Діалектологія

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ГЛІБЧУК НаталіяФЛу-21, ФЛу-25
332доцент КОСТІВ ОксанаФЛу-23, ФЛу-24

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛу-21доцент ГЛІБЧУК Наталія
ФЛу-22доцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
316ФЛу-23доцент КОСТІВ Оксана
ФЛу-24БОРІЙЧУК Лідія

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з українською діалектологією як наукою, з’ясувати її предмет, завдання, навчити студентів вільно орієнтуватися на лінгвістичній карті, аналізувати діалектні тексти, ознайомити їх із фонетичними, морфологічними, лексичними особливостями українських говорів мови, виробити навички запису діалектних матеріалів фонетичною транскрипцією; подати основні відомості з історії української лінгвогеографії, її зв’язок з діалектологією.

Лекції спрямовані на ознайомлення з українською діалектологією як наукою, її системою термінів, із фонетичними, морфологічними, лексичними особливостями наріч і говорів української мови.

На практичних заняттях студенти повинні навчитися аналізувати діалектні тексти і вказувати, робити порівняльну характеристику наріч і діалектів української мови на базі вивчених фонетичних, морфологічних, лексичних особливостей кожного з них, а також аналізувати та інтерпретувати карти Атласу української мови.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • систему термінів діалектології та лінгвогеографії, її предмет, завдання і значення;
 • класифікацію українських говорів на основі спільних фонетичних, морфологічних, синтаксичних та лексичних ознак;
 • фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні особливості говірок поліського, південно-західного та південно-східного наріч  української мови;
 • відомості з історії української діалектології та лінгвогеографії;
 • основні засади української лінгвістичної географії;
 • діалектні словники, їхнє призначення.
 • будову, структуру, зміст Атласу української мови в трьох томах

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • аналізувати діалектні тексти на основі фонетичних, морфолоічних, синтаксичних та лексичних ознак;
 • визначати, на території якого наріччя і говору вони записані;
 • робити порівняльну характеристику наріч і діалектів української мови на базі вивчених фонетичних, морфологічних, синтаксичних і лексичних особливостей кожного з них;
 • правильно транскрибувати діалектні тексти із аудіозаписів;
 • користуватися діалектологічними атласами та діалектними словниками.

Рекомендована література

 

Основна

 1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія.-К.,1986.
 2. Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу “ Українська діалектологія”.-Ужгород,1965.
 3. Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови.-К.,1966.
 4. Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова.(Східнокарпатський і покутський діалект, їх походження і відношення до української літературної мови).-К.,1960.
 5. Матвіяс І.Г.Українська мова і її говори.-К.,1990.
 6. Атлас української мови : В 3 т.-К.,1984-1992.
 7. Говірки української мови. Збірник текстів. –К.,1977.
 8. Матвіяс І.Г. Засади української діалектології // Мовознавство. – 2000. – №1. – С.3-9.

Додаткова

 1. Бичко З.М. Наддністрянський (опільський) діалект і його відношення до інших говорів південно-західного наріччя української мови .- Львів ,1992.
 2. Верхратський І. Знадоби до словаря южноруского.-Львів,1997.
 3. Верхратський І. Про говір долівський // Зап. НТШ. – Т.35-36.- Львів,1900.
 4. Верхратський І. Про говір галицьких лемків / Зб. філол. секції НТШ.- Т.5.-Львів,1902.
 5. Верхратський І. Говір батюків. – Львів,1912.
 6. Ганцов В.С. Діалектологічна класифікація українських говорів. –К.,1923.
 7. Герман К. Атлас українських говірок Північної Буковини. –– Чернівці: Час, 1995. – Т.І: Фонетика, фонологія. – 410 с.; 1998. – Т. ІІ: Словозміна, службові слова. – 215 с.
 8. Говірки південно-західного наріччя української мови / Упорядник Н.М. Глібчук. – Львів, 2000.
 9. Говірки Чорнобильської зони.Тексти.-К,1996.
 10. Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики. –К,1990.
 11. Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів
 12. Жилко Ф. Т. Концепція атласу української мови // Slavia. – – R.49., Č.1-2. – S. 77-84.
 13. Закарпатської області УРСР. –Ч.1-3 –Ужгород,1958-60;1993.
 14. Залеський А.М. Вокалізм південно-західних говорів української мови.-К.,1973.
 15. Зілинський І. Проба упорядкування українських говорів // Зап. НТШ. –Львів,1914. –Т.117-118.
 16. Зілинський І. Карта українських говорів. –Варшава,1933.
 17. Карпатский диалектологический атлас. –М.,1967.
 18. Кобилянський Б.В. Гуцульський говір і його відношення до говору Покуття // Укр. діалектол. зб. –К.,1928.-Кн.1.
 19. Коць-Григорчук Л. Діалектні проблеми Бойківщини // Український діалектологічний збірник. – К.: Довіра, 1993. – Кн. 3. – С.119-131.
 20. Коць-Григорчук Л. Лінгвістично-географічне дослідження українського діялектного простору. –Нью-Йорк – Львів, 2002.
 21. Латта В. Атлас українських говорів східної Словаччини. – Братислава: Слов. пед. вид-во, 1991. – 552 с.
 22. Лизанець П.М. Атлас лексичних мадяризмів та їх відповідників в українських говірках Закарпатської області УРСР. –Ужгород,1976.
 23. Лисенко П.С. Словник поліських говорів. –К.,1974.
 24. Мартинова Г. Лінгвістична географія Правобережної Черкащини.– Черкаси: Відлуння, 2000. – 265 с.
 25. Михальчук К.П. Наречия, поднаречия и говоры южной России в связи с наречиями Галичины // Тр. этнограф.-статистической экспедиции в Юго-
 26. -Западный край. –СПб.,1877. –Т.7. –Вип.2.-С.453-512.
 27. Назарова Т.В. Лінгвістичний атлас нижньої Прип¢яті. –К.,1985.
 28. Никончук В. В. Лексичний атлас Правобережного Полісся. – Київ-Житомир: Незалежний інститут екології Полісся, 1994.
 29. Німчук В.В. До походження українських діалектів // Наука і культура. –К.,1993. –С.128-152.
 30. Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок: У 2-х т. –К.,1984.
 31. Панькевич І. Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей.-Прага,1938.
 32. Панькевич І. Нарис історії українських закарпатських говорів.-Прага,1958.
 33. Програма діалектологічної практики для студентів філологічного факультету / Уклад. Асіїв Л. В., Глібчук Н. М. – Львів, 2002.
 34. Пшеп¢юрська М. Надсянський говір // Праці Українського наукового інституту. – Сер. філол. –Т.44. –Кн.7.-Варшава,1938.
 35. Шило Г.Ф. Південо-західні говори УРСР на північ від Дністра. -Львів,1957.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус