Діалектологія (літературна творчість)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ГЛІБЧУК НаталіяФЛт-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛт-21доцент ГЛІБЧУК Наталія

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з українською діалектологією як наукою, з’ясувати її предмет, завдання, навчити студентів вільно орієнтуватися на лінгвістичній карті, аналізувати діалектні тексти, ознайомити їх із фонетичними, морфологічними, лексичними особливостями українських говорів мови, виробити навички запису діалектних матеріалів фонетичною транскрипцією; подати основні відомості з історії української лінгвогеографії, її зв’язок з діалектологією.

Лекції спрямовані на ознайомлення з українською діалектологією як наукою, її системою термінів, із фонетичними, морфологічними, лексичними особливостями наріч і говорів української мови.

На практичних заняттях студенти повинні навчитися аналізувати діалектні тексти і вказувати, робити порівняльну характеристику наріч і діалектів української мови на базі вивчених фонетичних, морфологічних, лексичних особливостей кожного з них, а також аналізувати та інтерпретувати карти Атласу української мови.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • систему термінів діалектології та лінгвогеографії, її предмет, завдання і значення;
 • класифікацію українських говорів на основі спільних фонетичних, морфологічних, синтаксичних та лексичних ознак;
 • фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні особливості говірок поліського, південно-західного та південно-східного наріч  української мови;
 • відомості з історії української діалектології та лінгвогеографії;
 • основні засади української лінгвістичної географії;
 • діалектні словники, їхнє призначення.
 • будову, структуру, зміст Атласу української мови в трьох томах

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • аналізувати діалектні тексти на основі фонетичних, морфолоічних, синтаксичних та лексичних ознак;
 • визначати, на території якого наріччя і говору вони записані;
 • робити порівняльну характеристику наріч і діалектів української мови на базі вивчених фонетичних, морфологічних, синтаксичних і лексичних особливостей кожного з них;
 • правильно транскрибувати діалектні тексти із аудіозаписів;
 • користуватися діалектологічними атласами та діалектними словниками.

Рекомендована література

Основна

 1. Атлас української мови : Т. І – Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. – Київ, 1984 р., Т. ІІ – Наддністрянщина, Волинь, Закарпаття та суміжні землі– Київ, 1988 р., Т. ІІІ – Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі – Київ, 2001.
 2. Бевзенко С.П. Вступ до української діалектології.- Одеса,1965.
 3. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К., 1986.
 4. Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу “Українська діалектологія”. – Ужгород,1965.
 5. Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К., 1966.
 6. Залеський А.М. Діалектне розмаїття української мови // Культура слова. –1990. –Вип.38.-С.3-10.
 7. Матвіяс І.Г.Українська мова і її говори. – К.,1990.
 8. Михальчук К.П. Наречия, поднаречия и говоры южной России в связи с наречиями Галичины // Тр. этнограф.-статистической экспедиции в Юго-Западный край. –СПб.,1877. –Т.7. – Вип. 2. – С.453-512.
 9. Мойсієнко В. Історична діалектологія української мови. Північне (поліське) наріччя. – К., 2016.
 10. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000 // http: lіtopys. org.ua

 

Додаткова

 1. Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: У 2-х т. – Луцьк, 2000.
 2. Бевзенко С.П. Вивчення української діалектології // Історія українського мовознавства. – К.,1991. – С.128–
 3. Бичко З.М. Діалектна лексика Опілля. – Львів , 1997.
 4. Бідношия Ю., Дика Л. Говірки Бориспільщини: Сучасні діалектні тексти та пам’ятки мови. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2008. – 480 с.
 5. Варченко І.О. Лубенські говірки і діалектна суміжність.– К.,1963.
 6. Ващенко В.С. Словник полтавських говорів. –Харків,1960.
 7. Верхратський І. Говір батюків. – Львів,
 8. Верхратський І. Про говір галицьких лемків / Зб. філол. секції НТШ.- Т.5.-Львів,1902.
 9. Верхратський І. Про говір долівський // Зап. НТШ. – Т.35-36.- Львів,1900.
 10. Ганцов В.С. Діалектологічна класифікація українських говорів. – К.,1923.
 11. Ганцов В.С. Характеристика північних дифтонгів і шляхи їх фонетичного розвитку // Зап. іст.-філол. відділу УАН. – Кн.2-3. –1923.-С.116-144.
 12. Глібчук Н. М. Практичні завдання з української діалектології. – Львів, 1998. – 48 с.
 13. Глібчук Н. М. Діалектні норми в говірці села Розлуч Турківського району Львівської області крізь призму текстів // У координатах мови : Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів, 2016. – С. 52-62.
 14. Глібчук Н. М. Ідіолект Парасковії Павлюк крізь призму діалектних текстів // Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій / Відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Київ, 2015. – С. 60-74.
 15. Глібчук Н. М., Асіїв Л. В. Діалектологічна практика. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2006. – 103 с.
 16. Говірки південно-західного наріччя української мови. Збірник текстів / Упорядник Н. М. Глібчук. – Львів, 2000. – 155 с.
 17. Говірки Чорнобильської зони.Тексти. – К,
 18. Говори української мови. Збірник текстів. – К.,
 19. Горбач О. Зібрані статті. Т.5: Діалектологія. – Мюнхен,
 20. Григорчук Л. М. Діалектні проблеми Бойківщини // Український діалектологічний збірник. – Кн. 2. – Київ, 1997. – С. 119-131.
 21. Гриценко П. Ю. Ареальне варіювання лекстки. – К., 1990.
 22. Гриценко П. Ю. Інформаційний простір діалектного тексту // Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій / Відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Київ, 2015. – С. 100-118.
 23. Гриценко П. Ю. Простір і час у лінгвістичній географії // Проблеми сучасної ареалогії /АН України. Ін-т української мови; Відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Київ, 1994. – С. 102-110.
 24. Гуцульські говірки. Короткий словник / За ред. Я. В. Закревської – Львів, 1997.
 25. Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР. – Ч.1-3 –Ужгород,1958–60;1993.
 26. Дуда І. Лемківський словник. – Тернопіль, 2011.
 27. Закревська Я.В. Нариси діалектного словотвору в ареальному аспекті. –К.,1976.
 28. Залеський А.М. Вокалізм південно-західних говорів української мови.-К.,1973.
 29. Залеський А.М. Говірки Київського Полісся // Київське Полісся. –К.,1989–С.151-161.
 30. Залеський А.М. Найбільш західний український говір // Культура слова –1987. –Вип.33. –С.68-71.
 31. Зілинський І. Карта українських говорів. – Варшава,1933.
 32. Зілинський І. Проба упорядкування українських говорів // Зап. НТШ. – Львів,1914. –Т.117-118.
 33. Кобилянський Б.В. Походження східноукраїнського і покутського діалектів (гіпотеза та її обгрунтування) // Наук. зап. Львів. пед. ін-ту. – –Т12. –С.3-12.
 34. Костів О. Динаміка в системі консонантизму говірок  південно-західного наріччя  // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Львівський національний ун-т, 2006. – Вип. 38 . –  Частина І. – С.147-156
 35. Костів О. Діалектні явища у вивченні української // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: Львівський національний ун-т, 2016. –  Випуск 12. С. 167–171
 36. Костів О. Сучасне діалектне мовлення з погляду динаміки // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Львівський національний ун-т, 2016. – Вип.63. – С.164-171
 37. Костів О. Проблеми лінгвогеографії в концепції Л. Коць-Григорчук / О. Костів // У координатах мови.  Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів, 2016. – С. 74-91
 38. Курило О. До характеристики і процесу монофтонгізації чернігівських дифтонгічних звуків // Україна. –1925.-№5. –С.14-37.
 39. Курило О. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів на Чернігівщині // Зб. іст.-філол. відділу ВУАН. –1924. -№21.
 40. Лесів М. Українські говірки в Польщі. – Варшава, 1997. – 495 с.
 41. Лисенко П.С. Словник поліських говорів. – К.,1974.
 42. Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. – Одеса,1961-
 43. Москаленко А.А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. –Одеса,1958.
 44. Назарова Т.В. Лінгвістичний атлас нижньої Прип’яті. – К.,1985.
 45. Никончук М. Лексичний атлас Правобережного Полісся. – Київ, Житомир, 1994. – 386 с.
 46. Німчук В.В. До походження українських діалектів // Наука і культура. – К.,1993. – С.128–
 47. Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок: У 2-х т. – К.,1984.
 48. Панцьо С. Матеріали до словника лемківських говірок. Дієслівна лексика. – Ч.1. –Тернопіль,1997.
 49. Панькевич І. Нарис історії українських закарпатських говорів. – Прага,1958.
 50. Панькевич І. Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей. – Прага,1938.
 51. Полтавсько-київський діалект – основа української національної мови.
 52. Пшеп’юрська М. Надсянський говір // Праці Українського наукового інституту. – Сер. філол. –Т.44. – Кн.7. – Варшава,1938.
 53. Свєнціцький І. Бойківський говір с.Бітля // Зап. НТШ. –Т.114. – С.117–
 54. Середньонаддніпрянські говори. – К.,1960.
 55. Структура українських говорів. – К.,1982.
 56. Структурні рівні українських говорів. – К.,1985.
 57. Турчин Є. Словник села Тилич на Лемківщині. – Львів, 2011. – 383 с.
 58. Українська діалектна морфологія. – К.,1969.
 59. Українська діалектологія і ономастика. – К.,1964.
 60. Українська лінгвістична географія. – К.,1966.
 61. Українська мова в Галичині: історичний вимір. – Львів, 2011.
 62. Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упорядник та автор передмови Н. М. Глібчук. – Львів, 2005. – 238 с.
 63. Українські східнослобожанські говірки: сучасні діалектні тексти: навч. посіб. / упоряд.: К. Д. Глуховцева, В. В. Лєснова, І. О. Ніколаєнко. – Луганськ, 2011. – 424 с.
 64. Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009. – 672 с.
 65. Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи. Лексикон. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013.
 66. Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: Т.1– – Запоріжжя, 1992–1993.
 67. Черняк В.С. Характеристика системи голосних фонем бойківського говору // Питання українського мовознавства. – Кн.4. – Львів,1960.
 68. Шило Г. Ф. Наддністрянський регіональний словник. – Львів-Нью-Йорк, 2008.
 69. Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. – Львів,1957.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус