Актуальні проблеми української граматики (середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ДОБОСЕВИЧ УлянаФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛо-11мдоцент ДОБОСЕВИЧ Уляна

Опис курсу

Курс спрямований на поглиблене вивчення актуальних і проблемних питань граматики української мови, а також на формування в студентів практичних навичок, суть яких полягає у вмінні:
1) сприймати граматичний лад мови як категорійну систему, сформовану з окремих значень, виражених відповідною системою граматичних форм;
2) розмежовувати частини мови за традиційною граматикою та за інноваційними школами І. Вихованця, К. Городенської, І. Кучеренка, В.Горпинича;
3) аналізувати сучасні тенденції в трактуванні граматичних явищ;
4) науково обґрунтувати належність будь-якого слова до відповідної частини мови;
5) виявляти транспозитні зміни в системі частин мови, ураховуючи різні ступені цього явища; 6) виробити систему прийомів та засобів для пояснення складних і проблемних явищ морфології у системі середньої освіти.
У системі середньої освіти важливе значення має оволодіння мовою як інструментом пізнання і розуміння світу.
Українська мова як предмет вивчення у школі передбачає опанування граматичною структурою і системою мови,
зокрема – морфологією. Свідоме і глибоке оволодіння морфологічною структурою сучасної української літературної мови з розумінням природи і механізмів її динамічних процесів є важливим фактором ґрунтовної,
комплексної підготовки учителя-словесника. Воно можливе лише тоді, коли майбутній фахівець отримає глибокі теоретичні знання з морфології, а також зуміє застосувати їх на практиці, донести до розуміння учнів. Серед актуальних питань української граматики виокремлюють низку таких, які ще потребують наукової інтерпретації та пошуку інструментарію для їх вивчення у середній школі. Це 1) розроблення частиномовної класифікації, її принципів і проблемних питань; 2) аналіз морфологічного синкретизму, нейтралізації,
транспозиції, десемантизації граматичних значень; 3) аналіз еволюційних процесів у сфері морфологічних категорій і систем. Одним із завдань курсу є адаптувати ці наукові проблеми до вивчення у шкільному курсі, а відтак запровадити у практику шкільного навчання вміння бачити, аналізувати та
інтерпретувати проблемні питання морфології. Актуальні проблеми української граматики – це важливий і необхідний компонент програми професійної філологічної освіти з орієнтацією на потреби
середньої школи.
Мета курсу – допомогти осмислити глибинні динамічні процеси у морфологічній структурі української мови на синхронному та діахронному зрізах, сформувати систематизовані наукові знання про традиційні (їх використовує шкільна граматика) й нові підходи у класифікації та аналізі морфологічних явищ, адаптувати нові підходи до системи шкільної освіти; випрацювати методи та підходи, а також систему авторських вправ для використання у шкільній практиці і у роботі факультативів з української мови.

Рекомендована література

 1. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика
  української мови: Морфологія. – К., 1993.
  2. Болюх О. В. Морфолого-синтаксичні особливості прислівника //
  Мовознавство. – 1994. – № 6.
  3. Варзацька Л. О. Вивчення морфології у взаємозв’язку з лексикою,
  синтаксисом і стилістикою / Л. Варзацька // Українська мова і
  література в школі. – 1978. – №7. – С. 63–69.
  4. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. –
  К., 1988.
  5. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія
  української мови. – К., 2004.
  6. Глібчук Н.М. Партикуляція – один із шляхів виникнення
  міжчастиномовних омонімів // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць /
  Донецький нац. ун-т, наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ,
  2011. – Вип. 22. – С. 77-82.
  7. Глібчук Н.М. Синкретизм у площині функціональної омонімії //
  Україноцентризм наукового сумління: Збірник наукових праць на
  пошану професора Зеновія Терлака. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 91-
  113.
  8. Глібчук Н.М. Синкретична природа незмінюваних прикметників / Н.
  Глібчук // Вісник Львівського університету. – Львів: Видавничий
  центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.13 -23. – Серія філологічна. –
  Вип. 63. – С. 13-23.
  9. Глібчук Н.М. Транспозитний потенціал абстрактних іменників
  негативної та позитивної оцінки // Граматичні студії: зб. наук. праць /
  Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця: ТОВ
  «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 33-38.
  10. Глібчук Н.М., Добосевич У. Б. Сучасна українська мова. Морфологія.
  Практикум. – К., 2009.
  11. Глібчук Н.М., Добосевич У. Б. Словник міжчастиномовних омонімів
  української мови. – Львів, 2016.
  12. Гнатюк Г. М. Ад’єктивація дієприкметників у сучасній українській
  літературній мові // Мовознавство. – 1983. – № 1.
  13. Гнатюк Г. М. Дієприкметник у сучасній українській літературній
  мові. – К., 1982.
  14. Горпинич В. О. Морфологія української мови. – К., 2004.
  15. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна. – К.,
  2011.
  16. Гринчишин Д. Г. Явище субстантивації в українській мові. – К, 1965.
  17. Добосевич У.Б. До питання про частиномовний статус модальника / У.
  Б. Добосевич // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. –
  2017. – Вип. 64(1). – С. 151-159.
  18. Добосевич У.Б. Критерії та прийоми визначення частиномовного
  статусу морфологічних транспозитів // Вісник Львівського
  університету. – Серія філологічна. – Вип.57. – 2012. – С.37-47.
  19. Добосевич У.Б., Глібчук Н.М. Лексикографічне опрацювання явища
  міжчастиномовної омонімії // Слово и словарь. Vocabulum et
  vocabularium. Лексикографічний бюлетень. – Харків, 2011.- С.90-92.
  20. Добосевич У.Б. Субстантивація як вияв транспозитних можливостей
  різних частин мови // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць / Донецький
  нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – Вип.
  22. – С. 91-97.
  21. Добосевич У.Б. Явище морфологічної транспозиції в аспекті
  синтаксичних параметрів // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і
  новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного
  форуму молодих учених, Київ, 24-26 квітня 2012 року. – К.: ІУМ
  НАНУ, 2012. – С. 101-105.
  22. Дубовик С. Лінгвістичні основи вивчення категорії відмінка іменника
  на засадах функціонального підходу у вищій школі / С.Г. Дубовик //
  Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 14. — С. 117-
  120.
  23. Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної
  мови. Ч. І. – К., 1972.
  24. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. –
  Донецьк, 1996.
  25. Карпенко Ю. О. Ще раз про критерії виділення частин мови //
  Мовознавство. – 2001. – № 3.
  26. Костусяк Н.М., Межов О.Г. Системно-структурна організація
  морфологічного рівня сучасної української літературної мови:
  функційно-категорійний вимір
  Рецензія на: І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Загнітко, С.О.
  Соколова. Граматика сучасної української літературної мови.
  Морфологія. Київ, 2017Мова статті: українська • Українська мова,
  2019, 4(72):133.
  27. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови.
  Морфологія. – К., 1961. – Ч. І; 1964. – Ч. II.
  28. Кучеренко І. К. Актуальні проблеми граматики. – Львів, 2003.
  29. Кушлик О. П. Комплексне визначення частиномовного статусу
  “перехідних” одиниць // Мовознавство. – 1997. – № 4-5.
  30. Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. – К.,
  1983.
  31. Методика викладання української мови в середніх освітніх закладах /
  за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009. – С. 305-215.
  32. Нагрибельна І. Вивчення службових частин мови у 7 класі
  (Функціонально-стилістичний підхід) / Інна Нагрибельна // Дивослово.
  – 2002. – № 6. – С. 24–27.
  33. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970-1980.
  34. Стріха А.Д.; Гуревич А.Ю. Цікава граматика / А. Д. Стріха,
  А. Ю. Гуревич. – К.: Рад. шк. 1991. – 112 с.
  35. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К.
  Білодіда. – К., 1969.
  36. Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. – 2-ге
  вид., перероб. і доп. – К., 1997.
  37. Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. – 2-ге
  вид., перероб. і доп. – К., 2000.
  38. Сучасна українська літературна мова / За ред. О. Д. Пономарева. – К.,
  1997.
  39. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.
  40. Український правопис. 2019.
  41. Шкільник М. Проблемний підхід до вивчення частин мови: посіб. для
  вчителів / М. М. Шкільник. – Київ : Рад. школа, 1986. – 136 с.
  42. Широков В. А., Лучик А. А. Парадигмальні засади лінгвістики першої
  половини XXI століття// Мовознавство. – 2021 – №5.
  43. Ющук І. Художній текст у вивченні мови//Дивослово. – 2021. – №4

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: Актуальні проблеми української граматики

Завантажити силабус