Чеська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
740доцент ЛОБУР НадіяФЛчес-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФЛчес-41доцент ЛОБУР Надія

Опис курсу

У рамках курсу «Чеська мова» у 7 семестрі вивчається розділ «Лексикологія та лексикографія чеської мови».

Мета – допомогти студентові засвоїти основний теоретичний апарат лексикології як науки, засвідчити сучасний стан та безперервний історичний розвиток і збагачення лексики чеської мови, з’ясувати взаємодію між окремими структурними мовними явищами, зрозуміти загальновнутрішні і часткові закони мови.

Загальнотеоретичні завдання курсу з лексики та лексикографії полягають в тому, щоб:

 • осмислити теоретичний апарат курсу, охарактеризувати лексичну системи чеської мови;
 • ознайомитись з лексикографічним надбанням та вміти користуватися словниками;
 • пізнати дію внутрішніх законів мови;
 • усвідомити зв’язок між окремими структурними мовними явищами;
 • зрозуміти мову як суспільне явище.

Практичні завдання курсу з лексикології та лексикографії чеської мови вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • усвідомити лексичну систему як відкриту систему з огляду на її безперервний історичний розвиток та зміни, зумовленні мовними та позамовними фактами;
 • глибше засвоїти системні відношення в лексиці;
 • аналізувати лексику загальновживану, територіально та соціально обмежену;
 • фахово аналізувати стилістичну експресивність слів ;
 • визначати основні ознаки фразеологізмів, встановлювати системні зв’язки у фразеологічній системі чеської мови;
 • уміти користуватися словниками чеської мови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

 • предмет і завдання курсу з лексики та лексикографії чеської мови;
 • системні відношення в лексиці;
 • стилістичне розшарування лексики;
 • експресивно-стилістичну характеристику лексики;
 • лексикографічну базу чеської мови;
 • знати й розуміти систему мови і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції з галузі лексикології та лексикографії, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
 • знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;

вміти:

 • окреслювати основні проблеми лексикології та лексикографії, пояснювати їх взаємозв’язки у цілісній системі знань;
 • аналізувати лексику власне чеську та запозичену;
 • характеризувати діалектні та соціальні різновиди чеської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію;
 • аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють (вміти аналізувати лексичну одиницю в системі мови загалом, знати основні характеристики фразеологічної одиниці в контексті чеської фразеологічної школи);
 • використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
 • здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

7 семестр

Рекомендована література

 1. Čermák, F. Lexikon a sémantika, 2010.
 2. Dolník, J. Lexikológia, 2007.
 3. Filipec, J. Naše současná společnost, slovní zásoba a slovníky. NŘ 75, 1992, 1‒11.
 4. Filipec, J. Lexikální norma. SaS 56, 1995, 190‒203.
 5. Hauser, P. Nauka o slovní zásobě, 1986.
 6. Hladká, Z. & O. Martincová. Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda, 2012.
 7. Hrbáček, J. Úvod do studia jazyka, 1999.
 8. Jančák, P. Spisovná a nespisovná slovní zásoba v Českém jazykovém atlase. NŘ 78, 1995, 1‒8.
 9. Karlík, Petr; Nekula, Marek; Rusínová, Zdenka (eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995.
 10.  Karlík, P. Slovník a jednotky jazyka v něm. In Blatná, R. & V. Petkevič (eds.), Jazyky a jazykověda, 2005, 123‒138.
 11. Karlík, P. Gramatika a lexikon češtiny, 2014.
 12. Kopečný, F. Základní všeslovanská slovní zásoba, 1981.
 13. Martinková, M. & O. Uličný. (eds.) Dynamika českého lexika a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny 4, 2013.
 14. Mathesius, V. Příspěvek k strukturálnímu rozboru zásoby slovní. In Mathesius, V., Čeština a obecný jazykozpyt, 1947, 175‒184.
 15. Matoré, G. La méthode en lexicologie, 1953.
 16. Němec, I. Vývojové postupy české slovní zásoby, 1968..
 17. Novotný, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992.  S. 103-135.
 18. Šimurka, David. Mluvte jako mluvčí – Cvičebnice aktivní slovní zásoby. Praha: [s.n.], 2008.
 19. Šmilauer, V. Obohacování slovní zásoby, 1953.

Словники

 1. Новак Ї. Чесько-український словник. – К. : Чумацький шлях, 2008.
 2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009.
 3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – К.: Наукова думка, 1988–1989. – Т. 1–2.
 4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015.
 5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
 6. Kraus J., Petráčková V. Akademický slovník cizích slov. – Praha :Academia, 1995.
 7. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A. Kurimský, R. Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
 8. Máchek V. Etymologický slovník jazyka českého / Václav Machek. – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
 9. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998.
 10. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004.
 11. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha : Academia, 2005.
 12. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství Lidové noviny, 2017. – Sv. 1–2. – Режим доступу: https://www.czechency.org/slovnik/
 13. Příruční slovník jazyka českého. – Praha, 1935–1957. – Díl.I–IV.
 14. Slavíčková E. Retrográdní morfematický slovník češtiny / Eleonora Slavíčková. – Praha : Academia, 1975.
 15. Slovník afixů užívaných v češtině / Ed. Josef Šimandl. – Praha : Karolinum, 2017.  – Режим доступу: http://www.slovnikafixu.cz/
 16.  Slovník české frazeologie a idiomatiky / František Čermák a kol. – Praha : Leda, 2009–2016. – Díl.1–5.
 17. Slovník českých synonym / Karel Pala, Jan Všianský. – Praha : Lidové noviny, 2000.
 18. Slovník českých synonym a antonym / [slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. – Brno : Lingea, 2012.
 19. Slovník spisovného jazyka českého. – Praha, 1958–1971. – Díl. I–IV.
 20. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. B. Havránka]. – Praha: Academia, 1989. – Sv. 1–8.
 21. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost. – Praha: Academia, 1978, 1994, 2002, 2016.
 22. Svozilová N., Prouzová H., Jirsová A. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. – Praha: Academia, 2005.
 23. Školní slovník českých synonym / [slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.].  –  Brno : Lingea, 2010.
 24. Trávníček F. Slovník jazyka českého. – Praha, 1952.

Інформаційні ресурси

 1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
 2. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 3. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус