Культура наукового мовлення

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ПІЛЕЦЬКИЙ ВолодимирФЛу-32, ФЛу-31, ФЛу-33, ФЛу-35, ФЛу-34, ФЛу-36

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 

Мета курсу – ознайомити студентів з основами культури наукового мовлення та формувати в них уміння і навички аналізувати мовні засоби усної і писемної форми наукового мовлення.

                            Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль І

 

Культура наукового мовлення. Наукове мовлення як об’єкт дослідження. Усна і писемна форма наукового мовлення. Поняття «культура наукового мовлення». Правила подавання й сприймання наукової інформації. Мовні помилки при слуханні та говорінні під час обміну науковою інформацією. Мовні особливості наукового етикету.

 

Змістовий модуль ІІ

 

Мовленнєва майстерність педагога. Стилі педагогічного спілкування на наукові теми. Особливості наукового спілкування викладача й студента. Мовні бар’ри під час такого спілкування. Мовні засоби науково-педагогічного спілкування.

 

Змістовий модуль ІІІ

 

Мовні засоби наукового тексту. Загальномовна, загальнонаукова й термінна лексика в науковому тексті. Вимоги до терміновжитку в науковому тексті. Морфологічні та синтаксичні особливості наукового тексту. Мовна специфіка різних жанрів наукового мовлення. Проблеми збереження українськоїмовної своєрідності наукового тексту. Національномовна специфіка українського наукового терміна. Відродження репресованих термінів. Роль та місце іншомовних термінів у різних терміносистемах. Сучасні проблеми термінної лексикографії.

 

 

 Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем

 

Кількість годин
Денна форма
Усього у тому числі
л п інд. с р с
1 2 3 4 5 6
Модуль І
Змістовий модуль І Культура наукового мовлення
Наукове мовлення як об’єкт дослідження. Усна й писемна форми наукового мовлення. Основні  етапи розвитку наукового стилю української мови. Поняття про культуру наукового мовлення. Специфіка обміну науковою інформацією. Слухання й говоріння в науковому спілкуванні. Міжособистісна взаємодія при науковому спілкуванні. Мовна специфіка наукового етикету. 12 12      
Змістовий модуль ІІ Мовленнєва майстерність педагога
Мовленнєва майстерність педагога.  Наукове спілкування педагога й студета. Способи й засоби подолання бар’єрів у науковому спілкуванні. 10 10      
Змістовий модуль ІІІ Мовні засоби наукового тексту.
Лексика й синтаксис наукового тексту. Вимоги до терміновжитку в науковому тексті. Національномовна специфіка українського терміна. Відродження репресованих термінів. Синонімійя й варіантність у науковому тексті. Використання комп’ютера в дослідженнях з культури наукового мовлення. 14 14      
Усього годин 36 36      

 

Самостійна робота

з/п

Назва теми Кількість годин
1 Культура наукового мовлення. Основні етапи розвитку наукового стилю української мови Усна й писемна форми наукового мовлення. Комунікативні бар’єри при науковому мовленні і способи їх подолання. 24
2 Мовленнєва майстерність педагога. Стилі педагогічного спілкування на наукові теми. Особливості наукового спілкування викладача й студента. Мовні бар’єри під час такого спілкування. Мовні засоби науково-педагогічного спілкування 20
3 Проблеми збереження української мовної своєрідності в науковому тексті. Мовна специфіка українського терміна. Проблеми творення й функціювання найменувань процесових понять. Іншомовні терміни в науковому тексті. Сучасні термінні словники української мови,їх азагальний аналіз. Проблеми впорядкування новітньої української наукової термінології 28
  Разом 72

 

Розподіл балів, які отримують студенти (іспит)

Поточне тестування та самостійна робота

 

Підсумковий

тест (іспит)

Сума
Змістовий

модуль 1

15 балів

Змістовий

модуль 2

15 балів

Змістовий

модуль 3

20 балів

50 балів 100
 Культура наукового мовлення Мовленнєва майстерність педагога Мовна своєрідність наукового тексту

 

Рекомендована література

  1. Антисуржик. За заг. Редакцією О.Сербенської. – Львів, 1994.
  2. Гринчишин Д., Капелющний А, Сербенська О, Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.
  3. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. Львів, 1994.
  4. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К., 2001.
  5. Проблеми української термінології. Вісник національного університету «Львівська політехніка». – № 453. 2002; № 490. – 2003; № 503. – 2004; № 538. – 2005.
  6. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. За ред. Лариси Масенко. – К, 2005.
  7. Українська термінологія і сучасність. Збірник наукових праць. – Вип. VІ. – 2005; вип. VІІІ. – 2009.
  8. Філоненко М.М. Психологія спілкування. – К., 2008.
  9. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. – К., 2007.
  10. Ярема Степан. На теми української наукової мови. – Львів, 2002.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму