Друга слов’янська мова (польська)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ФЛс-31доцент КРАВЕЦЬ Ольга
680ФЛс-31доцент КРАВЕЦЬ Ольга

Опис курсу

Програма курсу розрахована на перший (64 години) та другий (80 годин) семестр ІІІ курсу і передбачає викладання нормативної граматики сучасної польської мови. Завдання  курсу –  висвітлити головні проблеми зазначеної дисципліни, дати загальні відомості про фонетику, орфографію, граматику, лексику польської мови.

Мета вибіркової дисціпліни –  сформувати практичну базу володіння другою слов’янською мовою (польською), що передбачає знання основ польської практичної фонетики, оперування лексико-граматичними вправами, головними типовими зразками побудови польського розповідного та питального речення.

Підсумковий контроль (залік) передбачено у формі тесту.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу курсу та вміння застосувати його в практичній діяльності

Завдання: формування теоретичних знань з дисципліни та практичних умінь для застосування в комунікативній практиці

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичний матеріал зазначених тем,

норми літературної вимови,

основні граматичні правила

вміти: вести бесіду з носіями польської мови;

читати та розуміти тексти польською мовою.

Самостійна робота студента

Для самостійного опрацювання рекомендуються закріплення орфографічних принципів польської мови,  вірш Ю. Тувіма «Абецадло», поезії Я. Бжехви, виконання тестових завдань з граматики польської мови.

Критерії успішності студента

Упродовж семестру студенти можуть набрати 50 балів (2 змістові модулі по 25 балів). Курс “Друга слов’янська мова” завершується заліком, на якому студенти можуть здобути максимально 50 балів. Оцінка за залік виводиться на основі поточного оцінювання і результату письмового тесту.

Викладач здійснює поточний контроль успішності навчання, проводячи змістові модулі та оцінюючи самостійну роботу студентів.

Рекомендована література

  1. Słownik ortograficzny języka polskiego. Lviv – Svit, 1998.
  2. Brygida Rudzka, Zofia Goczołowa. Wśród Polaków. Lublin, 1992.
  3. Bileńka-Swystowycz Ł., Jarmoluk M. Uczę się polskiego. K, 1998.
  4. Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. Hurra!!! Po polsku. 2007.
  5. Януш Ріґер, Орися Демська-Кульчицька. Українсько-польський тематичний словник. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2007. – 704 с.
  6. Польська мова – українцям: Іменна словозміна з елементами синтаксису: – Львів: Українська академія друкарства, 2008. – 288 с.
  7. Польсько-український словник. “Чумацький шлях”, 2010.
  8. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. PWN. Warszawa, 2003.