Чеська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ЛОБУР НадіяФЛчес-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФЛчес-31доцент ЛОБУР Надія

Опис курсу

У рамках навчальної дисципліни “Чеська мова” у 6 семестрі вивчається курс морфології (прикметник, займенник, числівник, прислівник, прийменник, сполучник, частка, вигук). Морфологія сучасної чеської мови – одна з найважливіших лінгвістичних дисциплін. Даний курс знайомить студентів з одним з основними розділів чеської мовознавчої науки, який вивчає самостійні та службові частини мови. Студенти вивчають місце морфології в парадигмі мовознавчих дисциплін, історію вивчення частин мови на матеріалі чеської мови. Особлива увага приділена вивченню та детальній характеристиці граматичних категорій: роду числа, відмінка у змінних частин мови, лексико-семантичні особливості самостійних та службових частин мови.

Мета: допомогти студентові засвоїти основний теоретичний апарат з морфології як науки загалом та морфології сучасної чеської мови зокрема, засвідчити її досягнення, розвиток та презентацію у чеській лінгвістичній школі, з’ясувати взаємодію між окремими структурними мовними явищами, зрозуміти загальновнутрішні і часткові закони мови.

Морфологія чеської мови має загальнотеоретичні і  практичні завдання:

Загальнотеоретичні завдання курсу з морфології сучасної чеської мови полягають в тому, щоб:

 • осмислити теоретичний апарат курсу, охарактеризувати частиномовну систему чеської мови;
 • ознайомитись з теоретичними надбаннями чеської морфологічної школи (зокрема, в контексті тез Празького лінгвістичного гуртка) та опрацювати найважливіші з них;
 • пізнати дію внутрішніх законів мови;
 • усвідомити зв’язок між окремими структурними мовними явищами;
 • зрозуміти мову як суспільне явище.

Практичні завдання курсу з морфології чеської мови вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • зрозуміти та засвоїти принципи виділення самостійних та службових частин мови у чеській мові;
 • розуміти граматичні категорії та вміти робити морфологічний аналіз слова;
 • розуміти та аналізувати лексико-семантичні особливості частин мови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 • знати й розуміти систему мови (зокрема, морфологічну) і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • знати і розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції морфології чеської мови, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • знати принципи виділення та характеристику частин мови з точки зору традиційного чеського мовознавства;
 • знати морфологічні норми сучасної чеської літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
 • знати принципи здійснення морфологічного аналізу у чеській мові;
 • вміти окреслювати основні проблеми морфології, пояснювати її місце і взаємозв’язки у цілісній системі знань;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;
 • аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють;
 • системно аналізувати морфологічні явища сучасної чеської мови, залучаючи зіставний аналіз та матеріал інших слов’янських мов;
 • використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
 • володіти навичками культури мовлення і нормами сучасної чеської літературної мови;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової мовознавчої літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів, зокрема морфологічний.
 • вміти організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Чеська мова для українців: підручник: У 2 ч. / Їржі Гасіл, Надія Лобур, Ольга Паламарчук. Львів: Видавн. центр ЛНУ імені І. Франка; Ужгород: ТОВ “ІВА”. 2011. 296 с.
 2. Adamovičová A. Nebojte se češtiny. – Praha : Karolinum, 2005.
 3. Bečka J.O příslovci v nové češtině. 18, 1934, 161–173.
 4. Hladká Z. – Karlĺk, P. Stupňování adjektiv. SaS, 67, 1998, 118-121.
 5. Daneš F. Oba, obojí, obé,  51, 1968, 6-13.
 6. Hausenblas K. Spojování číslovek se jménem počitaného předmětu aneb dvacet jedna metrů. AUC-Slav Prag 8, 1966, 301-310.
 7. Karlík P., Nekula M., Rusínová, Z. (eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladelství Lidové noviny, 1995.
 8. Komárek M. Stava tvarů adjektivní a pronominální flexe v spisovné češtině, SaS 33, 1972, 139-145.
 9. Komárek M. K otázce predikativa (kategorie stavu) v češtině. In: Sborník VŠ pedagogické v Olomouci (Jazyk a literatura), 1954, 7–25.
 10. Kopečný F. Význam krátkých tvarů adjektivních, zejm. Tvaru neutrálního v češtině, Sl. 22,1953, 557-574.
 11. Mluvnice češtiny / Dokulil M., Horálek K., Hůrková J., Knappová, M. I. Fonetika, Fonologie, Morfologie a morfemika, Tvoření slov, Praha, 1986. Komárek M., Kořenský J., Petr, J., Veselková J. Mluvnice čestiny II. Tvarosloví, Praha, 1986. Daneš F., Hlavsa Z. Mluvnice čestiny III. Skladba, Praha, 1987.
 12. Mluvnice současné češtiny / Václav Cvrček a kolektiv autorů. Praha, 2010.
 13. Němec I.Systém záporných zájmenných příslovcí v staré a nové češtině.SaS 39, 1978, 292–294.
 14. Novotný J. a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha : Fortuna, 1992.
 15. Styblík V., Čechová M., Hauser, P., Hošnová E. Základní mluvnice českého jazyka. Praha, 2004, 89-96.
 16. Šaur V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Praha : Ottovo nakladatelství, 2004.
 17. Ševčíková M. Predikativum v gramatickém popisu češtiny. In: Čmejrková S., Hoffmannová ad. (eds.),Češtinav pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, 2012, 597–602.
 18. Uhlířová L.Κ postavení tzv. větných příslovcí v aktuálním členění.SaS 40, 1979, 143–148.
 19. VondráčekPříslovce a částice – hranice slovního druhu. 82, 1999, 72–78.

Словники

 1. Новак Ї. Чесько-український словник. – К. : Чумацький шлях, 2008.
 2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009.
 3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – К.: Наукова думка, 1988–1989. – Т. 1–2.
 4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015.
 5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
 6. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A. Kurimský, R. Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
 7. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998.
 8. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004.
 9. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha : Academia, 2005.
 10. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. B. Havránka]. – Praha : Akademia, 1960–1971 (1. vydání, sv. 1–4), 1989 (2. vydání, sv. 1–8). – Режим доступу: https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/
 11. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red J. Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016.
 12. Svozilová N., Prouzová H., Jirsová A. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. – Praha: Academia, 2005.

Інформаційні ресурси

 1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
 2. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 3. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус