Чеська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент ЛОБУР НадіяФЛчес-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ФЛчес-31доцент ЛОБУР Надія, ВАНЧУШОВИЧ Уляна

Опис курсу

5 семестр

У рамках навчальної дисципліни “Чеська мова” у 5 семестрі вивчається курс морфології (іменник, дієслово) та лексико-комунікативний модуль.

Мета: ознайомити студентів з теоретичними положеннями морфології сучасної чеської мови, особливостями вираження граматичних категорій іменника та дієслова у чеській мові та повною характеристикою систем відмінювання іменників і дієвідмінювання дієслів, виробити практичні навички їх застосування; розвинути лексико-комунікативні навички володіння чеською мовою відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови.

Завдання: ознайомити студентів із основними поняттями, термінами, теоріями та концепціями морфології чеської мови (іменник, дієслово), навчити студентів правильно вживати форми іменників і дієслів у текстах; виконувати морфологічний розбір іменників і дієслів, наявних у реченні чи тексті; розвинути знання лексики чеської мови та вміння використовувати її у різних комунікативних ситуаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 • знати й розуміти систему мови (зокрема, морфологічну) і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • знати і розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції морфології чеської мови, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • знати принципи виділення частин мови з погляду традиційного чеського мовознавства;
 • знати морфологічні норми сучасної чеської літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
 • знати граматичні категорії іменника та дієслова у чеській мові та особливості їх вираження;
 • знати особливості та типи відмінювання іменників у чеській мові;
 • знати особливості та типи словозміни дієслів у чеській мові;
 • знати принципи здійснення морфологічного аналізу іменників і дієслів у чеській мові;
 • знати лексику різноманітних груп, що вивчається.
 • вміти окреслювати основні проблеми морфології, пояснювати її місце і взаємозв’язки у цілісній системі знань;
 • використовувати лексику, що вивчаєься, в усній і письмовій комунікації;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;
 • аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють;
 • характеризувати різновиди чеської мови з погляду морфології;
 • використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів, зокрема здійснювати морфологічний аналіз іменників і дієслів, визначати граматичні категорії іменників і дієслів та правильно вживати їхні форми у текстах;
 • вміти організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

5 семестр

5 семестр

Основна

 1. Основна
  1. Осташ Л.Р. Вивчаймо чеську мову : збірник тестових завдань : навчальний посібник / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2018. – 164 с.
  2. Осташ Л.Р. Методичні рекомендації і тестові завдання з морфології сучасної чеської мови (іменник) / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2010. – 80 с.
  3. Adam R. Gramatické rozbory češtiny : výklad a cvičení s řešeními / Robert Adam, Martin Beneš, Ivana Bozděchová, František Martínek, Hana Prokšová, Pavlína Synková. – Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. – 240
  4. Adam R. Příručka k morfologii češtiny : výklad a cvičení s řešeními / Robert Adam. – Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. – 94
  5. Adamovičová A. Nebojte se češtiny / Ana Adamovičová. – Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Nakladatelství Karolinum, 2013. – 318.
  6. Adamovičová A., Ivanovová D., Hrdlička M. Basic Czech / Ana Adamovičová, Darina Ivanovová, Milan Hrdlička. – Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Nakladatelství Karolinum, 2010. – 252s.
  7. Adamovičová A., Hrdlička M. Basic Czech 3 / Ana Adamovičová, Milan Hrdlička. – Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Nakladatelství Karolinum, 2010. – 304 s.
  8. Akademická gramatika spisovné češtiny / Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 20 – 974 s.
  9. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. – 2., rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – 604 s. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
  10. Czech it UP. Čeština pro cizince 4. Úroveň B2. Učebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. – 139 s. – https://czechitup.upol.cz/uroven/b2/
  11. Czech it UP. Čeština pro cizince 4. Úroveň B2. Cvičebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. – 68 s.
  12. Czech it UP. Čeština pro cizince 5. Úroveň С1. Učebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. – 139 s. – Режим доступу: https://czechitup.upol.cz/uroven/c1/
  13. Czech it UP. Čeština pro cizince 5. Úroveň С1. Cvičebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. – 68 s.
  14. Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie Čechová, Miloš Dokulil, Zdeněk Hlavsa, Josef Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442
  15. Krobotová M. Česká morfologie. Cvičení / Milena Krobotová ; Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc, 2005. – 114s.
  16. Luttererová J. Česká slovní zásoba a konverzační cvičení / Jiřina Luttererová. – Praha : ISV nakladatelství, 2003. – 108s.
  17. Mluvnice češtiny. 2. Tvarosloví. – Praha : Academia, 1986. – 536s. – Режим доступу: http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-2.pdf
  18. Nekovářová A. Čeština pro život 2 / Alena Nekovářová. – Praha : Akropolis, 2012. – 360 s.
  19. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství Lidové noviny, 2017. – Sv.1–2. – Режим доступу: https://www.czechency.org/slovnik/
  20. Příruční mluvnice češtiny / Eds. Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., opravené. – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. – 799s.
  21. Trnková A. Cvičení z české mluvnice pro cizince / Alena Trnková. – Praha : ISV nakladatelství, 1998. – 122 s.

  Додаткова

  1. Adam R. Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL [Електронний ресурс] / Robert Adam. – Praha : Karolinum, 2015. – 98 s. – Режим доступу: https://karolinum.cz/data/book/13589/133045.pdf
  2. Bednaříková B. Cvičebnice z morfologie se zaměřením na flexi přejatých slov / Božena Bednaříková. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. – 72 s.
  3. Bednaříková B. Praktická cvičení z tvarosloví / Božena Bednaříková. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. – 58 s.
  4. Houžvičková M. Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení / Milena Houžvičková, Jana Hoffmannová. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. – 267 s.
  5. Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s.
  6. Možnosti a meze české gramatiky / Ed. František Štícha. – Praha: Academia, 2006. – 304 s.
  7. Pravidla českého pravopisu / Ústav pro jazyk český AV ČR. – Praha: Academia, 2005. – 391s.
  8. Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem) [Електронний ресурс] / Robert Adam, Martin Beneš, Ivana Bozděchová, Pavlína Jínová, František Martínek, Hana Prokšová, Lucie Saicová Římalová. – Praha: Karolinum, 2014. – 194s. – Режим доступу: https://karolinum.cz/data/book/12729/140205.pdf

  Словники

  1. Новак Ї. Чесько-український словник / Новак Ї. – К.: Чумацький шлях, 2008. – 584с.
  2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009 – 200 с.
  3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1988–1989 . – Т.1–2.
  4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015. – 241 с.
  5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
  6. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A.Kurimský, R.Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
  7. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998. – 360s.
  8. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004. – 568s.
  9. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha: Academia, 2005. – 880s.
  10. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red J. Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016. – 648 s.
  11. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. B. Havránka]. – Praha : Akademia, 1960–1971 (1. vydání, sv. 1–4), 1989 (2. vydání, sv. 1–8). – Режим доступу: https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/
  12. Svozilová N. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová. – Praha: Academia, 2005. – 580s.

  Інформаційні ресурси

  1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
  2. Český národní korpus [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.korpus.cz/
  3. Dotazy z jazykové poradny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу:https://dotazy.ujc.cas.cz/
  4. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
  5. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
  6. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ujc.avcr.cz/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус