенденцій та закономірності літературних явищ в їхній синхронії та діахронії, що дозволить скласти цілісну картину літератури як живого організму, а також формує загальну культуру, розуміння цінностей та ідеалів сучасної української поезії, показати українську поезію кінця ХХ — початку ХХІ ст. в її часових, еволюційних, ґенераційних, географічних, стильових координатах.

Завдання:

 1. формування знань про історико-літературні явища культури та літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст. із визначенням їхньої генези, знакових дат, основних типологічних ознак;
 2. усвідомлення спадкоємності історико-літературного процесу з одночасним розумінням динаміки та трансформації поетичних форм та жанрів;
 3. формування ґрунтовних знань про родово-жанрову та художньо-образну системи зазначеного періоду;
 4. засвоєння знань про найістотніші літературні зразки сучасної української поезії;
 5. вивчення найзнаковіших текстів та творчих біографій найвидатніших представників літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст.;
 6. прочитання творів, визначених у переліку як обов’язкові;
 7. формування навичок аналізу та інтерпретації художніх творів.

 

У парадигмі практичних цілей нормативного курсу є:

 • засвоєння змісту термінів і понять .
 • засвоєння літературно-географічних, ідеологічно-літературних структур періоду;
 • розуміння специфіки естетичної свідомості епохи;
 • мати поняття про авторів, літературні спільноти періоду, провідні жанри, стильові течії;

 

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни

 

Студент повинен знати:

1) основні віхи розвитку, події та факти літературного процесу кінця ХХ — початку ХХІ ст.

2) етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду;

3) риси творчости основних учасників літературного процесу;

4) особливсті створення та функціонування літературних гуртків і шкіл;

5) ознаки еволюції окремих поетичних форм і жанрів;

6) особливості літературних напрямів і стилів у поезії кінця ХХ — початку ХХІ ст..

 

 Студент повинен уміти:

1) визначати віхи розвитку, події та факти літературного процесу кінця ХХ — початку ХХІ ст.;

2) аналізувати етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду;

3) застосовувати різні методи аналізу літературних творів цього періоду.

4) виявляти розуміння рис творчости основних учасників літературного процесу;

5) аналізувати основні причини еволюції окремих літературних родів і жанрів;

Рекомендована література

 

 1.  Andryczyk Mark. The Intellectual as Hero in 1990s Ukrainian Fiction. Toronto: University of Toronto Press, 2012.
 2. 33 герої укрліт / Ірина Славінська. — Х. : Фоліо, 2011. — 413 с.
 3. Андрусяк І. 1990-і: «замкнутий простір» – Режим доступу: http.: // dyskurs. narod. ru
 4. Андрусяк І. Літпроцесія: рецензії, есеї, статті. – Донецьк: Видавнича агенція «ОСТ», 2002.
 5. Андрусяк І. Літпроцесія: рецензії, есеї, статті. Електронна версія книжки. – Режим доступу: http.: // dyskurs. narod. Ru
 6. Андрухович Ю. Голова, що літала / Юрій Андрухович // Неборак В. “Літаюча голова” та інші вірші / Віктор Неборак. — Львів: Срібне слово, 2005. — С. 5-11.
 7. Баран Є. Зоїлові трени. Літературно-критичні тексти. – Львів: Логос, 1998.
 8. Баран Є.М. Навздогін дев’яностим…: проза бібліофіла — Івано-Франківськ: Тіповіт, 2006.
 9. Біла А. Українська ліра 1990–2000 (популярний огляд поезії fin du siecle) //«Дикое поле» № 2, 2002.
 10. Білоцерківець Н. Література на роздоріжжі // Критика. — 1997. — № 1.
 11. Бондар-Терещенко І. Оsтмодерн: геопоетика, психологія, влада. Монографія. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 144 с
 12. Бондар-Терещенко І. Текст 1990-х: герої та персонажі. Тернопіль: Джура, 2003.
 13. Бондар-Терещенко І. Є. Структурні особливості літературного дискурсу 1990-х рр.: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.01 / І. Є. Бондар-Терещенко ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2006.
 14. Борисюк І. В. Стилетворчі функції міфо-ритуальних форм у поезії вісімдесятників (В.Герасим’юк, І.Римарук, І.Малкович): Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.01 / І. В. Борисюк ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2006.
 15. Вісімдесятники: Антологія нової української поезії. Упор. І. Римарук. — Едмонтон: Вид-во Канадського Інституту Українських Студій, 1990.
 16. Гнатюк О. Нове обличчя української літератури // Між літературою і політикою, К.: Дух і літера — 2012, С. 128–133.
 17. Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. — Київ: Критика, 2005.
 18. Голобородько Я. Артеграунд. Український літературний істеблішмент. — Київ: Факт, 2006.
 19. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм / Тамара Гундорова. — К.: Критика, 2013 — 344 с.
 20. Гундорова Т.І. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм. Видання друге, виправлене і доповнене. — Київ: Критика, 2013.
 21. Гундорова Т.І. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми. — Київ: Грані-Т, 2013.
 22. Даниленко В.Г. Лісоруб у пустелі: письменник і літературний процес. — Київ: Академвидав, 2008.
 23. Дев’ятдесятники: Авторська антологія нової української поезії. Упор. Махно В. І. — Тернопіль: Лілея, 1998
 24. Дзюба І. Чорний романтик Сергій Жадан / Іван Дзюба. — К.: Либідь, 2017. — 112 с.
 25. Жулинський М. Подих третього тисячоліття: літературно-критичні статті. – Луцьк: Терен, 2000.
 26. Запоріжжя та Дніпропетровськ: «Гімн очеретяних хлопчиків» (2011), «Січовий Парнас: антологія: поетичні твори вихованців Запорізького державного університету» (2000)
 27. Івано-Франківськ: «Дайте! Нобелівську премію українським письменникам! Антологія літературної студії „Нобель“» (2012)
 28. Іменник: Антологія дев’яностих. – К.: Смолоскип, 1997.
 29. Лебединцева Н. М. Сучасна українська література: Навчальний посібник. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/190/27.pdf
 1. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці: Золоті литаври, 2001. — 636 с.
 1. Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. — Київ: Темпора, 2012.
 2. Літературознавчий словник-довідник. — К.: ВЦ “Академія”, 1997. — 752 с.
 3. Львів: ЛяЛяк (Львівська Літературна Криївка) (2010)
 4. Мала українська енциклопедія актуальної літератури, Плерома, 3, проект Повернення деміургів — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. — 287 с. Глосарійний корпус енциклопедії на сайті часопису Ї
 5. Мала українська енциклопедія актуальної літератури. Упор. Андрухович Ю. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998.
 6. Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років. Упор. Жадан С. — Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2011
 7. Молоді українські письменники, яких варто почитати. Частина 1, Молоді письменники, з якими варто познайомитись. Частина 2. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2013/03/5/122585/
 8. Моренець В. Оксиморон. Літературознавчі статті, дослідження, есеї. К: Факт, 2009.
 9. Моренець В. Сучасна українська лірика: модель жанру / Володимир Моренець // Сучасність. — 1996. — Ч. 6. — С. 90-100.
 10. Неборак В. Введення у Бу-Ба-Бу / Віктор Неборак. — Львів: Класика, 2001. — 254 с.
 1. Неборак В. Послання до О. З. вкупі зі зверненнями до вельмишановного читача / Віктор Неборак // Сучасність. — 1995. — Ч. 2. — С. 145-154.
 2. Поети «витісненого покоління» (Упор. І. Андрусяк, 2009)
 1. Полтавщина: «Калинове гроно: Антологія літераторів Полтавщини часу незалежності України» (2010)
 2. Початки: Антологія молодої поезії. Упор. Бондар А. — Київ: Смолоскип, 1998
 3. Розмова Віктора Неборака з Юрієм Тарнавським // Сучасність. — 1996. — Ч. 5. — С. 144-157.
 4. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за редакцією Марії Зубрицької. — Львів: Літопис, 1996. — 634 с.
 5. Сучасна українська літератури кінця ХХ ст.. – початку ХХІ ст.. /Упорядкув. текстів,передм., підготовка навч.-метод. Матеріалів І.М.Андрусяка. – К.: Школа, 2006. – 464с.
 6. Тарнашинська Л. Сезон вічності. – Париж – Львів – Цвіккау, 2001. – 128с.
 7. Тернопільщина: «Літературне Тернопілля 1984–2007: антологія» (2007)
 8. Том Мур. Спокуса доступності: Ігор Павлюк, поезія і мова як постімперська заява.
 9. Українські літературні школи та групи 60-90-х рр. XX ст. Упор. Ґабор В. — Львів: Піраміда, 2009.
 10. Харків: «Два міста: Антологія харківської поезії» (2000), «Харків Forever: Антологія молодої поезії» (2004), «Готелі Харкова: Антологія нової харківської літератури» (2008), «Харківська Барикада № 2: антологія сучасної літератури» (2008).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус